Fluorouracil accord 50 mgml süste-või infusioonilahus - süste-/infusioonilahus (50mg 1ml)

ATC Kood: L01BC02
Toimeaine: fluorouratsiil
Tootja: Accord Healthcare Limited

Artikli sisukord

FLUOROURACIL ACCORD 50 MGML SÜSTE-VÕI INFUSIOONILAHUS
süste-/infusioonilahus (50mg 1ml)


Pakendi infoleht: teave kasutajale

Fluorouracil Accord 50 mg/ml süste- või infusioonilahus

Fluorouratsiil

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

 • Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
 • Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega.
 • Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigusnähud on sarnased.
 • Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, rääkige sellest oma arstile, apteekrile või meditsiiniõele. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

Infolehe sisukord

 1. Mis ravim on Fluorouracil Accord ja milleks seda kasutatakse
 2. Mida on vaja teada enne Fluorouracil Accord’i kasutamist
 3. Kuidas Fluorouracil Accord’i kasutada
 4. Võimalikud kõrvaltoimed
 5. Kuidas Fluorouracil Accord’i säilitada
 6. Pakendi sisu ja muu teave
 7. Mis ravim on Fluorouracil Accord ja milleks seda kasutatakse

Teie ravimi nimi on „Fluorouracil Accord 50 mg/ml süste- või infusioonilahus“, kuid infolehes nimetatakse seda „Fluorouracil Accord“.

Mis ravim on Fluorouracil Accord

Fluorouracil Accord’is sisalduv toimeaine on fluorouratsiil. See on vähivastane ravim.

Milleks Fluorouracil Accord’i kasutatakse

Fluorouracil Accord’i kasutatakse paljude sageli esinevate vähkkasvajate, ennekõike jämesoole-, söögitoru-, kõhunäärme-, mao-, pea ja kaela ning rinnanäärmevähi raviks. Seda võib kasutada kombinatsioonis teiste vähivastaste ravimite ja kiiritusraviga.

Mida on vaja teada enne Fluorouracil Accord’i kasutamist

Ärge kasutage Fluorouracil Accord’i:

 • kui olete fluorouratsiili või Fluorouracil Accord’i mis tahes koostisosa suhtes (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline.
 • kui teil on tõsine infektsioon (nt vöötohatis, tuulerõuged).
 • kui teie kasvaja on healoomuline.
 • kui pikaajaline haigus on teid muutnud väga nõrgaks.
 • kui teised ravimid (sealhulgas kiiritusravi) on kahjustanud teie luuüdi.
 • kui te võtate brivudiini, sorivudiini või nende analooge (viirusevastased ravimid).
 • kui te olete rase või toidate last rinnaga.
 • kui teil on tõsine maksafunktsiooni kahjustus.
 • kui te olete dihüdropürimidiindehüdrogenaasi (DPD) ensüümi suhtes homosügootne.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne Fluorouracil Accord’i kasutamist rääkige oma arsti, apteekri või meditsiiniõega. Eriline ettevaatus on vajalik Fluorouracil Accord’iga:

 • kui teie vererakkude arv on väga madal (selle kontrollimiseks tehakse teile vereanalüüse).
 • kui teil on suulimaskesta haavand, palavik, esineb veritsus mis tahes kohas või nõrkus (need sümptomid võivad olla põhjustatud väga madalast rakkude arvust veres).
 • kui teil esineb neerudega seotud häireid.
 • kui teil esineb maksaga seotud häireid, sealhulgas ikterus (naha kollasus).
 • kui teil esineb südamehäireid. Kui te tunnete ravi ajal valu rinnus, rääkige sellest oma arstile.
 • kui teil on ensüüm DPD (dihüdropürimidiini dehüdrogenaas) vähenenud aktiivsus/puudulikkus.
 • kui te olete saanud suures annuses vaagnapiirkonna kiiritusravi.
 • kui teil esineb seedetrakti kõrvaltoimeid (stomatiit, kõhulahtisus, verejooks seedetraktist) või veritsus mistahes kohas.

Muud ravimid ja Fluorouracil Accord

Informeerige oma arsti või apteekrit, kui te kasutate, olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada mis tahes muid ravimeid.

 • Metotreksaat (vähivastane ravim)
 • Metronidasool (antibiootikum)
 • Kaltsiumleukovoriin (nimetatakse ka kaltsiumfolinaadiks – kasutatakse vähivastaste ravimite kahjulike toimete vähendamiseks)
 • Allopurinool (kasutatakse podagra raviks)
 • Tsimetidiin (kasutatakse maohaavandite raviks)
 • Varfariin (kasutatakse vere hüübimise raviks)
 • Interferoon alfa 2a; brivudiin, sorivudiin ja nende analoogid (viirusevastased ravimid)
 • Tsisplatiin (vähivastane ravim)
 • Fenütoiin (kasutatakse epilepsia/krampide ja ebaregulaarse südamerütmi raviks)
 • Vaktsiinid
 • Vinorelbiin (vähiravim)
 • Tsüklofosfamiid (vähiravim)
 • Levamisool (ravim, mida kasutatakse ussidest põhjustatud infektsioonide raviks)
 • Tamoksifeen (vähiravim).

Ülalmainitud ravimid mõjutavad fluorouratsiili toimet.

Rasedus, imetamine ja viljakus

Fluorouratsiil on rangelt vastunäidustatud rasedatele ja imetavatele naistele. Te ei tohi seda ravimit võtta, kui te olete rase või plaanite rasestuda. Kui te olete viljastumisvõimeline naine, peate selle ravimi võtmise ajal ja vähemalt 6 kuud pärast ravi kasutama efektiivseid rasestumisvastaseid vahendeid. Kui te jääte ravi ajal rasedaks, peate sellest teatama oma arstile ning küsima geneetilist nõustamist.

Kuna ei ole teada, kas fluorouratsiil eritub rinnapiima, peab rinnaga toitev ema ravi ajal rinnaga toitmise katkestama.

Kui te olete mees, peate ravi ajal ja kuni 6 kuud pärast ravi Fluorouracil Accord’iga vältima lapse eostamist. Soovitatav on enne ravi otsida võimalust sperma säilitamiseks, kuna Fluorouracil Accord’iga ravi ajal on võimalus pöördumatu viljatuse tekkeks.

Enne mis tahes ravimi kasutamist pidage nõu oma arstiga.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Ärge juhtige autot ega käsitsege masinaid, kuna fluorouratsiil võib põhjustada kõrvaltoimeid, nagu iiveldus ja oksendamine. Samuti võib ravim esile kutsuda kõrvaltoimeid närvisüsteemis ning

nägemishäireid. Kui teil tekib mõni neist häiretest, ärge juhtige autot ega kasutage tööriistu või masinaid, kuna ravim võib halvendada teie autojuhtimise või masinate käsitsemise võimet.

Kuidas Fluorouracil Accord’i kasutada

Teile antava ravimi annus sõltub teie tervislikust seisundist, teie kehakaalust, sellest, kas teid on hiljuti opereeritud ja sellest, kui hästi töötavad teie maks ja neerud. Samuti sõltub see teie vereanalüüside tulemustest. Esimese ravikuuri ajal võite saada ravimit iga päev või üks kord nädalas. Edasiste ravikuuride ajal võidakse teile ravimit anda sõltuvalt raviefektist. Samuti võite saada ravimit kombinatsioonis kiiritusraviga.

Enne teile manustamist võib ravimit lahjendada glükoosilahuse, naatriumkloriidilahuse või süsteveega. Seda manustatakse veeni kas tavalise süsti või aeglase süstina tilkinfusiooni kaudu.

Kui te saate Fluorouracil Accord’i rohkem kui ette nähtud

Kuna seda ravimit antakse teile haiglas viibimise ajal, siis on ebatõenäoline, et te saate seda liiga vähe või liiga palju; sellegipoolest, kui midagi teeb teile muret, rääkige sellest oma arstile või apteekrile.

Teie veres olevate rakkude taseme kontrollimiseks on Fluorouracil Accord’iga ravi ajal ja selle järgselt vaja teha teile vereanalüüse. Kui valgevereliblede tase langeb liiga madalale, võib vajalikuks osutuda ravi katkestamine.

Kui te saate liiga palju Fluorouracil Accord’i, võib tekkida iiveldus, oksendamine, kõhulahtisus, raske limaskestade põletik ja seedetrakti haavand ja veritsus.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arstiga.

Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Kui teil esineb mõni alljärgnevatest kõrvaltoimetest, rääkige sellest otsekohe oma arstile:

 • raske allergiline reaktsioon teil võib tekkida ootamatu sügelev lööve (nõgestõbi), käte, jalgade, pahkluude, näo, huulte, suu või kõri turse (mis võib põhjustada neelamisvõi hingamisraskusi) ning teile võib tunduda, et hakkate minestama.
 • valu rinnus.
 • rooja sees on verd või see on must.
 • teie suu muutub valulikuks või tekivad haavandid.
 • tuimus, surin või värin kätes või jalgades.
 • teie südame löögisagedus kiireneb ja esineb õhupuudus.
 • segasus või ebakindel tunne jalgadel olles, käte ja jalgade koordinatsiooniprobleemid, mõtlemise/rääkimise raskused, nägemis/mäluprobleemid.

Need on tõsised kõrvaltoimed. Te võite vajada kiiret arstiabi.

Väga sageli esinevad kõrvaltoimed: võib esineda rohkem kui 1 inimesel 10-st

- Isheemilised EKG muutused

- Neutropeenia (liiga madal

- Leukopeenia (liiga madal

(ebapiisav verevarustus organis,

neutrofiilide tase veres)

valgevereliblede arv ringlevas

tavaliselt ummistunud arteri tõttu)

 

veres)

- Aneemia (seisund, mille korral on

- Pantsütopeenia (häire, mille

- Vererakkude vähenenud

ringlevate punavereliblede hulk

korral luuüdi oluliselt vähendab

tootmine

ebapiisav)

või lõpetab vererakkude

 

 

tootmise)

 

- Kõrge palavik ja sõmeratega

- Farüngiit (neelu vooderdava

- Päraku või pärasoole põletik

valgevereliblede järsk vähenemine

limaskesta põletik)

 

- Suu ja seedetrakti katva kihi

- Vesine kõhulahtisus

- Iiveldus

põletik

 

 

- Oksendamine

- Juuste väljalangemine (eriti

- Söögiisu kadumine

 

naistel)

 

- Haavade paranemise

- Ninaverejooks

- Jala-käe sündroom, mis on

aeglustumine

 

toksiline nahareaktsioon

- Nõrkustunne

- Söögitoru põletik

- Halb enesetunne

- Limaskesta põletik suuõõne

 

- Kusihappe sisalduse

mistahes piirkonnas

 

suurenemine veres

Sageli esinevad kõrvaltoimed: võib esineda kuni 1 inimesel 10-st

- Stenokardia (tugev valu rinnus, mis on tingitud südame ebapiisavast verevarustusest). Aeg-ajalt esinevad kõrvaltoimed: võib esineda kuni 1 inimesel 100-st

- Ebaregulaarne südamerütm

- Infarkt

- Müokardi isheemia

 

 

(hapnikupuudus südamelihases)

- Müokardiit (südamelihase

- Südamepuudulikkus

- Dilatatiivne kardiomüopaatia

põletik)

 

(teatud südamehaigus, mille korral

 

 

esineb südamelihase liigne

 

 

laienemine, paksenemine ja/või

 

 

jäigastumine)

- Kardiaalne šokk

- Madal vererõhk

- Unisus

- Dehüdratsioon

- Bakteriaalne infektsioon

- Seedetrakti haavandumine ja

 

vereringes või kudedes

veritsemine, limaskesta irdumine

- Silmade rütmilised liigutused

- Peavalu

- Tasakaalutuse ja ebakindluse

 

 

tunne

- Parkinsoni tõve sümptomid

- Püramidaalnähud

- Halb enesetunne

(progresseeruv liigutuste häire,

 

 

mida iseloomustavad treemor,

 

 

jäikus, aeglased liigutused)

 

 

- Nahapõletik

- Nahamuutused, nt kuiv nahk,

- Teatud nakkushaigustega kaasnev

 

lõhedega erosioon, naha punetus,

nahalööve

 

sügelev makulopapulaarne lööve

 

 

(lööve, mis algab alumistelt

 

 

jäsemetelt, liigub edasi

 

 

käsivartele ja seejärel rindkerele)

 

- Sügelevate muhkude teke nahal

- Fotosensitiivsus

- Naha hüperpigmentatsioon

- Vöödiline hüperpigmentatsioon

- Küünte muutused (nt difuusne

- Paronühhia (küünt ümbritseva

või depigmentatsioon veenide

pindmine sinine pigmentatsioon,

koe põletik)

lähedal

hüperpigmentatsioon; küüne

 

 

düstroofia, küünevalli valu ja

 

 

paksenemine)

 

- Küünesisene põletik koos mäda

- Seemnerakkude või

- Silmavalge pindmise kihi ja

ja küüne irdumisega

munarakkude tootmise häire

silmalau aluse kihi põletik või

 

 

punetus

- Pisaravool

- Hägune nägemine

- Kahelinägemine

- Silmade liigutamise häire

- Optiline neuriit (nägemishäire,

- Silmahaigus, millele on

 

mis on tingitud nägemisnärvi

iseloomulik lauäärte krooniline

 

põletikust)

põletik

- Nägemisteravuse vähenemine

- Liigne valgustundlikkus ja

- Surnud koe kiht või mass, mis on

 

vastumeelsus päikesevalguse või

eraldunud ümbritsevast eluskoest,

 

hästivalgustatud kohtade suhtes

näiteks haavandites, haavades ja

 

 

põletiku korral.

- Alumise silmalau

- Pisarakanalite ummistus

- Maksarakkude kahjustus

väljapöördumine

 

 

- Eufooria

 

 

Harva esinevad kõrvaltoimed: võib esineda kuni 1 inimesel 1000-st

 

- Aju, soolte ja perifeersete

- Sõrmede, varvaste ja aeg-ajalt

- Generaliseerunud allergiline

kehaosade verevarustuse

teiste kehapiirkondade värvuse

reaktsioon

puudulikkus

muutus

 

- Veeni turse (põletik), mille

- Raske kogu keha allergiline

- Verehüübe moodustumine

põhjuseks on verehüübe teke

reaktsioon (anafülaksia)

veresoontes, mis võib esineda

 

 

arterites või veenides

- Süsteemne vasodilatsioon

- Võib tekkida pöörduv

- T4 (totaalne türoksiin) ja T3

(veresoonte laienemine), mis

segasusseisund

(totaalne triiodotüroniin) sisalduse

põhjustab madalat vererõhku

 

suurenemine

Väga harva esinevad kõrvaltoimed: võib esineda kuni 1 inimesel 10 000-st

- Südame seiskus (äkiline

- Kardiaalne äkksurm (ootamatu

- Leukoentsefalopaatia sümptomid

südamelöökide ja

surm südamehäirete tõttu)

(aju valgeainet haaravad haigused),

südametegevuse lakkamine )

 

sh ataksia (lihaste koordineeritud

 

 

liigutamisvõime kadumine)

- Psüühiline segasusseisund või

- Raskused sõnade

- Segasusseisund

häiritud taju, ennekõike aja,

väljahääldamisel

 

asukoha või identiteedi suhtes

 

 

- Krambid või kooma

- Äge tserebellaarne sündroom

- Ebanormaalne lihasnõrkus

patsientidel, kes saavad 5-

 

või -väsimus

fluorouratsiili suuri annuseid ja

 

 

patsientidel, kellel on

 

 

dihüdropürimidiini

 

 

dehüdrogenaasi puudulikkus

 

 

- Sapipõie põletik

- Neerupuudulikkus

- Osaline või täielik sõnalise

 

 

suhtlemisoskuse või kirjutatud

 

 

sõnade kasutamise oskuse kadu

- Desorientatsioon

- Väikeste sapijuhade aeglaselt

- Maksarakkude kahjustus

 

progresseeruv hävimine

(surmaga lõppenud juhud)

Teadmata: esinemissagedust ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel

 • Palavik
 • Käte ja jalgade tuimus või nõrkus
 • Veenide värvuse muutumine süstekohta läheduses
 • Tahhükardia, õhupuudus.

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

Kuidas Fluorouracil Accord’i säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud sildil ja karbil. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Hoida temperatuuril kuni 25ºC. Mitte hoida külmkapis, mitte lasta külmuda.

Hoida pakend välispakendis, valguse eest kaitstult.

Ainult ühekordseks kasutamiseks. Kasutamata kogused tuleb hävitada.

Kõlblikkusaeg pärast lahjendamist

Ravimi kasutusaegne keemilis-füüsikaline stabiilsus fluorouratsiili kontsentratsioonis 0,98 mg/ml on tõestatud 24 tunni jooksul temperatuuril 25ºC, lahjendatud 5% glükoosilahuse, 0,9% naatriumkloriidi süstelahuse või süsteveega. Sellegipoolest tuleb mikrobioloogilise saastatuse vältimiseks ravim kohe ära kasutada. Kui seda kohe ei kasutata, on kõlblikkusaeg ja säilitamistingimused kasutaja vastutusel ega tohiks tavaliselt ületada 24 tundi temperatuuril 2…8ºC, välja arvatud juhul, kui lahjendamine on toimunud kontrollitud ja valideeritud aseptilistes tingimustes.

Ärge kasutage ravimit, kui selle lahus on pruuni või tumekollast värvi.

Ärge kasutage ravimit, kui te märkate, et pakend on kahjustatud või kui selles on nähtavaid osakesi/kristalle.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

Pakendi sisu ja muu teave

Mida Fluorouracil Accord sisaldab

 • Toimeaine on fluorouratsiil. 1 ml lahust sisaldab 50 mg fluorouratsiili (naatriumisoolana, mis moodustub IN SITU).
 • Teised koostisosad on süstevesi, naatriumhüdroksiid ja vesinikkloriidhape.

Kuidas Fluorouracil Accord välja näeb ja pakendi sisu

Fluorouracil Accord süste- või infusioonilahus on selge, peaaegu värvitu lahus Ph.Eur I tüüpi läbipaistvas kummikorgiga klaasviaalis.

Üks 5 ml viaal sisaldab 250 mg fluorouratsiili. Üks 10 ml viaal sisaldab 500 mg fluorouratsiili. Üks 20 ml viaal sisaldab 1000 mg fluorouratsiili. Üks 50 ml viaal sisaldab 2500 mg fluorouratsiili. Üks 100 ml viaal sisaldab 5000 mg fluorouratsiili.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja ja tootja

Accord Healthcare Limited,

Sage House, 319 Pinner Road, North Harrow, Middlesex, HA1 4HF, Ühendkuningriik

Infoleht on viimati uuendatud juunis 2016.

Järgmine teave on ainult meditsiinipersonalile või tervishoiutöötajatele:

JUHISED FLUOROURACIL ACCORD’I KASUTAMISEKS/KÄSITSEMISEKS, VALMISTAMISEKS JA HÄVITAMISEKS

Tsütotoksiliste ainete käsitsemise juhend

Fluorouratsiili võib manustada vaid kvalifitseeritud arst, kellel on vähivastaste kemoterapeutiliste ravimite kasutamise kogemus, või hoolika järelevalve all.

Fluorouratsiili süste tohivad manustamiseks ette valmistada ainult spetsialistid, kes on läbinud väljaõppe ohutu kasutamise ettevalmistamiseks. Ettevalmistust tohib läbi viia ainult aseptilises ruumis või korpuses, mis on ettenähtud tsütotoksikumide käitlemiseks.

Lekke korral peavad töötajad panema kätte kindad, näole näomaski ja kaitseprillid ning selga ühekordse põlle ning lekkinud aine kokku pühkima, kasutades absorbeerivat ainet, mida hoitakse selleks tarbeks ette nähtud kohas. Seejärel tuleb pind puhastada ning kogu saastunud aine paigutada tsütotoksiliste jäätmete kotti või konteinerisse, mis tuleb põletamiseks sulgeda.

Kontaminatsioon

Fluorouratsiil on ärritava toimega, tuleb vältida kontakti naha ja limaskestadega.

Nahale või silma sattumisel tuleb kahjustatud piirkonda loputada rohke veega või füsioloogilise lahusega. Mööduva kipitustunde ravimiseks nahal võib kasutada hüdrokortisooni 1% kreemi. Silma sattumisel või preparaadi sissehingamisel või allaneelamisel korral pöörduda arsti poole.

Esmaabi

Kokkupuude silmadega: otsekohe loputada veega ja pöörduda arsti poole. Kokkupuude nahaga: põhjalikult pesta seebi ja veega ning eemaldada saastunud riided.

Sissehingamine, neelamine: pöörduda arsti poole.

Hävitamine

Süstlad, konteinerid, absorbeerivad ained, lahus ja muu saastunud materjal tuleb paigutada paksust kilest kotti või mõnda teise mitteläbilaskvasse konteinerisse, mis tuleb märgistada tsütotoksilistele jäätmetele vastavalt ning põletada vähemalt temperatuuril 700ºC.

Keemiliseks inaktiveerimiseks võib 24 tunni jooksul kasutada 5% naatriumhüpokloritit.

Valmistamise juhised

a)Kemoterapeutilisi aineid võivad manustamiseks valmistada vaid vastava eriala inimesed, keda on koolitatud ravimi ohutuks kasutamiseks.

b)Pulbri manustamiskõlblikuks muutmise ja süstaldesse paigutamise toiminguid võib teostada vaid selleks ettenähtud kohas.

 • c)Neid protseduure teostav personal peab ennast adekvaatselt kaitsma eririietusega, kahe paari kinnastega, ühed lateksist, teised PVCst (latekskindaid kantakse PVCkinnaste all), sellega on kaetud erinevate kasvajavastaste ravimite läbitavuse erinevused, ja silmakaitsetega. Tsütotoksiliste ravimite valmistamisel ja manustamisel tuleb alati kasutada LUER LOCKsüstlaid ja vastavaid tarvikuid.

d)Rasedad töötajad ei tohi kemoterapeutilisi ravimeid käsitleda.

(e) Enne alustamist tutvuda kohalike juhenditega.

Kasutamisjuhend

Fluorouracil Accord’i võib manustada intravenoosse boolussüstina, infusioonina või pideva infusioonina.

Sobimatus

Fluorouratsiil on kokkusobimatu kaltsiumfolinaadi, karboplatiini, tsisplatiini, tsütarabiini, diasepaami, doksorubitsiini, droperidooli, filgrastiimi, galliumnitraadi, metotreksaadi, metoklopramiidi, morfiini, ondandsetrooni, parenteraalse toitmise, vinorelbiini, muude antratsükliinidega.

Valmislahused on aluselised ning soovitatav on vältida manustamist koos happeliste ravimite või preparaatidega.

Kõlblikkusaeg

Avamata viaali kõlblikkusaeg:

2 aastat. Ainult ühekordseks kasutamiseks. Kõik kasutamata kogused tuleb hävitada.

Hoida temperatuuril kuni 25ºC. Mitte hoida külmkapis, mitte lasta külmuda. Hoida pakend välispakendis, valguse eest kaitstult.

Kui madala temperatuuri tõttu on tekkinud sadestumine, tuleb ravim uuesti lahustada, soojendades seda kuni temperatuurini 60ºC, samaaegselt jõuliselt raputades. Enne kasutamist laske jahtuda kehatemperatuurini. Kui ravim on lahuses muutunud tumekollaseks või pruuniks, tuleb see ära visata.

Kõlblikkusaeg pärast lahjendamist

Kasutamine: Ravimi kasutusaegne keemilis-füüsikaline stabiilsus fluorouratsiili kontsentratsioonis 0,98 mg/ml on tõestatud 24 tunni jooksul temperatuuril 25ºC, lahjendatud 5% glükoosilahuse, 0,9% naatriumkloriidi süstelahuse või süsteveega.

Mikrobioloogilise saastatuse vältimiseks tuleb ravim kohe ära kasutada. Kui ravimit ei kasutata kohe, on kõlblikkusaeg ja säilitamistingimused kasutaja vastutusel ega tohiks tavaliselt ületada 24 tundi temperatuuril 2…8ºC, välja arvatud juhul, kui lahjendamine on toimunud kontrollitud ja valideeritud aseptilistes tingimustes.

RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE

RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Fluorouracil Accord 50 mg/ml süste-/infusioonilahus

KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS

1 ml lahust sisaldab 50 mg fluorouratsiili (naatriumisoolana, mis moodustub in situ).

Üks 5 ml viaal sisaldab 250 mg fluorouratsiili. Üks 10 ml viaal sisaldab 500 mg fluorouratsiili. Üks 20 ml viaal sisaldab 1000 mg fluorouratsiili. Üks 50 ml viaal sisaldab 2500 mg fluorouratsiili. Üks 100 ml viaal sisaldab 5000 mg fluorouratsiili.

INN. Fluorouracilum

Teadaolevat toimet omavad abiained: 8,25 mg/ml (0,360 mmol/ml) naatriumi

Abiainete täielik loetelu vt lõik 6.1.

RAVIMVORM

Süste-/infusioonilahus.

Selge värvitu lahus, mille pH on vahemikus 8,6…9,4.

KLIINILISED ANDMED

Näidustused

Fluorouratsiili on näidustatud täiskasvanutel.

Fluorouratsiili kasutatakse alljärgnevate haiguste ja pahaloomuliste kasvajate raviks:

metastaatilise kolorektaalvähi ravi

käärsoole- ja pärakuvähi adjuvantravi

kaugelearenenud maovähi ravi

kaugelearenenud pankreasevähi ravi

kaugelearenenud söögitoruvähi ravi

kaugelearenenud või metastaatilise rinnanäärmevähi ravi

opereeritava primaarse invasiivse rinnanäärmevähi adjuvantravi

eelnevalt ravimata patsientide opereerimatu pea ja kaela lokaalselt arenenud lamerakk- kartsinoomi ravi

lokaalselt korduva või metastaatilise pea ja kaela lamerakk-kartsinoomi ravi.

Annustamine ja manustamisviis

Annustamine

5-fluorouratsiili võib manustada ainult kvalifitseeritud arst, kellel on suured kogemused tsütotoksilises ravis.

Patsiente tuleb ravi ajal hoolikalt ja sageli jälgida. Enne ravi alustamist tuleb iga individuaalse patsiendi riski ja kasu faktorit hoolikalt kaaluda.

Manustamisviis

5-fluorouratsiili süstelahust võib manustada intravenoosse boolussüstena, infusioonina või püsiinfusioonina mitme päeva jooksul.

Need on üldised juhised. Palun vaadake kohalikest või rahvusvahelistest juhenditest ajakohastatud soovitusi.

Ettevaatusabinõud enne ravimi käsitlemist või manustamist ja

Juhised ravimpreparaadi lahjendamise kohta enne manustamist vt lõik 6.6.

Intravenoosne manustamine

5-fluorouratsiili annus ja raviskeem sõltub valitud raviskeemist, näidustusest ning patsiendi üldseisundist ja eelnevast ravist. Raviskeem varieerub 5-fluorouratsiili manustamise korral kombinatsioonis teiste tsütotoksiliste ainetega või koos samaaegselt kasutatava foolhappega.

Raviarst otsustab mitmes tsüklis manustamine toimub sõltuvalt kohalikest ravi protokollidest ja juhenditest; võttes arvesse individuaalse patsiendi ravi efektiivsust ja taluvust.

Ravi tuleb alustada haiglas.

Annust on soovitatav vähendada patsientidel, kellel esineb mõni järgnevatest seisunditest:

 1. Kahheksia
 2. Suuremahuline operatsioon eelneva 30 päeva jooksul
 3. Luuüdi funktsiooni langus
 4. Maksa- või neerufunktsiooni häire

Täiskasvanutele ja eakatele patsientidele 5-fluorouratsiili manustamise korral tuleb enne igat annust jälgida hematoloogilist (trombotsüütide, leukotsüütide ja granulotsüütide arv), seedetrakti (stomatiit, kõhulahtisus, verejooks seedetraktist) ja neuroloogilist toksilisust ning vajaduse korral tuleb 5- fluorouratsiili annust kas vähendada või katkestada manustamine.

Annuse kohandamise või ravi katkestamise vajadus sõltub tekkinud kõrvaltoimetest. Hematoloogilise toksilisuse korral, nt leukotsüütide (≤ 3500/mm) ja/või trombotsüütide arvu (≤ 100000/mm) vähenemine, võib olla vajalik ravi katkestamine. Raviarst peab otsustama ravi jätkamise üle vastavalt kliinilisele arengukäigule.

Kolorektaalvähk:

5-fluorouratsiili kasutatakse mitmete raviskeemidena käärsoole- ja pärakuvähi raviks. 5-fluorouratsiili kasutatakse eelistatult koos foolhappega. Laialdaselt kasutatavad raviskeemid hõlmavad ka 5- fluorouratsiili ja foolhappe kasutamist kombinatsioonis teiste kemoterapeutiliste ravimitega, nagu irinotekaan (FOLFIRI ja FLIRI), oksaliplatiin (FOLFOX) või koos mõlemaga, irinotekaani ja oksaliplatiiniga, (FOLFIRINOX).

 1. -fluorouratsiili tavaline annus on 200...600 mg/m2 kehapinna kohta. Annus varieerub ka sõltuvalt sellest, kas manustatakse intravenoosse boolusena või intravenoosse püsiinfusioonina.

Annustamisskeem sõltub ka kemoteraapia režiimist ja 5-fluorouratsiili annust võib korrata kord nädalas, kaks korda kuus või kord kuus.

Tsüklite arv varieerub sõltuvalt rakendatavast raviskeemist ja samuti sõltub see ka ravi edukuse ja taluvuse põhjal tehtud kliinilisest otsusest.

Rinnanäärmevähk:

 1. -fluorouratsiili kasutatakse tavaliselt kemoteraapia raviskeemis kombinatsioonis tsüklofosfamiidi ja metotreksaadiga (CMF) või epirubitsiiniga, tsüklofosfamiidiga (FEC) või metotreksaadi ja leukovoriiniga (MFL). Tavaline annus on vahemikus 500...600 mg/m2 kehapinna kohta intravenoosse boolusena, mida vajadusel korratakse iga 3...4 nädala tagant. Primaarse invasiivse rinnavähi adjuvantravi kestus on tavaliselt 6 tsüklit.

Maovähk ning mao ja söögitoru ühinemiskoha vähk:

 1. Soovitatav on perioperatiivne kemoteraapia ECF raviskeemiga (epirubitsiini, tsisplatiin, 5- fluorouratsiil). 5-fluorouratsiili soovitatav annus on 200 mg/m2 kehapinna kohta ööpäevas manustatuna intravenoosse püsiinfusioonina 3 nädala jooksul. 6 tsüklit on soovitatav, kuid see sõltub ravi edukusest ja patsiendi ravimi taluvusest.

Söögitoruvähk:

 1. -fluorouratsiili kasutatakse tavaliselt kombinatsioonis tsisplatiiniga või tsisplatiini ja epirubitsiiniga või epirubitsiini ja oksaliplatiiniga. Annus varieerub 200...1000 mg/m2 kehapinna kohta ööpäevas intravenoosse püsiinfusioonina mitme päeva jooksul, mida korratakse tsüklite kaupa sõltuvalt raviskeemist.
 2. Vähi korral söögitoru alaosas on tavaliselt soovitatav perioperatiivne kemoteraapia ECF raviskeemiga (epirubitsiin, tsisplatiin, 5-fluorouratsiil). Soovitatav 5-fluorouratsiili annus on 200 mg/m2 kehapinna kohta ööpäevas manustatuna intravenoosse püsiinfusioonina 3 nädalat ja korrates tsükliliselt.

5-fluorouratsiil/tsisplatiini manustamise kohta kombinatsioonis kiiritusraviga, vt vastavat kirjandust.

Pankreasevähk:

 1. -fluorouratsiili kasutatakse eelistatult kombinatsioonis foliinhappe või gemtsitabiiniga. Annus varieerub vahemikus 200...500 mg/m2 kehapinna kohta ööpäevas intravenoosse boolussüstina või intravenoosse infusioonina, sõltuvalt raviskeemist ja korrates tsükliliselt.

Pea ja kaela vähk:

 1. -fluorouratsiili kasutatakse eelistatult kombinatsioonis tsisplatiini või karboplatiiniga. Annus varieerub 600...1200 mg/m2 kehapinna kohta ööpäevas intravenoosse püsiinfusioonina mitme päeva jooksul ja korrates tsükliliselt sõltuvalt raviskeemist.

5-fluorouratsiili/tsisplatiini või karboplatiini manustamise korral kombinatsioonis kiiritusraviga vt vastavat kirjandust.

Patsientide erirühmad

Neeru-või maksakahjustus

Ettevaatus on vajalik ja annuse vähendamine võib olla vajalik neeru-või maksakahjustusega patsientide puhul.

Lapsed

Fluorouratsiil ei ole soovitatav lastel kasutamiseks, kuna andmed ohutuse ja efektiivsuse kohta on ebapiisavad.

Eakad

Annuse kohandamine ei ole vajalik.

Vastunäidustused

Ülitundlikkus fluorouratsiili või lõigus 6.1 loetletud mis tahes abiaine suhtes.

Tõsised infektsioonid (nt Herpes zoster, tuulerõuged).

Oluliselt nõrgestatud patsiendid.

Luuüdi supressioon kiiritusravi järgselt või pärast ravi teiste kasvajavastaste ainetega.

Mittepahaloomulise haiguse ravi.

Tõsine maksakahjustus.

Fluorouratsiili (5-FU) ei tohi anda kombinatsioonis brivudiini, sorivudiini ega nende analoogidega. Brivudiin, sorivudiin ja nende analoogid on 5-FU metaboliseeriva ensüümi dihüdropürimidiini dehüdrogenaasi (DPD) võimsad inhibiitorid (vt lõigud 4.4 ja 4.5).

Fluorouratsiili (5-FU) ei tohi anda dihüdropürimidiin-dehüdrogenaasi (DPD) suhtes homosügootsetele patsientidele.

Fluorouratsiil on rangelt vastunäidustatud rasedatele või imetavatele naistele (vt lõik 4.6).

Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Fluorouratsiili võib manustada vaid kvalifitseeritud arst, kellel on tugevatoimeliste antimetaboliitide kasutamise kogemus ning võimalused kliiniliste, biokeemiliste ja hematoloogiliste toimete regulaarseks jälgimiseks enne manustamist ja selle käigus, või tema hoolika järelevalve all.

Kõigi patsientide ravi tuleb alustada haiglas.

 1. Adekvaatse fluorouratsiilraviga kaasneb tavaliselt leukopeenia; leukotsüütide väikseim arv on tavaliselt täheldatav esimese ravikuuri 7. ja 14. päeva vahel, kuid vahel kuni 20. päevani. Tavaliselt normaliseerub nende arv 30. päevaks. Trombotsüütide ja leukotsüütide arvu on soovitatav määrata iga päev ning ravi tuleb katkestada juhul, kui trombotsüütide arv langeb alla 100 000/mm3 või leukotsüütide arv langeb alla 3500/mm. Kui leukotsüütide koguarv on alla 2000/mm3 ja eriti juhul, kui esineb granulotsütopeenia, on soovitatav paigutada patsient isolaatorisse ja rakendada vastavaid meetmeid süsteemse infektsiooni vältimiseks.

Ravi tuleb katkestada ka suuhaavandite esimeste nähtude või seedetrakti kõrvaltoimete, nagu stomatiidi, diarröa, seedetrakti verejooksu või mistahes asukohaga verejooksu tekkimisel. Toimiva ja toksilise annuse erinevus on väike ning ravivastusega kaasneb tõenäoliselt teatud tasemel toksilisus. Seetõttu peab patsientide valimisel ja annuse kohandamisel olema ettevaatlik. Raske toksilisuse korral tuleb ravi peatada.

Fluorouratsiili tuleb kasutada ettevaatusega neeru- või maksafunktsiooni häirega või ikterusega patsientidel. Fluorouratsiili manustamise järgselt on üksikutel juhtudel kirjeldatud stenokardia, EKG muutuste ja harvadel juhtudel müokardi infarkti tekkimist. Seetõttu on ravi käigus vajalik ettevaatus patsientide puhul, kellel tekib ravikuuride ajal rindkerevalu või kellel on anamneesis südamehaigus.

Dihüdropürimidiini dehüdrogenaasil (DPD) on oluline roll fluorouratsiili metabolismis. DPD vähenenud aktiivsusega/puudulikkusega patsientidel on kirjeldatud fluorouratsiili toksilisuse suurenemist. Vajaduse korral on enne 5-fluoropürimidiinidega ravi näidustatud DPD ensüümaktiivsuse määramine.

Nukleosiidi analoogid, nt brivudiin ja sorivudiin, mis mõjutavad DPD aktiivsust, võivad tõsta fluoropürimidiinide kontsentratsiooni plasmas ja suurendada nende toksilisust (vt lõik 4.5). Seetõttu peab fluorouratsiili ja brivudiini, sorivudiini või nende analoogide manustamise vahele jääma vähemalt 4-nädalane paus. Kui fluorouratsiiliga ravitavatele patsientidele manustatakse ettekavatsematult nukleosiidi analooge, tuleb fluorouratsiili toksilisuse vähendamiseks rakendada vastavaid meetmeid. Soovitav on kohene hospitaliseerimine. Süsteemsete infektsioonide ja dehüdratsiooni vältimiseks tuleb rakendada vajalikke abinõusid.

Raskete või surmaga lõppevate infektsioonide vältimiseks tuleb 5-fluorouratsiili saavate patsientide puhul vältida elusvaktsiinidega vaktsineerimist. Tuleb vältida kontakti inimestega, keda on hiljuti vaktsineeritud poliomüeliidi vaktsiiniga.

Fotosensitiivsuse tekkeriski tõttu ei ole soovitatav pikaaegne viibimine päikesevalguse käes.

Kasutada ettevaatusega patsientidel, kes on saanud kõrges annuses vaagnapiirkonna kiiritusravi.

5-fluorouratsiil kombinatsioonis foolhappega

Foolhape võib võimendada või mõjutada 5-fluorouratsiili kliinilise toksilisuse profiili. Kõige sagedamini tekib leukopeenia, mukosiit, stomatiit ja / või kõhulahtisus, mille tõttu võib olla vajalik vähendada annust. Kui 5-fluorouratsiili kasutatakse kombinatsioonis foolhappega, tuleb toksilisuse esinemise korral fluorouratsiili annust vähendada rohkem kui seda oleks tehtud fluorouratsiili kasutamise korral üksinda. Kombinatsioonravis esinev toksilisus on kvalitatiivselt sarnane ainult 5- fluorouratsiiliga ravitud patsientidel esineva toksilisusega.

Seedetrakti toksilisuse esinemist täheldatakse sagedamini ja see võib olla raskemakujuline või isegi eluohtlik (eelkõige stomatiit ja kõhulahtisus). Rasketel juhtudel tuleb ravi 5-fluorouratsiili ja foolhappega lõpetada ja alustada toetavat intravenoosset ravi. Patsientidele on vaja selgitada, et raviarsti poole on vaja pöörduda koheselt stomatiidi (kerged või mõõdukad haavandid) ja/või kaks korda päevas esineva kõhulahtisuse (vesine väljaheide või roojamine) korral.

Eriti tähelepanelik tuleb olla eakate või nõrgestatud organismiga patsientide ravi korral, sest nendel patsientidel võib olla suurenenud risk raske toksilisus tekkeks.

Fertiilses eas naised ja mehed peavad kasutama efektiivset rasestumisvastast meetodit ravi ajal ja 6 kuud pärast ravi lõppu.

Patsientidel, kes võtavad samaaegselt fenütoiini ja fluorouratsiili, tuleb fenütoiini võimaliku plasmataseme tõusu tõttu teha regulaarselt vereanalüüse.

Naatrium:

Fluorouratsiili BP süst sisaldab 7,78 mmol (178,2 mg) naatriumi maksimaalse ööpäevase annuse kohta (600 mg/m). Seda tuleb arvesse võtta kontrollitud naatriumisisaldusega dieedil olevate patsientide puhul.

Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

On leitud, et erinevad ravimid võivad biokeemiliselt moduleerida fluorouratsiili kasvajavastast toimet või toksilisust. Sagedasti kasutatavate ravimite hulka kuuluvad metotreksaat, metronidasool, leukovoriin, interferoon alfa ja allopurinool.

Nii 5-fluorouratsiili efektiivsus kui ka toksilisus võib olla suurem, kui 5-fluorouratsiili kasutatakse kombinatsioonis foliinhappega. Kõrvaltoimed võivad olla tugevamad ja tekkida võib raske kõhulahtisus. Eluohtliku kõhulahtisuse esinemist on täheldatud 600 mg / m² fluorouratsiili (iv boolusena üks kord nädalas) manustamise korral koos foolhappega.

Kombinatsiooni korral teiste müelosupressantidega on vajalik annuse kohandamine. Samaaegse või eelneva kiiritusravi korral võib olla vajalik annuse vähendamine. Antratsükliinide kardiotoksilisus võib suureneda.

Agranulotsütoosi suurenenud tekkeriski tõttu tuleb vältida fluorouratsiili kombinatsiooni klosapiiniga.

Fluorouratsiili ja tsisplatiiniga ravitavatel orofarüngeaalse vähiga patsientidel on kirjeldatud ajuinfarkti suurenenud esinemissagedust.

Fluorouratsiiliga ravi alustamise järgselt on üksikutel juhtudel kirjeldatud stabiilset varfariinravi saavatel patsientidel olulist protrombiiniaja pikenemist ja INR-i suurenemist.

Ensüüm dihüdropürimidiindehüdrogenaasil (DPD) on oluline roll fluorouratsiili metabolismis. Nukleosiidi analoogid, nt brivudiin ja sorivudiin võivad põhjustada 5-FU või teiste fluoropürimidiinide plasmakontsentratsioonide suurenemist lisaks toksikoloogilistele reaktsioonidele. Seetõttu tuleb fluorouratsiili ning brivudiini, sorivudiini ja analoogide manustamise vahel hoida vähemalt 4-nädalast intervalli.

Vajaduse korral on enne 5 – fluoropürimidiinidega ravi näidustatud DPD ensüümaktiivsuse määramine.

Tsimetidiin, metronidasool ja interferoon võivad suurendada 5-fluorouratsiili plasmataset, suurendades sellega 5-fluorouratsiili toksilisust.

Samaaegselt fenütoiini ja fluorouratsiili saavatel patsientidel on kirjeldatud fenütoiini plasmakontsentratsiooni tõusu, mille tulemusena on tekkinud fenütoiinimürgistuse sümptomid.

Fluorouratsiil võimendab teiste tsütostaatiliste ravimite ja kiiritusravi toimet (vt lõik 4.2).

Patsientidel, kes said tsüklofosfamiidi, metotreksaati ja 5-fluorouratsiili lisaks tiasiiddiureetikumidele esines granulotsüütide arvu suurenenud langus võrreldes patsientidega, kes ei saanud tiasiide.

Hepatotoksilisus (alkaalse fosfataasi, transaminaaside või bilirubiini suurenemine) esines sageli patsientidel, kes said 5-fluorouratsiili kombinatsioonis levamisooliga.

Rinnanäärmevähiga patsientide kombinatsioonravi tsüklofosfamiidi, metotreksaadi, 5-fluorouratsiili ja tamoksifeeniga on suurendanud trombemboolsete seisundite riski.

Tõsine ja potentsiaalselt eluohtlik mukosiit võib tekkida pärast vinorelbiini ja 5- fluorouratsiili/foliinhappe koos manustamist.

Häirunud immuunsusega patsientide korral tuleb vältida elusvaktsiinidega vaktsineerimist.

Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Rasedus:

Fluorouratsiil on rangelt vastunäidustatud rasedatele ja imetavatele naistele.

Puuduvad usaldusväärsed ja kindlalt kontrollitud uuringud rasedatel naistel, samas on kirjeldatud loote väärarenguid ja raseduse katkemisi.

Fluorouratsiiliga ravi käigus ja 6 kuu jooksul pärast ravi lõppu on fertiilses eas naistel soovitatav rasestumist vältida ja kasutada efektiivset rasestumisvastast meetodit (vt lõik 4.4). Kui ravimit kasutatakse raseduse ajal või kui patsient jääb ravimi võtmise ajal rasedaks, tuleb patsienti põhjalikult informeerida potentsiaalsest ohust lootele ning soovitatav on geneetiline nõustamine. Fluorouratsiili võib raseduse ajal kasutada ainult juhul, kui oodatav kasu õigustab võimalikku ohtu lootele.

Fertiilsus:

Fluorouratsiiliga ravi saavatel meestel ei ole soovitatav last eostada ravi ajal ja kuni 6 kuud pärast ravi lõppu (vt lõik 4.4). Enne ravi alustamist tuleb pidada nõu sperma säilitamise suhtes, kuna fluorouratsiiliga ravi võib põhjustada pöördumatut viljatust.

Imetamine:

Kuna ei ole teada, kas fluorouratsiil eritub rinnapiima, tuleb fluorouratsiiliga ravi ajal rinnaga toitmine katkestada.

Toime reaktsioonikiirusele

Uuringuid autojuhtimise ja masinate käsitsemise võimet mõjutavatest toimetest ei ole läbi viidud.

Fluorouratsiil võib põhjustada kõrvaltoimeid, nagu iiveldus ja oksendamine. Samuti võib ta esile kutsuda kõrvaltoimeid närvisüsteemis ning nägemishäireid, mis võivad häirida autojuhtimist või raskete masinate käsitsemist.

Kõrvaltoimed

Esinemissageduse grupid on kindlaks määratud järgmise kokkuleppe põhjal:

Väga sage

(≥1/10),

Sage

(≥1/100 kuni <1/10),

Aeg-ajalt

(≥1/1000 kuni <1/100),

Harv

(≥1/10 000 kuni <1/1000),

Väga harv

(<1/10 000),

Teadmata

(ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel).

Vere ja lümfisüsteemi häired:

Väga sage

Müelosupressioon (algus: 7...10. päev, madalseis: 9...14. päev, paranemine: 21...28. päev), neutropeenia, trombotsütopeenia, leukopeenia, agranulotsütoos, aneemia ja pantsütopeenia.

Immuunsüsteemi häired:

Väga sage

Bronhospasm, immunosupressioon koos suurenenud riskiga infektsioonide tekkeks. Harv

Üldised allergilised reaktsioonid, anafülaksia, anafülaktiline šokk.

Endokriinsüsteemi häired:

Harv

T4 (totaalne türoksiin) sisalduse suurenemine, T3 (totaalne triiodotüroniin) sisalduse suurenemine.

Ainevahetus- ja toitumishäired:

Väga sage

Hüperurikeemia.

Psühhiaatrilised häired:

Aeg-ajalt

Eufooria

Harv

Võib tekkida pöörduv segasusseisund.

Väga harv

Meeltesegadus

Närvisüsteemi häired:

Aeg-ajalt

Nüstagm, peavalu, pearinglus, Parkinsoni tõve sümptomid, püramidaalnähud, eufooria, somnolentsus. Väga harv

Suures annuses fluorouratsiili saavatel patsientidel ja dihüdropürimidiini dehüdrogenaasi puudulikkusega või neerupuudulikkusega patsientidel leukoentsefalopaatia sümptomid, sh ataksia, äge tserebellaarne sündroom, düsartria, segasusseisund, desorienteeritus, müasteenia, afaasia, krambid või kooma.

Teadmata

Võib tekkida perifeerne neuropaatia.

Silma kahjustused:

Süsteemset fluorouratsiili ravi on seostatud erinevat tüüpi silma toksilisusega. Aeg-ajalt

Suurenenud pisaraeritus, ähmane nägemine, häirunud silmade liikumine, nägemisnärvi neuriit, diploopia, nägemisteravuse langus, fotofoobia, konjunktiviit, blefariit, ektroopion, dakrüostenoos.

Südame häired:

Väga sage

Isheemilised EKG muutused.

Sage

Stenokardiaga sarnanev valu rinnus. Aeg-ajalt

Rütmihäired, müokardi infarkt, müokardi isheemia, müokardiit, südamepuudulikkus, dilateerunud kardiomüopaatia, kardiaalne šokk.

Väga harv

Südame seiskus, kardiaalne äkksurm.

Kardiotoksilised kõrvaltoimed tekivad peamiselt esimese ravitsükli käigus või paar tundi hiljem. Kardiotoksilisuse risk on suurem patsientidel, kellel on anamneesis südame isheemiatõbi või kardiomüopaatia.

Teadmata

Tahhükardia, õhupuudus

Vaskulaarsed häired:

Harv

Tserebraalne, intestinaalne ja perifeerne isheemia, Raynaud sündroom, trombemboolia, tromboflebiit/veeni jäljed.

Aeg-ajalt Hüpotensioon.

Seedetrakti häired:

Väga sage

Seedetrakti kõrvaltoimed esinevad väga sageli ja võivad olla eluohtlikud. Mukosiit (stomatiit, ösofagiit, farüngiit, proktiit), anoreksia, vesine diarröa, iiveldus, oksendamine.

Aeg-ajalt

Dehüdratsioon, sepsis, seedetrakti haavand ja veritsus (võib põhjustada ravi lõpetamist), limaskesta irdumine.

Maksa ja sapiteede häired:

Aeg-ajalt

Maksarakkude kahjustus.

Väga harv

Maksanekroos (surmaga lõppevad juhud), biliaarne skleroos, koletsüstiit.

Naha ja nahaaluskoe kahjustused

Väga sage

Alopeetsia võib esineda märkimisväärsel hulgal inimestel, eriti naistel, kuid on pöörduv. Palmaar-plantaarse erütrodüsesteesia sündroomi (käe-jala sündroom) on kirjeldatud pikaajalise ja suures annuses püsiinfusiooni korral. Selle sündroomi alguses tekib peopesades ja jalataldades düsesteesia, mis progresseerub valuks ja helluseks. Kaasneb sümmeetriline labakäe ja labajala turse ning erüteem.

Aeg-ajalt

Dermatiit, nahamuutused (nt kuiv nahk, lõhedega erosioon, erüteem, sügelev makulopapulaarne lööve), eksanteem, urtikaaria, fotosensitiivsus, naha hüperpigmentatsioon, vöödiline hüperpigmentatsioon või depigmentatsioon veenide lähedal. Küünte muutused (nt difuusne pindmine sinine pigmentatsioon, hüperpigmentatsioon, küüne düstroofia, küünevalli valu ja paksenemine, paronühhia) ja onühholüüs.

Reproduktiivse süsteemi ja rinnanäärme häired:

Aeg-ajalt

Spermatogeneesi ja ovulatsiooni häired.

Üldised häired ja manustamiskoha reaktsioonid:

Väga sage

Haavade paranemise aeglustumine, ninaverejooks, halb enesetunne, nõrkustunne, väsimus. Teadmata

Palavik, veenide värvuse muutumine süstekohta läheduses.

Võimalikest kõrvaltoimetest teavitamine

Ravimi võimalikest kõrvaltoimetest on oluline teavitada ka pärast ravimi müügiloa väljastamist. See võimaldab jätkuvalt hinnata ravimi kasu/riski suhet. Tervishoiutöötajatel palutakse teavitada kõigist võimalikest kõrvaltoimetest www.ravimiamet.ee kaudu.

Üleannustamine

Üleannustamise sümptomid ja nähud on kvalitatiivselt sarnased kõrvaltoimetele, kuid sageli on nad rohkem väljendunud; võivad esineda järgmised kõrvaltoimed:

Iiveldus, oksendamine, diarröa, gastrointestinaalne haavand ja veritsus, luuüdi supressioon (sealhulgas trombotsütopeenia, leukopeenia, agranulotsütoos).

Raviks on ravimi kasutamise lõpetamine ja toetavad meetmed (vt lõik 4.4).

Spetsiifiline antidoot puudub.

Pärast fluorouratsiili üleannustamist tuleb vähemalt nelja nädala jooksul jälgida patsientide hematoloogilist staatust. Kõrvalekallete ilmnemisel tuleb rakendada vastavat ravi.

FARMAKOLOOGILISED OMADUSED

Farmakodünaamilised omadused

Farmakoterapeutiline rühm: kasvajavastased ained; antimetaboliidid, pürimidiini analoogid ATC kood: L01BC02.

Toimemehhanism

Fluorouratsiil on uratsiili, ribonukleiinhappe ühe komponendi, analoog. Arvatakse, et see ravim toimib antimetaboliidina. Pärast intratsellulaarset konversiooni aktiivseks desoksünukleotiidiks sekkub see DNA sünteesi, blokeerides rakusisese ensüümi tümidülaadi süntetaasi abil desoksüuridüülhappe konversiooni tümidüülhappeks. Fluorouratsiil võib samuti takistada RNA sünteesi.

Farmakokineetilised omadused

Intravenoosse manustamise järgselt jaotub fluorouratsiil kõigis kehavedelikes ning eemaldub verest 3 tunniga. Pärast vastavaks nukleotiidiks konverteerumist koguneb see eelistatult aktiivselt jagunevatesse kudedesse ja kasvajatesse. Fluorouratsiil siseneb kergesti liikvorisse ja ajukoesse.

I.V. manustamise järgselt on keskmine poolväärtusaeg plasmas ligikaudu 16 minutit ning annusest sõltuv. Fluorouratsiili ühekordse annuse i.v. manustamise järgselt eritub 6 tunni jooksul ligikaudu 15% annusest muutumatul kujul uriiniga; sellest üle 90% eritub esimese tunni jooksul. Ülejäänud osa metaboliseeritakse peamiselt maksas tavaliste uratsiilile iseloomulike ainevahetuslike mehhanismide abil inaktiivseteks metaboliitideks. Maksakahjustus võib fluorouratsiili metabolismi aeglustada, mille puhul on vajalik annuse kohandamine.

Prekliinilised ohutusandmed

Prekliiniline informatsioon ei ole lisatud, kuna fluorouratsiili kliinilise toksilisuse profiil on kindlaks tehtud pärast paljusid kliinilise kasutamise aastaid.

FARMATSEUTILISED OMADUSED

Abiainete loetelu

Naatriumhüdroksiid (pH korrigeerimiseks)

Vesinikkloriidhape (pH korrigeerimiseks)

Süstevesi

Sobimatus

Fluorouratsiil on kokkusobimatu foolhappe, karboplatiini, tsisplatiini, tsütarabiini, diasepaami, doksorubitsiini, droperidooli, filgrastiimi, galliumnitraadi, metotreksaadi, metoklopramiidi, morfiini, ondandsetrooni, parenteraalse toitmise, vinorelbiini, muude antratsükliinidega.

Valmislahused on aluselised ning soovitatav on vältida manustamist koos happeliste ravimite või preparaatidega.

Sobivusuuringute puudumise tõttu ei tohi seda ravimit kokku segada teiste ravimitega.

Kõlblikkusaeg

Avamata viaal: 2 aastat.

Viaali pärast esmast avamist:

Pärast avamist kasutada koheselt.

Pärast lahjendamist:

Kasutamine: Ravimi kasutusaegne keemilis-füüsikaline stabiilsus fluorouratsiili kontsentratsioonis 0,98 mg/ml on tõestatud 24 tunni jooksul temperatuuril 25ºC, lahjendatud 5% glükoosilahuse, 0,9% naatriumkloriidi süstelahuse või süsteveega.

Mikrobioloogilise saastatuse vältimiseks tuleb ravim kohe ära kasutada. Kui ravimit ei kasutata kohe, on kõlblikkusaeg ja säilitamistingimused kasutaja vastutusel ega tohiks tavaliselt ületada 24 tundi temperatuuril 2…8ºC, välja arvatud juhul, kui lahjendamine on toimunud kontrollitud ja valideeritud aseptilistes tingimustes.

Säilitamise eritingimused

Hoida temperatuuril kuni 25ºC. Mitte hoida külmkapis, mitte lasta külmuda.

Hoida pakend välispakendis, valguse eest kaitstult.

Fluorouratsiili süste pH on 8,9 ja ravimi stabiilsus on maksimaalne, kui selle pH on vahemikus 8,6...9,4.

Lahjendatud ravimi säilitustingimused vt lõik 6.3.

Kui madala temperatuuri tõttu on tekkinud sadestumine, tuleb ravim uuesti lahustada, soojendades seda kuni temperatuurini 60ºC, samaaegselt jõuliselt raputades. Enne kasutamist laske jahtuda kehatemperatuurini. Kui ravim on lahuses muutunud tumekollaseks või pruuniks, tuleb see ära visata.

Pakendi iseloomustus ja sisu

Fluorouracil Accord 50 mg/ml, 5 ml on pakendatud 5 ml Ph.Eur I tüüpi läbipaistvasse kummikorgiga klaasviaali.

Fluorouracil Accord 50 mg/ml, 10 ml on pakendatud 10 ml Ph.Eur I tüüpi läbipaistvasse kummikorgiga klaasviaali.

Fluorouracil Accord 50 mg/ml, 20 ml on pakendatud 20 ml Ph.Eur I tüüpi läbipaistvasse kummikorgiga klaasviaali.

Fluorouracil Accord 50 mg/ml, 50 ml on pakendatud 50 ml Ph.Eur I tüüpi läbipaistvasse kummikorgiga klaasviaali.

Fluorouracil Accord 50 mg/ml, 100 ml on pakendatud 100 ml Ph.Eur I tüüpi läbipaistvasse kummikorgiga klaasviaali.

Pakendi suurused:

1 x 5 ml viaali pakendis

1 x 10 ml viaali pakendis

1 x 20 ml viaali pakendis

1 x 50 ml viaali pakendis

1 x 100 ml viaali pakendis

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Erihoiatused ravimpreparaadi hävitamiseks

Tsütotoksiliste ainete käsitsemise juhend

Fluorouratsiili võib manustada vaid kvalifitseeritud arst, kellel on vähivastaste kemoterapeutiliste ravimite kasutamise kogemus, või tema hoolika järelevalve all.

Fluorouratsiili süste tohivad manustamiseks ette valmistada ainult spetsialistid, kes on läbinud väljaõppe ohutu kasutamise ettevalmistamiseks. Ettevalmistust tohib läbi viia ainult aseptilises ruumis või korpuses, mis on ettenähtud tsütotoksikumide käitlemiseks.

Lekke korral peavad töötajad panema kätte kindad, näole näomaski ja kaitseprillid ning selga ühekordse põlle ning lekkinud aine kokku pühkima, kasutades absorbeerivat ainet, mida hoitakse selleks tarbeks ette nähtud kohas. Seejärel tuleb pind puhastada ning kogu saastunud aine paigutada tsütotoksiliste jäätmete kotti või konteinerisse, mis tuleb põletamiseks sulgeda.

Kontaminatsioon

Fluorouratsiil on ärritava toimega, tuleb vältida kontakti naha ja limaskestadega.

Nahale või silma sattumisel tuleb kahjustatud piirkonda loputada rohke veega või füsioloogilise lahusega. Mööduva kipitustunde ravimiseks nahal võib kasutada hüdrokortisooni 1% kreemi. Silma sattumisel või preparaadi sissehingamisel või allaneelamisel korral pöörduda arsti poole.

Esmaabi

Kokkupuude silmadega: otsekohe loputada veega ja pöörduda arsti poole.

Kokkupuude nahaga: põhjalikult pesta seebi ja veega ning eemaldada saastunud riided.

Sissehingamine, neelamine: pöörduda arsti poole.

Ettevalmistamise juhised:

a)Kemoterapeutilisi aineid võivad manustamiseks valmistada vaid vastava eriala inimesed, keda on koolitatud ravimi ohutuks kasutamiseks.

b)Pulbri manustamiskõlblikuks muutmise ja süstaldesse paigutamise toiminguid võib teostada vaid selleks ettenähtud kohas.

c)Neid protseduure teostav personal peab ennast adekvaatselt kaitsma eririietusega, kahe paari kinnastega, ühed lateksist, teised PVC-st (latekskindaid kantakse PVC-kinnaste all), sellega on kaetud erinevate kasvajavastaste ravimite läbitavuse erinevused, ja silmakaitsetega. Tsütotoksiliste ravimite valmistamisel ja manustamisel tuleb alati kasutada luer lock-süstlaid ja vastavaid tarvikuid.

(d)Rasedatel töötajatel ei soovitata kemoterapeutilisi ravimeid käsitleda.

(e)Enne alustamist tuleb tutvuda kohalike juhenditega.

Hävitamine

Süstlad, konteinerid, absorbeerivad ained, lahus ja muu saastunud materjal tuleb paigutada paksust kilest kotti või mõnda teise mitteläbilaskvasse konteinerisse, mis tuleb märgistada tsütotoksilistele jäätmetele vastavalt ning põletada vähemalt temperatuuril 700ºC.

Keemiliseks inaktiveerimiseks võib 24 tunni jooksul kasutada 5% naatriumhüpokloritit.

Kasutamisjuhend

Lahjendid

Ravimi kasutusaegne keemilis-füüsikaline stabiilsus fluorouratsiili kontsentratsioonis 0,98 mg/ml on tõestatud 24 tunni jooksul temperatuuril 25ºC, lahjendatud 5% glükoosilahuse, 0,9% naatriumkloriidi süstelahuse või süsteveega.

Mikrobioloogilise saastatuse vältimiseks tuleb ravim kohe ära kasutada. Kui ravimit ei kasutata kohe, on kõlblikkusaeg ja säilitamistingimused kasutaja vastutusel ega tohiks tavaliselt ületada 24 tundi temperatuuril 2…8ºC, välja arvatud juhul, kui lahjendamine on toimunud kontrollitud ja valideeritud aseptilistes tingimustes.

Ravim tuleb ära visata, kui selle lahus on pruuni või tumekollast värvi.

Lahuse jäägid tuleb pärast kasutamist ära visata: ärge kasutage neid uuteks annusteks.

MÜÜGILOA HOIDJA

Accord Healthcare Limited Sage House,

319 Pinner Road, North Harrow, Middlesex, HA1 4HF, Ühendkuningriik

MÜÜGILOA NUMBER

ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE/MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV

Müügiloa esmase väljastamise kuupäev: 02.11.2009

Müügiloa viimase uuendamise kuupäev: 03.05.2016

TEKSTI LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV

juuni 2016