Puudub Eestis kehtiv müügiluba või meil ei ole andmeid veel

Forsteo

ATC Kood: H05AA02
Toimeaine: teriparatide
Tootja: Eli Lilly Nederland B.V.

Artikli sisukord

 

 

LISA I

RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

FORSTEO, 20 mikrogrammi/80 mikroliitris süstelahus eeltäidetud ampullsüstlas

2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS

Iga annus sisaldab 20 mikrogrammi teriparatiidi.

Üks 2,4 ml eeltäidetud ampullsüstal sisaldab 600 mikrogrammi teriparatiidi (vastavalt

250 mikrogrammi/ ml).

Teriparatiid, rhPTH(1-34), mis on toodetud E. colist rekombinantse DNA meetodil, on identne

inimese endogeense parathormooni 34 N-terminaalse aminohappe järjestusega.

Abiainete täielik loetelu vt lõik 6.1.

3. RAVIMVORM

Süstelahus eeltäidetud ampullsüstlas.

Värvitu, selge lahus.

4. KLIINILISED ANDMED

4.1 Näidustused

Diagnoositud osteoporoosi ravi postmenopausaalses eas naistel ning suurenenud luumurru

esinemissageduse ohuga meestel (vt lõik 5.1). Postmenopausaalsetel naistel on tõestatud

lülisambamurdude ja mitte-lülisambamurdude, kuid mitte reieluukaelamurdude esinemissageduse

olulist vähenemist.

Pidevast süsteemsest glükokortikoidravist tingitud osteoporoosi ravi suurenenud luumurdude ohuga

naistel ja meestel (vt lõik 5.1).

4.2 Annustamine ja manustamisviis

FORSTEO soovitatavaks annuseks on 20 mikrogrammi, manustatuna üks kord ööpäevas reie või kõhu

naha alla.

Patsientidele tuleb õpetada õiget süstimistehnikat (vt lõik 6.6). Ka kasutusjuhend õpetab patsientidele

ampullsüstla korrektset kasutamist.

Kogu ravi maksimaalne kestus FORSTEO’ga peab olema 24 kuud (vt lõik 4.4). 24-kuulist FORSTEOravikuuri

ei tohi patsiendi elu jooksul enam korrata.

Patsiendid peavad võtma täiendavat kaltsiumi ja D-vitamiini, kui nende hulk toidus on ebapiisav.

Pärast FORSTEO-ravi lõpetamist võib patsientidel jätkata osteoporoosi teiste ravimeetoditega.

Kasutamine neerupuudulikkuse korral: FORSTEO’d ei tohi kasutada raske neerupuudulikkusega

patsientidel (vt lõik 4.3). Keskmise astme neerupuudulikkusega patsientidel tuleb FORSTEO’d

kasutada ettevaatusega.

Kasutamine maksapuudulikkuse korral: Maksafunktsiooni kahjustusega patsientide kohta andmed

puuduvad (vt lõik 5.3).

Pediaatriline populatsioon ja noored täiskasvanud sulgumata epifüüsidega:

FORSTEO kasutamisega pediaatrilistel patsientidel (alla 18 aasta vanustega) puuduvad kogemused.

FORSTEO`d ei tohi kasutada pediaatrilistel patsientidel (alla 18 aasta vanustel) ega ka sulgumata

epifüüsiga noortel täiskasvanuil.

Eakad patsiendid: Annuse kohandamine vastavalt vanusele ei ole vajalik (vt lõik 5.2).

4.3 Vastunäidustused

• Ülitundlikkus toimeaine või ravimi ükskõik millise abiaine suhtes.

• Rasedus ja imetamine (vt lõigud 4.4 ja 4.6)

• Eelnev hüperkaltseemia.

• Raske neerukahjustus.

• Metaboolsed luuhaigused, (sh hüperparatüreoidism ja Pageti luutõbi) välja arvatud primaarne

osteoporoos ja glükokortikoididest tingitud osteoporoos.

• Alkaalse fosfataasi sisalduse teadmata põhjusega tõus.

• Skeleti eelnev väliskiirte ravi või implantaadi kiiritusravi.

• Skeleti pahaloomuliste kasvajatega või luu metastaasidega patsiente ei tohiks teriparatiidiga

ravida.

4.4 Hoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Normokaltseemilistel patsientidel on pärast teriparatiidi süstimist täheldatud kaltsiumi

kontsentratsiooni vähest ja mööduvat tõusu seerumis. Pärast teriparatiidi iga annust saabub

maksimaalne kaltsiumi kontsentratsioon seerumis 4…6 tunni pärast ning algväärtus taastub 16…24

tunni pärast. Rutiinne kaltsiumi taseme jälgimine ravi ajal ei ole vajalik.

Seega, kui patsiendilt võetakse vereproove, tuleb seda teha vähemalt 16 tundi pärast kõige viimast

FORSTEO süsti.

FORSTEO võib põhjustada kaltsiumi eritumise vähest tõusu uriiniga, kuid kliinilistes uuringutes ei

erinenud hüperkaltsiuuria esinemissagedus platseebot saanud patsientidel täheldatust.

FORSTEO’d ei ole uuritud aktiivse urolitiaasiga patsientidel. FORSTEO’d tuleb kasutada

ettevaatusega aktiivse või hiljutise urolitiaasiga patsientidel, kuna esineb selle ägenemise oht.

FORSTEO’ga läbiviidud lühiajalistes kliinilistes uuringutes täheldati mööduva ortostaatilise

hüpotensiooni üksikuid juhte. Tüüpilisel juhul algas see 4 tunni jooksul pärast annustamist ning

möödus iseenesest mõne minuti kuni mõne tunniga. Mööduv ortostaatiline hüpotensioon tekkis

esimeste annuste manustamisel, taandus patsiendi asetamisel lamavasse asendisse ning ei olnud

takistuseks ravi jätkamisel.

Mõõduka neerupuudulikkusega patsientidega tuleb olla ettevaatlik.

Kogemus nooremate täiskasvanute, sh premenopausaalsete naistega, on piiratud (vt lõik 5.1). Ravi

selle populatsiooni seas tuleks alustada ainult juhul, kui oodatud kasu ületab selgelt ohud.

Rasestumisvõimelises eas naised peavad rakendama FORSTEO kasutamise ajal usaldusväärseid

rasestumisvastaseid meetmeid. Juhul kui toimub rasestumine, tuleb FORSTEO kasutamine lõpetada.

Uuringutest rottidega ilmnes, et pikaajalisel teriparatiidi manustamisel suurenes osteosarkoomi

esinemissagedus (vt lõik 5.3). Kuni puuduvad täiendavad kliinilised andmed, ei tohi ületada

soovitatavat 24-kuulist ravi kestust.

4.5 Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

FORSTEO’d on uuritud hüdroklorotiasiidiga farmakodünaamilise koostoime uuringutes. Mingeid

kliinilise tähtsusega koostoimeid ei tuvastatud.

Samaaegne raloksifeeni või hormoonasendusravimite manustamine FORSTEO’ga ei muutnud viimase

toimet kaltsiumisisaldusele seerumis või uriinis ega mõjustanud kliinilisi kõrvaltoimeid.

Uuringus, milles 15 tervele inimesele manustati iga päev digoksiini kuni tasakaalukontsentratsiooni

saabumiseni, ei muutnud FORSTEO ühekordne annus digoksiini toimet südamele. Siiski viitavad

sporaadilised üksikjuhud sellele, et hüperkaltseemia võib soodustada patsientidel digitaalise

toksilisust. Kuna FORSTEO suurendab ajutiselt kaltsiumisisaldust seerumis, tuleb FORSTEO’d

digitaalist saavatel patsientidel kasutada ettevaatusega.

4.6 Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Üldine soovitus

Küülikutega läbiviidud uuringud on näidanud reproduktsioonitoksilisust (vt lõik 5.3). Teriparatiidi

toimet inimloote arengule ei ole uuritud. Võimalik oht inimesele ei ole teada. Ei ole teada, kas

teriparatiid eritub rinnapiima.

FORSTEO kasutamine raseduse või imetamise ajal on vastunäidustatud.

Rasestumisvõimelises eas naised / Rasestumisvastased meetmed naistel

Rasestumisvõimelises eas naised peavad rakendama FORSTEO kasutamise ajal usaldusväärseid

rasestumisvastaseid meetmeid. Juhul kui toimub rasestumine, tuleb FORSTEO kasutamine lõpetada.

4.7 Toime reaktsioonikiirusele

Ravimi toime kohta autojuhtimise ja masinate käsitsemise võimele ei ole uuringuid läbi viidud. Siiski

on mõnel patsiendil täheldatud mööduvat ortostaatilist hüpotensiooni või pearinglust. Need patsiendid

peavad vältima autojuhtimist ja masinate käsitsemist, kuni vastavad sümptomid on taandunud.

4.8 Kõrvaltoimed

Teriparatiidi uuringutes täheldati 82,8 % FORSTEO patsientide ja 84,5 % platseebo patsientide seas

vähemalt 1 kõrvaltoimet.

FORSTEO patsientidel kõige sagedamini registreeritud kõrvaltoimeteks olid iiveldus, jäsemevalu,

peavalu ja pearinglus.

Osteoporoosi kliinilistes uuringutes ja turustusjärgsetes kogemustes täheldatud teriparatiidi

kasutamisega seotud soovimatud reaktsioonid on esitatud alljärgnevas tabelis. Kõrvaltoimed on

klassifitseeritud järgmiselt: väga sage (≥ 1/10), sage (≥ 1/100 kuni< 1/10), aeg-ajalt (≥ 1/1 000

kuni< 1/100), harv (≥ 1/10 000 kuni< 1/1 000), väga harv (< 1/10 000), teadmata (ei saa olemasolevate

andmete põhjal hinnata).

Uuringud

Aeg-ajalt: Kehakaalu tõus, südamekahin, alkaalse fosfataasi tõus

Südame häired

Sage: Südamepekslemine

Aeg-ajalt: Tahhükardia

Vere ja lümfisüsteemi häired

Sage: Aneemia

Närvisüsteemi häired

Sage: Pearinglus, peavalu, ishias, sünkoop

Kõrva ja labürindi kahjustused

Sage: Peapööritus

Respiratoorsed, rindkere ja mediastiinumi häired

Sage: Düspnoe

Aeg-ajalt: Kopsuemfüseem

Seedetrakti häired

Sage: Iiveldus, oksendamine, song, mao ja söögitoru reflukshaigus

Aeg-ajalt: Hemorroidid

Neerude ja kuseteede häired

Aeg-ajalt: Uriinipidamatus, polüuuria, kusepakitsus, nefrolitiaas

Harv: neerupuudulikkus/neerufunktsioonihäire

Naha ja nahaaluskoe kahjustused

Sage: Rohke higistamine

Lihas-skeleti ja sidekoe kahjustused

Väga sage: Jäsemevalu

Sage: Lihaskrambid

Aeg-ajalt: Lihasvalu, liigesevalu, seljakramp/valu*

Ainevahetus- ja toitumishäired

Sage: Hüperkolesteroleemia

Aeg-ajalt: Hüperkaltseemia üle 2,76 mmol/L, hüperurikeemia

Harv: Hüperkaltseemia üle 3,25 mmol/L

Vaskulaarsed häired

Sage: Hüpotensioon

Üldised haired ja manustamiskoha reaktsioonid

Sage: Väsimus, valu rinna piirkonnas, asteenia, kerged ja mööduvad süstekoha reaktsioonid, sh

valu, turse, erüteem, lokaalne hematoom, sügelus ja vähene veritsus süste kohast.

Aeg-ajalt: Erüteem süstekohas, süstekoha reaktsioon

Harv: Võimalikud allergilised reaktsioonid peatselt pärast süsti: äge düspnoe, suu ja näo turse,

generaliseerunud urtikaaria, valu rinna piirkonnas, turse (peamiselt perifeerne).

Psühhiaatrilised häired

Sage: Depressioon

* Minutite jooksul pärast süsti on täheldatud raskeid seljakrampide või –valu juhtumeid.

Kliinilistes uuringutes täheldati järgmisi reaktsioone esinemissageduse erinevusega ≥ 1%, võrreldes

platseeboga: peapööritus, iiveldus, jäsemevalu, pearinglus, depressioon, düspnoe.

FORSTEO suurendab kusihappe kontsentratsiooni seerumis. Kliinilistes uuringutes oli kusihappe

kontsentratsioon seerumis üle normi ülemise piiri 2,8 % FORSTEO patsientidest ja 0,7 % platseebo

patsientidest. Siiski ei tekkinud hüperurikeemia tagajärjel podagra, liigesevalu ega urolitiaasi

esinemissageduse tõusu.

Suures kliinilises uuringus avastati 2,8 % FORSTEO’d kasutanud naistest antikehad, mis reageerisid

ristuvalt teriparatiidiga. Tavaliselt avastati antikehad esmakordselt pärast 12-kuulist ravi ning need

vähenesid pärast ravi ärajätmist. Ei tuvastatud mingeid ülitundlikkusreaktsioone, allergilisi

reaktsioone, toimet kaltsiumisisaldusele seerumis ega toimeid luu mineraalse tiheduse (BMD)

vastusele.

4.9 Üleannustamine

Sümptomid:

Kliiniliste uuringute jooksul ei täheldatud üleannustamise juhte. FORSTEO’d manustati kuni 100 μgstes

ühekordsetes annustes ja korduvannustes kuni 60 μg/ööpäevas 6 nädala jooksul.

Üleannustamine võib põhjustada selliseid toimeid nagu kestvam hüperkaltseemia ja ortostaatiline

hüpotensioon. Samuti võivad esineda iiveldus, oksendamine, pearinglus ja peavalu.

Müügijärgsetel spontaansetel teadetel põhinevad üleannustamise juhtumid:

Müügijärgsete spontaansete teadetena on registreeritud ravi vigu, kus teriparatiidi ampullsüstla kogu

sisu on (kuni 800 μg) on manustatud üksikannusena. Mööduvate häiretena on registreeritud iiveldust,

nõrkust/letargiat ja hüpotensiooni. Mõnel juhul ei järgnenud üleannustamisele mingeid ebasoodsaid

toimeid. Seoses üleannustamisega ei ole surmajuhtumitest teatatud.

Üleannuse ravi:

FORSTEO’le ei ole spetsiifilist antidooti. Oletatava üleannuse ravi peab hõlmama FORSTEO-ravi

ajutist katkestamist, seerumi kaltsiumisisalduse jälgimist ja sobivaid toetusmeetmeid, nt

hüdratatsiooni.

5. FARMAKOLOOGILISED OMADUSED

5.1 Farmakodünaamilised omadused

Farmakoterapeutiline grupp: parathormoonid ja analoogid, ATC kood: H05 AA02

Toimemehhanism

Endogeenne, 84 aminohappest koosnev parathormoon (PTH) on kaltsiumi- ja fosfaadiainevahetuse

primaarseks regulaatoriks luudes ja neerudes. FORSTEO (rhPTH(1-34)) on inimese endogeense

parathormooni aktiivne fragment (1-34). PTH füsioloogilisteks toimeteks on luu moodustamise

stimuleerimine, mis põhineb otsesel toimel luud moodustavatesse rakkudesse (osteoblastidesse), ning

kaudne kaltsiumi soolest imendumise soodustamine ja kaltsiumi tubulaarse tagasiimendumise ja

fosfaatide renaalse eritumise suurendamine.

Farmakodünaamilised toimed

FORSTEO on osteoporoosi ravis kasutatav luu formeerumist soodustav ravim. FORSTEO toimed

luustikule olenevad süsteemse toime mudelist. FORSTEO manustamine üks kord ööpäevas suurendab

uue luukoe lisandumist trabekulaarsetele ja kortikaalsetele luupindadele, kuna stimuleerib eelistatult

osteoblastide mitte osteoklastide aktiivsust.

Kliiniline efektiivsus

Riskifaktorid

Suurenenud osteoporootiliste luumurdude esinemissagedusega meeste ja naiste tuvastamiseks, kes

võiksid sellest ravist kasu saada, tuleks arvesse võtta selliseid sõltumatuid riskifaktoreid, nagu näiteks

madal luumineraali tihedus, vanus, eelnevate luumurdude esinemine, reieluukaelamurdude esinemine

perekonnas, kiire luu ainevahetus ja madal kehamassi indeks.

Glükokortikoididest põhjustatud osteoporoosiga premenopausaalseid naisi tuleb lugeda luumurdudest

enim ohustatud grupiks, kui neil esinevad prevalentsed või kombineeritud riskifaktorid, mis asetavad

nad luumurdude riskigruppi (nt luutiheduse alanemine [T skoor ≤ -2], pikaajaline suurte annustega

glükokortikoidravi [nt ≥ 7,5 mg/ööpäevas vähemalt 6 kuu jooksul], kaasuva haiguse suur aktiivsus,

madal suguhormoonide tase).

Postmenopausaalne osteoporoos:

Määrava tähtsusega uuringusse oli hõlmatud 1637 postmenopausaalset naist (keskmine vanus 69,5

aastat). 90 %-l patsientidest oli uuringu alguseks anamneesis üks või rohkem selgroolülimurdu ja

lülisamba luu mineraalne tihedus oli keskmiselt 0,82 g/cm2 (T-skoor vastavalt = - 2,6). Kõigile

patsientidele manustati 1000 mg kaltsiumi ööpäevas ja vähemalt 400 TÜ D-vitamiini ööpäevas. Kuni

24-kuulise (keskmine kestus 19 kuud) FORSTEO-ravi tulemuseks oli statistiliselt oluline luumurdude

esinemissageduse vähenemine (tabel 4). Ühe või enama uue lülisambamurru vältimiseks tuli 11 naist

ravida keskmiselt 19 kuu vältel.

Lühendid: N = Igasse ravigruppi juhuslikult määratud patsientide arv; CI = usaldusintervall.

a Lülisamba murdude esinemissagedust hinnati 448 platseebot saanud ja 444 Forsteo`d saanud patsientidel, kellele tehti enne

ja pärast ravi lülisamba radiograafia.

b p≤0,001 võrreldes platseeboga

c Märkimisväärset reieluukaela murdude juhtude vähenemist ei ole näidatud.

d p≤0,025 võrreldes platseeboga.

Pärast (keskmiselt) 19-kuulist ravi oli luu mineraalne tihedus (BMD) suurenenud lülisamba

lumbaalosas ja reieluukaelas, vastavalt 9 % ja 4 % võrra, võrreldes platseeboga (p<0.001).

Ravijärgne jälgimine: Pärast FORSTEO-ravi kanti 1262 kesksest uuringust osavõtnud

postmenopausaalset naist ravijärgse jälgimisuuringu nimekirja. Selle uuringu esmaseks eesmärgiks oli

FORSTEO kohta ohutusandmete kogumine. Selle jälgimisperioodi jooksul olid teised osteoporoosi

ravid lubatud ning teostati täiendavat lülisambamurdude arvestust.

Keskmiselt 18 kuu jooksul pärast FORSTEO-ravi lõpetamist oli vähemalt ühe uue lülisambamurruga

patsientide arv 41 % (p=0,004) võrra väiksem kui platseebo rühmas.

Avatud uuringus raviti 503 postmenopausis naist, kellel oli eelneva 3 aasta jooksul esinenud

raskekujulist osteoporoosi ja haprusmurde (83 % oli eelnevalt saanud osteoporoosiravi) kuni 24 kuu

jooksul FORSTEO-ga.

24 kuu järel oli keskmine luu mineraalne tihedus lumbaallülides, puusas ja reieluukaelas suurenenud

algtasemega võrreldes vastavalt 10,5 %, 2,6 % jaj 3,9 %.

Võrreldes 18 kuu tasemega suurenes keskmine luu mineraalne tihedus 24 kuu järel lumbaallülides,

kogu puusas ja reieluukaelas vastavalt 1,4 %, 1,2 %, ja 1,6 %.

Osteoporoos meestel:

Kliinilisse uuringusse kaasati 437 hüpogonadaalse (defineeritud kui madal hommikune vaba

testosteroon või kui kõrgenenud FSH või LH) või idiopaatilise osteoporoosiga meespatsienti

(keskmine vanus 58,7 aastat). Algtaseme lülisamba ja reieluukaela luu mineraalse tiheduse keskmised

T-skoorid olid vastavalt -2,2 ja -2,1. Algtasemes esines 35 % patsientidest lülisamba murde ja 59 %

patsientidest esines mitte-lülisamba murde.

Kõikidele patsientidele manustati 1000 mg kaltsiumi ööpäevas ja vähemalt 400 TÜ D-vitamiini

ööpäevas. Lülisamba lumbaalosa luu mineraalne tihedus oli 3 kuu pärast märkimisväärselt

suurenenud. 12 kuu pärast oli luu minaraalne tihedus lumbaallülides ja kogu puusas suurenenud

vastavalt 5 % ja 1 % võrra, võrreldes platseeboga. Ometi ei muutunud oluliselt luumurdude

esinemissagedus.

Glükokortikoididest põhjustatud osteoporoos

36-kuulise, randomiseeritud, topeltpimeda, võrdluspreparaadiga (alendronaat 10 mg/ööpäevas)

kontrollitud uuringu esmases, 18-kuulises faasis tõestati FORSTEO efektiivsus pikaajalist süsteemset

glükokortikoidravi (vastavalt vähemalt 5 mg prednisoloonile ööpäevas vähemalt 3 kuu vältel) saavatel

meestel ja naistel (N=428). Kahekümne kaheksal protsendil patsientidest esines uuringu alguses

vähemalt üks röntgenoloogiliselt tuvastatud vertebraalmurd. Kõik patsiendid said 1000 mg kaltsiumi

ööpäevas ja 800 TÜ D-vitamiini ööpäevas.

See glükokortikoididest põhjustatud osteoporoosiga patsientide uuring hõlmas postmenopausaalseid

naisi (N=277), premenopausaalseid naisi (N=67) ja mehi (N=83). Uuringu alguses oli

postmenopausaalsete naiste keskmine vanus 61 aastat, nende lumbaallülide keskmine luumassi

tiheduse T skoor oli –2,7, keskmine prednisolooniga samaväärne annus oli 7,5 mg/ööpäevas ning

34 %-l oli röntgenoloogiliselt tuvastatud vähemalt üks vertebraalmurd. Premenopausaalsete naiste

keskmine vanus oli 37 aastat, keskmine lumbaallülide luumassi tiheduse T skoor oli –2,5, keskmine

prednisolooniga samaväärne annus oli 10 mg/ööpäevas ja 9 %-l oli röntgenoloogiliselt tuvastatud

vähemalt üks vertebraalmurd. Meestel oli keskmine vanus 57 aastat, keskmine lumbaallülide luumassi

tiheduse T skoor oli –2,2, keskmine prednisolooniga samaväärne annus oli 10 mg/ööpäevas ja 24 %-l

oli röntgenoloogiliselt tuvastatud vähemalt üks vertebraalmurd.

Kuuskümmend üheksa protsenti patsientidest viisid lõpuni 18-kuulise esmase faasi. Lõppjäreldusena

18. kuul suurendas FORSTEO oluliselt lülisamba lumbaalosa luumassi tihedust (7,2 %), võrreldes

alendronaadiga (3,4 %) (p< 0,001). FORSTEO suurendas luumassi tihedust kogu puusaluus (3,6 %),

võrreldes alendronaadiga (2,2 %) (p< 0,01), nagu ka reieluukaelas (3,7 %), alendronaadiga (2,1 %)

(p< 0,05). 18. ja 24. kuu vahel suurenes teriparatiidiga ravitud patsientidel lumbaallülide, kogu puusa

ja reieluukaela luu mineraalne tihedus lisaks vastavalt 1,7 %, 0,9 % ja 0,4 %.

36. kuul näitas 169 alendronaadi patsiendi ja 173 FORSTEO patsiendi selgroo röntgenülesvõtte

analüüs, et alendronaadi grupi patsientidest esines 13 (7,7 %) uus selgroolüli murd ning FORSTEO

grupis 3 inimesel (1,7 %) (p=0,01). Lisaks esines 214 patsiendist koosnevas alendronaadi-grupis 15-l

patsiendil (7 %) mitte-lülisambamurde võrreldes 16 patsiendiga (7,5 %) FORSTEO-grupis (N=214)

(p=0,84).

Premenopausaalsetel naistel täheldati FORSTEO rühmas märkimisväärselt suuremat luumassi

tiheduse suurenemist alguspunktist kuni 18. kuu lõpuni, võrreldes alendronaadi rühmaga,

lumbaalpiirkonnas (4,2 % versus 1,9 %; p< 0,001) ja kogu puusaluu piirkonnas (3,8 % versus 0,9 %;

p=0,005). Siiski ei esinenud olulist muutust luumurdude esinemissageduses.

5.2 Farmakokineetilised omadused

FORSTEO elimineerub hepaatilise ja ekstrahepaatilise kliirensi (naistel ligikaudu 62 l/t ja meestel

94 l/t) kaudu. Jaotusruumala on ligikaudu 1,7 l/kg. FORSTEO poolväärtusaeg subkutaansel

manustamisel on ligikaudu 1 tund, mis näitab süstekohast imendumiseks kuluvat aega. FORSTEO’ga

ei ole läbi viidud metabolismi ega eritumise uuringuid, kuid parathormooni perifeerne metabolism

toimub arvatavasti peamiselt maksas ja neerudes.

Patsientide eripopulatsioonid:

Eakad patsiendid

Seoses vanusega (vahemikus 31 kuni 85 eluaastani) ei ole FORSTEO farmakokineetikas tuvastatud

mingeid erinevusi. Annuse kohandamine vastavalt vanusele ei ole vajalik.

5.3 Prekliinilised ohutusandmed

Standardsete testide seerias ei tuvastatud teriparatiidil genotoksilisust. Rottidel, hiirtel ega küülikutel

ei põhjustanud aine mingeid teratogeenseid toimeid. Tiinetel rottidel ega hiirtel, kellele manustati

teriparatiidi ööpäevaseid annuseid 30...1000 μg/kg, ei täheldatud olulisi toimeid. Siiski esines tiinetel

küülikutel, kellele manustati teriparatiidi, ööpäevaste annustega 3...100 μg/kg, loote resorptsiooni ja

järglaste arvu langust. Küülikutel täheldatud embrüotoksilisus võib olla tingitud küülikute palju

suuremast tundlikkusest PTH poolt vere ioniseeritud kaltsiumile avalduvatele toimetele, võrreldes

närilistega.

Rottidel, kes said peaaegu terve eluaja vältel üks kord ööpäevas süste, esines annusest sõltuv liigne

luuformeerumine ja osteosarkoomi esinemissageduse suurenemine, mis oli kõige tõenäolisemalt

tingitud epigeneetilisest mehhanismist. Teriparatiid ei suurendanud rottidel mingit muud tüüpi

neoplaasiate tekkesagedust. Rottide ja inimeste luufüsioloogia erinevustest tulenevalt on nende leidude

kliiniline tähtsus arvatavasti väike. Ooforektomeeritud ahvidel, keda raviti 18 kuu jooksul, ei

täheldatud mingeid luutuumoreid ei ravi ajal ega 3-aastase järeluuringu vältel pärast ravi lõppu.

Samuti ei täheldatud osteosarkoome kliinilistes uuringutes ega ravijärgses jälgimisuuringus.

Loomkatsetest on selgunud, et oluliselt vähenenud maksaverevarustus vähendab parathormooni (PTH)

allumist peamisele lõhustamissüsteemile (Kupfferi rakkudele) ning seega ka PTH(1-84) kliirensit.

6. FARMATSEUTILISED ANDMED

6.1 Abiainete loetelu

Jää-äädikhape

naatriumatsetaat (veevaba)

mannitool

metakresool

soolhape

naatriumhüdroksiid

süstevesi

pH korrigeerimiseks võib olla lisatud soolhappe ja/või naatriumhüdroksiidi lahust.

6.2 Sobimatus

Sobivusuuringute puudumisel ei tohi seda ravimpreparaati teiste ravimitega segada.

6.3 Kõlblikkusaeg

2 aastat.

Kasutusel oleva ravimi keemilist, füüsikalist ja mikrobioloogilist stabiilsust on tõestatud säilitamisel

28 päeva vältel temperatuuril 2 ºC...8 oC. Pärast pakendi avamist tohib ravimit säilitada maksimaalselt

28 päeva temperatuuril 2 ºC...8 oC. Muude säilitustingimuste ja –aegade eest vastutab kasutaja.

6.4 Säilitamise eritingimused

Hoida kogu aeg külmkapis (2 ºC - 8 °C). Kohe pärast kasutamist tuleb ampullsüstal tagasi külmkappi

panna. Vältida külmumist.

Mitte hoida süstevahendit selle külge kinnitatud nõelaga.

6.5 Pakendi iseloomustus ja sisu

2,4 ml lahust kolbampullis (silikooniga kaetud I tüüpi klaasist), millel on kolb (halobutüülkummist) ja

plomm (polüisopreen/bromobutüülkummi kiht)/alumiinium ning mis paikneb mittealleshoitavas

(ühekordselt kasutatavas) ampullsüstlas.

FORSTEO’d väljastatakse 1 või 3 ampullsüstlaga pakendites. Iga ampullsüstal sisaldab 28 annust 20

mikrogrammiga (80 mikroliitri kohta).

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

6.6 Erinõuded hävitamiseks

FORSTEO paikneb eeltäidetud ampullsüstlas. Iga ampullsüstalt tohib kasutada ainult üks patsient.

Igaks süstiks tuleb kasutada uut, steriilset nõela. Iga FORSTEO pakendiga on kaasas käsiraamat, mis

kirjeldab täielikult ampullsüstla kasutamist. Tootega ei ole kaasas nõelu. Seadet saab kasutada insuliini

ampullsüstlale sobivate nõeltega. Pärast iga süsti tuleb FORSTEO ampullsüstal panna tagasi

külmkappi.

FORSTEO’d ei tohi kasutada, kui lahus näib hägune, on värvust muutnud või sisaldab tahkeid osakesi.

Palun lugege ampullsüstla kasutusjuhendit.

Kasutamata ravim või jäätmematerjal tuleb hävitada vastavalt kohalikele seadustele.

7. MÜÜGILOA HOIDJA

Eli Lilly Nederland B.V, Grootslag 1-5, NL-3991 RA Houten, Holland

8. MÜÜGILOA NUMBER

EU/1/03/247/001-002

9. ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE/MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV

Esmase müügiloa väljastamise kuupäev: 10. juuni 2003

Viimane müügiloa uuendamise kuupäev: 10.juuni 2008

10. TEKSTI LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV