Puudub Eestis kehtiv müügiluba või meil ei ole andmeid veel

Hemangiol

ATC Kood: C07AA05
Toimeaine: propranolol hydrochloride
Tootja: Pierre Fabre Dermatologie

Artikli sisukord

III LISA

PAKENDI MÄRGISTUS JA INFOLEHT

A. PAKENDI MÄRGISTUS

VÄLISPAKENDIL JA SISEPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

PAPPKARP/PUDELID

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

HEMANGIOL 3,75 mg/ml, suukaudne lahus

Propranolool

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

1 ml lahust sisaldab 4,28 mg propranoloolhüdrokloriidi, mis vastab 3,75 mg propranolooli.

3. ABIAINED

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

Suukaudne lahus.

120 ml

5. MANUSTAMISVIIS JA -TEE(D)

SUUKAUDNE.

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

Kasutage propranolooli manustamiseks pakendisse kaasa pandud suusüstalt, millel on

gradueeritud skaala mg-des. Ärge kasutage teisi mõõteseadmeid.

Ärge loksutage pudelit enne kasutamist.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8. KÕLBLIKKUSAEG

EXP

Ravim tuleb ära kasutada 2 kuu jooksul pärast avamist.

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida pudel välispakendis, valguse eest kaitstult.

Pärast igat kasutuskorda asetada pudel ja suusüstal välispakendisse. Mitte lasta külmuda.

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

PIERRE FABRE DERMATOLOGIE

45 place Abel Gance

F- 92100 Boulogne

12. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/14/919/001

13. PARTII NUMBER

Partii

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim.

15. KASUTUSJUHEND

16. TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

HEMANGIOL