Hepagen - süstelahus (100mg 1ml) - Pakendi infoleht

ATC Kood: QA05BA80
Toimeaine: 2-metüül-2-fenoksüpropioonhape
Tootja: Fatro S.p.A

Artikli sisukord

PAKENDI INFOLEHT

Hepagen, 100 mg/ml süstelahus

  1. MÜÜGILOA HOIDJA NING, KUI NEED EI KATTU, RAVIMIPARTII VABASTAMISE EEST VASTUTAVA TOOTMISLOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Fatro S.p.A.

Via Emilia, 285

40064 Ozzano Emilia (Bologna)

Itaalia

VETERINAARRAVIMI NIMETUS

Hepagen, 100 mg/ml süstelahus 2-metüül-2-fenoksüpropioonhapet (naatriumsoolana)

TOIMEAINETE JA ABIAINETE SISALDUS

1 ml süstelahust sisaldab:

 

Toimeaine:

 

2-metüül-2-fenoksüpropioonhapet (naatriumsoolana)

100 mg

Abiained:

Dinaatriumedetaat, naatriummetüülparahüdroksübensoaat (E219), naaatriumpropüülparahüdroksübensoaat (E217), süstevesi.

Selge, värvitu lahus.

NÄIDUSTUS(ED)

Toetav preparaat maksatalitlushäirete ja seedehäirete korral.

VASTUNÄIDUSTUSED

Mitte kasutada, kui esineb ülitundlikkust toimeainete või ravimi ükskõik milliste abiainete suhtes.

KÕRVALTOIMED

Ei ole teada.

Kui täheldate tõsiseid kõrvaltoimeid või muid toimeid, mida pole käesolevas pakendi infolehes mainitud, palun teavitage sellest oma veterinaararsti.

LOOMALIIGID

Hobune, veis, siga, kits, koer.

ANNUSTAMINE LOOMALIIGITI, MANUSTAMISVIIS(ID) JA –MEETOD

Manustada sügavalt intramuskulaarselt, intraperitoneaalselt või aeglaselt intravenoosselt 10 mg kg kehamassi kohta.

Veis, hobune, siga: 10 ml 100 kg kehamassi kohta. Kits, koer: 1 ml 10 kg kehamassi kohta.

SOOVITUSED ÕIGE MANUSTAMISE OSAS

Vt lõik Annustamine loomaliigiti, manustamisviis(id) ja –meetod

KEELUAEG

0 päeva.

SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel temperatuuri eritingimusi.

Hoida originaalpakendis, valguse eest kaitstult.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud sildil pärast „Kõlblik kuni“. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Kõlblikkusaeg pärast vahetu pakendi esmast avamist: 28 päeva.

ERIHOIATUSED

Ettevaatusabinõud veterinaarravimit loomale manustavale isikule:

Juhuslikul ravimi süstimisel iseendale pöörduda viivitamatult arsti poole ja näidata pakendi infolehte või pakendi etiketti.

Tiinus ja laktatsioon:

Lubatud kasutada tiinetel ja lakteerivatel loomadel.

Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed:

Mitte manustada koos kaltsiumisooli sisaldavate preparaatidega.

Sobimatus:

Sobivusuuringute puudumise tõttu ei tohi seda veterinaarravimit teiste veterinaarravimitega segada.

ERINÕUDED ETTEVAATUSABINÕUDE OSAS KASUTAMATA JÄÄNUD PREPARAADI VÕI NENDE JÄÄTMETE, KUI NEID TEKIB, HÄVITAMISEL

Kasutamata jäänud ravimeid ega jäätmematerjali ei tohi ära visata kanalisatsiooni kaudu ega koos majapidamisprügiga.

Küsige palun oma loomaarstilt, kuidas hävitatakse ravimeid, mida enam ei vajata. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

PAKENDI INFOLEHE VIIMASE KOOSKÕLASTAMISE KUUPÄEV

veebruar 2016

LISAINFO

Pakend: 100 ml, 1 tk pakendis.

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.

AS Dimedium

Emajõe 1a

51008 Tartu

Eesti Vabariik