Haloperidol decanoate-richter - süstelahus (50mg 1ml) - Pakendi infoleht

ATC Kood: N05AD01
Toimeaine: haloperidool
Tootja: Gedeon Richter Plc.

Artikli sisukord

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Haloperidol Decanoate-Richter, 70,52 mg/ml süstelahus

haloperidool

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

 • Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
 • Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega.
 • Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigusnähud on sarnased.
 • Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

Infolehe sisukord

 1. Mis ravim on Haloperidol Decanoate-Richter ja milleks seda kasutatakse
 2. Mida on vaja teada enne Haloperidol Decanoate-Richter’i kasutamist
 3. Kuidas Haloperidol Decanoate-Richter’it kasutada
 4. Võimalikud kõrvaltoimed
 5. Kuidas Haloperidol Decanoate-Richter’it säilitada
 6. Lisainfo
 7. Mis ravim on Haloperidol Decanoate-Richter ja milleks seda kasutatakse

Teie ravimi nimi on Haloperidol Decanoate-Richter.

Haloperidol Decanoate-Richter sisaldab toimeainet haloperidooli (haloperidooldekanoaadina). See kuulub ravimite rühma, mida nimetatakse antipsühhootikumideks.

Haloperidol Decanoate-Richter’it kasutatakse täiskasvanutel, kelle haigust on eelnevalt ravitud suukaudselt võetava haloperidooliga. Seda kasutatakse selliste haiguste korral, mis mõjutavad mõtlemist, tundeid või käitumist. Siia kuuluvad vaimse tervise probleemid (nt skisofreenia). Need haigused võivad põhjustada järgmist:

Segasustunne (deliirium)

Tegelikult mitte olemasolevate asjade nägemine, kuulmine, tunnetamine või haistmine (hallutsinatsioonid)

Tegelikkusele mittevastavate asjade uskumine (luulud)

Tavalisest kahtlustavam olek (paranoia)

Väga erutatud, rahutu, entusiastlik, impulsiivne või hüperaktiivne olek

Väga agressiivne, vaenulik või vägivaldne olek.

Mida on vaja teada enne Haloperidol Decanoate-Richter’i kasutamist

Ärge kasutage Haloperidol Decanoate-Richter’it:

kui olete haloperidooli või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline

kui teie teadlikkus ümbritsevast on vähenenud või teie reaktsioonid on ebatavaliselt aeglased

kui teil on Parkinsoni tõbi

kui teil on teatud tüüpi dementsus, mida nimetatakse Lewy kehakeste dementsuseks

kui teil on progresseeruv supranukleaarne paralüüs (PSP)

kui teil on südamehaigus, mida nimetatakse QT aja pikenemiseks või mis tahes muu probleem südamerütmiga, mis on nähtav kõrvalekaldena EKG-l (elektrokardiogramm)

kui teil on südamepuudulikkus või teil oli hiljuti südameinfarkt

kui teie veres on madal kaaliumi tase, mis on ravimata

kui te võtate mis tahes ravimit, mis on loetletud lõigus „Muud ravimid ja Haloperidol Decanoate-Richter - Ärge kasutage Haloperidol Decanoate-Richter’it, kui te võtate teatud ravimeid järgmiste haiguste puhul“.

Seda ravimit ei tohi kasutada, kui midagi eelnevast kehtib teie kohta. Kui te ei ole päris kindel, pidage enne Haloperidol Decanoate-Richter’i manustamist nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne Haloperidol Decanoate-Richter’i kasutamist, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Tõsised kõrvaltoimed

Haloperidol Decanoate-Richter võib põhjustada südameprobleeme, raskusi keha või jäsemete liigutuste kontrollimisel ja tõsist kõrvaltoimet, mida nimetatakse maliigseks neuroleptiliseks sündroomiks. See võib põhjustada ka raskeid allergilisi reaktsioone ja verehüübeid. Kui te kasutate Haloperidol Decanoate- Richter’it, peate olema teadlik tõsistest kõrvaltoimetest, sest võite vajada kiiret arstiabi. Vt „Olge tähelepanelik tõsiste kõrvaltoimete suhtes“ lõigus 4.

Eakad patsiendid ja dementsusega patsiendid

Eakatel dementsusega patsientidel, kes võtavad antipsühhootikume, on teatatud vähesest surmade ja insultide esinemissageduse suurenemisest. Rääkige oma arstiga enne Haloperidol Decanoate-Richter’i manustamist, kui te olete eakas, eriti juhul kui teil on dementsus.

Rääkige oma arstile, kui teil esineb:

Aeglane südamerütm, südamehaigus või kui keegi teie lähisugulastest on surnud äkki südamehaiguse tõttu

Madal vererõhk või pearinglustunne istuma või püsti tõustes

Kaaliumi või magneesiumi (või teiste elektrolüütide) vähesus veres. Teie arst otsustab, kuidas seda ravida

Teil on kunagi olnud ajuverejooks või kui arst on teile öelnud, et teil on teistest inimestest suurem risk insuldi tekkeks

Epilepsia või kui teil on kunagi olnud tõmblused (krambid)

Neerude, maksa või kilpnäärme probleemid

Hormoon prolaktiini kõrge tase veres või vähktõbi, mis võib olla põhjustatud kõrgest prolaktiini tasemest veres (nt rinnavähk)

Teil on kunagi olnud verehüüve (tromb) või kellelgi teie perekonnast on olnud verehüüve

Depressioon.

Võimalik, et teid peab hoolikamalt jälgima ning teile manustatavaid Haloperidol Decanoate-Richter’i annuseid tuleb muuta.

Kui te ei ole päris kindel, kas midagi eelnevast kehtib teie kohta, pidage enne Haloperidol Decanoate- Richter’i võtmist nõu oma arsti või meditsiiniõega.

Meditsiinilised läbivaatused

Võimalik, et teie arst soovib teha teile elektrokardiogrammi (EKG) enne ravi alustamist või Haloperidol Decanoate-Richter’i ravi ajal. EKG mõõdab teie südame elektrilist aktiivsust.

Vereanalüüsid

Võimalik, et teie arst soovib kontrollida kaaliumi või magneesiumi (või teiste elektrolüütide) sisaldust teie veres enne ravi alustamist või Haloperidol Decanoate-Richter’i ravi ajal.

Lapsed ja noorukid

Haloperidol Decanoate-Richter’it ei tohi kasutada alla 18-aastastel lastel ja noorukitel, sest seda ravimit ei ole nendes vanuserühmades uuritud.

Muud ravimid ja Haloperidol Decanoate-Richter

Teatage oma arstile, apteekrile või meditsiiniõele, kui te võtate, olete hiljuti võtnud või kavatsete võtta mis tahes muid ravimeid.

Ärge kasutage Haloperidol Decanoate-Richter’it, kui te võtate teatud ravimeid järgmiste haiguste puhul:

Probleemid südamelöökidega (nt amiodaroon, dofetiliid, disopüramiid, dronedaroon, ibutiliid, kinidiin ja sotalool)

Depressioon (nt tsitalopraam ja estsitalopraam)

Psühhoosid (nt flufenasiin, levomepromasiin, perfenasiin, pimosiid, prokloorperasiin, promasiin, sertindool, tioridasiin, trifluoperasiin, triflupromasiin ja tsiprasidoon)

Bakteriaalsed infektsioonid (nt asitromütsiin, klaritromütsiin, erütromütsiin, levofloksatsiin, moksifloksatsiin ja telitromütsiin)

Seeninfektsioonid (nt pentamidiin)

Malaaria (nt halofantriin)

Iiveldus ja oksendamine (nt dolasetroon)

Vähktõbi (nt toremifeen ja vandetaniib).

Samuti rääkige oma arstile, kui te võtate bepridiili (rindkerevalu tõttu või vererõhu langetamiseks) või metadooni (valuvaigisti või narkosõltuvuse ravim).

Need ravimid võivad suurendada südamehaiguste tekkeriski, seepärast rääkige oma arstile, kui võtate mõnda neist ravimitest ning ärge kasutage Haloperidol Decanoate-Richter’it (vt „Ärge kasutage Haloperidol Decanoate-Richter’it“).

Te võite vajada erijälgimist, kui te kasutate samaaegselt liitiumi ja Haloperidol Decanoate-Richter’it.

Rääkige kohe oma arstile ja lõpetage mõlema ravimi kasutamine, kui teil on tekkinud:

 • Selge põhjuseta palavik või tahtele allumatud liigutused
 • Segasus, desorientatsioon, peavalu, tasakaaluprobleemid ja unisustunne. Need on tõsise seisundi tunnused.

Teatud ravimid võivad mõjutada Haloperidol Decanoate-Richter’i toimet või suurendada südamehaiguste tõenäosust

Rääkige oma arstile, kui te võtate järgmisi ravimeid:

Alprasolaam või buspiroon (ärevuse raviks)

Duloksetiin, fluoksetiin, fluvoksamiin, nefasodoon, paroksetiin, sertraliin, naistepuna ürt (Hypericum perforatum) või venlafaksiin (depressiooni raviks)

Bupropioon (depressiooni raviks või suitsetamise mahajätmise abistamiseks)

Karbamasepiin, fenobarbitaal või fenütoiin (epilepsia raviks)

Rifampitsiin (bakteriaalsete infektsioonide raviks)

Itrakonasool, posakonasool või vorikonasool (seeninfektsioonide raviks)

Ketokonasooli tabletid (Cushing’i sündroomi raviks)

Indinaviir, ritonaviir või sakvinaviir (inimese immuunpuudulikkuse viiruse ehk HIV raviks)

Kloorpromasiin või prometasiin (iivelduse ja oksendamise raviks)

Verapamiil (vererõhu- või südameprobleemide raviks).

Samuti rääkige oma arstile, kui te võtate mis tahes muud ravimit vererõhu langetamiseks, nt veeväljutajaid (diureetikumid).

Võimalik, et arst peab muutma teie Haloperidol Decanoate-Richter’i annust, kui te võtate mõnda neist ravimitest.

Haloperidol Decanoate-Richter võib mõjutada järgmist tüüpi ravimite toimet

Teatage oma arstile, kui te võtate ravimeid järgmiste seisundite puhul:

Rahustamiseks või uinumise soodustamiseks (trankvillisaatorid)

Valu (tugevad valuvaigistid)

Depressioon (tritsüklilised antidepressandid)

Vererõhu langetamiseks (nt guanetidiin ja metüüldopa)

Rasked allergilised reaktsioonid (adrenaliin)

Aktiivsus- ja tähelepanuhäire (ATH) või narkolepsia (nimetatakse stimulantideks)

Parkinsoni tõbi (nt levodopa)

Vere vedeldamiseks (fenindioon).

Rääkige oma arstile või meditsiiniõe enne Haloperidol Decanoate-Richter’i manustamist, kui te võtate mõnda neist ravimitest.

Haloperidol Decanoate-Richter koos alkoholiga

Alkoholi joomine Haloperidol Decanoate-Richter’i kasutamise ajal võib teid muuta uniseks ja vähendada tähelepanuvõimet. See tähendab, et te peate olema hoolikas, et mitte juua liiga palju alkoholi. Rääkige oma arstiga alkoholi joomisest Haloperidol Decanoate-Richter’i võtmise ajal ning teatage arstile, kui palju te alkoholi tarbite.

Rasedus, imetamine ja viljakus

Rasedus

Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arsti või apteekriga. Arst võib teile soovitada, et te ei kasutaks Haloperidol Decanoate- Richter’it raseduse ajal.

Vastsündinutel, kelle emad kasutasid Haloperidol Decanoate-Richter’it viimasel 3 raseduskuul (viimasel trimestril), võib esineda järgmisi probleeme:

Lihasvärinad, lihaste jäikus või nõrkus

Unisus või rahutus

Hingamis- või toitmisraskused.

Nende probleemide täpne esinemissagedus on teadmata. Kui te kasutasite raseduse ajal Haloperidol Decanoate-Richter’it ja teie lapsel on tekkinud mõni neist kõrvaltoimetest, peate pöörduma oma arsti poole.

Imetamine

Rääkige oma arstile, kui te toidate last rinnaga või kavatsete seda teha, sest see ravim võib väikestes kogustes jõuda ema rinnapiima kaudu lapseni. Teie arst kaalub riske ja imetamisest saadavat kasu, kui te kasutate Haloperidol Decanoate-Richter’it.

Viljakus

Haloperidol Decanoate-Richter võib suurendada hormoon prolaktiini sisaldust teie organismis, mis võib mõjutada meeste ja naiste viljakust. Kui teil on selle kohta küsimusi, pidage nõu oma arstiga.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Haloperidol Decanoate-Richter võib mõjutada teie autojuhtimise ja masinatega töötamise võimet. Kõrvaltoimed nagu unisus võivad vähendada teie tähelepanelikkust, eeskätt juhul kui alustate ravimi kasutamist või pärast annuse suurendamist. Ärge juhtige autot ega käsitsege mingeid tööriistu või masinaid, kui te ei ole sellest kõigepealt oma arstiga rääkinud.

Haloperidol Decanoate-Richter sisaldab rafineeritud seesamiõli.

Seesamiõli võib harva põhjustada allergilisi reaktsioone.

Kuidas Haloperidol Decanoate-Richter’it kasutada

Kui palju ravimit teile manustatakse

Teie arst otsustab, kui palju Haloperidol Decanoate-Richter’it te vajate ja kui kaua. Teie arst kohandab annuseid vastavalt teie vajadusele ning võib teile määrata ka teist tüüpi haloperidooli, mida te võtate suukaudselt. Teie haloperidooldekanoaadi annus sõltub järgmistest asjaoludest:

Teie vanus

Kas teil esineb neeru- või maksahaigusi

Kuidas te olete reageerinud haloperidoolile minevikus

Teised ravimid, mida te võtate.

Täiskasvanud

Teie algannus on tavaliselt vahemikus 25 mg kuni 150 mg.

Arst võib kohandada teie annust kuni 50 mg võrra iga 4 nädala järel, et leida annus, mis sobib teile kõige paremini (tavaliselt vahemikus 50 mg kuni 200 mg iga 4 nädala järel).

Teile ei manustata rohkem kui 300 mg iga 4 nädala järel.

Eakad

Eakatel alustatakse tavaliselt ravi väiksema annusega, tavaliselt 12,5 mg kuni 25 mg iga 4 nädala järel.

Annust võidakse kohandada, kuni arst leiab teile kõige paremini sobiva annuse (tavaliselt vahemikus 25 mg kuni 75 mg iga 4 nädala järel).

Teile manustatakse suurem annus kui 75 mg iga 4 nädala järel ainult juhul kui teie arst leiab, et see on teile ohutu.

Kuidas Haloperidol Decanoate-Richter’it teile manustatakse

Haloperidol Decanoate-Richter’it manustab teile arst või meditsiiniõde. See on ette nähtud lihasesiseseks manustamiseks ja süstitakse teile sügavale lihasesse. Haloperidol Decanoate-Richter’i ühekordse annuse mõju kestab tavaliselt 4 nädalat. Haloperidol Decanoate-Richter’it ei tohi süstida veeni.

Kui teile manustatakse liiga palju Haloperidol Decanoate-Richter’it

Seda ravimit manustab teile arst või meditsiiniõde, seega on ebatõenäoline, et teile manustatakse liiga suur annus. Kui see teeb teile muret, pidage nõu oma arsti või meditsiiniõega.

Kui te lõpetate Haloperidol Decanoate-Richter’i kasutamise või kui teile jääb annus manustamata

Ärge lõpetage selle ravimi kasutamist, välja arvatud juhul kui teie arst on seda teile öelnud, muidu võivad teie sümptomid tagasi tulla. Kui te ei saa minna õigel ajal vastuvõtule, pöörduge kohe oma arsti poole ja leppige kokku järgmine vastuvõtuaeg.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Olge tähelepanelik tõsiste kõrvaltoimete suhtes

Teatage kohe oma arstile või meditsiiniõele, kui te märkate või kahtlustate endal midagi järgnevast. Te võite vajada kiiret arstiabi.

Probleemid südamega:

 • Südame rütmihäired – süda ei saa normaalselt töötada ja võite kaotada teadvuse
 • Ebanormaalselt kiire südame löögisagedus
 • Südame vahelöögid.

Haloperidol Decanoate-Richter ravi saavatel inimestel esineb südameprobleeme aeg-ajalt (võivad esineda kuni 1 inimesel 100st). Selle ravimi kasutajatel on esinenud äkksurma juhtusid, kuid nende surmade täpne

esinemissagedus on teadmata. Inimestel, kes võtavad antipsühhootikume, on esinenud ka südameseiskust (süda ei löö enam).

Tõsine probleem, mida nimetatakse maliigseks neuroleptiliseks sündroomiks. See põhjustab kõrget palavikku, tugevat lihasjäikust, segasust ja teadvuskadu. Selle kõrvaltoime täpne esinemissagedus Haloperidol Decanoate-Richter ravi saavatel inimestel on teadmata.

Probleemid keha- ja jäsemete liigutuste kontrollimisel (ekstrapüramidaalhäire), näiteks:

 • Suu, keele, lõua ja mõnikord jäsemete liigutused (tardiivdüskineesia)
 • Rahutustunne või võimetus vaikselt paigal istuda, kehaliigutuste intensiivistumine
 • Aeglased või vähenenud kehaliigutused, tõmblevad või väänlevad liigutused
 • Lihastreemor või jäikus, lohisev kõnnak
 • Võimetus liigutada
 • Normaalse miimika kadumine, mis mõnikord muudab näo maskilaadseks.

Haloperidol Decanoate-Richter ravi saavatel inimestel esineb neid probleeme väga sageli (võivad esineda kuni 1 inimesel 10st). Kui teil tekib mõni neist kõrvaltoimetest, võidakse teile lisaks anda teist ravimit.

Rasked allergilised reaktsioonid, mille hulka võivad kuuluda:

 • Näopiirkonna, huulte, suu, keele või kurgu paistetus
 • Neelamis või hingamisraskus
 • Sügelev lööve (nõgestõbi).

Allergiliste reaktsioonide täpne esinemissagedus Haloperidol Decanoate-Richter’iga ravi saavatel inimestel on teadmata.

Verehüübed veenis, tavaliselt säärtes (süvaveenitromboos ehk SVT). Sellest on teatatud antipsühhootikume kasutavatel inimestel. Sääre SVT tunnusteks on sääre paistetus, valu ja punetus, kuid verehüüve võib edasi liikuda kopsudesse, põhjustades valu rinnus ja hingamisraskust. Verehüüve võib olla väga tõsine kõrvaltoime, seega rääkige kohe arstile, kui te märkate mõnda sellistest probleemidest. Teatage kohe arstile, kui märkate mõnda eespool kirjeldatud tõsistest kõrvaltoimetest.

Muud kõrvaltoimed

Teatage oma arstile, kui te märkate või kahtlustate mõnda järgmistest kõrvaltoimetest.

Sage (võivad esineda kuni 1 inimesel 10st):

 • Depressioon
 • Unehäired või unisus
 • Kõhukinnisus
 • Suukuivus või suurenenud süljevool
 • Seksuaalsoorituse probleemid
 • Ärritus, valu või mäda kogunemine (abstsess) süstekohal
 • Kehakaalu suurenemine.

Aeg-ajalt (võivad esineda kuni 1 inimesel 100st):

 • Ebanormaalne lihaspinge
 • Peavalu
 • Silmade pöördumine üles või kiired silmaliigutused, mis ei allu tahtele
 • Nägemisprobleemid, nt hägune nägemine.

On teatatud ka järgmistest kõrvaltoimetest, mille täpne esinemissagedus on teadmata:

 • Tõsised vaimse tervise probleemid, näiteks tegelikult mitte olemasolevate asjade uskumine (luulud) või nägemine, tunnetamine, kuulmine või haistmine (hallutsinatsioonid)
 • Rahutustunne või segasus
 • Tõmblused (krambid)
 • Pearinglustunne, eeskätt istuma või püsti tõustes
 • Madal vererõhk
 • Probleemid, mis võivad põhjustada hingamisraskust, nt
 • Turse hääleaparaadi piirkonnas või lühiajaline kõripaelte spasm, mis mõjutab kõnevõimet
 • Hingamisteede ahenemine kopsudes
 • Hingeldus
 • Iiveldus, oksendamine
 • Muutused veres, nt
 • Mõju vererakkudele – igat tüüpi vererakkude vähesus, kaasa arvatud tugevalt vähenenud valgete vereliblede hulk ja vereliistakute vähesus (need on rakud, mis osalevad vere hüübimises)
 • Teatud hormoonide – prolaktiini ja antidiureetilise hormooni (antidiureetilise hormooni liignõristuse sündroom) – kõrge tase veres
 • Madal veresuhkru tase
 • Muutused, mis on nähtavad maksa vereanalüüsides ja muud maksaprobleemid, nt
 • Naha või silmavalgete muutumine kollaseks (ikterus)
 • Maksapõletik
 • Järsku tekkiv maksapuudulikkus
 • Sapivoolu vähenemine sapiteedes
 • Nahaprobleemid, nt
 • Lööve või sügelus
 • Suurenenud tundlikkus päikesevalguse suhtes
 • Naha ketendus või irdumine
 • Väikeste veresoonte põletik, mis põhjustab väikeste punaste või lillade täpikestega nahalöövet
 • Liigne higistamine
 • Lihaskoe lagunemine (rabdomüolüüs)
 • Lihasspasmid, tõmblused või kontrollile allumatud kokkutõmbed, kaasa arvatud kaela spasm, mis põhjustab pea pöördumist ühele küljele
 • Raskused suu avamisel või võimetus suud avada
 • Lihaste ja liigeste jäikus
 • Võimetus urineerida või kusepõit täielikult tühjendada
 • Kestev ja valulik peenise erektsioon
 • Raskused erektsiooni saavutamisel ja säilitamisel (impotentsus)
 • Suguiha kadumine või suguiha vähenemine
 • Muutused menstruaaltsüklis, nt menstruatsioonide puudumine või kauakestvad rohked valulikud menstruatsioonid
 • Probleemid rinnanäärmetega, nt
 • Valu või ebamugavustunne
 • Ootamatu rinnapiima teke
 • Rindade suurenemine meestel
 • Paistetus, mis on tingitud vedeliku kogunemisest teie organismis
 • Kõrge või madal kehatemperatuur
 • Probleemid kõndimisel
 • Kehakaalu langus.

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

Kuidas Haloperidol Decanoate-Richter’it säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud sildil ja karbil. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Hoida ampulle välispakendis, valguse eest kaitstult.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

Pakendi sisu ja muu teave

Mida Haloperidol Decanoate-Richter sisaldab

 • Ravim sisaldab 70,52 mg haloperidooldekanoaati, mis vastab 50 mg haloperidoolile.
 • Abiained on bensüülalkohol, rafineeritud seesamiõli.

Kuidas Haloperidol Decanoate-Richter välja näeb ja pakendi sisu

Haloperidol Decanoate- Richter on kollane või rohekas-kollane lahus, selge ja vaba nähtavatest osakestest. 1 ml süstelahust on pakendatud pruuni klaasampulli. Viis 1 ml ampulli on pakendatud ühte volditud pappkarpi.

Müügiloa hoidja ja tootja

Gedeon Richter Plc.

H-1103 Budapest

Gyömrői út 19-21

Ungari

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole. Adamsoni 2

Tallinn 10137

Tel 608 5301

Infoleht on viimati uuendatud jaanuaris 2018