Hepagen - süstelahus (100mg 1ml)

ATC Kood: QA05BA80
Toimeaine: 2-metüül-2-fenoksüpropioonhape
Tootja: Fatro S.p.A

Artikli sisukord

Hepagen
süstelahus (100mg 1ml)


PAKENDI INFOLEHT

Hepagen, 100 mg/ml süstelahus

  1. MÜÜGILOA HOIDJA NING, KUI NEED EI KATTU, RAVIMIPARTII VABASTAMISE EEST VASTUTAVA TOOTMISLOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Fatro S.p.A.

Via Emilia, 285

40064 Ozzano Emilia (Bologna)

Itaalia

VETERINAARRAVIMI NIMETUS

Hepagen, 100 mg/ml süstelahus 2-metüül-2-fenoksüpropioonhapet (naatriumsoolana)

TOIMEAINETE JA ABIAINETE SISALDUS

1 ml süstelahust sisaldab:

 

Toimeaine:

 

2-metüül-2-fenoksüpropioonhapet (naatriumsoolana)

100 mg

Abiained:

Dinaatriumedetaat, naatriummetüülparahüdroksübensoaat (E219), naaatriumpropüülparahüdroksübensoaat (E217), süstevesi.

Selge, värvitu lahus.

NÄIDUSTUS(ED)

Toetav preparaat maksatalitlushäirete ja seedehäirete korral.

VASTUNÄIDUSTUSED

Mitte kasutada, kui esineb ülitundlikkust toimeainete või ravimi ükskõik milliste abiainete suhtes.

KÕRVALTOIMED

Ei ole teada.

Kui täheldate tõsiseid kõrvaltoimeid või muid toimeid, mida pole käesolevas pakendi infolehes mainitud, palun teavitage sellest oma veterinaararsti.

LOOMALIIGID

Hobune, veis, siga, kits, koer.

ANNUSTAMINE LOOMALIIGITI, MANUSTAMISVIIS(ID) JA –MEETOD

Manustada sügavalt intramuskulaarselt, intraperitoneaalselt või aeglaselt intravenoosselt 10 mg kg kehamassi kohta.

Veis, hobune, siga: 10 ml 100 kg kehamassi kohta. Kits, koer: 1 ml 10 kg kehamassi kohta.

SOOVITUSED ÕIGE MANUSTAMISE OSAS

Vt lõik Annustamine loomaliigiti, manustamisviis(id) ja –meetod

KEELUAEG

0 päeva.

SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel temperatuuri eritingimusi.

Hoida originaalpakendis, valguse eest kaitstult.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud sildil pärast „Kõlblik kuni“. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Kõlblikkusaeg pärast vahetu pakendi esmast avamist: 28 päeva.

ERIHOIATUSED

Ettevaatusabinõud veterinaarravimit loomale manustavale isikule:

Juhuslikul ravimi süstimisel iseendale pöörduda viivitamatult arsti poole ja näidata pakendi infolehte või pakendi etiketti.

Tiinus ja laktatsioon:

Lubatud kasutada tiinetel ja lakteerivatel loomadel.

Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed:

Mitte manustada koos kaltsiumisooli sisaldavate preparaatidega.

Sobimatus:

Sobivusuuringute puudumise tõttu ei tohi seda veterinaarravimit teiste veterinaarravimitega segada.

ERINÕUDED ETTEVAATUSABINÕUDE OSAS KASUTAMATA JÄÄNUD PREPARAADI VÕI NENDE JÄÄTMETE, KUI NEID TEKIB, HÄVITAMISEL

Kasutamata jäänud ravimeid ega jäätmematerjali ei tohi ära visata kanalisatsiooni kaudu ega koos majapidamisprügiga.

Küsige palun oma loomaarstilt, kuidas hävitatakse ravimeid, mida enam ei vajata. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

PAKENDI INFOLEHE VIIMASE KOOSKÕLASTAMISE KUUPÄEV

veebruar 2016

LISAINFO

Pakend: 100 ml, 1 tk pakendis.

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.

AS Dimedium

Emajõe 1a

51008 Tartu

Eesti Vabariik

RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE

VETERINAARRAVIMI NIMETUS

Hepagen, 100 mg/ml süstelahus

KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS

1 ml süstelahust sisaldab:

Toimeaine:

2-metüül-2-fenoksüpropioonhapet (naatriumsoolana) 100 mg

Abiained:

 

Dinaatriumedetaat

0,90 mg

Naatriummetüülparahüdroksübensoaat (E219)

0,16 mg

Naatriumpropüülparahüdroksübensoaat (E217)

0,08 mg

Abiainete täielik loetelu on esitatud punktis 6.1.

 

3.

RAVIMVORM

 

Süstelahus.

Selge, värvitu lahus.

KLIINILISED ANDMED

.Loomaliigid

Hobune, veis, siga, kits, koer.

.Näidustused

Toetav preparaat maksatalitlushäirete ja seedehäirete korral.

.Vastunäidustused

Mitte kasutada, kui esineb ülitundlikkust toimeainete või ravimi ükskõik milliste abiainete suhtes.

.Erihoiatused, iga loomaliigi kohta

Ei ole teada.

. Ettevaatusabinõud

Ettevaatusabinõud kasutamisel loomadel

Ei ole.

Ettevaatusabinõud veterinaarravimit loomale manustavale isikule

Juhuslikul ravimi süstimisel iseendale pöörduda viivitamatult arsti poole ja näidata pakendi infolehte või pakendi etiketti.

.Kõrvaltoimed

Ei ole teada.

.Kasutamine tiinuse ja laktatsiooni perioodil

Lubatud kasutada tiinetel ja lakteerivatel loomadel.

.Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Mitte manustada koos kaltsiumisooli sisaldavate preparaatidega.

.Annustamine ja manustamisviis

Manustada sügavalt intramuskulaarselt, intraperitoneaalselt või aeglaselt intravenoosselt 10 mg/kg kehamassi kohta.

Veis, hobune, siga: 10 ml 100 kg kehamassi kohta. Kits, koer: 1 ml 10 kg kehamassi kohta.

. Üleannustamine (sümptomid, esmaabi, antidoodid), vajadusel

Ei ole teada.

. Keeluajad

0 päeva.

FARMAKOLOOGILISED OMADUSED

Farmakoterapeutiline rühm: maksa ravi.

ATCvet kood: QA05BA

.Farmakodünaamilised omadused

Hepagen on 10 % 2-metüül-2-fenoksüpropioonhapet sisaldav vesilahus.

Preparaat suurendab sapi, pankreasenõre ja pepsiini eritumist.

.Farmakokineetilised andmed

Pärast parenteraalset manustamist imendub ja eritub toimeaine kiiresti uriini ja roojaga veisel muutumatul kujul ja seal osaliselt metaboliseerunult.

FARMATSEUTILISED ANDMED

.Abiainete loetelu

Dinaatriumedetaat

Naatriummetüülparahüdroksübensoaat (E219)

Naatriumpropüülparahüdroksübensoaat (E217)

Süstevesi

.Sobimatus

Sobivusuuringute puudumise tõttu ei tohi seda veterinaarravimit teiste veterinaarravimitega segada.

.Kõlblikkusaeg

Müügipakendis veterinaarravimi kõlblikkusaeg: 4 aastat.

Kõlblikkusaeg pärast vahetu pakendi esmast avamist: 28 päeva.

.Säilitamise eritingimused

See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel temperatuuri eritingimusi.

Hoida originaalpakendis, valguse eest kaitstult.

.Vahetu pakendi iseloomustus ja koostis

Tüüp II klaaspudel, mis on suletud elastomeerkorgiga ning kaetud alumiiniumkattega. Polüetüleentereftalaat (PET) 100 ml pudel, mis on suletud elastomeerkorgiga ning kaetud alumiiniumkattega.

Pakend: 100 ml, 1 tk pakendis.

6.6.Erinõuded ettevaatusabinõude osas kasutamata jäänud veterinaarravimite või nende kasutamisest tekkinud jäätmete hävitamisel

Kasutamata veterinaarravim või selle jäätmed tuleb hävitada vastavalt kohalikule seadusandlusele. Mitte visata olmejäätmete hulka.

MÜÜGILOA HOIDJA

Fatro S.p.A.

Via Emilia, 285 – 40064 Ozzano Emilia (Bologna)

Itaalia

MÜÜGILOA NUMBER

ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE / MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV

Esmase müügiloa väljastamise kuupäev: 06.12.2002

Müügiloa viimase uuendamise kuupäev: 14.11.2014

TEKSTI LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV

November 2014

MÜÜGI, TARNIMISE JA/VÕI KASUTAMISE KEELD

Ei rakendata.