Puudub Eestis kehtiv müügiluba või meil ei ole andmeid veel

Hypothiazid - tabl 100mg n20

ATC Kood: C03AA03
Toimeaine: Hydrochlorothiazide
Tootja: Sanofi-Aventis Estonia OÜ

Artikli sisukord

HYPOTHIAZID
tabl 100mg N20


Pakendi infoleht: teave kasutajale

Hypothiazid, 25 mg tabletid

Hypothiazid, 100 mg tabletid

Hüdroklorotiasiid

Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

-Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.

-Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega.

-Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigusnähud on sarnased.

-Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoimete, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud.

Infolehe sisukord

1.Mis ravim on Hypothiazid ja milleks seda kasutatakse

2.Mida on vaja teada enne Hypothiazid’i võtmist

3.Kuidas Hypothiazid’i võtta

4.Võimalikud kõrvaltoimed

5.Kuidas Hypothiazid’i säilitada

6.Pakendi sisu ja muu teave

1.Mis ravim on Hypothiazid ja milleks seda kasutatakse

Hypothiazid on diureetikum, vererõhku langetava toimega ravim. See takistab primaarselt soolade tagasi imendumist ja selle tagajärjel pärssub vee tagasiimendumine neerudest, seega saavutatakse diureetiline ja vererõhku langetav toime.

Hypothiazid’i kasutatakse erineva päritoluga tursete raviks (südame-, maksa-, premenstruaalsed tursed).

Hypothiazid’i kasutatakse kõrgvererõhutõve raviks üksi või kombineerituna teiste kõrgvererõhutõvevastaste ravimitega.

Hypothiazid’i kasutatakse diabeedi ravis rohke urineerimise vähendamiseks.

Hypothiazid’i kasutatakse hüperkaltsiuuriaga patsientidel kaltsiumi eritumise vähendamiseks.

2. Mida on vaja teada enne Hypothiazid’i võtmist

Ärge võtke Hypothiazid’i

-kui olete hüdroklorotiasiidi või selle ravimi mis tahes koostisosa (loetletud lõigus 6) või, sulfoonamiidide suhtes allergiline,

-kui teil on raske neeru- või maksapuudulikkus,

-kui teil on ravile allumatu hüpokaleemia (kaaliumi vaegus veres) või hüperkaltseemia (kaltsiumi vaegus veres),

-kui teil on raskesti ravitav hüponatreemia (naatriumi vaegus veres)

-kui teil on sümptomaatiline hüperurikeemia (podagra).

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

-kui te võtate ravimit pikka aega, sest siis on vajalik teie menüüsse lisada kaaliumirikkaid toitaineid (puuviljad, juurviljad jt). Küsige arstilt tema arvamust selle kohta;

-kui teil on tõsine aju- ja pärgarterite haigus, kusihappe metabolismi häired ja maksa- ning neeruhaigus, nõuab Hypothiazid’i võtmine erilist arstlikku tähelepanu;

-kui te olete diabeedihaige, võib ravi ajal Hypothiazid’iga tekkida vajadus suhkrutõveravimite annuste muutmiseks;

-kui teil on laktoosi talumatus, peate arvestama sellega, et 25 mg tablett sisaldab 63 mg ja 100 mg tablett 39 mg laktoosi;

-kui te võtate Hypothiazid’i, öelge seda igale arstile, kelle juures te peate käima, sest need tabletid võivad muuta mõnede laboratoorsete analüüside tulemusi;

-kui te võtate Hypothiazid’i, ei tohi te alkoholi tarvitada.

Enne Hypothiazid’i võtmist pidage nõu oma arsti, apteekri, või meditsiiniõega.

Muud ravimid ja Hypothiazid

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te võtate või olete hiljuti võtnud või kavatsete võtta mis tahes muid ravimeid. Teisi ravimeid tohib võtta ainult arsti teadmisel, sest ravimite kooskasutamisel võib nende toime muutuda.

-Hypothiazid’i ei tohi võtta koos selliste ravimitega, mis sisaldavad liitiumi sooli;

-Hypothiazid vähendab veresuhkru taset langetavate ravimite toimet;

-Hypothiazid’i võtmine koos teatud südameravimitega nõuab erilist ettevaatust;

-Hypothiazid võib suurendada teiste vererõhku langetavate ravimite toimet;

-teatud ravimid võivad suurendada Hypothiazid’i kaaliumi väljaviivat toimet;

-alkohol, uinutid võivad suurendada Hypothiazid’i järsku vererõhu langust (ortostaatilist hüpotensiooni) tekitavat toimet.

Hypothiazid koos toidu ja joogiga

Tabletid tuleb võtta pärast sööki.

Rasedus

Enne ravimi kasutamist rääkige oma arstile, kui olete rase või plaanite rasestuda. Tavaliselt soovitab teie arst enne rasestumist või niipea, kui olete teadlik oma rasestumisest, Hypothiazid’i kasutamise katkestada ning alustada mõne muu ravimi kasutamist.

Hypothiazid’i ei soovitata kasutada raseduse varajases perioodis ning seda ei tohi kasutada, kui rasedus on kestnud üle 3 kuu, kuna kasutatuna pärast kolmandat raseduskuud võib ravim teie last tõsiselt kahjustada.

Imetamine

Enne ravimi kasutamist pidage nõu arsti või apteekriga.

Hypothiazid’i ei soovitata imetavatele emadele ning teie arst võib teile määrata ravi teise ravimiga, kui te soovite last imetada, eriti sel juhul, kui teie laps on vastsündinu või sündis enneaegselt.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Ärge juhtige autot ja hoiduge masinate või mehhanismide käsitsemisest õnnetuse ohu tekke tõttu ravikuuri alguses. Hiljem otsustab arst individuaalselt, kui kaua te peate nimetatud tegevustest hoiduma.

Hypothiazid sisaldab laktoosi

Hypothiazid sisaldab abiainena laktoosi. Kui arst on teile öelnud, et te ei talu teatud suhkruid, peate te enne ravimi kasutamist konsulteerima arstiga.

3.Kuidas Hypothiazid’i võtta

Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst või apteeker on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu arsti või apteekriga.

Ravimi annus määratakse individuaalselt ja ravi nõuab ranget arstlikku kontrolli, seetõttu võtke ravimit ainult nii palju ja sellisel ajal kui arst on teile määranud. Pikaaegsel ravil suurte annustega on vajalik laboratoorne kontroll ja vajadusel kaaliumi ning magneesiumi asendamine.

Tabletid tuleb võtta pärast sööki.

Kui arsti poolt teisiti ei ole määratud, on tavaline annus:

Täiskasvanutele ja üle 12-aastastele noorukitele järgmine: algannus 25…100 mg päevas, mida võib vastavalt saadud ravivastusele langetada päevase säilitusannuseni 25…50 mg.

Lapsed: tavaline päevane annus on 1…2 mg/kg kehakaalu kohta.

Kui teil on tunne, et Hypothiazid’i toime on liiga tugev või liiga nõrk, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Kui te võtate Hypothiazid’i rohkem kui ette nähtud

Üleannustamisel võib tekkida nõrkus, pearinglus, segasus, tundlikkuse häired, iiveldus, oksendamine, janu, urineerimishäired, muutused laboratoorsete analüüside tulemustes.

Juhusliku või tahtliku üleannustamise korral püüdke otsekohe oma raviarsti sellest informeerida või kutsuge kiirabi, sest te võite vajada arstiabi.

Kui te unustate Hypothiazid’i võtta

Ärge võtke kahekordset annust, kui ravim jäi eelmisel korral võtmata.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega.

4.Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Kõrvaltoimed on esitatud organsüsteemide kaupa ja esinemissageduse järjekorras:

väga sage (1/10), sage (1/100 kuni 1/10), aeg-ajalt (1/1000 kuni 1/100), harv (1/10 000 kuni 1/1000), väga harv (<1/10 000), teadmata (ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel).

Vere ja lümfisüsteemi häired

Väga harv: leukotsütopeenia, agranulotsütoos, trombotsütopeenia, hemolüütiline aneemia, aplastiline aneemia.

Laboratoorsete analüüside tulemused

Teadmata: hüpokaleemia, hüponatreemia, hüpomagneseemia, hüperkaltseemia, hüpoglükeemia, glükosuuria, hüperurikeemia.

Suurte annuste manustamisel võib lipiidide sisaldus veres tõusta.

Südame häired

Teadmata: rütmihäired, vererõhu langus.

Närvisüsteemi häired

Teadmata: uimasus, peavalu, krambid, paresteesia.

Psühhiaatrilised häired

Teadmata: segasus, letargia (teadvusehäire), närvilisus, meeleolu häired.

Silma kahjustused

Teadmata: mööduvad nägemishäired, ksantopsia.

Seedetrakti häired

Teadmata: suukuivus, janu, iiveldus, oksendamine, süljenäärmete põletik, kõhukinnisus.

Maksa ja sapiteede häired

Teadmata: naha ja limaskestade kollasus, kõhunäärmepõletik, sapipõiepõletik.

Neerude ja kuseteede häired

Teadmata: neerupuudulikkus, neerupõletik.

Lihas-skeleti ja sidekoe kahjustused

Teadmata: lihasspasmid ja valu.

Ainevahetus- ja toitumishäired

Teadmata:

-hüpokloreemiline alkaloos, mis võib esile kutsuda hepaatilise entsefalopaatia või maksakooma.

-hüperurikeemia, mis võib tekitada luuvalu hooge.

-vähenenud glükoositaluvus, mis võib viia latentse diabeedi manifesteerumiseni.

-Anoreksia.

Vaskulaarsed häired

Teadmata: vaskuliit, nekrotiseeruv angiit (soonepõletik).

Respiratoorsed, rindkere ja mediastiinumi häired

Teadmata: respiratoorse distressi sündroom, sh pneumoniit ja pulmonaarne turse.

Immuunsüsteemi häired

Teadmata: anafülaktiline reaktsioon, šokk.

Naha ja nahaaluskoe kahjustused

Teadmata: naha valgustundlikkus, nõgestõbi, purpur, toksiline epidermaalne nekrolüüs, Stevensi- Johnsoni sündroom.

Reproduktiivse süsteemi ja rinnanäärme häired

Teadmata: vähenenud libiido.

Üldised häired ja manustamiskoha reaktsioonid

Teadmata: kurnatus.

Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet, mida selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile.

Kui teil tekivad allergilised nahalööbed, tahhükardia, urineerimise vähenemine, tuleb ravimi võtmine lõpetada ja niipea kui võimalik pöörduda arsti poole.

5.Kuidas Hypothiazid’i säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Hoida temperatuuril kuni 25°C. Hoida originaalpakendis, valguse eest kaitstult.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbile ja blistrile. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6. Pakendi sisu ja muu teave

Mida Hypothiazid sisaldab

-Toimeaine on hüdroklorotiasiid. Üks tablett sisaldab 25 mg või 100 mg hüdroklorotiasiidi.

-Teised koostisosad on magneesiumstearaat, želatiin, talk, maisitärklis, laktoosmonohüdraat.

Kuidas Hypothiazid välja näeb ja pakendi sisu

Valge või peaaegu valge lame tablett, mille ühel küljel on tähis „H” ning poolitusjoon teisel küljel. Tableti poolituspind on valge.

Tableti saab jagada võrdseteks annusteks.

Pakendis on 20 tabletti.

Müügiloa hoidja sanofi-aventis Estonia OÜ Pärnu mnt. 139 E/2 11317 Tallinn

Eesti

Tootja

CHINOIN Pharmaceuticals and Chemical Works Private Co.Ltd., Levai u. 5

2112 Veresegyhaz Ungari

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja poole.

sanofi-aventis Estonia OÜ Pärnu mnt. 139 E/2 11317 Tallinn

Tel. 6 273 488

Faks 6 273 481

Infoleht on viimati uuendatud jaanuaris 2012


RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE

1.RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Hypothiazid, 25 mg tabletid

Hypothiazid, 100 mg tabletid

2.KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS

Iga tablett sisaldab 25 mg või 100 mg hüdroklorotiasiidi.

INN: Hydrochlorothiazidum

Ravim sisaldab abiainena laktoosmonohüdraati.

Abiainete täielik loetelu vt lõik 6.1.

3.RAVIMVORM

Tablett.

Valge või peaaegu valge lame tablett, mille ühel küljel on tähis „H” ning poolitusjoon teisel küljel. Tableti poolituspind on valge.

Tableti saab jagada võrdseteks annusteks.

4.KLIINILISED ANDMED

4.1Näidustused

Tursed südamepaispuudulikkuse, astsiidiga maksatsirroosi, nefrootilise sündroomi, premenstruaalsündroomi, kortikosteroid- ja östrogeenravi korral.

Arteriaalne hüpertensioon.

Polüuuria nefrogeense diabeedi korral ja hüperkaltsiuuria vähendamiseks.

4.2Annustamine ja manustamisviis

Annus tuleb määrata igale isikule eraldi ja range arstliku järelevalve all.

Kaaliumi ja magneesiumi kaotuse tõttu ravi ajal (K<3,0 mmol/l), on vajalik kaaliumi ja magneesiumi asendamine. Eriline ettevaatus on vajalik südamepuudulikkusega patsientide korral, maksafunktsioonhäirete korral või samaaegse ravi korral südameglükosiididega. Et saavutada ja säilitada vajalikku terapeutilist toimet tuleks kasutada väikseimat efektiivset annust.

Tablette peaks võtma pärast sööki.

Täiskasvanud

Tursete ravis on algannuseks 25…100 mg üks kord päevas või üle päeva (st igal teisel päeval). Mõningatel rasketel juhtudel on osutunud vajalikuks algannuseks kuni 200 mg päevas. Premenstruaalsündroomiga kaasnevate tursete puhul on tavaline ööpäevane annustamine 25 mg sümptomite ilmnemise hetkest kuni menstruatsiooni alguseni.

Hüpertensioonivastase ravimina on tavaline annus 25...100 mg päevas ühekordse annusena. Vastavalt patsiendi reaktsioonile võib annust hiljem vähendada, või vajadusel ka suurendada.

Mõningatele patsientidele on piisavaks algannuseks 12,5 mg üksi või kombinatsioonis teiste hüpertensioonivastaste ravimitega. Annus tuleks reguleerida minimaalsele toimivale annusele, kuid ei tohiks ületada 100 mg päevas. Kui hüdroklorotiasiidi kasutatakse koos teiste hüpertensioonivastaste ravimitega, võib osutuda vajalikuks kooskasutatavate ravimite annuste vähendamine, et vältida vererõhu järsku langust.

Antihüpertensiivne toime avaldub 3…4 päevaga, kuigi optimaalse ravitoime tekkimiseni võib kuluda ka 3…4 nädalat. Hüpertensioonivastane toime säilib kuni 1 nädal pärast ravi lõppemist.

Diabetes insipidus’e puhul on polüuuria kontrolliks tavaline ööpäevane annus 50…150 mg (jagatud üksikannusteks).

Väikelapsed ja lapsed

Annuse määramisel lähtutakse kehakaalust.

Lastel on tavaline ööpäevane annus on 1…2 mg/kg või 30…60 mg/m2 kehapinna kohta, manustatuna üks kord päevas. Kuni 2-aastastele sõltuvalt kehakaalust 12,5…37,5 mg, 2…12-aastastel lastel 37,5…100 mg päevas.

4.3Vastunäidustused

-Ülitundlikkus toimeaine või lõigus 6.1 loetletud mis tahes abiainete või sulfoonamiidide

suhtes.

-Anuuria.

-Raske neeru- (kreatiniini kliirens <30 ml/min) või maksapuudulikkus.

-Ravile allumatu hüpokaleemia või hüperkaltseemia.

-Raskesti ravitav hüponatreemia.

-Sümptomaatiline hüperurikeemia (podagra).

4.4Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Pikaaegsel ravil olevaid patsiente tuleb vedeliku ja elektrolüütide tasakaaluhäirete sümptomaatika ilmnemise suhtes hoolikalt jälgida. Eriti oluline on see riskigrupi patsientide puhul: südame- ja maksahaigustega patsiendid ja kui patsient raskelt oksendab või kui tal esineb vedeliku ja elektrolüütide tasakaaluhäirete sümptomeid, nt suukuivus, janu, nõrkus, letargia, uimasus, väsimus, lihasvalu või –krambid, lihasväsimus, hüpotensioon, oliguuria, tahhükardia ja seedehäired.

Hüpokaleemiat, eriti ülemäärase kaaliumikao korral (sage urineerimine, pikaaegne ravi), samaaegse südameglükosiidide ja kortikosteroidide kasutamisel, võib vältida või ravida täiendavate kaaliumikoguste sissevõtmise või kaaliumirikka dieediga (puu- ja juurviljad).

Tiasiidid suurendavad teadaolevalt ka magneesiumi eritumist uriiniga; selle tulemuseks võib olla hüpomagneseemia.

Neerufunktsioonilanguse korral tuleb jälgida ka kreatiniini kliirensit. Neeruhaigusi põdevatel patsientidel võib tekkida asoteemia. Neerukahjustusega patsientidel võib ravim kumuleeruda. Neerupuudulikkusega seoses oliguuria tuvastamisel, tuleb ravi tiasiididega katkestada.

Tiasiide peaks kasutama ettevaatusega maksakahjustusega või progresseeruva maksahaigusega patsientidel, kuna väiksemadki muutused vedeliku ja elektrolüütide tasakaalus ning seerumi lämmastikusisalduses võivad põhjustada maksakoomat.

Eriline ettevaatus on vajalik raske aju- ja koronaarskleroosi korral.

Tiasiidravi võib mõjutada glükoosi taluvust. Hypothiazid’i pikaaegse ravi korral tuleb hoolikalt jälgida süsivesikute ainevahetust latentse või manifesteerunud diabeediga patsientidel; vajalikuks võib osutuda hüpoglükeemilise ravi annuste kohaldamine. Kusihappe ainevahetuse häiretega patsiente tuleb hoolikalt jälgida.

Alkohol, barbituraadid ja narkootikumid võivad võimendada tiasiid-diureetikumide ortostaatilist hüpotensiooni tekitavat toimet.

Mõnedel pikaajaliselt tiasiide saanud patsientidel on täheldatud patoloogilisi muutusi paratüreoidnäärmes koos hüperkaltseemia ja hüpofosfateemiaga. Tiasiidid võivad langetada valguga seotud joodi taset seerumis ilma kilpnäärmehäirete sümptomaatikata.

Laktoositalumatusega patsientidel võib ravi tekitada seedehäireid, sest tabletid sisaldavad laktoosi: Hypothiazid 25 mg sisaldab 63 mg laktoosi ja Hypothiazid 100 mg sisaldab 39 mg laktoosi.

Galaktoositalumatus, laktaasipuudulikkus, glükoosi-galaktoosi malabsorptsioon

Ravim sisaldab laktoosi. Patsiendid, kes põevad harvaesinevat pärilikku galaktoositalumatust, laktaasipuudulikkust või glükoosi-galaktoosi malabsorptsiooni ei tohiks seda ravimit võtta.

4.5Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Ravim/ravim koostoime

Tuleb vältida samaaegset kasutamist:

-liitiumisooladega (langeb liitiumi renaalne kliirens, liitium võib saavutada toksilise taseme)

Järgmisi ravimeid tuleb koos kasutada ettevaatusega:

-antihüpertensiivsed ravimid (nende toime võib tugevneda, vajalik on annuse kohaldamine)

-südameglükosiidid (võib tekkida hüpokaleemia või hüpomagneseemia, mis võimendab digitaalise toksilisust)

-amiodaroon (selle kasutamine koos tiasiid-diureetikumidega võib viia hüpokaleemiaga seotud arütmiate tekkele)

-antidiabeetilised ravimid (võib väheneda nende toimet, hüperglükeemia risk)

-kortikosteroidid, kaltsitoniin (suureneb kaaliumi kadu)

-MSPVA-d (need ravimid võivad nõrgendada tiasiidide diureetilist ja antihüpertensiivset toimet)

-mitte-depolariseeriva toimega müorelaksandid (võib tugevdada nende toime)

-amantadiin (amantadiini kliirens võib väheneda hüdroklorotiasiidi toimel, mis viib amantadiini kontsentratsiooni suurenemisele ja toksilisuse tekkele)

-kolestüramiin võib pärssida hüdroklorotiasiidi imendumist seedetraktist

-alkohol, barbituraadid ja narkootikumid võivad võimendada tiasiid-diureetikumide ortostaatilist hüpotensiooni tekitavat toimet.

Ravim/laboratoorne analüüs koostoime

-tiasiidid võivad vähendada seerumi PBI taset.

-ravi tiasiididega tuleb katkestada enne paratüreoidnäärme funktsioone uurimist.

-seerumi bilirubiini kontsentratsioon võib suureneda.

4.6Rasedus ja imetamine

Rasedus

Hüdroklorotiasiidi kasutamise kohta raseduse, eriti esimese trimestri, ajal ei ole piisavalt andmeid. Loomkatsed ei ole piisavad.

Hüdroklorotiasiid läbib platsentaarbarjääri. Arvestades hüdroklorotiasiidi farmakoloogilist toimemehhanismi, võib selle kasutamine teise ja kolmanda trimestri ajal halvendada fetoplatsentaarset perfusiooni ning põhjustada lootel ja vastsündinul selliseid toimeid nagu ikterus, elektrolüütide tasakaalu häired ja trombotsütopeenia.

Hüdroklorotiasiidi ei tohi kasutada rasedustursete, rasedusaegse hüpertensiooni või preeklampsia korral, kuna on risk plasmamahu vähenemisele ning platsentaarsele hüpoperfusioonile, ilma soodsa mõjuta haiguse kulule.

Hüdroklorotiasiidi ei tohi kasutada rasedatel naistel essentsiaalse hüpertensiooni raviks välja arvatud harvadel juhtudel, kus teised ravimeetodid on välistatud.

Imetamine

Hüdroklorotiasiid eritub rinnapiima väikestes kogustes. Tiasiidid põhjustavad suurtes annustes tugevat diureesi ning võivad pärssida rinnapiima tootmist. Hypothiazid’i kasutamine imetamise ajal ei ole soovitatav. Kui Hypothiazid’i kasutatakse imetamise perioodil, peavad annused olema nii väikesed kui võimalik.

4.7Toime reaktsioonikiirusele

Ravi algfaasis tuleks lähtuvalt patsiendi individuaalsest ravivastusest autojuhtimisest ja masinate käsitsemisest hoiduda.

4.8Kõrvaltoimed

Kõrvaltoimed on esitatud organsüsteemide kaupa ja esinemissageduse järjekorras:

väga sage (≥1/10), sage (≥1/100 kuni 1/10), aeg-ajalt (≥1/1000 kuni 1/100), harv (≥1/10 000 kuni 1/1000), väga harv (<1/10 000), teadmata (ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel).

Vere ja lümfisüsteemi häired

Väga harv: leukotsütopeenia, agranulotsütoos, trombotsütopeenia, hemolüütiline aneemia, aplastiline aneemia.

Laboratoorsete analüüside tulemused

Teadmata: hüpokaleemia, hüponatreemia, hüpomagneseemia, hüperkaltseemia, hüpoglükeemia, glükosuuria, hüperurikeemia.

Suurte annuste manustamisel võib lipiidide sisaldus veres tõusta.

Südame häired

Teadmata: arütmia, ortostaatiline hüpotensioon.

Närvisüsteemi häired

Esinemissagedus teadmata: uimasus, peavalu, krambid, paresteesia.

Psühhiaatrilised häired

Teadmata: segasus, letargia, närvilisus, meeleolu häired.

Silma kahjustused

Teadmata: mööduvad nägemishäired, ksantopsia.

Seedetrakti häired

Teadmata: suukuivus, janu, iiveldus, oksendamine, süljenäärmete põletik, kõhukinnisus.

Maksa ja sapiteede häired

Teadmata: ikterus (maksasisene kolestaatiline ikterus), pankreatiit, koletsüstiit.

Neerude ja kuseteede häired

Teadmata: neerupuudulikkus, interstitsiaalne nefriit.

Lihas-skeleti ja sidekoe kahjustused

Teadmata: lihasspasmid ja valu.

Ainevahetus- ja toitumishäired

Teadmata:

-hüpokloreemiline alkaloos, mis võib esile kutsuda hepaatilise entsefalopaatia või maksakooma.

-hüperurikeemia, mis võib tekitada luuvalu hooge.

-vähenenud glükoositaluvus, mis võib viia latentse diabeedi manifesteerumiseni.

-Anoreksia.

Vaskulaarsed häired

Teadmata: vaskuliit, nekrotiseeruv angiit.

Respiratoorsed, rindkere ja mediastiinumi häired

Teadmata: respiratoorse distressi sündroom, sh pneumoniit ja pulmonaarne turse.

Immuunsüsteemi häired

Teadmata: anafülaktiline reaktsioon, šokk.

Naha ja nahaaluskoe kahjustused

Teadmata: naha valgustundlikkus, urtikaaria, purpur, toksiline epidermaalne nekrolüüs, Stevensi- Johnsoni sündroom.

Reproduktiivse süsteemi ja rinnanäärme häired

Teadmata: vähenenud libiido.

Üldised häired ja manustamiskoha reaktsioonid

Teadmata: kurnatus.

4.9Üleannustamine

Sümptomid

Kõige väljendunumad kõrvaltoimed hüdroklorotiasiidi mürgistuse korral on akuutne vedeliku ja elektrolüütide kadu, mis väljendub järgmiste nähtude ja sümptomitena:

Kardiovaskulaarsed nähud: tahhükardia, hüpotensioon, šokk.

Neuromuskulaarsed nähud: nõrkus, segasusseisund, uimasus, säärelihaste krambid, paresteesiad, kurnatus, teadvushäired.

Seedetrakti häired: iiveldus, oksendamine, janu.

Neerude ja kuseteede häired: polüuuria, oliguuria või anuuria (hemokontsentratsiooni tõttu). Laboratoorsed leiud: hüpokaleemia, hüponatreemia, hüpokloreemia, alkaloos, suurenenud BUN (eriti neerupuudulikkusega patsientidel).

Ravi

Spetsiaalne antidoot puudub.

Ravimi eliminatsioon: oksendamise esilekutsumine, maoloputus. Imendumise vähendamise meetmed: aktiivsöe manustamine.

Hüpotensioon, šokk: kaotatud vedelik ja elektrolüüdid (kaalium, naatrium) asendamine.

Monitooring: vedeliku ja elektrolüütide tasakaalu (eriti kaaliumi sisalduse) ja neerutalitluse jälgimine kuni seisukorra normaliseerumiseni.

5.FARMAKOLOOGILISED OMADUSED

5.1Farmakodünaamilised omadused

Farmakoterapeutiline rühm: tiasiiddiureetikum; ATC-kood: C03AA03

Tiasiidide primaarne toimemehhanism seisneb diureesi suurendamises pärssides naatriumi ja kloriidi tagasiimendumist distaalsetes neerutuubulites, suurendades sellega Na+ ja Cl ja vee eritumist. Samuti suureneb teiste elektrolüütide, eriti kaaliumi ja magneesiumi eritumine. Maksimaalsete raviannuste kasutamisel on kõik tiasiidid oma diureetiliste/natriureetiliste omaduste poolest võrdsed. Samuti vähendavad tiasiidid karboanhüdraasi aktiivsust, millega suureneb bikarbonaatide eritumine, kuid see toime on üldiselt nõrk ega mõjuta uriini pH-d. Hüdroklorotiasiidil on ka antihüpertensiivsed omadused.

5.2Farmakokineetilised omadused

Hüdroklorotiasiid imendub seedetraktist 60…80%, kuid üsna kiirelt. Hüdroklorotiasiidist tekitatud natriurees ja diurees tekib 2 tunni jooksul ja kulmineerub umbes 4 tunnil.

Selline toime püsib umbes 6…12 tundi.

Suukaudse manustamise järgselt tekib maksimaalne kontsentratsioon plasmas 1,5...2,5 tunniga. Maksimaalse diureetilise toime ajal (umbes 4 tundi) on hüdroklorotiasiidi seerumi kontsentratsioon 2 μg/ml. Valkudega seondub 40%.

Peamine eliminatsioon tee on renaalne ekskretsioon (filtratsioon ja sekretsioon) muutumatul kujul. Eliminatsiooni poolväärtusaeg normaalse neerufunktsiooni korral on 6,4 tundi, kerge neerufunktsiooni häire korral 11,5 tundi ja kreatiniini kliirensi korral alla 30 ml/min 20,7 tundi.

Hüdroklorotiasiid läbib platsentaarbarjääri ja eritub rinnapiima.

6.FARMATSEUTILISED ANDMED

6.1Abiainete loetelu

Magneesiumstearaat, želatiin, talk, maisitärklis, laktoosmonohüdraat.

6.2Sobimatus

Ei kohaldata.

6.3Kõlblikkusaeg

3 aastat.

6.4Säilitamise eritingimused

Hoida temperatuuril kuni 25 °C.

Hoida originaalpakendis, valguse eest kaitstult.

6.5Pakendi iseloomustus ja sisu

25 mg tabletid: 20 tabletti termovormitud PVC/ALU blistris.

100 mg tabletid: 20 tabletti termovormitud PVC/PVDC/ALU blistris.

6.6Erihoiatused ravimpreparaadi hävitamiseks ja käsitlemiseks

Erinõuded puuduvad.

Kasutamata ravimpreparaat või jäätmematerjal tuleb hävitada vastavalt kohalikele nõuetele.

7.MÜÜGILOA HOIDJA

sanofi-aventis Estonia OÜ Pärnu mnt. 139 E/2 11317 Tallinn

Eesti

8.MÜÜGILOA NUMBRID

25 mg tabletid: 288399

100 mg tabletid: 288299

9.ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE/MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV

17.12.1999/31.05.2010

10.TEKSTI LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV

Ravimiametis kinnitatud augustis 2012