Fluorouracil accord 50 mgml süste-või infusioonilahus - süste-/infusioonilahus (50mg 1ml) - Pakendi infoleht

ATC Kood: L01BC02
Toimeaine: fluorouratsiil
Tootja: Accord Healthcare Limited

Artikli sisukord

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Fluorouracil Accord 50 mg/ml süste- või infusioonilahus

Fluorouratsiil

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

 • Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
 • Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega.
 • Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigusnähud on sarnased.
 • Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, rääkige sellest oma arstile, apteekrile või meditsiiniõele. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

Infolehe sisukord

 1. Mis ravim on Fluorouracil Accord ja milleks seda kasutatakse
 2. Mida on vaja teada enne Fluorouracil Accord’i kasutamist
 3. Kuidas Fluorouracil Accord’i kasutada
 4. Võimalikud kõrvaltoimed
 5. Kuidas Fluorouracil Accord’i säilitada
 6. Pakendi sisu ja muu teave
 7. Mis ravim on Fluorouracil Accord ja milleks seda kasutatakse

Teie ravimi nimi on „Fluorouracil Accord 50 mg/ml süste- või infusioonilahus“, kuid infolehes nimetatakse seda „Fluorouracil Accord“.

Mis ravim on Fluorouracil Accord

Fluorouracil Accord’is sisalduv toimeaine on fluorouratsiil. See on vähivastane ravim.

Milleks Fluorouracil Accord’i kasutatakse

Fluorouracil Accord’i kasutatakse paljude sageli esinevate vähkkasvajate, ennekõike jämesoole-, söögitoru-, kõhunäärme-, mao-, pea ja kaela ning rinnanäärmevähi raviks. Seda võib kasutada kombinatsioonis teiste vähivastaste ravimite ja kiiritusraviga.

Mida on vaja teada enne Fluorouracil Accord’i kasutamist

Ärge kasutage Fluorouracil Accord’i:

 • kui olete fluorouratsiili või Fluorouracil Accord’i mis tahes koostisosa suhtes (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline.
 • kui teil on tõsine infektsioon (nt vöötohatis, tuulerõuged).
 • kui teie kasvaja on healoomuline.
 • kui pikaajaline haigus on teid muutnud väga nõrgaks.
 • kui teised ravimid (sealhulgas kiiritusravi) on kahjustanud teie luuüdi.
 • kui te võtate brivudiini, sorivudiini või nende analooge (viirusevastased ravimid).
 • kui te olete rase või toidate last rinnaga.
 • kui teil on tõsine maksafunktsiooni kahjustus.
 • kui te olete dihüdropürimidiindehüdrogenaasi (DPD) ensüümi suhtes homosügootne.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne Fluorouracil Accord’i kasutamist rääkige oma arsti, apteekri või meditsiiniõega. Eriline ettevaatus on vajalik Fluorouracil Accord’iga:

 • kui teie vererakkude arv on väga madal (selle kontrollimiseks tehakse teile vereanalüüse).
 • kui teil on suulimaskesta haavand, palavik, esineb veritsus mis tahes kohas või nõrkus (need sümptomid võivad olla põhjustatud väga madalast rakkude arvust veres).
 • kui teil esineb neerudega seotud häireid.
 • kui teil esineb maksaga seotud häireid, sealhulgas ikterus (naha kollasus).
 • kui teil esineb südamehäireid. Kui te tunnete ravi ajal valu rinnus, rääkige sellest oma arstile.
 • kui teil on ensüüm DPD (dihüdropürimidiini dehüdrogenaas) vähenenud aktiivsus/puudulikkus.
 • kui te olete saanud suures annuses vaagnapiirkonna kiiritusravi.
 • kui teil esineb seedetrakti kõrvaltoimeid (stomatiit, kõhulahtisus, verejooks seedetraktist) või veritsus mistahes kohas.

Muud ravimid ja Fluorouracil Accord

Informeerige oma arsti või apteekrit, kui te kasutate, olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada mis tahes muid ravimeid.

 • Metotreksaat (vähivastane ravim)
 • Metronidasool (antibiootikum)
 • Kaltsiumleukovoriin (nimetatakse ka kaltsiumfolinaadiks – kasutatakse vähivastaste ravimite kahjulike toimete vähendamiseks)
 • Allopurinool (kasutatakse podagra raviks)
 • Tsimetidiin (kasutatakse maohaavandite raviks)
 • Varfariin (kasutatakse vere hüübimise raviks)
 • Interferoon alfa 2a; brivudiin, sorivudiin ja nende analoogid (viirusevastased ravimid)
 • Tsisplatiin (vähivastane ravim)
 • Fenütoiin (kasutatakse epilepsia/krampide ja ebaregulaarse südamerütmi raviks)
 • Vaktsiinid
 • Vinorelbiin (vähiravim)
 • Tsüklofosfamiid (vähiravim)
 • Levamisool (ravim, mida kasutatakse ussidest põhjustatud infektsioonide raviks)
 • Tamoksifeen (vähiravim).

Ülalmainitud ravimid mõjutavad fluorouratsiili toimet.

Rasedus, imetamine ja viljakus

Fluorouratsiil on rangelt vastunäidustatud rasedatele ja imetavatele naistele. Te ei tohi seda ravimit võtta, kui te olete rase või plaanite rasestuda. Kui te olete viljastumisvõimeline naine, peate selle ravimi võtmise ajal ja vähemalt 6 kuud pärast ravi kasutama efektiivseid rasestumisvastaseid vahendeid. Kui te jääte ravi ajal rasedaks, peate sellest teatama oma arstile ning küsima geneetilist nõustamist.

Kuna ei ole teada, kas fluorouratsiil eritub rinnapiima, peab rinnaga toitev ema ravi ajal rinnaga toitmise katkestama.

Kui te olete mees, peate ravi ajal ja kuni 6 kuud pärast ravi Fluorouracil Accord’iga vältima lapse eostamist. Soovitatav on enne ravi otsida võimalust sperma säilitamiseks, kuna Fluorouracil Accord’iga ravi ajal on võimalus pöördumatu viljatuse tekkeks.

Enne mis tahes ravimi kasutamist pidage nõu oma arstiga.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Ärge juhtige autot ega käsitsege masinaid, kuna fluorouratsiil võib põhjustada kõrvaltoimeid, nagu iiveldus ja oksendamine. Samuti võib ravim esile kutsuda kõrvaltoimeid närvisüsteemis ning

nägemishäireid. Kui teil tekib mõni neist häiretest, ärge juhtige autot ega kasutage tööriistu või masinaid, kuna ravim võib halvendada teie autojuhtimise või masinate käsitsemise võimet.

Kuidas Fluorouracil Accord’i kasutada

Teile antava ravimi annus sõltub teie tervislikust seisundist, teie kehakaalust, sellest, kas teid on hiljuti opereeritud ja sellest, kui hästi töötavad teie maks ja neerud. Samuti sõltub see teie vereanalüüside tulemustest. Esimese ravikuuri ajal võite saada ravimit iga päev või üks kord nädalas. Edasiste ravikuuride ajal võidakse teile ravimit anda sõltuvalt raviefektist. Samuti võite saada ravimit kombinatsioonis kiiritusraviga.

Enne teile manustamist võib ravimit lahjendada glükoosilahuse, naatriumkloriidilahuse või süsteveega. Seda manustatakse veeni kas tavalise süsti või aeglase süstina tilkinfusiooni kaudu.

Kui te saate Fluorouracil Accord’i rohkem kui ette nähtud

Kuna seda ravimit antakse teile haiglas viibimise ajal, siis on ebatõenäoline, et te saate seda liiga vähe või liiga palju; sellegipoolest, kui midagi teeb teile muret, rääkige sellest oma arstile või apteekrile.

Teie veres olevate rakkude taseme kontrollimiseks on Fluorouracil Accord’iga ravi ajal ja selle järgselt vaja teha teile vereanalüüse. Kui valgevereliblede tase langeb liiga madalale, võib vajalikuks osutuda ravi katkestamine.

Kui te saate liiga palju Fluorouracil Accord’i, võib tekkida iiveldus, oksendamine, kõhulahtisus, raske limaskestade põletik ja seedetrakti haavand ja veritsus.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arstiga.

Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Kui teil esineb mõni alljärgnevatest kõrvaltoimetest, rääkige sellest otsekohe oma arstile:

 • raske allergiline reaktsioon teil võib tekkida ootamatu sügelev lööve (nõgestõbi), käte, jalgade, pahkluude, näo, huulte, suu või kõri turse (mis võib põhjustada neelamisvõi hingamisraskusi) ning teile võib tunduda, et hakkate minestama.
 • valu rinnus.
 • rooja sees on verd või see on must.
 • teie suu muutub valulikuks või tekivad haavandid.
 • tuimus, surin või värin kätes või jalgades.
 • teie südame löögisagedus kiireneb ja esineb õhupuudus.
 • segasus või ebakindel tunne jalgadel olles, käte ja jalgade koordinatsiooniprobleemid, mõtlemise/rääkimise raskused, nägemis/mäluprobleemid.

Need on tõsised kõrvaltoimed. Te võite vajada kiiret arstiabi.

Väga sageli esinevad kõrvaltoimed: võib esineda rohkem kui 1 inimesel 10-st

- Isheemilised EKG muutused

- Neutropeenia (liiga madal

- Leukopeenia (liiga madal

(ebapiisav verevarustus organis,

neutrofiilide tase veres)

valgevereliblede arv ringlevas

tavaliselt ummistunud arteri tõttu)

 

veres)

- Aneemia (seisund, mille korral on

- Pantsütopeenia (häire, mille

- Vererakkude vähenenud

ringlevate punavereliblede hulk

korral luuüdi oluliselt vähendab

tootmine

ebapiisav)

või lõpetab vererakkude

 

 

tootmise)

 

- Kõrge palavik ja sõmeratega

- Farüngiit (neelu vooderdava

- Päraku või pärasoole põletik

valgevereliblede järsk vähenemine

limaskesta põletik)

 

- Suu ja seedetrakti katva kihi

- Vesine kõhulahtisus

- Iiveldus

põletik

 

 

- Oksendamine

- Juuste väljalangemine (eriti

- Söögiisu kadumine

 

naistel)

 

- Haavade paranemise

- Ninaverejooks

- Jala-käe sündroom, mis on

aeglustumine

 

toksiline nahareaktsioon

- Nõrkustunne

- Söögitoru põletik

- Halb enesetunne

- Limaskesta põletik suuõõne

 

- Kusihappe sisalduse

mistahes piirkonnas

 

suurenemine veres

Sageli esinevad kõrvaltoimed: võib esineda kuni 1 inimesel 10-st

- Stenokardia (tugev valu rinnus, mis on tingitud südame ebapiisavast verevarustusest). Aeg-ajalt esinevad kõrvaltoimed: võib esineda kuni 1 inimesel 100-st

- Ebaregulaarne südamerütm

- Infarkt

- Müokardi isheemia

 

 

(hapnikupuudus südamelihases)

- Müokardiit (südamelihase

- Südamepuudulikkus

- Dilatatiivne kardiomüopaatia

põletik)

 

(teatud südamehaigus, mille korral

 

 

esineb südamelihase liigne

 

 

laienemine, paksenemine ja/või

 

 

jäigastumine)

- Kardiaalne šokk

- Madal vererõhk

- Unisus

- Dehüdratsioon

- Bakteriaalne infektsioon

- Seedetrakti haavandumine ja

 

vereringes või kudedes

veritsemine, limaskesta irdumine

- Silmade rütmilised liigutused

- Peavalu

- Tasakaalutuse ja ebakindluse

 

 

tunne

- Parkinsoni tõve sümptomid

- Püramidaalnähud

- Halb enesetunne

(progresseeruv liigutuste häire,

 

 

mida iseloomustavad treemor,

 

 

jäikus, aeglased liigutused)

 

 

- Nahapõletik

- Nahamuutused, nt kuiv nahk,

- Teatud nakkushaigustega kaasnev

 

lõhedega erosioon, naha punetus,

nahalööve

 

sügelev makulopapulaarne lööve

 

 

(lööve, mis algab alumistelt

 

 

jäsemetelt, liigub edasi

 

 

käsivartele ja seejärel rindkerele)

 

- Sügelevate muhkude teke nahal

- Fotosensitiivsus

- Naha hüperpigmentatsioon

- Vöödiline hüperpigmentatsioon

- Küünte muutused (nt difuusne

- Paronühhia (küünt ümbritseva

või depigmentatsioon veenide

pindmine sinine pigmentatsioon,

koe põletik)

lähedal

hüperpigmentatsioon; küüne

 

 

düstroofia, küünevalli valu ja

 

 

paksenemine)

 

- Küünesisene põletik koos mäda

- Seemnerakkude või

- Silmavalge pindmise kihi ja

ja küüne irdumisega

munarakkude tootmise häire

silmalau aluse kihi põletik või

 

 

punetus

- Pisaravool

- Hägune nägemine

- Kahelinägemine

- Silmade liigutamise häire

- Optiline neuriit (nägemishäire,

- Silmahaigus, millele on

 

mis on tingitud nägemisnärvi

iseloomulik lauäärte krooniline

 

põletikust)

põletik

- Nägemisteravuse vähenemine

- Liigne valgustundlikkus ja

- Surnud koe kiht või mass, mis on

 

vastumeelsus päikesevalguse või

eraldunud ümbritsevast eluskoest,

 

hästivalgustatud kohtade suhtes

näiteks haavandites, haavades ja

 

 

põletiku korral.

- Alumise silmalau

- Pisarakanalite ummistus

- Maksarakkude kahjustus

väljapöördumine

 

 

- Eufooria

 

 

Harva esinevad kõrvaltoimed: võib esineda kuni 1 inimesel 1000-st

 

- Aju, soolte ja perifeersete

- Sõrmede, varvaste ja aeg-ajalt

- Generaliseerunud allergiline

kehaosade verevarustuse

teiste kehapiirkondade värvuse

reaktsioon

puudulikkus

muutus

 

- Veeni turse (põletik), mille

- Raske kogu keha allergiline

- Verehüübe moodustumine

põhjuseks on verehüübe teke

reaktsioon (anafülaksia)

veresoontes, mis võib esineda

 

 

arterites või veenides

- Süsteemne vasodilatsioon

- Võib tekkida pöörduv

- T4 (totaalne türoksiin) ja T3

(veresoonte laienemine), mis

segasusseisund

(totaalne triiodotüroniin) sisalduse

põhjustab madalat vererõhku

 

suurenemine

Väga harva esinevad kõrvaltoimed: võib esineda kuni 1 inimesel 10 000-st

- Südame seiskus (äkiline

- Kardiaalne äkksurm (ootamatu

- Leukoentsefalopaatia sümptomid

südamelöökide ja

surm südamehäirete tõttu)

(aju valgeainet haaravad haigused),

südametegevuse lakkamine )

 

sh ataksia (lihaste koordineeritud

 

 

liigutamisvõime kadumine)

- Psüühiline segasusseisund või

- Raskused sõnade

- Segasusseisund

häiritud taju, ennekõike aja,

väljahääldamisel

 

asukoha või identiteedi suhtes

 

 

- Krambid või kooma

- Äge tserebellaarne sündroom

- Ebanormaalne lihasnõrkus

patsientidel, kes saavad 5-

 

või -väsimus

fluorouratsiili suuri annuseid ja

 

 

patsientidel, kellel on

 

 

dihüdropürimidiini

 

 

dehüdrogenaasi puudulikkus

 

 

- Sapipõie põletik

- Neerupuudulikkus

- Osaline või täielik sõnalise

 

 

suhtlemisoskuse või kirjutatud

 

 

sõnade kasutamise oskuse kadu

- Desorientatsioon

- Väikeste sapijuhade aeglaselt

- Maksarakkude kahjustus

 

progresseeruv hävimine

(surmaga lõppenud juhud)

Teadmata: esinemissagedust ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel

 • Palavik
 • Käte ja jalgade tuimus või nõrkus
 • Veenide värvuse muutumine süstekohta läheduses
 • Tahhükardia, õhupuudus.

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

Kuidas Fluorouracil Accord’i säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud sildil ja karbil. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Hoida temperatuuril kuni 25ºC. Mitte hoida külmkapis, mitte lasta külmuda.

Hoida pakend välispakendis, valguse eest kaitstult.

Ainult ühekordseks kasutamiseks. Kasutamata kogused tuleb hävitada.

Kõlblikkusaeg pärast lahjendamist

Ravimi kasutusaegne keemilis-füüsikaline stabiilsus fluorouratsiili kontsentratsioonis 0,98 mg/ml on tõestatud 24 tunni jooksul temperatuuril 25ºC, lahjendatud 5% glükoosilahuse, 0,9% naatriumkloriidi süstelahuse või süsteveega. Sellegipoolest tuleb mikrobioloogilise saastatuse vältimiseks ravim kohe ära kasutada. Kui seda kohe ei kasutata, on kõlblikkusaeg ja säilitamistingimused kasutaja vastutusel ega tohiks tavaliselt ületada 24 tundi temperatuuril 2…8ºC, välja arvatud juhul, kui lahjendamine on toimunud kontrollitud ja valideeritud aseptilistes tingimustes.

Ärge kasutage ravimit, kui selle lahus on pruuni või tumekollast värvi.

Ärge kasutage ravimit, kui te märkate, et pakend on kahjustatud või kui selles on nähtavaid osakesi/kristalle.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

Pakendi sisu ja muu teave

Mida Fluorouracil Accord sisaldab

 • Toimeaine on fluorouratsiil. 1 ml lahust sisaldab 50 mg fluorouratsiili (naatriumisoolana, mis moodustub IN SITU).
 • Teised koostisosad on süstevesi, naatriumhüdroksiid ja vesinikkloriidhape.

Kuidas Fluorouracil Accord välja näeb ja pakendi sisu

Fluorouracil Accord süste- või infusioonilahus on selge, peaaegu värvitu lahus Ph.Eur I tüüpi läbipaistvas kummikorgiga klaasviaalis.

Üks 5 ml viaal sisaldab 250 mg fluorouratsiili. Üks 10 ml viaal sisaldab 500 mg fluorouratsiili. Üks 20 ml viaal sisaldab 1000 mg fluorouratsiili. Üks 50 ml viaal sisaldab 2500 mg fluorouratsiili. Üks 100 ml viaal sisaldab 5000 mg fluorouratsiili.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja ja tootja

Accord Healthcare Limited,

Sage House, 319 Pinner Road, North Harrow, Middlesex, HA1 4HF, Ühendkuningriik

Infoleht on viimati uuendatud juunis 2016.

Järgmine teave on ainult meditsiinipersonalile või tervishoiutöötajatele:

JUHISED FLUOROURACIL ACCORD’I KASUTAMISEKS/KÄSITSEMISEKS, VALMISTAMISEKS JA HÄVITAMISEKS

Tsütotoksiliste ainete käsitsemise juhend

Fluorouratsiili võib manustada vaid kvalifitseeritud arst, kellel on vähivastaste kemoterapeutiliste ravimite kasutamise kogemus, või hoolika järelevalve all.

Fluorouratsiili süste tohivad manustamiseks ette valmistada ainult spetsialistid, kes on läbinud väljaõppe ohutu kasutamise ettevalmistamiseks. Ettevalmistust tohib läbi viia ainult aseptilises ruumis või korpuses, mis on ettenähtud tsütotoksikumide käitlemiseks.

Lekke korral peavad töötajad panema kätte kindad, näole näomaski ja kaitseprillid ning selga ühekordse põlle ning lekkinud aine kokku pühkima, kasutades absorbeerivat ainet, mida hoitakse selleks tarbeks ette nähtud kohas. Seejärel tuleb pind puhastada ning kogu saastunud aine paigutada tsütotoksiliste jäätmete kotti või konteinerisse, mis tuleb põletamiseks sulgeda.

Kontaminatsioon

Fluorouratsiil on ärritava toimega, tuleb vältida kontakti naha ja limaskestadega.

Nahale või silma sattumisel tuleb kahjustatud piirkonda loputada rohke veega või füsioloogilise lahusega. Mööduva kipitustunde ravimiseks nahal võib kasutada hüdrokortisooni 1% kreemi. Silma sattumisel või preparaadi sissehingamisel või allaneelamisel korral pöörduda arsti poole.

Esmaabi

Kokkupuude silmadega: otsekohe loputada veega ja pöörduda arsti poole. Kokkupuude nahaga: põhjalikult pesta seebi ja veega ning eemaldada saastunud riided.

Sissehingamine, neelamine: pöörduda arsti poole.

Hävitamine

Süstlad, konteinerid, absorbeerivad ained, lahus ja muu saastunud materjal tuleb paigutada paksust kilest kotti või mõnda teise mitteläbilaskvasse konteinerisse, mis tuleb märgistada tsütotoksilistele jäätmetele vastavalt ning põletada vähemalt temperatuuril 700ºC.

Keemiliseks inaktiveerimiseks võib 24 tunni jooksul kasutada 5% naatriumhüpokloritit.

Valmistamise juhised

a)Kemoterapeutilisi aineid võivad manustamiseks valmistada vaid vastava eriala inimesed, keda on koolitatud ravimi ohutuks kasutamiseks.

b)Pulbri manustamiskõlblikuks muutmise ja süstaldesse paigutamise toiminguid võib teostada vaid selleks ettenähtud kohas.

 • c)Neid protseduure teostav personal peab ennast adekvaatselt kaitsma eririietusega, kahe paari kinnastega, ühed lateksist, teised PVCst (latekskindaid kantakse PVCkinnaste all), sellega on kaetud erinevate kasvajavastaste ravimite läbitavuse erinevused, ja silmakaitsetega. Tsütotoksiliste ravimite valmistamisel ja manustamisel tuleb alati kasutada LUER LOCKsüstlaid ja vastavaid tarvikuid.

d)Rasedad töötajad ei tohi kemoterapeutilisi ravimeid käsitleda.

(e) Enne alustamist tutvuda kohalike juhenditega.

Kasutamisjuhend

Fluorouracil Accord’i võib manustada intravenoosse boolussüstina, infusioonina või pideva infusioonina.

Sobimatus

Fluorouratsiil on kokkusobimatu kaltsiumfolinaadi, karboplatiini, tsisplatiini, tsütarabiini, diasepaami, doksorubitsiini, droperidooli, filgrastiimi, galliumnitraadi, metotreksaadi, metoklopramiidi, morfiini, ondandsetrooni, parenteraalse toitmise, vinorelbiini, muude antratsükliinidega.

Valmislahused on aluselised ning soovitatav on vältida manustamist koos happeliste ravimite või preparaatidega.

Kõlblikkusaeg

Avamata viaali kõlblikkusaeg:

2 aastat. Ainult ühekordseks kasutamiseks. Kõik kasutamata kogused tuleb hävitada.

Hoida temperatuuril kuni 25ºC. Mitte hoida külmkapis, mitte lasta külmuda. Hoida pakend välispakendis, valguse eest kaitstult.

Kui madala temperatuuri tõttu on tekkinud sadestumine, tuleb ravim uuesti lahustada, soojendades seda kuni temperatuurini 60ºC, samaaegselt jõuliselt raputades. Enne kasutamist laske jahtuda kehatemperatuurini. Kui ravim on lahuses muutunud tumekollaseks või pruuniks, tuleb see ära visata.

Kõlblikkusaeg pärast lahjendamist

Kasutamine: Ravimi kasutusaegne keemilis-füüsikaline stabiilsus fluorouratsiili kontsentratsioonis 0,98 mg/ml on tõestatud 24 tunni jooksul temperatuuril 25ºC, lahjendatud 5% glükoosilahuse, 0,9% naatriumkloriidi süstelahuse või süsteveega.

Mikrobioloogilise saastatuse vältimiseks tuleb ravim kohe ära kasutada. Kui ravimit ei kasutata kohe, on kõlblikkusaeg ja säilitamistingimused kasutaja vastutusel ega tohiks tavaliselt ületada 24 tundi temperatuuril 2…8ºC, välja arvatud juhul, kui lahjendamine on toimunud kontrollitud ja valideeritud aseptilistes tingimustes.