Puudub Eestis kehtiv müügiluba või meil ei ole andmeid veel

Everolimus teva - tablett (5mg)

ATC Kood: L01XE10
Toimeaine: everoliimus
Tootja: Teva B.V.

Artikli sisukord

EVEROLIMUS TEVA
tablett (5mg)


Pakendi infoleht: teave patsiendile

Everolimus Teva, 5 mg tabletid

Everolimus Teva, 10 mg tabletid

Everoliimus

Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

-Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.

-Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

-Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigusnähud on sarnased.

-Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

Infolehe sisukord

1.Mis ravim on Everolimus Teva ja milleks seda kasutatakse

2.Mida on vaja teada enne Everolimus Teva võtmist

3.Kuidas Everolimus Teva’t võtta

4.Võimalikud kõrvaltoimed

5.Kuidas Everolimus Teva’t säilitada

6.Pakendi sisu ja muu teave

1.Mis ravim on Everolimus Teva ja milleks seda kasutatakse

Everolimus Teva on vähiravim, mis sisaldab toimeainet everoliimus. Everoliimus vähendab kasvaja verevarustust ning aeglustab vähirakkude kasvu ja levikut.

Everolimus Teva’t kasutatakse, et ravida täiskasvanutel:

kaugelearenenud hormoonretseptor-positiivset rinnavähki naistel, kellel on menopaus ja kellel teised ravimid (niinimetatud mittesteroidsed aromataasi inhibiitorid) ei suuda haigust enam kontrolli all hoida. Seda antakse koos steroidseks aromataasi inhibiitoriks nimetatud ravimi eksemestaaniga, mida kasutatakse vähivastases hormoonravis.

maost, sooltest või kopsust pärinevaid kaugelearenenud kasvajaid ehk neuroendokriintuumoreid. Seda ravimit antakse, kui kasvajat ei ole võimalik opereerida ja kasvaja ei tooda liigselt teatud hormoone või teisi vastavaid iseloomulikke ühendeid.

kaugelearenenud neeruvähki (kaugelearenenud neerurakk-kartsinoomi), kui teised ravimid (niinimetatud VEGF-i (vaskulaarse endoteeli kasvufaktori) vastu suunatud ravi) ei ole aidanud haigust peatada.

2.Mida on vaja teada enne Everolimus Teva võtmist

Everolimus Teva’t määrab teile ainult arst, kellel on kogemusi vähiravis.

Järgige hoolikalt kõiki arsti juhiseid, isegi kui need erinevad infolehes sisalduvast üldisest teabest. Kui teil on küsimusi Everolimus Teva või selle kohta, miks see ravim on teile määratud, küsige oma arstilt.

ÄRGE võtke Everolimus Teva’t:

-kui olete everoliimuse, sellega sarnaste ainete, näiteks siroliimuse või temsiroliimuse või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline.

Kui te arvate, et võite olla allergiline, pidage nõu oma arstiga.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne Everolimus Teva võtmist pidage nõu oma arstiga:

kui teil on probleeme maksaga või kui te olete varem põdenud ükskõik millist maksa kahjustavat haigust. Sellisel juhul võib arst pidada vajalikuks määrata teile teistsugune Everolimus Teva annus.

kui teil on suhkurtõbi (kõrge veresuhkru tase). Everolimus Teva võib põhjustada veresuhkru taseme tõusu ja suhkurtõve süvenemist. Selle tulemusena võib tekkida vajadus insuliini ja/või suukaudse diabeedivastase ravi järele. Rääkige oma arstile sellest, kui teil esineb ülemäärane janu või on suurenenud urineerimissagedus.

kui teil tuleb end Everolimus Teva võtmise ajal vaktsineerida.

kui teil on kõrge kolesteroolitase. Everolimus Teva võib põhjustada kolesterooli ja/või teiste vererasvade sisalduse suurenemist.

kui teile on hiljuti tehtud kirurgiline operatsioon või kui teil on paranemata operatsioonihaav. Everolimus Teva võib suurendada haavaparanemise häirete riski.

kui teil on mõni infektsioon. Enne ravi alustamist Everolimus Teva’ga võib olla vajalik infektsiooni ravida.

kui teil on varem olnud B-hepatiit, kuna see võib ravi jooksul Everolimus Teva’ga uuesti aktiveeruda (vt lõik 4 „Võimalikud kõrvaltoimed“).

Everolimus Teva võib ka:

nõrgestada teie immuunsüsteemi. Seetõttu võib teil Everolimus Teva võtmise ajal esineda oht infektsiooni tekkeks.

mõjutada teie neerufunktsiooni. Seetõttu jälgib arst Everolimus Teva võtmise ajal teie neerufunktsiooni.

põhjustada hingeldust, köha ja palavikku.

Nendest sümptomitest peate teavitama oma arsti.

Ravi ajal võetakse teilt korrapäraselt vereproove. Nendest määratakse vererakkude (valgelibled, punalibled ja vereliistakud) arv teie organismis, et kontrollida, kas Everolimus Teva avaldab nendele rakkudele soovimatut toimet. Vereproove võetakse ka neerufunktsiooni (kreatiniini tase), maksafunktsiooni (transaminaaside tase) ja veresuhkru taseme ning vere kolesteroolisisalduse kontrollimiseks, kuna Everolimus Teva võib mõjutada ka neid näitajaid.

Lapsed ja noorukid

Everolimus Teva’t EI tohi kasutada lastel ega noorukitel (alla 18-aastased).

Muud ravimid ja Everolimus Teva

Everolimus Teva võib mõjutada teiste ravimite toimet. Kui te võtate Everolimus Teva’ga samal ajal teisi ravimeid, võib teie arst pidada vajalikuks muuta Everolimus Teva või teiste ravimite annust.

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te võtate või olete hiljuti võtnud või kavatsete võtta mis tahes muid ravimeid.

Järgmised ravimid võivad suurendada riski Everolimus Teva kõrvaltoimete tekkeks:

ketokonasool, itrakonasool, vorikonasool või flukonasool ja teised seenevastased ravimid, mida kasutatakse seennakkuste raviks

klaritromütsiin, telitromütsiin või erütromütsiin – antibiootikumid, mida kasutatakse bakteriaalsete nakkuste raviks

ritonaviir ja teised ravimid, mida kasutatakse HIV-nakkuse/AIDSi raviks

verapamiil või diltiaseem, mida kasutatakse südamehaiguste või kõrgvererõhutõve raviks

dronedaroon – ravim, mida kasutatakse südamerütmi reguleerimiseks

tsüklosporiin – ravim, mida kasutatakse siiratud elundite äratõukereaktsiooni vältimiseks

imatiniib, mida kasutatakse ebanormaalsete rakkude kasvu takistamiseks

angiotensiini konverteeriva ensüümi (AKE) inhibiitorid (nt ramipriil), mida kasutatakse kõrgvererõhutõve ja muude südame-veresoonkonnahäirete raviks

Järgmised ravimid võivad vähendada Everolimus Teva efektiivsust:

rifampitsiin, mida kasutatakse tuberkuloosi raviks

efavirens või nevirapiin, mida kasutatakse HIV-nakkuse/AIDSi raviks

naistepunaürt (Hypericum perforatum) – ravimtaim, mida kasutatakse depressiooni ja teiste seisundite raviks

deksametasoon – kortikosteroid, mida kasutatakse paljude erinevate haiguste raviks, sealhulgas põletikuliste või immuunhäirete raviks

fenütoiin, karbamasepiin või fenobarbitaal ja teised epilepsiavastased ravimid, mida kasutatakse krampide ja tõmbluste ärahoidmiseks

Nendest ravimitest tuleb Everolimus Teva võtmise ajal hoiduda. Kui te võtate mõnda neist ravimitest, võib arst teid üle viia teisele ravimile või muuta Everolimus Teva annust.

Everolimus Teva koos toidu ja joogiga

Everolimus Teva’t tuleb võtta iga päev samal ajal, alati samamoodi – kas koos toiduga või ilma. Everolimus Teva võtmise ajal tuleb hoiduda greibi ja greibimahla tarvitamisest, sest nende samaaegne kasutamine suurendab kõrvaltoimete tekkeriski.

Rasedus, imetamine ja viljakus

Rasedus

Everolimus Teva võib kahjustada veel sündimata last ja seda EI soovitata raseduse ajal kasutada. Rääkige oma arstile, kui te olete rase või kahtlustate rasedust. Arst peab teiega nõu, kas te peate raseduse ajal seda ravimit võtma.

Viljastumisvõimelises eas naised peavad raseduse vältimiseks ravi ajal kasutama väga tõhusaid rasestumisvastaseid vahendeid. Kui nendele meetmetele vaatamata te arvate, et olete rasestunud, küsige arstilt nõu, enne kui võtate järgmise annuse Everolimus Teva’t.

Imetamine

Everolimus Teva võib olla kahjulik rinnaga toidetavale imikule. Ravi ajal EI tohi te last rinnaga toita. Rääkige oma arstile, kui te toidate last rinnaga.

Naiste viljakus

Mõnedel Everolimus Teva’t saavatel naispatsientidel on esinenud menstruatsioonide ärajäämist (amenorröa).

Everolimus Teva võib mõjutada naiste viljakust. Kui te soovite saada last, rääkige sellest oma arstiga.

Meeste viljakus

Everolimus Teva võib mõjutada meeste viljakust. Kui te soovite saada lapsi, rääkige sellest oma arstiga.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Kui te tunnete ebatavaliselt suurt väsimust (väsimus on väga sage kõrvaltoime), olge autojuhtimisel ja masinatega töötamisel eriti ettevaatlik.

Everolimus Teva sisaldab laktoosi

Everolimus Teva sisaldab laktoosi (piimasuhkur). Kui arst on teile öelnud, et te ei talu teatud suhkruid, peate te enne ravimi kasutamist konsulteerima arstiga.

3.Kuidas Everolimus Teva’t võtta

Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst või apteeker on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Soovitatav annus on 10 mg üks kord ööpäevas. Arst ütleb teile, mitu tabletti Everolimus Teva’t võtta.

Kui teil on maksahaigused, võib arst teile määrata väiksema Everolimus Teva annuse (2,5 mg, 5 mg või 7,5 mg ööpäevas).

Kui teil tekivad Everolimus Teva võtmise ajal teatud kõrvaltoimed (vt lõik 4), võib arst ravimi annust vähendada või ravi lõpetada kas lühiajaliselt või püsivalt.

Võtke Everolimus Teva’t üks kord ööpäevas, iga päev ligikaudu samal ajal, alati samamoodi – kas koos toiduga või ilma.

Neelake tablett (tabletid) koos klaasitäie veega tervelt alla. Tablette EI tohi närida ega purustada.

Kui te võtate Everolimus Teva’t rohkem kui ette nähtud

Kui te võtate Everolimus Teva’t liiga palju või kui keegi teine võtab kogemata teie tablette, pöörduge otsekohe arsti poole või minge haiglasse. Te võite vajada kiiret ravi.

Võtke ravimi karp ja käesolev infoleht endaga kaasa, et arst teaks, mida olete võtnud.

Kui te unustate Everolimus Teva’t võtta

Kui annus jääb vahele, võtke järgmine annus õigel ajal. ÄRGE võtke kahekordset annust, kui tablett jäi eelmisel korral võtmata.

Kui te lõpetate Everolimus Teva võtmise

ÄRGE lõpetage Everolimus Teva võtmist ilma arsti korralduseta.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

4.Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

LÕPETAGE Everolimus Teva võtmine ja pöörduge otsekohe arsti poole, kui teil tekib mõni järgmistest allergilise reaktsiooni nähtudest:

hingamis- või neelamisraskus

näo, huulte, keele või kõri turse

tugev nahasügelus koos punase lööbe või nahast kõrgemate kupladega

Everolimus Teva tõsised kõrvaltoimed:

Väga sage (võivad esineda rohkem kui 1 inimesel 10st):

kehatemperatuuri tõus, külmavärinad (infektsiooni nähud)

palavik, köha, hingamisraskus, vilisev hingamine (kopsupõletiku nähud, nimetatakse ka pneumoniidiks)

Sage (võivad esineda kuni 1 inimesel 10st):

tugev janu, rohke urineerimine, söögiisu suurenemine koos kehakaalu kaotusega, väsimus (suhkurtõve nähud)

veritsused (hemorraagia), näiteks sooleseinast

uriinierituse oluline vähenemine (neerupuudulikkuse näht)

Aeg-ajalt (võivad esineda kuni 1 inimesel 100st):

palavik, nahalööve, liigeste valu ja põletik, samuti väsimus, isutus, iiveldus, ikterus (nahakollasus), valu paremal ülakõhus, hele väljaheide, tume uriin (võivad olla B-hepatiidi uuesti aktiveerumise nähud)

õhupuudus, hingamisraskused lamades, jalalabade või jalgade paistetus (südamepuudulikkuse nähud)

paistetus ja/või valu ühes jalas, tavaliselt sääremarjas, punetus või tavalisest soojem nahk kahjustatud piirkonnas (jalaveresoone (veeni) ummistuse nähud, mis on tekkinud vere hüübimise tagajärjel)

äkki tekkinud õhupuudus, valu rinnus või vere köhimine (võivad olla kopsuembooliaks kutsutava haiguse nähud, mis tekivad siis, kui üks või mitu arterit teie kopsudes ummistub)

uriinierituse oluline vähenemine, jalgade turse, segasusseisund, seljavalu (ägeda neerupuudulikkuse nähud)

lööve, sügelus, nõgestõbi, hingamis- või neelamisraskused, pearinglus (tõsise allergilise reaktsiooni nähud, mida nimetatakse ka ülitundlikkuseks)

Harv (võivad esineda kuni 1 inimesel 1000st):

õhupuudus või hingeldamine (ägeda respiratoorse distress sündroomi nähud)

Kui teil tekib ükskõik milline nimetatud kõrvaltoimetest, teavitage otsekohe oma arsti, sest neil võivad olla eluohtlikud tagajärjed.

Teised võimalikud Everolimus Teva kõrvaltoimed:

Väga sage (võivad esineda rohkem kui 1 inimesel 10st):

kõrge veresuhkru tase (hüperglükeemia)

isupuudus

maitsetundlikkuse häire (düsgeusia)

peavalu

ninaverejooks

ninaverejooks

köha

suuhaavandid

seedehäired, sealhulgas halb enesetunne (iiveldus) või kõhulahtisus

nahalööve

sügelus (kihelus)

nõrkus- või väsimustunne

väsimus, õhupuudus, pearinglus, kahvatu nahk, vere punaliblede taseme languse nähud (aneemia)

käsivarte, labakäte, labajalgade, pahkluude või teiste kehaosade paistetus (turse tunnused)

kehakaalu langus

kõrge lipiidide (rasvad) sisaldus veres (hüperkolesteroleemia)

Sage (võivad esineda kuni 1 inimesel 10st):

spontaansed verejooksud või verevalumite teke (madala vereliistakute arvu nähud, mida nimetatakse ka trombotsütopeeniaks)

õhupuudus

janu, uriinierituse vähenemine, tume uriin, kuiv õhetav nahk, ärritatavus (vedelikupuuduse nähud)

unehäired (unetus)

peavalu, pearinglus (kõrge vererõhu nähud, mida nimetatakse ka hüpertensiooniks)

palavik, kurguvalu või infektsioonist tingitud suuhaavandid (vere valgeliblede sisalduse languse, leukopeenia, lümfopeenia ja/või neutropeenia nähud)

palavik

suu, mao ja soole limaskesta põletik

suukuivus

kõrvetised (düspepsia)

oksendamine

neelamisraskus (düsfaagia)

kõhuvalu

akne

peopesades või jalataldadel esinev lööve ja valu (käe-jala sündroom)

nahapunetus (erüteem)

liigesvalu

valu suus

menstruatsioonihäired, näiteks ebaregulaarsed menstruatsioonid

lipiidide (rasvad) kõrge tase veres (hüperlipideemia, kõrge triglütseriidide tase)

madal kaaliumitase veres (hüpokaleemia)

madal fosfaaditase veres (hüpofosfateemia)

madal kaltsiumitase veres (hüpokaltseemia)

kuiv nahk, naha koorumine, nahakahjustused

küünekahjustused, küünte murdumine

kerge juuste väljalangemine

kõrvalekalded vereanalüüsi maksanäitajates (suurenenud alaniini ja aspartaadi aminotransferaasi aktiivsus)

kõrvalekalded vereanalüüsi neerunäitajates (suurenenud kreatiniinitase)

eritis silmast, millega kaasneb sügelus, punetus ja paistetus

valk uriinis

Aeg-ajalt (võivad esineda kuni 1 inimesel 100st):

nõrkus, spontaansed verejooksud või verevalumid ja sagedased infektsiooninähud, nagu palavik, külmavärinad, kurguvalu või suuhaavandid (madala vererakkude arvu nähud, mida nimetatakse ka pantsütopeeniaks)

maitsetundlikkuse kadu (ageusia)

veriköha (hemoptüüs)

menstruatsioonihäired, näiteks menstruatsiooni ärajäämine (amenorröea)

urineerimise sagenemine päevasel ajal

rindkerevalu

haavade paranemise häired

kuumahood

roosa või punetav silm (konjunktiviit)

Harv (võivad esineda kuni 1 inimesel 1000st):

väsimus, õhupuudus, pearinglus, kahvatu nahk (vere valgeliblede vähese sisalduse nähud, mis võib olla teatud tüüpi aneemia, mida nimetatakse isoleeritud erütrotsütaarseks aplaasiaks, tõttu)

näo, silmaümbruste, suu ja suu limaskesta ja/või kõri ja ka keele paistetus ning hingamis- või neelamisraskus (mida nimetatakse ka angioödeemiks) – need võivad olla allergilise reaktsiooni nähud

Kui ükski neist kõrvaltoimetest muutub raskeks, teavitage otsekohe oma arsti ja/või apteekrit. Enamik kõrvaltoimeid on kerged kuni mõõdukad ja reeglina kaovad, kui ravi katkestada mõneks päevaks.

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

5.Kuidas Everolimus Teva’t säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil ja fooliumblistril. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Hoida originaalpakendis, valguse eest kaitstult. See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel temperatuuri eritingimusi.

Blister avage vahetult enne tableti võtmist. Ärge kasutage seda ravimit, kui pakend on rikutud või sellel esineb avamise märke.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6.Pakendi sisu ja muu teave

Mida Everolimus Teva sisaldab

Toimeaine on everoliimus.

Everolimus Teva 5 mg sisaldab 5 mg everoliimust.

Everolimus Teva 10 mg sisaldab 10 mg everoliimust.

Teised koostisosad on butüülhüdroksütolueen (E321), hüpromelloos, laktoosmonohüdraat, veevaba laktoos, krospovidoon ja magneesiumstearaat.

Kuidas Everolimus Teva välja näeb ja pakendi sisu

Everolimus Teva 5 mg tabletid on valged piklikud lamedad kaldservaga tabletid pikkusega ligikaudu 12 mm ja laiusega ligikaudu 5 mm, mille ühel küljel on märgistus „EV“ ja teisel küljel „5“. Everolimus Teva 10 mg tabletid on valged piklikud lamedad kaldservaga tabletid pikkusega ligikaudu 15 mm ja laiusega ligikaudu 6 mm, mille ühel küljel on märgistus „EV“ ja teisel küljel „10“.

Everolimus Teva on saadaval blisterpakendites, mis sisaldavad 10, 30, 30x1, 50x1, 60 või 90 tabletti. Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja ja tootja

Müügiloa hoidja Teva B.V. Swensweg 5 2031GA Haarlem Holland

Tootjad

TEVA Gyógyszergyár Zrt.

Pallagi út 13,

Debrecen 4042

Ungari

TEVA UK Ltd

Brampton Road, Hampden Park Eastbourne BN22 9AG Ühendkuningriik

Teva Operations Poland Sp. z.o.o ul. Mogilska 80

Kraków 31-546 Poola

Merckle GmbH

Ludwig-Merckle-Strasse 3, Blaubeuren

Baden-Wuerttemberg 89143

Saksamaa

PLIVA Hrvatska d.o.o. (PLIVA Croatia Ltd.)

Prilaz baruna Filipovića 25

Zagreb 10000

Horvaatia

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.

Teva Eesti esindus UAB Sicor Biotech Eesti filiaal Hallivanamehe 4

11317 Tallinn Tel: +372 6610801

Infoleht on viimati uuendatud juunis 2017.


RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE

1.RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Everolimus Teva, 5 mg tabletid

Everolimus Teva, 10 mg tabletid

2.KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS

5 mg: Üks tablett sisaldab 5 mg everoliimust.

10 mg: Üks tablett sisaldab 10 mg everoliimust. INN. Everolimusum

Teadaolevat toimet omav abiaine:

5 mg: Üks tablett sisaldab 149 mg laktoosi.

10 mg: Üks tablett sisaldab 297 mg laktoosi.

Abiainete täielik loetelu vt lõik 6.1.

3.RAVIMVORM

Tablett.

5 mg: valged piklikud lamedad kaldservaga tabletid pikkusega ligikaudu 12 mm ja laiusega ligikaudu 5 mm, mille ühel küljel on märgistus „EV“ ja teisel küljel „5“.

10 mg: valged piklikud lamedad kaldservaga tabletid pikkusega ligikaudu 15 mm ja laiusega ligikaudu 6 mm, mille ühel küljel on märgistus „EV“ ja teisel küljel „10“.

4.KLIINILISED ANDMED

4.1Näidustused

Kaugelearenenud hormoonretseptor-positiivne rinnavähk

Kaugelearenenud hormoonretseptor-positiivse ja HER2/neu-negatiivse rinnavähi ravi kombinatsioonis eksemestaaniga postmenopausis naistel, kellel ei esine pärast vähi taasteket või progresseerumist mittesteroidsete aromataasi inhibiitorite kasutamise järgselt arenenud sümptomaatilist vistseraalset haigust.

Seedetrakti või kopsu päritolu neuroendokriinsed kasvajad

Mitteopereeritavate või metastaatiliste, kõrgelt diferentseerunud (G1 või G2) seedetrakti või kopsu päritolu mittefunktsionaalsete neuroendokriinsete kasvajate ravi progresseeruva haigusega täiskasvanutel (vt lõigud 4.4 ja 5.1).

Neerurakk-kartsinoom

Kaugelearenenud neerurakk-kartsinoomi ravi patsientidel, kelle haigus on VEGF-vastase ravi ajal või pärast seda progresseerunud.

4.2Annustamine ja manustamisviis

Ravi Everolimus Teva’ga peab alustama ja kontrollima vähiravimite kasutamises kogenud arst.

Annustamine

Erinevate annustamisskeemide jaoks on Everolimus Teva saadaval 5 mg ja 10 mg tablettidena.

Soovitatav annus on 10 mg everoliimust üks kord ööpäevas. Ravi tuleb jätkata, kuni patsient ei saa ravist enam kliinilist kasu või kuni ilmneb vastuvõetamatu toksilisus.

Kui annus ununeb manustamata, ei tohi patsient võtta lisaannust, vaid peab võtma järgmise annuse tavalisel ettenähtud ajal.

Annuse kohandamine kõrvaltoimete esinemise tõttu

Tõsiste ja/või talumatute kahtlustatavate kõrvaltoimete ravi korral võib osutuda vajalikuks annuse vähendamine ja/või Everolimus Teva-ravi ajutine katkestamine. 1. astme kõrvaltoimete korral ei ole annuse kohandamine tavaliselt vajalik. Kui annuse vähendamine osutub vajalikuks, on soovitatav annus 5 mg ööpäevas ning ei tohi olla väiksem kui 5 mg ööpäevas.

Tabel 1 võtab kokku soovitused annuse kohandamiseks vastavalt kindlale kõrvaltoimele (vt ka lõik 4.4).

Tabel 1 Soovitused Everolimus Teva annuse kohandamiseks

Kõrvaltoime

Raskusaste

Everolimus Teva annuse kohandamine

Mittenakkuslik pneumoniit

2. aste

Kaaluda ravi katkestamist, kuni sümptomid

 

 

paranevad ≤1. astmeni.

 

 

Taasalustada ravi annuses 5 mg ööpäevas.

 

 

Katkestada ravi, kui 4 nädala jooksul ei ole

 

 

toimunud paranemist.

 

3. aste

Katkestada ravi, kuni sümptomid on paranenud

 

 

≤1. astmeni.

 

 

Kaaluda ravi taasalustamist annuses 5 mg

 

 

ööpäevas. Kui toksilisus tekib uuesti 3. astmel,

 

 

kaaluda ravi katkestamist.

 

4. aste

Katkestada ravi

Stomatiit

2. aste

Ravi ajutine katkestamine, kuni on toimunud

 

 

paranemine ≤1. astmeni.

 

 

Taasalustada ravi samas annuses.

 

 

Kui stomatiit tekib uuesti 2. astmel, katkestada

 

 

ravi, kuni on toimunud paranemine ≤1.

 

 

astmeni. Taasalustada ravi annuses 5 mg

 

 

ööpäevas.

 

3. aste

Ravi ajutine katkestamine, kuni on toimunud

 

 

paranemine ≤1. astmeni.

 

 

Taasalustada ravi annuses 5 mg ööpäevas.

 

4. aste

Katkestada ravi

Teised

2. aste

Kui mürgistus on talutav, ei ole vaja annust

mittehematoloogilised

 

kohandada.

mürgistused (välja arvatud

 

Kui mürgistus muutub talumatuks, tuleb ravi

metaboolsed juhud)

 

ajutiselt katkestada, kuni on toimunud

 

 

paranemine ≤1. astmeni. Taasalustada ravi

 

 

samas annuses.

 

 

Kui mürgistus tekib uuesti 2. astmel, tuleb ravi

 

 

katkestada, kuni on toimunud paranemine ≤1.

 

 

astmeni. Taasalustada ravi annuses 5 mg

 

 

ööpäevas.

 

3. aste

Ravi ajutine katkestamine, kuni on toimunud

 

 

paranemine ≤1. astmeni. Kaaluda ravi

 

 

taasalustamist annuses 5 mg ööpäevas. Kui

 

 

toksilisus tekib uuesti 3. astmel, kaaluda ravi

 

 

katkestamist.

 

4. aste

Katkestada ravi

EVEROLIMUS TEVA_1714845_SPC_17148453x1

Metaboolsed sündmused

2. aste

Annuse kohandamine ei ole vajalik.

(nt hüperglükeemia,

3. aste

Ravi ajutine katkestamine.

düslipideemia)

 

Taasalustada ravi annuses 5 mg ööpäevas.

 

 

4. aste

Katkestada ravi.

Trombotsütopeenia

2. aste

Ravi ajutine katkestamine, kuni on toimunud

 

 

(<75, ≥50 x 10/l)

paranemine ≤1. astmeni (≥75 x 10/l).

 

 

 

Taasalustada ravi samas annuses.

 

 

3. ja 4. aste

Ravi ajutine katkestamine, kuni on toimunud

 

 

(<50 x 10/l)

paranemine ≤1. astmeni.(≥75 x 10/l).

 

 

 

Taasalustada ravi annuses 5 mg ööpäevas.

Neutropeenia

2. aste

Annuse kohandamine ei ole vajalik.

 

 

(≥1 x 10/l)

 

 

 

3. aste

Ravi ajutine katkestamine, kuni on toimunud

 

 

(<1, ≥0,5 x 10/l)

paranemine ≤2. astmeni (≥1 x 10/l).

 

 

 

Taasalustada ravi samas annuses.

 

 

4. aste

Ravi ajutine katkestamine, kuni on toimunud

 

 

(<0,5 x 10/l)

paranemine ≤2. astmeni (≥1 x 10/l).

 

 

 

Taasalustada ravi annuses 5 mg ööpäevas.

 

 

 

Febriilne neutropeenia

3. aste

Ravi ajutine katkestamine, kuni on toimunud

 

 

 

paranemine ≤2. astmeni (≥1,25 x 10) ja

 

 

 

palaviku kadumiseni.

 

 

 

Taasalustada ravi annuses 5 mg ööpäevas.

 

 

4. aste

Katkestada ravi.

Raskusastmed vastavad USA riikliku vähiinstituudi (National Cancer Institute – NCI)

 

kõrvalnähtude üldterminoloogia kriteeriumitele (Common Terminology Criteria for Adverse Events – CTCAE) versioonile 3.0

Patsientide erirühmad

Eakad (≥65-aastased)

Annuse kohandamine ei ole vajalik (vt lõik 5.2).

Neerukahjustus

Annuse kohandamine ei ole vajalik (vt lõik 5.2).

Maksakahjustus

-Kerge maksakahjustus (Child-Pugh klass A) – soovitatav annus on 7,5 mg ööpäevas.

-Mõõdukas maksakahjustus (Child-Pugh klass B) – soovitatav annus on 5 mg ööpäevas.

-Raske maksakahjustus (Child-Pugh klass C) – Everolimus Teva on soovitatav ainult juhul, kui oodatav kasu on suurem kui risk. Sellisel juhul ei tohi ületada annust 2,5 mg ööpäevas.

Kui patsiendi maksa seisund (Child-Pugh klass) ravi ajal muutub, tuleb annust kohandada (vt ka lõigud 4.4 ja 5.2).

Lapsed

Everolimus Teva ohutus ja efektiivsus lastel vanuses 0 kuni 18 aastat ei ole tõestatud. Andmed puuduvad.

Manustamisviis

Everolimus Teva’t manustatakse suu kaudu üks kord ööpäevas iga päev samal ajal, alati koos toiduga või alati tühja kõhuga (vt lõik 5.2). Everolimus Teva tabletid tuleb neelata tervelt koos klaasi veega. Tablette ei tohi närida ega purustada.

4.3Vastunäidustused

Ülitundlikkus toimeaine, teiste rapamütsiini derivaatide või lõigus 6.1 loetletud mis tahes abiainete suhtes.

4.4Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Mittenakkuslik pneumoniit

Mittenakkuslik pneumoniit tekib rapamütsiini derivaatide klassi ravimite, sealhulgas everoliimuse toimel. Everoliimust võtvatel patsientidel on sageli teatatud mittenakkusliku pneumoniidi (sealhulgas interstitsiaalse kopsuhaiguse) juhtudest (vt lõik 4.8). Mõned juhud olid tõsised ja harvadel juhtudel lõppesid surmaga. Mittenakkusliku pneumoniidi diagnoosi tuleb kaaluda patsientidel, kellel esinevad mittespetsiifilised hingamisteede häirete tunnused ja sümptomid, näiteks hüpoksia, pleuraefusioon, köha või hingeldus, ja kellel nakkuslikud, neoplastilised ja teised ravimist mittetingitud põhjused on asjakohaste analüüsidega välistatud. Mittenakkuslikust pneumoniidist tuleb diferentsiaaldiagnoosina välistada oportunistlikud infektsioonid, näiteks pneumocystis jirovecii (carinii) põhjustatud pneumoonia (PJP, PCP) (vt allpool lõik „Infektsioonid“). Patsientidele tuleb öelda, et nad teavitaksid arsti koheselt mis tahes uutest või süvenevatest hingamisteede sümptomitest.

Patsiendid, kellel tekivad radioloogilised muutused, mis viitavad mittenakkuslikule pneumoniidile, kuid kellel sümptomid puuduvad või neid esineb vähe, võivad jätkata ravi Everolimus Teva’ga ilma annust kohandamata. Kui sümptomid on mõõdukad (2. aste) või rasked (3. aste), võib määrata ravi kortikosteroididega kliiniliste sümptomite taandumiseni.

Pneumocystis jirovecii (carinii) põhjustatud pneumoonia (PJP, PCP) profülaktikat tuleb kaaluda patsientidel, kes vajavad mittenakkusliku pneumoniidi korral kortikosteroidravi.

Infektsioonid

Everoliimusel on immunosupressiivne toime, mistõttu võib ravim muuta patsiendid vastuvõtlikuks bakteriaalsetele, seen-, viirus- või algloomade poolt põhjustatud nakkustele, sealhulgas oportunistlike patogeenide põhjustatud nakkustele (vt lõik 4.8). Everoliimust võtvatel patsientidel on kirjeldatud lokaalseid ja süsteemseid nakkusi, sealhulgas kopsupõletikku, teisi bakteriaalseid nakkusi, invasiivseid seennakkusi, nagu näiteks aspergilloosi, kandidiaasi või pneumocystis jirovecii (carinii) põhjustatud pneumooniat (PJP, PCP) ja viirusinfektsioone, sealhulgas B-hepatiidi viiruse reaktiveerumist. Mõned neist nakkustest on olnud rasked (nt põhjustanud sepsist, hingamis- või maksapuudulikkust) ja aeg- ajalt lõppenud surmaga.

Arstid ja patsiendid peavad Everolimus Teva’ga seonduvale suurenenud nakkusohule tähelepanu pöörama. Eelnevalt esinevaid infektsioone tuleb ravida asjakohaselt ja need peavad olema enne Everolimus Teva-ravi alustamist täielikult lahenenud. Everolimus Teva võtmise ajal tuleb olla valvas nakkustunnuste ja -sümptomite osas. Kui infektsioon diagnoositakse, tuleb viivitamatult määrata asjakohane ravi ning kaaluda ravi katkestamist või lõpetamist Everolimus Teva’ga.

Kui diagnoositakse invasiivne süsteemne seennakkus, tuleb ravi Everolimus Teva’ga viivitamatult ja jäädavalt lõpetada ning määrata patsiendile sobiv seenevastane ravi.

Everoliimust saanud patsientidel on teatatud pneumocystis jirovecii (carinii) põhjustatud pneumoonia (PJP, PCP) juhtudest, mis mõnel juhul on lõppenud surmaga. PJP/PCP võib olla seotud kortikosteroidide või teiste immunosupressiivsete ainete samaaegse kasutamisega. Pneumocystis jirovecii (carinii) põhjustatud pneumoonia (PJP, PCP) profülaktikat tuleb kaaluda, kui samaaegselt on vaja kasutada kortikosteroide või teisi immunosupressiivseid aineid.

Ülitundlikkusreaktsioonid

Everoliimuse kasutamisel on täheldatud ülitundlikkusreaktsioone, mille ilminguteks on muuhulgas (kuid mitte ainult) järgmised sümptomid: anafülaksia, hingeldus, õhetus, rindkerevalu või angioödeem (nt hingamisteede või keele turse koos hingamisraskusega või ilma) (vt lõik 4.3).

Samaaegne kasutamine koos angiotensiini konverteeriva ensüümi (AKE) inhibiitoritega Patsientidel, kes kasutavad samal ajal AKE inhibiitorit (nt ramipriil), võib olla suurem angioödeemi tekkimise risk (nt hingamisteede ja keele turse, koos hingamisraskusega või ilma) (vt lõik 4.5).

Suuõõne haavandid

Everoliimust võtvatel patsientidel on täheldatud suuhaavandeid, stomatiiti ja suuõõne mukosiiti (vt lõik 4.8). Sellistel juhtudel soovitatakse paikset ravi, kuid vältida tuleks suuvee kasutamist, mis sisaldab alkoholi, peroksiidi, joodi ja tüümiani derivaate, kuna see võib seisundit halvendada. Kui seennakkust ei ole diagnoositud, ei tohi seenevastaseid ravimeid kasutada (vt lõik 4.5).

Neerupuudulikkuse juhud

Everoliimusega ravi saanud patsientidel on täheldatud neerupuudulikkuse (sealhulgas äge neerupuudulikkus) juhtusid, kusjuures mõni neist lõppes surmaga (vt lõik 4.8). Neerufunktsiooni tuleb jälgida eriti siis, kui patsientidel on täiendavaid riskitegureid, mis võivad veelgi neerufunktsiooni kahjustada.

Laboratoorsed analüüsid ja jälgimine

Neerufunktsioon

Teatatud on seerumi kreatiniinitaseme tõusu juhtudest (mis on tavaliselt kerged) ja proteinuuriast (vt lõik 4.8). Enne ravi alustamist Everolimus Teva’ga ja korrapäraselt ravi ajal on soovitatav jälgida neerufunktsiooni, sealhulgas mõõta vere jääklämmastikku, proteiinide sisaldust uriinis või seerumi kreatiniinitaset.

Veresuhkur

Teatatud on hüperglükeemia juhtudest (vt lõik 4.8). Enne ravi alustamist Everolimus Teva’ga ja korrapäraselt ravi ajal on soovitatav jälgida tühja kõhu seerumi glükoositaset. Kui Everolimus Teva’t manustatakse koos teiste ravimitega, mis võivad põhjustada hüperglükeemiat, on soovitatav sagedasem glükoositaseme jälgimine. Võimaluse korral tuleb enne ravi alustamist Everolimus Teva’ga saavutada optimaalne glükoositaseme regulatsioon.

Vere lipiidid

Teatatud on düslipideemia juhtudest (sealhulgas hüperkolesteroleemia ja hüpertriglütserideemia). Soovitatav on vere kolesterooli- ja triglütseriidide taseme jälgimine enne Everolimus Teva-ravi alustamist ja perioodiliselt ravi ajal ning samuti on soovitatav asjakohase ravi rakendamine.

Hematoloogilised näitajad

Teatatud on hemoglobiini, lümfotsüütide, neutrofiilide ja trombotsüütide taseme vähenemisest (vt lõik 4.8). Enne ravi alustamist Everolimus Teva’ga ja korrapäraselt ravi ajal on soovitatav teostada täielik vereanalüüs.

Funktsionaalsed kartsinoidtuumorid

Randomiseeritud, topeltpimedas, mitmekeskuselises uuringus võrreldi funktsionaalse kartsinoidtuumoriga patsientidel everoliimust ja depoo-oktreotiidi platseebo ning depoo-oktreotiidega. Uuring ei saavutanud esmast efektiivsuse tulemusnäitajat (progresseerumisvaba elulemus, PSF) ning üldise elulemuse vaheanalüüsis olid platseebo- ja depoo-oktreotiidirühmas arvuliselt paremad tulemused. Seetõttu ei ole everoliimuse ohutus ja efektiivsus funktsionaalse kartsinoidtuumoriga patsientide puhul kindlaks tehtud.

Seedetrakti või kopsu päritolu neuroendokriinsete kasvajate prognostilised näitajad

Enne ravi alustamist Everolimus Teva’ga tuleb teha individuaalne kasu/riski hindamine patsientidel, kellel on mittefunktsionaalne seedetrakti või kopsu päritolu neuroendokriinne kasvaja ja enne ravi alustamist head prognostilised näitajad, nt kasvaja primaarne päritolu iileumist ning normaalsed kromograniin A väärtused või haigus ei hõlma luukude. Piiratud hulgal tõendeid on esitatud soodsa mõju kohta progressioonivabale elulemusele patsientide alarühmas, kellel kasvaja primaarne päritolu oli iileum (vt lõik 5.1).

Koostoimed

Samaaegset manustamist CYP3A4 ja/või mitmeid ravimeid rakust välja pumpava P-glükoproteiini (PgP) inhibiitorite ja indutseerijatega tuleb vältida. Kui samaaegset manustamist mõõdukate CYP3A4 ja/või PgP inhibiitori või indutseerijaga ei saa vältida, võib kaaluda Everolimus Teva annuse kohandamist AUC alusel (vt lõik 4.5).

Samaaegne ravi tugevate CYP3A4 inhibiitoritega viib everoliimuse plasmakontsentratsiooni märkimisväärse suurenemiseni (vt lõik 4.5). Praegu puuduvad piisavad andmed annustamissoovituste andmiseks sellises olukorras. Seepärast ei ole Everolimus Teva ja tugevate inhibiitorite samaaegne kasutamine soovitatav.

Kui Everolimus Teva’t võetakse koos suukaudselt manustatavate CYP3A4 substraatidega, millel on kitsas terapeutiline indeks, on võimalike koostoimete tõttu vajalik ettevaatus. Kui Everolimus Teva’t võetakse koos suukaudselt manustatavate kitsa terapeutilise indeksiga CYP3A4 substraatidega (nt pimosiid, terfenadiin, astemisool, tsisapriid, kinidiin või tungaltera alkaloidide derivaadid), tuleks patsienti jälgida ravimi infolehes kirjeldatud suukaudselt manustatavate CYP3A4 substraatide kõrvaltoimete suhtes (vt lõik 4.5).

Maksakahjustus

Everoliimuse ekspositsioon oli suurenenud kerge (Child-Pugh klass A), mõõduka (Child-Pugh klass B) ja raske (Child-Pugh klass C) maksakahjustusega patsientidel (vt lõik 5.2).

Everolimus Teva on soovitatav patsientidele, kellel on raske maksakahjustus (Child-Pugh klass C) ainult juhul, kui võimalik kasu on suurem kui risk (vt lõigud 4.2 ja 5.2).

Kliinilise ohutuse ja efektiivsuse kohta puuduvad hetkel andmed, mis toetavad annuse kohandamise soovitusi maksakahjustusega patsientidele kõrvaltoimete esinemise korral.

Vaktsineerimine

Everolimus Teva võtmise ajal tuleb hoiduda elusvaktsiinide kasutamisest (vt lõik 4.5).

Laktoos

Harvaesineva päriliku galaktoositalumatuse, laktaasipuudulikkuse või glükoosi-galaktoosi imendumishäirega patsiendid ei tohi seda ravimit kasutada.

Haavaparanemise komplikatsioonid

Haavaparanemise häired on rapamütsiini derivaatidele, sh everoliimusele, iseloomulik toime. Seetõttu tuleb rakendada ettevaatust Everolimus Teva kasutamisel operatsioonieelsel ja -järgsel perioodil.

4.5Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Everoliimus on CYP3A4 substraat ning ka PgP substraat ja mõõdukas inhibiitor. Seetõttu võivad CYP3A4 ja/või PgP-le toimivad ravimid mõjutada everoliimuse imendumist ja järgnevat eliminatsiooni. In vitro katsed on näidanud, et everoliimus on CYP3A4 konkureeriv inhibiitor ja CYP2D6 segatüüpi inhibiitor.

Teadaolevad ja teoreetilised koostoimed valitud CYP3A4 ja PgP inhibiitorite ja indutseerijatega on toodud tabelis 2 allpool.

CYP3A4 ja PgP inhibiitorid, mis suurendavad everoliimuse kontsentratsiooni

CYP3A4 või PgP inhibiitorid võivad põhjustada everoliimuse kontsentratsiooni suurenemist veres, vähendades ravimi metabolismi või väljapumpamist soolerakkudest.

CYP3A4 ja PgP indutseerijad, mis vähendavad everoliimuse kontsentratsiooni

CYP3A4 või PgP indutseerijad võivad vähendada everoliimuse kontsentratsiooni veres, suurendades ravimi metabolismi või väljavoolu soolerakkudest.

Tabel 2

Teiste toimeainete toime everoliimusele

 

 

 

 

Toimeaine koostoime järgi

Koostoime - everoliimuse

Soovitused seoses

 

 

AUC/CMAX muutus

koosmanustamisega

 

 

Geomeetriline keskmine

 

EVEROLIMUS TEVA_1714845_SPC_17148457x1

suhe (täheldatud vahemik)

Tugevad CYP3A4/PgP inhibiitorid

Ketokonasool

AUC ↑15,3-kordne

Everoliimuse ja tugevate inhibiitorite

 

(vahemik 11,2...22,5)

samaaegne kasutamine ei ole

 

Cmax ↑4,1-kordne

soovitatav.

 

(vahemik 2,6...7,0)

 

Itrakonasool,

Koostoimeid ei ole uuritud.

 

posakonasool, vorikonasool

On oodata everoliimuse

 

Telitromütsiin,

kontsentratsiooni olulist

 

klaritromütsiin

suurenemist.

 

Nefasodoon

 

 

Ritonaviir, atasanaviir,

 

 

sakvinaviir, darunaviir,

 

 

indinaviir, nelfinaviir

 

 

 

 

 

Mõõdukad CYP3A4/PgP inhibiitorid

 

Erütromütsiin

AUC ↑4,4-kordne

Ettevaatlik peab olema juhul kui

 

(vahemik 2,0...12,6)

mõõdukate CYP3A4 inhibiitorite või

 

Cmax ↑2,0-kordne

PgP inhibiitorite samaaegset

 

(vahemik 0,9...3,5)

manustamist ei ole võimalik vältida.

Imatiniib

AUC ↑3,7-kordne

Kui patsient vajab samaaegset ravi

 

Cmax ↑2,2-kordne

mõõduka CYP3A4 või PgP

Verapamiil

AUC ↑3,5-kordne

inhibiitoriga, võib kaaluda annuse

 

(vahemik 2,2...6,3)

vähendamist 5 mg või 2,5 mg-ni

 

Cmax ↑2,3-kordne

ööpäevas. Kuid sellise annuse

 

(vahemik 1,3...3,8)

kohandamise kohta kliinilised andmed

Suukaudne tsüklosporiin

AUC ↑2,7-kordne

puuduvad. Inimestevaheliste erinevuste

 

(vahemik 1,5...4,7)

tõttu ei pruugi soovitatav annuse

 

Cmax ↑1,8-kordne

kohandamine olla optimaalne kõikide

 

(vahemik 1,3...2,6)

inimeste jaoks, seetõttu on soovitatav

Flukonasool

Ei ole uuritud. Oodata on

kõrvaltoimete hoolikas jälgimine. Kui

Diltiaseem

plasmakontsentratsiooni

mõõduka inhibiitori kasutamine

 

suurenemist.

lõpetatakse, siis tuleb arvestada

Dronedaroon

Ei ole uuritud. Oodata on

puhastumisperioodiks vähemalt 2...3

 

plasmakontsentratsiooni

päeva (enimkasutatavate mõõdukate

 

suurenemist.

inhibiitorite keskmine

 

 

eliminatsiooniaeg), enne kui võetakse

Amprenaviir,

Ei ole uuritud. Oodata on

uuesti kasutusele everoliimuse annus,

fosamprenaviir

plasmakontsentratsiooni

mida kasutati enne samaaegselt

 

suurenemist.

 

kasutamise alustamist.

 

 

Greibimahl või muu toit,

Ei ole uuritud. Oodata on

Kooskasutamist tuleb vältida.

mis mõjutab CYP3A4/PgP

plasmakontsentratsiooni

 

 

suurenemist (toime on väga

 

 

varieeruv).

 

 

 

 

CYP3A4 tugevad ja mõõdukad indutseerijad

 

Rifampitsiin

AUC ↓63%

CYP3A4 tugevate indutseerijate

 

(vahemik 0…80%)

samaaegset kasutamist tuleb vältida.

 

Cmax ↓58%

Kui on vaja samaaegselt manustada

 

(vahemik 10…70%)

CYP3A4 tugevat indutseerijat, tuleb

Deksametasoon

Ei ole uuritud. Oodata on

kaaluda everoliimuse annuse

 

plasmakontsentratsiooni

suurendamist 5 mg või väiksema

 

vähenemist.

annuse kaupa 10 mg-lt 20 mg-ni

Karbamasepiin,

Ei ole uuritud. Oodata on

ööpäevas indutseerijate võtmise

fenobarbitaal, fenütoiin

plasmakontsentratsiooni

järgselt 4. ja 8. päeval. See

 

vähenemist.

everoliimuse annus peaks tagama AUC

Efavirens, nevirapiin

Ei ole uuritud. Oodata on

väärtused vahemikus, mida

 

plasmakontsentratsiooni

täheldatakse indutseerijate samaaegse

 

vähenemist.

manustamiseta. Samas puuduvad

 

 

kliinilised andmed sellise annuse

 

 

kohandamise kohta. Kui ravi

 

 

indutseerijaga lõpetatakse, siis tuleb

 

 

arvestada puhastumisperioodiks

 

 

vähemalt 3...5 päeva (mõistlik aeg

 

 

olulise ensüümi deinduktsiooniks),

 

 

enne kui võetakse uuesti kasutusele

 

 

everoliimuse annus, mida kasutati enne

 

 

samaaegselt kasutamise alustamist.

Naistepuna (Hypericum

Ei ole uuritud. Oodata on

Everoliimus-ravi ajal ei tohi kasutada

perforatum)

plasmakontsentratsiooni

naistepuna sisaldavaid preparaate.

 

olulist suurenemist.

 

Ained, mille plasmakontsentratsioon võib everoliimuse toimel muutuda

In vitro tulemuste põhjal ei ole tõenäoline PgP, CYP3A4 ja CYP2D6 inhibeerimine suukaudsete 10 mg ööpäevaste annuste manustamise järgselt saavutatud süsteemsete kontsentratsioonide puhul. Siiski ei saa välistada CYP3A4 ja PgP inhibeerimist sooles. Koostoimete uuring tervetel uuritavatel näitas, et suukaudne CYP3A tundliku substraadi midasolaami ja everoliimuse samaaegne

manustamine viis midasolaami Cmax 25% tõusuni ja midasolaami AUC(0-inf) 30% tõusuni. Mõju on tõenäoliselt põhjustatud soole CYP3A4 inhibeerimisest everoliimuse poolt. Seega võib everoliimus

mõjutada samaaegselt suukaudselt manustatud CYP3A4 substraatide biosaadavust. Siiski ei ole süsteemselt manustatud CYP3A4 substraatide ekspositsioonile oodata kliiniliselt olulist mõju (vt lõik 4.4).

Everoliimuse ja eksemestaani koosmanustamine tõstis eksemestaani Cmin ja C2h vastavalt 45% ja 64%. Siiski ei olnud vastavad östradiooli tasemed püsikontsentratsiooni tingimustel (4 nädalat) kahe ravirühma vahel erinevad. Seda kombinatsiooni saavate hormoonretseptor-positiivse kaugelearenenud rinnavähiga patsientide hulgas ei täheldatud eksemestaaniga seotud kõrvalnähtude esinemise tõusu. Eksemestaani taseme tõus ei mõjuta tõenäoliselt efektiivsust või ohutust.

Samaaegne angiotensiini konverteeriva ensüümi (AKE) inhibiitorite kasutamine

Patsientidel, kes kasutavad samal ajal AKE inhibiitorit (nt ramipriil), võib olla suurem angioödeemi tekkimise risk (vt lõik 4.4).

Vaktsineerimine

Everolimus Teva võib mõjutada organismi immuunreaktsiooni vaktsiinile, seetõttu võib vaktsineerimine Everolimus Teva võtmise ajal olla vähem efektiivne. Everolimus Teva võtmise ajal tuleb hoiduda elusvaktsiinide kasutamisest (vt lõik 4.4). Elusvaktsiinid on näiteks: intranasaalne gripivaktsiin, leetrite, mumpsi ja punetiste vaktsiin, poliomüeliidi elusvaktsiin, BCG (Bacillus Calmette-Guérin) vaktsiin, kollapalaviku, tuulerõugete ja TY21a tüüfuse vaktsiinid.

4.6Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Rasestumisvõimelised naised/kontratseptsioon meestel ja naistel

Fertiilses eas naised peavad everoliimuse võtmise ajal ja kuni kaheksa nädala jooksul pärast ravi lõppu kasutama kõrge efektiivsusega rasestumisvastast meetodit (nt suukaudne, süstitav või implanteeritav hormonaalne östrogeeni mitte sisaldav rasestumisvastane vahend, progesterooni sisaldav kontratseptiiv, hüsterektoomia, munajuhade sterilisatsioon, seksuaalvahekorrast hoidumine, barjäärimeetodid, emakasisene vahend ja/või naise/mehe steriliseerimine). Meessoost patsientidel ei tohi keelata üritada last saada.

EVEROLIMUS TEVA_1714845_SPC_17148459x1

Rasedus

Everoliimuse kasutamise kohta rasedatel ei ole piisavalt andmeid. Loomkatsed on näidanud kahjulikku toimet reproduktiivsusele, sealhulgas embrüotoksilisust ja fetotoksilisust (vt lõik 5.3). Võimalik risk inimestele on teadmata.

Everoliimust ei soovitata kasutada raseduse ajal ja fertiilses eas naistel, kes ei kasuta rasestumisvastast vahendit.

Imetamine

Ei ole teada, kas everoliimus eritub rinnapiima. Kuid rottidel erituvad everoliimus ja/või selle metaboliidid kergesti piima (vt lõik 5.3). Seetõttu ei tohi naised everoliimuse võtmise ajal last rinnaga toita.

Fertiilsus

Everoliimuse viljatust põhjustav potentsiaal mees- ja naispatsientidele on teadmata, sellegipoolest on naispatsientidel leitud amenorröa (sekundaarne amenorröa ja teised menstruatsiooni ebareeglipärasused) ja sellega seotud luteiniseeriva hormooni (LH)/folliikuleid stimuleeriva hormooni (FSH) vahelist tasakaalutust. Mittekliinilistes uuringutes on leitud, et ravi everoliimusega võib kahjustada meeste ja naiste fertiilsust (vt lõik 5.3).

4.7Toime reaktsioonikiirusele

Everolimus Teva võib mõjutada kergelt või mõõdukalt autojuhtimise ja masinate käsitsemise võimet. Patsiente tuleb hoiatada, et nad oleksid ettevaatlikud autojuhtimisel ja masinatega töötamisel, kui neil tekib Everolimus Teva ravi ajal väsimus.

4.8Kõrvaltoimed

Ohutusandmete kokkuvõte

Ohutusandmed on kogutud kümnest kliinilisest uuringust, milles everoliimusega raviti kokku 2672 patsienti; uuringutest viis olid randomiseeritud topeltpimedad platseebokontrolliga III faasi uuringud ja viis olid avatud I faasi ja II faasi uuringud seoses kinnitatud näidustustega.

Kõige sagedamini esinenud kõrvaltoimed (sagedus ≥1/10) ohutuse koondandmetes olid (esinemissageduse kahanemise järjekorras) stomatiit, lööve, väsimus, kõhulahtisus, infektsioonid, iiveldus, söögiisu vähenemine, aneemia, düsgeusia, pneumoniit, perifeerne turse, hüperglükeemia, asteenia, kihelus, kaalulangus, hüperkolesteroleemia, ninaverejooks, köha ja peavalu.

Kõige sagedamini esinenud 3...4. astme kõrvaltoimed (esinemissagedus ≥1/100 kuni <1/10) olid stomatiit, aneemia, hüperglükeemia, infektsioonid, väsimus, kõhulahtisus, pneumoniit, asteenia, trombotsütopeenia, neutropeenia, düspnoe, proteinuuria, lümfopeenia, verejooks, hüpofosfateemia, lööve, hüpertensioon, pneumoonia, alaniinaminotransferaasi (ALAT) aktiivsuse suurenemine, aspartaataminotransferaasi (ASAT) aktiivsuse suurenemine ja melliitdiabeet. Raskusastmed on määratud CTCAE versioonide 3.0 ja 4.03 järgi.

Kõrvaltoimete loetelu tabelis

Tabelis 3 on ohutusandmete koondamisel saadud registreeritud kõrvaltoimete esinemissageduste kategooriad. Kõrvaltoimed on loetletud MedDRA organsüsteemi klasside ja esinemissageduse kategooriate kaupa. Esinemissageduse kategooriad põhinevad järgmisel konventsioonil: väga sage (≥1/10); sage (≥1/100 kuni <1/10); aeg-ajalt (≥1/1000 kuni <1/100); harv (≥1/10 000 kuni <1/1000); väga harv (<1/10 000). Igas esinemissageduse grupis on kõrvaltoimed toodud tõsiduse vähenemise järjekorras.

Tabel 3 Kliinilistes uuringutes registreeritud kõrvaltoimed

Infektsioonid ja infestatsioonid

Väga sage

Infektsioonida, *

EVEROLIMUS TEVA_1714845_SPC_171484510x1

Vere ja lümfisüsteemi häired

Väga sage

 

Aneemia

Sage

 

Trombotsütopeenia, neutropeenia, leukopeenia, lümfopeenia

Aeg-ajalt

 

Pantsütopeenia

Harv

 

Isoleeritud erütrotsütaarne aplaasia

Immuunsüsteemi häired

Aeg-ajalt

 

Ülitundlikkus

Ainevahetus- ja toitumishäired

Väga sage

 

Söögiisu vähenemine, hüperglükeemia, hüperkolesteroleemia

Sage

 

Hüpertriglütserideemia, hüpofosfateemia, suhkurdiabeet, hüperlipideemia,

 

 

hüpokaleemia, dehüdratsioon, hüpokaltseemia

Psühhiaatrilised häired

Sage

 

Unetus

Närvisüsteemi häired

Väga sage

 

Düsgeusia, peavalu

Aeg-ajalt

 

Maitsetundlikkuse häire

Silma kahjustused

Sage

 

Silmalaugude turse

Aeg-ajalt

 

Konjunktiviit

Südame häired

 

Aeg-ajalt

 

Südame paispuudulikkus

Vaskulaarsed häired

Sage

 

Verejooksb, hüpertensioon

Aeg-ajalt

 

Õhetus, süvaveeni tromboos

Respiratoorsed, rindkere ja mediastiinumi häired

Väga sage

 

Pneumoniitc, ninaverejooks, köha

Sage

 

Düspnoe

Aeg-ajalt

 

Veriköha, kopsuarteri emboolia

Harv

 

Äge respiratoorse distressi sündroom

Seedetrakti häired

Väga sage

 

Stomatiitd, kõhulahtisus, iiveldus

Sage

 

Oksendamine, suukuivus, kõhuvalu, limaskestapõletik, valulik suu, düspepsia,

 

 

düsfaagia

Maksa ja sapiteede häired

Sage

 

Aspartaataminotransferaasi aktiivsuse suurenemine, alaniinaminotransferaasi

 

 

aktiivsuse suurenemine

Naha ja nahaaluskoe kahjustused

Väga sage

 

Lööve, kihelus

Sage

 

Naha kuivus, küünekahjustus, kergekujuline alopeetsia, akne, erüteem, küünte

 

 

murdumine, palmaar-plantaarse erütrodüsesteesia sündroom, naha irdumine,

 

 

nahakahjustus

Harv

 

Angioödeem

Lihas-skeleti ja sidekoe kahjustused

Sage

 

Artralgia

Neerude ja kuseteede häired

Sage

 

Proteinuuria*, vere kreatiniinisisalduse tõus, neerupuudulikkus*

Aeg-ajalt

 

Sagenenud urineerimine päevasel ajal, äge neerupuudulikkus*

Reproduktiivse süsteemi ja rinnanäärme häired

Sage

 

Ebaregulaarne menstruatsioonitsükkele

Aeg-ajalt

 

Amenorröae

Üldised häired ja manustamiskoha reaktsioonid

Väga sage

 

Väsimus, asteenia, perifeersed tursed

Sage

 

Püreksia

Aeg-ajalt

 

Mittekardiaalne rindkerevalu, haavaparanemise häired

Uuringud

 

EVEROLIMUS TEVA_1714845_SPC_171484511x1

Väga sage

Kehakaalu langus

*Vt ka alalõik „Valitud kõrvaltoimete kirjeldus“

aHõlmab kõiki organsüsteemi klassi „infektsioonid ja infestatsioonid“ kuuluvaid reaktsioone, sealhulgas (sage) pneumoonia, kuseteede infektsioon; (aeg-ajalt) bronhiit, herpes zoster, sepsis, abstsess ja mõned oportunistlike infektsioonide juhud [nt aspergilloos, kandidiaas, pneumocystis jirovecii (carinii) põhjustatud pneumoonia (PJP, PCP) ja B-hepatiit (vt ka lõik 4.4)] ning (harv) viiruslik müokardiit

bHõlmab erinevaid veritsuse episoode erinevates kehapiirkondades, mida ei ole loetletud eraldi

cHõlmab: (sage) pneumoniit, interstitsiaalne kopsuhaigus, kopsuinfiltratsioon ja (harv)

pulmonaalne alveolaarne hemorraagia, kopsukahjustus ja alveoliit

dHõlmab: (väga sage) stomatiit, (sage) aftoosne stomatiit, suu- ja keelehaavandid ja (aeg-ajalt) keelevalu, glossiit.

eEsinemissagedus põhineb 10- kuni 55-aastastelt naistelt kogutud koondandmetel

Valitud kõrvaltoimete kirjeldus

Kliinilistes uuringutes ja turuletulekujärgsetes spontaansetes teatistes on everoliimust seostatud tõsiste B-hepatiidi reaktiveerumise juhtudega, sealhulgas surmaga lõppenud juhud. Infektsiooni reaktivatsioon on immunosupressiooni perioodil oodatav.

Kliinilistes uuringutes ja turuletulekujärgsetes spontaansetes teatistes on everoliimust seostatud neerupuudulikkuse (sealhulgas surmaga lõppenud juhud) juhtude ja proteinuuriaga. Soovitatav on neerufunktsiooni jälgimine (vt lõik 4.4).

Kliinilistes uuringutes ja turuletulekujärgsetes spontaansetes teatistes on everoliimust seostatud amenorröa juhtudega (sekundaarne amenorröa ja teised menstruatsiooni ebareeglipärasused).

Kliinilistes uuringutes ja turuletulekujärgsetes spontaansetes teatistes on everoliimust seostatud pneumocystis jirovecii (carinii) põhjustatud pneumoonia (PJP, PCP) juhtudega, millest mõned juhud lõppesid surmaga (vt lõik 4.4).

Kliinilistes uuringutes ja turuletulekujärgsetes spontaansetes teatistes on teatatud angioödeemist AKE inhibiitorite samaaegse kasutamisega ja ilma (vt lõik 4.4).

Eakad patsiendid

Ohutuse koondandmetes oli 37% everoliimus-ravi saanud patsientidest ≥65-aastased. Patsientide osakaal, kes kõrvaltoimete tõttu ravi katkestas, oli suurem ≥65-aastaste hulgas (20% vs. 13%). Kõige sagedamini ravi katkestamiseni viinud kõrvaltoimed olid pneumoniit (sealhulgas interstitsiaalne kopsuhaigus), stomatiit, väsimus ja düspnoe.

Võimalikest kõrvaltoimetest teavitamine

Ravimi võimalikest kõrvaltoimetest on oluline teavitada ka pärast ravimi müügiloa väljastamist. See võimaldab jätkuvalt hinnata ravimi kasu/riski suhet. Tervishoiutöötajatel palutakse teavitada kõigist võimalikest kõrvaltoimetest www.ravimiamet.ee kaudu.

4.9Üleannustamine

Kogemused inimestel registreeritud üleannustamisjuhtudega on piiratud. Kuni 70 mg üksikannuste manustamisel on esinenud aktsepteeritav akuutne talutavus. Kõigi üleannustamisjuhtude korral tuleb võtta tarvitusele üldtoetavad meetmed.

5.FARMAKOLOOGILISED OMADUSED

5.1Farmakodünaamilised omadused

Farmakoterapeutiline rühm: kasvajavastased ained, teised kasvajavastased ained, proteiini kinaasi inhibiitorid, ATC-kood: L01XE10

Toimemehhanism

Everoliimus on selektiivne mTORi (imetajate rapamütsiinimärklaua) inhibiitor. mTOR on seriini- treoniini võtmekinaas, mille aktiivsus on teadaolevalt ülesreguleeritud paljudes inimese kasvajates. Everoliimus seondub intratsellulaarse proteiiniga FKBP-12, moodustades kompleksi, mis inhibeerib mTOR kompleks-1 (mTORC1) aktiivsust. mTORC1 signaaliülekande pärssimine muudab valkude transleerimist ja sünteesi, vähendades S6 ribosomaalse proteiini kinaasi (S6K1) ja eukarüootse pikenemise faktoriga 4E seonduva proteiini (4EBP-1) aktiivsust, mis reguleerivad rakutsüklis, angiogeneesis ja glükolüüsis osalevaid valke. Arvatakse, et S6K1 fosforüülib östrogeeniretseptori aktivatsiooni domeeni 1, mis vastutab ligandist mittesõltuva retseptori aktivatsiooni eest. Everoliimus vähendab kasvaja angiogeneesi potentseeriva vaskulaarse endoteeli kasvufaktori (VEGF) sisaldust. Everoliimus on kasvajarakkude, endoteelirakkude, fibroplastide ja veresoontega seotud silelihasrakkude kasvu ja jagunemise tugev inhibiitor. On näidatud, et everoliimus vähendab soliidtuumorites glükolüüsi in vitro ja in vivo.

Kliiniline efektiivsus ja ohutus

Hormoonretseptor-positiivne kaugelearenenud rinnavähk

BOLERO-2 (uuring CRAD001Y2301), randomiseeritud topeltpime mitmekeskuseline III faasi uuring everoliimus + eksemestaan vs. platseebo + eksemestaan viidi läbi postmenopausaalsetel naistel, kellel oli kaugelearenenud östrogeenretseptor-positiivne, HER2/neu negatiivne letrosool- või anastrosoolravi järgselt taastekkinud või progresseerunud rinnavähk. Randomiseerimine stratifitseeriti eelneva hormoonravi dokumenteeritud tundlikkuse ja vistseraalsete metastaaside olemasolu järgi. Tundlikkus eelnevale hormoonravile oli defineeritud kui (1) dokumenteeritud kliiniline kasu (täielik ravivastus (complete response, CR), osaline ravivastus (partial response, PR), stabiilne haigus ≥24 nädalat) vähemalt ühele hormoonravi meetodi puhul kaugelearenenud haiguse korral või (2) vähemalt 24 kuud kestnud hormonaalne adjuvantravi enne haiguse taastekkimist.

Uuringu esmane tulemusnäitaja oli progressioonivaba elulemus (progression-free survival, PFS), mida hinnati RECIST (soliidtuumorite ravivastuse hindamise kriteeriumid, Response Evaluation Criteria in Solid Tumors) järgi, tuginedes uurija hinnangule (kohalik radioloogia). Toetav PFS analüüs tugines sõltumatule tsentraalsele radioloogilisele ülevaatele.

Teiseste tulemusnäitajate hulka kuulusid üldine elulemus (overall survival, OS), objektiivne ravivastuse määr, kliinilise kasu määr, ohutus, elukvaliteedi muutus (change in quality of life, QoL) ja aeg ECOG PS (Eastern Cooperative Oncology Group performance status) halvenemiseni.

Kokku randomiseeriti 724 patsienti suhtes 2:1 everoliimus (10 mg ööpäevas) + eksemestaan (25 mg ööpäevas) (n=485) või platseebo + eksemestaan (25 mg ööpäevas) (n=239) ravirühma. Lõplikul OS analüüsil oli everoliimusravi kestuse mediaanväärtus 24,0 nädalat (vahemik 1,0...199,1 nädalat).

Eksemestaanravi kestuse mediaanväärtus oli pikem everoliimus + eksemestaani rühmas ehk 29,5 nädalat (1,0...199,1) võrreldes 14,1 nädalaga (1,0...156,0) platseebo + eksemestaani rühmas.

Esmase tulemusnäitaja efektiivsustulemused saadi lõplikust PFS analüüsist (vt tabel 4 ja joonis 1). Platseebo + eksemestaani rühma patsiendid ei läinud progressiooni esinemisel üle everoliimusele.

Tabel 4 BOLERO-2 efektiivsustulemused

Analüüs

EveroliimusA

PlatseeboA

Riskitiheduste

p-väärtus

 

n=485

n=239

suhe

 

Progressioonivaba elulemuse mediaan (kuud) (95% CI)

 

 

Uurija radioloogiline vaatlus

7,8

3,2

0,45

<0,0001

EVEROLIMUS TEVA_1714845_SPC_171484513x1

 

(6,9 kuni 8,5)

(2,8 kuni 4,1)

(0,38 kuni 0,54)

 

Sõltumatu radioloogiline

11,0

4,1

0,38

<0,0001

vaatlus

(9,7 kuni 15,0)

(2,9 kuni 5,6)

(0,31 kuni 0,48)

 

Üldise elulemuse mediaan (kuud) (95% CI)

 

 

 

Üldise elulemuse mediaan

31,0

26,6

0,89

0,1426

 

(28,0…34,6)

(22,6…33,1)

(0,73…1,10)

 

Parim üldine ravivastus (%) (95% CI)

 

 

 

Objektiivne ravivastuse

12,6%

1,7%

n/ad

<0,0001e

määrb

(9,8 kuni 15,9)

(0,5 kuni 4,2)

 

 

 

 

 

 

 

Kliinilise kasu määrc

51,3%

26,4%

n/ad

<0,0001e

 

(46,8 kuni 55,9)

(20,9 kuni

 

 

 

32,4)

a

Pluss eksemestaan

 

b

Objektiivne ravivastuse määr = osalise või täieliku ravivastusega patsientide osakaal

 

c

Kliinilise kasu määr = osalise või täieliku ravivastusega või ≥24 nädalat stabiilse haigusega

 

 

patsientide osakaal

d

Ei ole asjakohane

 

e

p-väärtus saadakse täpsest Cochran-Mantel-Haenszel’i testist, kasutades Cochran-Armitage

 

 

permutatsiooni testi stratifitseeritud versiooni.

Joonis 1 BOLERO-2 Kaplan-Meieri progressioonivaba elulemuse kõverad (uurija radioloogiline ülevaade)

Sündmuse tõenäosus (%)

Riskitiheduste suhe = 0,45 95% CI [0.38, 0.54]

Log-rank p väärtus: <0,0001

Kaplan-Meieri mediaanid

Everoliimus 10 mg + eksemestaan: 7,82 kuud Platseebo + eksemestaan: 3,19 kuud

Tsensori ajad

Everoliimus 10 mg + eksemestaan (n/N = 310/485) Platseebo + eksemestaan (n/N = 200/239)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aeg kuudes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Endiselt ohustatud patsientide arv

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

aeg

(nädalates)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

everoliimus

platseebo

Hinnangulist PFS raviefekti toetas planeeritud alarühma PFS analüüs vastavalt uurija hinnangule. Kõigist analüüsitud alarühmadest (vanus, tundlikkus eelnevale hormonaalravile, haaratud organite arv, ainult luukollete staatus algtasemel ja vistseraalsete metastaaside olemasolu; samuti suuremates demograafilistes ja prognostilistes alarühmades) nähti positiivset raviefekti everoliimuse +

EVEROLIMUS TEVA_1714845_SPC_171484514x1

eksemestaaniga, kus hinnanguline riski määr võrreldes platseebo + eksemestaaniga oli vahemikus 0,25 kuni 0,60.

QLQ-C30 globaalse ja funktsionaalse skoori halvenemiseni kulunud ajas ei märgatud kahe ravirühma vahel erinevusi (≥5%).

Kaugelearenenud seedetrakti ja kopsu päritolu neuroendokriinsed kasvajad

RADIANT-4 (uuring CRAD001T2302), oli III faasi mitmekeskuseline randomiseeritud topeltpime uuring, kus võrreldi everoliimuse pluss parima toetava ravi (BSC) ning platseebo pluss BSC kasutamist kaugelearenenud kõrgelt diferentseerunud (1. raskusaste või 2. raskusaste) mittefunktsionaalsete seedetrakti ja kopsu päritolu neuroendokriinsete kasvajatega patsientidel, kellel ei ole anamneesis ega käesolevalt kartsinoidsündroomi aktiivseid sümptomeid.

Uuringu esmane tulemusnäitaja oli progressioonivaba elulemus, mis määrati sõltumatul radioloogilisel hindamisel soliidtuumorite ravivastuse hindamise kriteeriumite (RECIST) alusel. Täiendav progressioonivaba elulemuse analüüs põhines kohaliku uurija ülevaatel. Teisesed tulemusnäitajad olid üldine elulemus, üldine ravivastuse määr, haiguse ohjamise määr, ohutus, elukvaliteedi muutus (FACT-G) ning aeg Maailma Terviseorganisatsiooni toimetulekuvõime (WHO PS) languseni.

Suhtes 2:1 randomiseeriti kokku 302 patsienti, kes said kas ravi everoliimusega (10 mg ööpäevas) (n=205) või platseebot (n=97). Uuring oli üldiselt tasakaalustatud demograafiliste näitajate ja haiguse omaduste alusel (mediaanvanus 63 aastat [vahemik 22 kuni 86], 76% europiidse rassi esindajad, somatostatiini analoogi [SSA] eelnev kasutamine). Pimendatud uuringuravi kestuse mediaan oli everoliimust saanud patsientidel 40,4 nädalat ja platseebot saanud patsientidel 19,6 nädalat. Haiguse progresseerumisel ei viidud platseeborühma patsiente üle everoliimuse rühma.

Efektiivsuse esmased tulemusnäitajad saadi lõplikust progressioonivaba elulemuse analüüsist (vt tabel 5 ja joonis 2).

Tabel 5 RADIANT-4 progressioonivaba elulemuse tulemused

Populatsioon

Everoliimus

Platseebo

Riskitiheduste

p-väärtusA

 

 

n=205

n=97

suhe (95% CI)

 

Progressioonivaba elulemuse mediaan (kuud) (95% CI)

 

 

Uurija radioloogiline vaatlus

11,01

3,91

0,48

<0,0001

 

 

(9,2; 13,3)

(3,6; 7,4)

(0,35; 0,67)

 

Sõltumatu radioloogiline

13,96

5,45

0,39

<0,0001

vaatlus

(11,2; 17,7)

(3,7; 7,74)

(0,29; 0,54)

 

a

Ühepoolne p-väärtus stratifitseeritud logaritmilisest astaktestist

 

 

 

Joonis 2 RADIANT-4 - Kaplan-Meieri progressioonivaba elulemuse kõverad (sõltumatu radioloogiline hindamine)

Sündmuse tõenäousus (%)

Tsensori ajad

Everoliimus + BSC (n/N = 113/205) Platseebo + BSC (n/N = 65/97)

Riski suhe = 0,48 95% CI [0,35; 0,67]

Kaplan-Meieri mediaanid

Everoliimus + BSC: 11,01 [9,23;13,31] kuud Platseebo + BSC: 3,91 [3,58;7,43] kuud

Log-rank p-väärtus = <0,001

EVEROLIMUS TEVA_1714845_SPC_171484515x1

 

 

 

 

 

 

 

Aeg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(kuudes)

 

 

 

 

 

 

 

Endiselt ohustatud patsientide arv

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

aeg (kuudes)

everoliimus

platseebo

 

Täiendavates analüüsides täheldati kõikides alarühmades positiivset raviefekti, välja arvatud patsientide alarühmades, kus kasvaja esmane päritolu oli iileum (Iileum: riskisuhe=1,22 [95% CI: 0,56 kuni 2,65]; mitte-iileum: riskisuhe=0,34 [95% CI: 0,22 kuni 0,54]; kops: riskisuhe=0,43 [95% CI: 0,24 kuni 0,79]) (vt joonis 3).

Joonis 3 RADIANT-4 - Progressioonivaba elulemus vastavalt eelnevalt määratletud patsientide alarühmadele (sõltumatu radioloogiline hindamine)

*Mitte-iileum: magu, käärsool, pärasool, ussripik, umbsool, kaksteistsõrmiksool, tühisool, teadmata primaarse päritoluga kartsinoom ja päritolu teistest seedetrakti osadest

ULN: Normi ülemine piir CgA: Kromograniin A

NSE: Neuronspetsiifiline enolaas

Riskisuhe (95% CI) stratifitseeritud Cox-mudelist.

Planeeritud üldise elulemuse vaheanalüüsis pärast 101 surma (191-st, mida vaja lõplikuks analüüsiks) ja 33 kuu kontrollis oli paremad tulemused everoliimuse rühmas; samas ei täheldatud üldises elulemuses statistiliselt olulist erinevust (riskitiheduste suhe=0,73 [95% CI: 0,48 kuni 1,11; p=0,071]).

Kahe uuringurühma vahel ei täheldatud erinevust ajas WHO toimetulekuvõime olulise languseni (≥ 1 punkti) ega ajas elukvaliteedi olulise languseni (FACT-G üldskoori langus ≥ 7 punkti).

Kaugelearenenud neerurakk-kartsinoom

Metastaatilise neerurakk-kartsinoomiga patsientidel, kelle haigus oli progresseerunud ravi ajal või pärast ravi VEGFR-TKI (vaskulaarse endoteeli kasvufaktori retseptori türosiini kinaasi inhibiitorit)

pärssiva ravimiga (sunitiniib, sorafeniib või nii sunitiniib kui ka sorafeniib), viidi läbi rahvusvaheline mitmekeskuseline randomiseeritud, topeltpime III faasi uuring RECORD-1 (uuring CRAD001C2240), kus võrreldi everoliimuse 10 mg ööpäevast annust platseeboga, kusjuures mõlemal juhul rakendati ka parimaid toetavaid meetmeid. Lubatud oli ka eelnev ravi bevatsizumabi ja alfa-interferooniga. Patsiendid stratifitseeriti vastavalt MSKCC (Memorial Sloan-Kettering Cancer Center) prognostilisele skoorile (madala, keskmise ja kõrge riskiga grupid) ja eelnevale vähiravile (1 vs. 2 eelnevat VEGFR- TKId).

Esmane tulemusnäitaja oli progressioonivaba elulemus, mille dokumenteerimisel kasutati soliidtuumorite ravivastuse hindamise kriteeriume (RECIST) ja mida hinnati sõltumatu keskse pimeülevaatuse teel. Teisesed tulemusnäitajad olid ohutus, objektiivne tuumori ravivastuse sagedus, üldine elulemus, haigusega seotud sümptomid ja elukvaliteet. Pärast dokumenteeritud radioloogilist progressiooni võis uurija patsiendid pimeuuringust välja arvata: need, kes olid randomiseeritud platseebogruppi, said avatud harus hakata võtma 10 mg everoliimust ööpäevas. Sõltumatu andmekontrolli komitee (The Independent Data Monitoring Committee) soovitas kõnealuse uuringu lõpetada teise vaheanalüüsi ajal, kuna esmane tulemusnäitaja oli saavutatud.

Kokku randomiseeriti suhtes 2:1 416 patsienti, kes võtsid everoliimust (n=277) või platseebot (n=139). Uuring oli demograafiliselt tasakaalus (kogu uuringupopulatsiooni mediaanvanus [61 aastat; vahemikus 27...85], 78% mehi, 88% valgenahalisi, eelnevat VEGFR-TKI ravi saanute osakaal [1...74%, 2...26%]). Pimendatud uuringuravi kestuse mediaan oli everoliimust saanud patsientidel 141 päeva (vahemikus 19...451 päeva) ja platseebot saanud patsientidel 60 päeva (vahemik 21...295 päeva).

Everoliimus oli esmase tulemusnäitaja (progressioonivaba elulemus) osas platseebost parem, alandades statistiliselt olulisel määral (67%) progressiooni või surma riski (vt tabel 6 ja joonis 4).

Tabel 6 RECORD-1 progressioonivaba elulemuse tulemused

Populatsioon

n

 

Everoliimus

Platseebo

Riskitiheduste

p-väärtus

 

 

 

n=277

n=139

suhe (95%CI)

 

 

 

 

Keskmine progressioonivaba

 

 

 

 

 

elulemus (kuud) (95% CI)

 

 

Esmane analüüs

 

 

 

 

 

 

Kõik (sõltumatu keskne

 

4,9

1,9

0,33

<0,0001a

pimeülevaatus)

 

 

(4,0...5,5)

(1,8...1,9)

(0,25...0,43)

 

Toetavad/tundlikkusanalüüsid

 

 

 

 

Kõik (uurija teostatud

 

5,5

1,9

0,32

<0,0001a

kohalik ülevaatus)

 

 

(4,6...5,8)

(1,8...2,2)

(0,25...0,41)

 

MSKCC prognostiline skoor (sõltumatu keskne pimeülevaatus)

 

 

Madal risk

 

5,8

1,9

0,31

<0,0001

 

 

 

(4,0...7,4)

(1,9...2,8)

(0,19...0,50)

 

Keskmine risk

 

4,5

1,8

0,32

<0,0001

 

 

 

(3,8...5,5)

(1,8...1,9)

(0,22...0,44)

 

Kõrge risk

 

3,6

1,8

0,44

0,007

 

 

 

(1,9...4,6)

(1,8...3,6)

(0,22...0,85)

 

a Stratifitseeritud logaritmiline astaktest

 

 

 

 

EVEROLIMUS TEVA_1714845_SPC_171484517x1

Joonis 4 RECORD-1 - Kaplan-Meieri progressioonivaba elulemuse kõverad (sõltumatu keskne hindamine)

Tõenäosus (%)

Tsensori ajad (kuudes)

Everoliimus (n/N = 155/277)

Platseebo (n/N = 111/139)

Riskitiheduste suhe = 0,33 95% CI [0,25; 0,43]

Kaplan-Meieri mediaanid

Everoliimus: 4,90 kuud

Platseebo: 1,87 kuud

Log-rank p-väärtus = <0,0001

 

 

 

 

 

Aeg (kuudes)

 

 

 

Endiselt ohustatud patsientide arv

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

aeg (kuudes)

everoliimus

platseebo

Kuue kuu progressioonivaba elulemuse tase oli everoliimuse manustamisel 36% ja platseebo puhul 9%.

Kinnitatud objektiivset tuumori ravivastust täheldati 5 patsiendil (2%), kes manustasid everoliimust, samas kui platseebot saanud patsientidel seda ei täheldatud. Progressioonivaba elulemuse eelis väljendab seetõttu peamiselt populatsiooni, kelle haigus on stabiliseerunud (moodustades 67% everoliimuse ravigrupist).

Üldise elulemuse osas statistiliselt olulist raviga seotud erinevust ei täheldatud (riski suhe 0,87; usaldusvahemik: 0,65...1,17; p=0,177). Platseebogruppi määratud patsientide üleminek everoliimuse avatud harusse pärast haiguse progresseerumist takistas raviga seotud erinevuste avastamist üldise elulemuse osas.

Lapsed

Euroopa Ravimiamet ei kohusta esitama everoliimust sisaldava viidatava ravimiga läbi viidud uuringute tulemusi laste kõikide alarühmade kohta rindkere neuroendokriinkasvajate ja neerurakk- kartsinoomi korral (teave lastel kasutamise kohta: vt lõik 4.2).

5.2Farmakokineetilised omadused

Imendumine

Kaugelearenenud tuumoritega patsientidel saabub everoliimuse maksimaalne plasmakontsentratsioon (Cmax) ühetunnise mediaanaja jooksul pärast 5 ja 10 mg everoliimuse manustamist iga päev tühja kõhuga või kerge rasvavaba einega. Cmax on 5 ja 10 mg puhul annusega proportsionaalne. Everoliimus on PgP substraat ja mõõdukas inhibiitor.

Toidu toime

Tervetel isikutel vähendas suure rasvasisaldusega toit 10 mg everoliimuse süsteemset toimet (AUC järgi) 22% ja maksimaalset plasmakontsentratsiooni Cmax 54% võrra. Vähese rasvasisaldusega toidud

vähendasid AUC-d 32% ja Cmax 42% võrra. Kuid toit ei mõjutanud imendumisjärgse faasi kontsentratsiooni sõltuvust ajast.

Jaotumine

Everoliimuse vere-plasma suhe, mis on vahemikus 5...5000 ng/ml kontsentratsioonist sõltuv, on 17...73%. Ligikaudu 20% everoliimuse kontsentratsioonist täisveres piirdub plasmaga vähipatsientidel, kes saavad everoliimust annuses 10 mg ööpäevas. Nii tervetel isikutel kui ka mõõduka maksapuudulikkusega patsientidel on plasmavalkudega seonduvus ligikaudu 74%. Kaugelearenenud tuumoritega patsientidel oli Vd tsentraalses vedelikuruumis 191 l ja perifeerses vedelikuruumis 517 l.

Biotransformatsioon

Everoliimus on CYP3A4 ja PgP substraat. Pärast suukaudset manustamist on peamiseks inimese veres ringlevaks komponendiks everoliimus. Inimese veres on leitud kuus peamist everoliimuse metaboliiti, sealhulgas kolm monohüdroksüülitud metaboliiti, kaks hüdrolüütiliselt avatud tsükliga ühendit ja everoliimuse fosfatidüülkoliini konjugaat. Need metaboliidid tehti kindlaks ka toksilisuse uuringutes kasutatud loomaliikidel ja need ühendid olid ligikaudu 100 korda väiksema aktiivsusega kui everoliimus. Seega peetakse everoliimust peamiseks üldise farmakoloogilise aktiivsuse tagajaks.

Eritumine

Pärast 10 mg ööpäevase annuse manustamist oli suukaudse everoliimuse keskmine kliirens (CL/F) kaugelearenenud soliidtuumoriga patsientidel 24,5 l/h. Everoliimuse keskmine eliminatsiooni poolväärtusaeg on ligikaudu 30 tundi.

Eritumise eriuuringuid vähipatsientidel teostatud ei ole; siiski on olemas andmed transplantatsioonipatsientidel läbi viidud uuringutest. Pärast radiomärgistusega everoliimuse ühekordse annuse manustamist koos tsüklosporiiniga tuvastati 80% radioaktiivsusest roojas ja 5% eritus uriiniga. Lähteravimit uriinis ega roojas ei leitud.

Püsiseisundi farmakokineetika

Pärast everoliimuse manustamist kaugelearenenud soliidtuumoritega patsientidele oli püsiseisundi AUC0-τ 5...10 mg päevase annuse korral annusega proportsionaalne. Püsiseisund saabus kahe nädala jooksul. Cmax on annusega proportsionaalne vahemikus 5...10 mg. tmax saabub 1...2 tundi pärast annuse manustamist. AUC0-τ ja annuse-eelse minimaalse kontsentratsiooni vahel esines püsiseisundis oluline korrelatsioon.

Patsientide erirühmad

Maksakahjustus

Everoliimuse ohutust, talutavust ja farmakokineetikat hinnati kahes suukaudselt manustatava everoliimuse annusega everoliimuse uuringus 8-l ja 34-l maksafunktsiooni kahjustusega isikul võrreldes normaalse maksafunktsiooniga isikutega.

Esimeses uuringus oli mõõduka maksafunktsiooni kahjustusega (Child-Pugh klass B) 8 isiku keskmine everoliimuse AUC kahekordne võrreldes 8 normaalse maksafunktsiooniga isikuga.

Teises uuringus erineva maksafunktsiooni kahjustusega 34-l isikul esines võrreldes normaalsete isikutega kerge (Child-Pugh klass A), mõõduka (Child-Pugh klass B) ja raske (Child-Pugh klass C) maksakahjustusega patsientidel ekspositsiooni suurenemine (nt AUC0-inf) vastavalt 1,6-kordne, 3,3-kordne ja 3,6-kordne.

Korduva annuse farmakokineetika simulatsioonid toetavad annustamissoovitusi maksakahjustusega isikutele vastavalt nende Child-Pugh staatusele.

Nende kahe uuringu tulemustest lähtuvalt on maksakahjustusega patsientidel soovitatav annust kohandada (vt lõigud 4.2 ja 4.4).

Neerukahjustus

170 kaugelearenenud soliidtuumoriga patsiendi populatsiooni farmakokineetilises analüüsis ei tuvastatud kreatiniini kliirensi (25...178 ml/min) olulist mõju everoliimuse CL/F-ile. Siirdamisjärgne neerukahjustus (kreatiniini kliirens vahemikus 11...107 ml/min) ei mõjutanud everoliimuse farmakokineetikat transplantatsioonipatsientidel.

Eakad patsiendid

Vähipatsientidel teostatud populatsiooni farmakokineetika hindamisel ei tuvastatud vanusel (27...85 aastat) olulist mõju everoliimuse suukaudsele kliirensile.

Rahvuskuuluvus

Sarnase maksafunktsiooniga jaapani rahvusest ja valgenahalistel vähipatsientidel on sarnane suukaudne kliirens (CL/F). Populatsiooni farmakokineetika analüüsi põhjal on mustanahalistel transplantatsioonipatsientidel CL/F keskmiselt 20% kõrgem.

5.3Prekliinilised ohutusandmed

Everoliimuse prekliinilisi ohutusprofiili uuriti hiirtel, rottidel, minisigadel, ahvidel ja küülikutel. Peamised sihtmärkorganid olid erinevate liikide isas- ja emassuguelundid (munandite tuubulite degeneratsioon, sperma hulga vähenemine munandimanustes ja emaka atroofia); rottide ja hiirte kopsud (alveolaarsete makrofaagide taseme tõus); kõhunääre (eksokriinsete rakkude degranulatsioon ja vakuolisatsioon vastavalt ahvidel ja minisigadel ning saarekeste rakkude degeneratsioon ahvidel) ja ainult rottide silmad (läätse eesmise sutuurjoone hägusused). Väikseid muutusi neerudes täheldati rottidel (vanusega seotud lipofustsiini kogunemine tuubulite epiteelis, hüdronefroosi suurenemine) ja hiirtel (taustkahjustuste süvenemine). Ahvidel või minisigadel toksilisust neerudele ei täheldatud.

Everoliimus näis avaldavat spontaanset tausthaigusi ägestavat toimet (krooniline müokardiit rottidel, plasma ja südame coxsackie viirusnakkus ahvidel, seedetrakti koktsiidinfestatsioon minisigadel, nahakahjustused hiirtel ja ahvidel). Kõnealuseid häireid täheldati üldjuhul pärast süsteemset ekspositsiooni terapeutiliste ja sellest suuremate annustega, välja arvatud rottidel täheldatud häired, mis esinesid terapeutilisest annusest madalamate ekspositsioonide korral, kuna ravim jaotub nende kudedes suurel määral.

Rottidel teostatud isaste fertiilsusuuringus mõjutasid 0,5 mg/kg ja sellest suuremad annused munandite morfoloogiat ning spermatosoidide liikuvus, arv ja plasma testosteroonitase vähenes 5 mg/kg manustamisel, mis põhjustas isaste viljakuse langust. See protsess oli pöörduv.

Reproduktsiooniuuringutes ei avaldanud ravim mõju emasloomade viljakusele. Siiski sagenes implantatsioonieelne loote kaotus emastel rottidel, kes said ≥0,1 mg/kg (ligikaudu 4% AUC0-24h patsientidel, kes said ööpäevas 10 mg annuse).

Everoliimus läbis platsentat ja oli lootele toksiline. Everoliimus avaldas terapeutilisest tasemest väiksemate annuste süsteemse ekspositsiooni korral roti embrüole/lootele toksilist toimet. See avaldus suremuses ja loote kaalu vähenemisena. 0,3 ja 0,9 mg/kg manustamisel suurenes skeletimuutuste ja väärarengute (nt sternumi lõhestumine) esinemissagedus. Küülikutel väljendus ilmne embrüotoksilisus hilise resorptsiooni sagenemises.

Genotoksilisuse uuringutes, kus hinnati asjakohaseid genotoksilisuse tulemusnäitajaid, ei täheldatud klastogeenset ega mutageenset toimet. Everoliimuse kuni kaheaastane manustamine hiirtele ja rottidele ei näidanud onkogeenset toimet ka kõige suuremate annuste korral, mis olid vastavalt 3,9 ja 0,2 korda suuremad hinnangulisest kliinilise ekspositsiooni tasemest.

6.FARMATSEUTILISED ANDMED

6.1Abiainete loetelu

Butüülhüdroksütolueen (E321)

Hüpromelloos

Laktoosmonohüdraat

Veevaba laktoos

Krospovidoon

Magneesiumstearaat

6.2Sobimatus

Ei kohaldata.

6.3Kõlblikkusaeg

30 kuud

6.4Säilitamise eritingimused

Hoida originaalpakendis, valguse eest kaitstult.

See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel temperatuuri eritingimusi.

6.5Pakendi iseloomustus ja sisu

OPA/alumiinium/PVC - alumiinium blistrid, milles on 10, 30, 30x1, 50x1, 60 või 90 tabletti.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

6.6Erihoiatused ravimpreparaadi hävitamiseks

Kasutamata ravimpreparaat või jäätmematerjal tuleb hävitada vastavalt kohalikele nõuetele.

7.MÜÜGILOA HOIDJA

Teva B.V.

Swensweg 5

2031GA Haarlem

Holland

8.MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

5 mg: 941617

10 mg: 941717

9.ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE/MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV

Müügiloa esmase väljastamise kuupäev: 06.06.2017

10.TEKSTI LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV

juuni 2017