Hepagen - süstelahus (100mg 1ml) - Ravimi omaduste kokkuvõte

ATC Kood: QA05BA80
Toimeaine: 2-metüül-2-fenoksüpropioonhape
Tootja: Fatro S.p.A

Artikli sisukord

RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE

VETERINAARRAVIMI NIMETUS

Hepagen, 100 mg/ml süstelahus

KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS

1 ml süstelahust sisaldab:

Toimeaine:

2-metüül-2-fenoksüpropioonhapet (naatriumsoolana) 100 mg

Abiained:

 

Dinaatriumedetaat

0,90 mg

Naatriummetüülparahüdroksübensoaat (E219)

0,16 mg

Naatriumpropüülparahüdroksübensoaat (E217)

0,08 mg

Abiainete täielik loetelu on esitatud punktis 6.1.

 

3.

RAVIMVORM

 

Süstelahus.

Selge, värvitu lahus.

KLIINILISED ANDMED

.Loomaliigid

Hobune, veis, siga, kits, koer.

.Näidustused

Toetav preparaat maksatalitlushäirete ja seedehäirete korral.

.Vastunäidustused

Mitte kasutada, kui esineb ülitundlikkust toimeainete või ravimi ükskõik milliste abiainete suhtes.

.Erihoiatused, iga loomaliigi kohta

Ei ole teada.

. Ettevaatusabinõud

Ettevaatusabinõud kasutamisel loomadel

Ei ole.

Ettevaatusabinõud veterinaarravimit loomale manustavale isikule

Juhuslikul ravimi süstimisel iseendale pöörduda viivitamatult arsti poole ja näidata pakendi infolehte või pakendi etiketti.

.Kõrvaltoimed

Ei ole teada.

.Kasutamine tiinuse ja laktatsiooni perioodil

Lubatud kasutada tiinetel ja lakteerivatel loomadel.

.Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Mitte manustada koos kaltsiumisooli sisaldavate preparaatidega.

.Annustamine ja manustamisviis

Manustada sügavalt intramuskulaarselt, intraperitoneaalselt või aeglaselt intravenoosselt 10 mg/kg kehamassi kohta.

Veis, hobune, siga: 10 ml 100 kg kehamassi kohta. Kits, koer: 1 ml 10 kg kehamassi kohta.

. Üleannustamine (sümptomid, esmaabi, antidoodid), vajadusel

Ei ole teada.

. Keeluajad

0 päeva.

FARMAKOLOOGILISED OMADUSED

Farmakoterapeutiline rühm: maksa ravi.

ATCvet kood: QA05BA

.Farmakodünaamilised omadused

Hepagen on 10 % 2-metüül-2-fenoksüpropioonhapet sisaldav vesilahus.

Preparaat suurendab sapi, pankreasenõre ja pepsiini eritumist.

.Farmakokineetilised andmed

Pärast parenteraalset manustamist imendub ja eritub toimeaine kiiresti uriini ja roojaga veisel muutumatul kujul ja seal osaliselt metaboliseerunult.

FARMATSEUTILISED ANDMED

.Abiainete loetelu

Dinaatriumedetaat

Naatriummetüülparahüdroksübensoaat (E219)

Naatriumpropüülparahüdroksübensoaat (E217)

Süstevesi

.Sobimatus

Sobivusuuringute puudumise tõttu ei tohi seda veterinaarravimit teiste veterinaarravimitega segada.

.Kõlblikkusaeg

Müügipakendis veterinaarravimi kõlblikkusaeg: 4 aastat.

Kõlblikkusaeg pärast vahetu pakendi esmast avamist: 28 päeva.

.Säilitamise eritingimused

See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel temperatuuri eritingimusi.

Hoida originaalpakendis, valguse eest kaitstult.

.Vahetu pakendi iseloomustus ja koostis

Tüüp II klaaspudel, mis on suletud elastomeerkorgiga ning kaetud alumiiniumkattega. Polüetüleentereftalaat (PET) 100 ml pudel, mis on suletud elastomeerkorgiga ning kaetud alumiiniumkattega.

Pakend: 100 ml, 1 tk pakendis.

6.6.Erinõuded ettevaatusabinõude osas kasutamata jäänud veterinaarravimite või nende kasutamisest tekkinud jäätmete hävitamisel

Kasutamata veterinaarravim või selle jäätmed tuleb hävitada vastavalt kohalikule seadusandlusele. Mitte visata olmejäätmete hulka.

MÜÜGILOA HOIDJA

Fatro S.p.A.

Via Emilia, 285 – 40064 Ozzano Emilia (Bologna)

Itaalia

MÜÜGILOA NUMBER

ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE / MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV

Esmase müügiloa väljastamise kuupäev: 06.12.2002

Müügiloa viimase uuendamise kuupäev: 14.11.2014

TEKSTI LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV

November 2014

MÜÜGI, TARNIMISE JA/VÕI KASUTAMISE KEELD

Ei rakendata.