Puudub Eestis kehtiv müügiluba või meil ei ole andmeid veel

Hypothiazid - tabl 100mg n20 - Pakendi infoleht

ATC Kood: C03AA03
Toimeaine: Hydrochlorothiazide
Tootja: Sanofi-Aventis Estonia OÜ

Artikli sisukord

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Hypothiazid, 25 mg tabletid

Hypothiazid, 100 mg tabletid

Hüdroklorotiasiid

Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

-Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.

-Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega.

-Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigusnähud on sarnased.

-Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoimete, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud.

Infolehe sisukord

1.Mis ravim on Hypothiazid ja milleks seda kasutatakse

2.Mida on vaja teada enne Hypothiazid’i võtmist

3.Kuidas Hypothiazid’i võtta

4.Võimalikud kõrvaltoimed

5.Kuidas Hypothiazid’i säilitada

6.Pakendi sisu ja muu teave

1.Mis ravim on Hypothiazid ja milleks seda kasutatakse

Hypothiazid on diureetikum, vererõhku langetava toimega ravim. See takistab primaarselt soolade tagasi imendumist ja selle tagajärjel pärssub vee tagasiimendumine neerudest, seega saavutatakse diureetiline ja vererõhku langetav toime.

Hypothiazid’i kasutatakse erineva päritoluga tursete raviks (südame-, maksa-, premenstruaalsed tursed).

Hypothiazid’i kasutatakse kõrgvererõhutõve raviks üksi või kombineerituna teiste kõrgvererõhutõvevastaste ravimitega.

Hypothiazid’i kasutatakse diabeedi ravis rohke urineerimise vähendamiseks.

Hypothiazid’i kasutatakse hüperkaltsiuuriaga patsientidel kaltsiumi eritumise vähendamiseks.

2. Mida on vaja teada enne Hypothiazid’i võtmist

Ärge võtke Hypothiazid’i

-kui olete hüdroklorotiasiidi või selle ravimi mis tahes koostisosa (loetletud lõigus 6) või, sulfoonamiidide suhtes allergiline,

-kui teil on raske neeru- või maksapuudulikkus,

-kui teil on ravile allumatu hüpokaleemia (kaaliumi vaegus veres) või hüperkaltseemia (kaltsiumi vaegus veres),

-kui teil on raskesti ravitav hüponatreemia (naatriumi vaegus veres)

-kui teil on sümptomaatiline hüperurikeemia (podagra).

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

-kui te võtate ravimit pikka aega, sest siis on vajalik teie menüüsse lisada kaaliumirikkaid toitaineid (puuviljad, juurviljad jt). Küsige arstilt tema arvamust selle kohta;

-kui teil on tõsine aju- ja pärgarterite haigus, kusihappe metabolismi häired ja maksa- ning neeruhaigus, nõuab Hypothiazid’i võtmine erilist arstlikku tähelepanu;

-kui te olete diabeedihaige, võib ravi ajal Hypothiazid’iga tekkida vajadus suhkrutõveravimite annuste muutmiseks;

-kui teil on laktoosi talumatus, peate arvestama sellega, et 25 mg tablett sisaldab 63 mg ja 100 mg tablett 39 mg laktoosi;

-kui te võtate Hypothiazid’i, öelge seda igale arstile, kelle juures te peate käima, sest need tabletid võivad muuta mõnede laboratoorsete analüüside tulemusi;

-kui te võtate Hypothiazid’i, ei tohi te alkoholi tarvitada.

Enne Hypothiazid’i võtmist pidage nõu oma arsti, apteekri, või meditsiiniõega.

Muud ravimid ja Hypothiazid

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te võtate või olete hiljuti võtnud või kavatsete võtta mis tahes muid ravimeid. Teisi ravimeid tohib võtta ainult arsti teadmisel, sest ravimite kooskasutamisel võib nende toime muutuda.

-Hypothiazid’i ei tohi võtta koos selliste ravimitega, mis sisaldavad liitiumi sooli;

-Hypothiazid vähendab veresuhkru taset langetavate ravimite toimet;

-Hypothiazid’i võtmine koos teatud südameravimitega nõuab erilist ettevaatust;

-Hypothiazid võib suurendada teiste vererõhku langetavate ravimite toimet;

-teatud ravimid võivad suurendada Hypothiazid’i kaaliumi väljaviivat toimet;

-alkohol, uinutid võivad suurendada Hypothiazid’i järsku vererõhu langust (ortostaatilist hüpotensiooni) tekitavat toimet.

Hypothiazid koos toidu ja joogiga

Tabletid tuleb võtta pärast sööki.

Rasedus

Enne ravimi kasutamist rääkige oma arstile, kui olete rase või plaanite rasestuda. Tavaliselt soovitab teie arst enne rasestumist või niipea, kui olete teadlik oma rasestumisest, Hypothiazid’i kasutamise katkestada ning alustada mõne muu ravimi kasutamist.

Hypothiazid’i ei soovitata kasutada raseduse varajases perioodis ning seda ei tohi kasutada, kui rasedus on kestnud üle 3 kuu, kuna kasutatuna pärast kolmandat raseduskuud võib ravim teie last tõsiselt kahjustada.

Imetamine

Enne ravimi kasutamist pidage nõu arsti või apteekriga.

Hypothiazid’i ei soovitata imetavatele emadele ning teie arst võib teile määrata ravi teise ravimiga, kui te soovite last imetada, eriti sel juhul, kui teie laps on vastsündinu või sündis enneaegselt.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Ärge juhtige autot ja hoiduge masinate või mehhanismide käsitsemisest õnnetuse ohu tekke tõttu ravikuuri alguses. Hiljem otsustab arst individuaalselt, kui kaua te peate nimetatud tegevustest hoiduma.

Hypothiazid sisaldab laktoosi

Hypothiazid sisaldab abiainena laktoosi. Kui arst on teile öelnud, et te ei talu teatud suhkruid, peate te enne ravimi kasutamist konsulteerima arstiga.

3.Kuidas Hypothiazid’i võtta

Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst või apteeker on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu arsti või apteekriga.

Ravimi annus määratakse individuaalselt ja ravi nõuab ranget arstlikku kontrolli, seetõttu võtke ravimit ainult nii palju ja sellisel ajal kui arst on teile määranud. Pikaaegsel ravil suurte annustega on vajalik laboratoorne kontroll ja vajadusel kaaliumi ning magneesiumi asendamine.

Tabletid tuleb võtta pärast sööki.

Kui arsti poolt teisiti ei ole määratud, on tavaline annus:

Täiskasvanutele ja üle 12-aastastele noorukitele järgmine: algannus 25…100 mg päevas, mida võib vastavalt saadud ravivastusele langetada päevase säilitusannuseni 25…50 mg.

Lapsed: tavaline päevane annus on 1…2 mg/kg kehakaalu kohta.

Kui teil on tunne, et Hypothiazid’i toime on liiga tugev või liiga nõrk, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Kui te võtate Hypothiazid’i rohkem kui ette nähtud

Üleannustamisel võib tekkida nõrkus, pearinglus, segasus, tundlikkuse häired, iiveldus, oksendamine, janu, urineerimishäired, muutused laboratoorsete analüüside tulemustes.

Juhusliku või tahtliku üleannustamise korral püüdke otsekohe oma raviarsti sellest informeerida või kutsuge kiirabi, sest te võite vajada arstiabi.

Kui te unustate Hypothiazid’i võtta

Ärge võtke kahekordset annust, kui ravim jäi eelmisel korral võtmata.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega.

4.Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Kõrvaltoimed on esitatud organsüsteemide kaupa ja esinemissageduse järjekorras:

väga sage (1/10), sage (1/100 kuni 1/10), aeg-ajalt (1/1000 kuni 1/100), harv (1/10 000 kuni 1/1000), väga harv (<1/10 000), teadmata (ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel).

Vere ja lümfisüsteemi häired

Väga harv: leukotsütopeenia, agranulotsütoos, trombotsütopeenia, hemolüütiline aneemia, aplastiline aneemia.

Laboratoorsete analüüside tulemused

Teadmata: hüpokaleemia, hüponatreemia, hüpomagneseemia, hüperkaltseemia, hüpoglükeemia, glükosuuria, hüperurikeemia.

Suurte annuste manustamisel võib lipiidide sisaldus veres tõusta.

Südame häired

Teadmata: rütmihäired, vererõhu langus.

Närvisüsteemi häired

Teadmata: uimasus, peavalu, krambid, paresteesia.

Psühhiaatrilised häired

Teadmata: segasus, letargia (teadvusehäire), närvilisus, meeleolu häired.

Silma kahjustused

Teadmata: mööduvad nägemishäired, ksantopsia.

Seedetrakti häired

Teadmata: suukuivus, janu, iiveldus, oksendamine, süljenäärmete põletik, kõhukinnisus.

Maksa ja sapiteede häired

Teadmata: naha ja limaskestade kollasus, kõhunäärmepõletik, sapipõiepõletik.

Neerude ja kuseteede häired

Teadmata: neerupuudulikkus, neerupõletik.

Lihas-skeleti ja sidekoe kahjustused

Teadmata: lihasspasmid ja valu.

Ainevahetus- ja toitumishäired

Teadmata:

-hüpokloreemiline alkaloos, mis võib esile kutsuda hepaatilise entsefalopaatia või maksakooma.

-hüperurikeemia, mis võib tekitada luuvalu hooge.

-vähenenud glükoositaluvus, mis võib viia latentse diabeedi manifesteerumiseni.

-Anoreksia.

Vaskulaarsed häired

Teadmata: vaskuliit, nekrotiseeruv angiit (soonepõletik).

Respiratoorsed, rindkere ja mediastiinumi häired

Teadmata: respiratoorse distressi sündroom, sh pneumoniit ja pulmonaarne turse.

Immuunsüsteemi häired

Teadmata: anafülaktiline reaktsioon, šokk.

Naha ja nahaaluskoe kahjustused

Teadmata: naha valgustundlikkus, nõgestõbi, purpur, toksiline epidermaalne nekrolüüs, Stevensi- Johnsoni sündroom.

Reproduktiivse süsteemi ja rinnanäärme häired

Teadmata: vähenenud libiido.

Üldised häired ja manustamiskoha reaktsioonid

Teadmata: kurnatus.

Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet, mida selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile.

Kui teil tekivad allergilised nahalööbed, tahhükardia, urineerimise vähenemine, tuleb ravimi võtmine lõpetada ja niipea kui võimalik pöörduda arsti poole.

5.Kuidas Hypothiazid’i säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Hoida temperatuuril kuni 25°C. Hoida originaalpakendis, valguse eest kaitstult.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbile ja blistrile. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6. Pakendi sisu ja muu teave

Mida Hypothiazid sisaldab

-Toimeaine on hüdroklorotiasiid. Üks tablett sisaldab 25 mg või 100 mg hüdroklorotiasiidi.

-Teised koostisosad on magneesiumstearaat, želatiin, talk, maisitärklis, laktoosmonohüdraat.

Kuidas Hypothiazid välja näeb ja pakendi sisu

Valge või peaaegu valge lame tablett, mille ühel küljel on tähis „H” ning poolitusjoon teisel küljel. Tableti poolituspind on valge.

Tableti saab jagada võrdseteks annusteks.

Pakendis on 20 tabletti.

Müügiloa hoidja sanofi-aventis Estonia OÜ Pärnu mnt. 139 E/2 11317 Tallinn

Eesti

Tootja

CHINOIN Pharmaceuticals and Chemical Works Private Co.Ltd., Levai u. 5

2112 Veresegyhaz Ungari

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja poole.

sanofi-aventis Estonia OÜ Pärnu mnt. 139 E/2 11317 Tallinn

Tel. 6 273 488

Faks 6 273 481

Infoleht on viimati uuendatud jaanuaris 2012