Esmocard 10 mgml - süstelahus (10mg 1ml) - Pakendi infoleht

ATC Kood: C07AB09
Toimeaine: esmolool
Tootja: Orpha-Devel Handels und Vertriebs GmbH

Artikli sisukord

Pakendi infoleht: teave patsiendile

ESMOCARD 10 mg/ml, süstelahus

Esmoloolvesinikkloriid

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

 • Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
 • Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või meditsiiniõega.
 • Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigussnähud on sarnased.
 • Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või meditsiiniõega. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt .

Infolehe sisukord

 1. Mis ravim on ESMOCARD 10 mg/ml ja milleks seda kasutatakse
 2. Mida on vaja teada enne ESMOCARD 10 mg/ml kasutamist
 3. Kuidas ESMOCARD 10 mg/ml kasutada
 4. Võimalikud kõrvaltoimed

Kuidas ESMOCARD 10 mg/ml säilitada

 1. Pakendi sisu ja muu teave
 2. Mis ravim on ESMOCARD 10 mg/ml ja milleks seda kasutatakse

ESMOCARD 10 mg/ml kuulub beetablokaatorite gruppi. Need ravimid aeglustavad südame rütmi ja alandavad vererõhku.

ESMOCARD 10 mg/ml kasutatakse lühiajaliselt teie südame liiga kiire löögisageduse korral.

ESMOCARD 10 mg/ml kasutatakse ka operatsiooni ajal või vahetult pärast operatsiooni, kui vererõhk läheb liiga kõrgeks ja/või südamerütm liiga kiireks.

Mida on vaja teada enne ESMOCARD 10 mg/ml kasutamist

Teie arst ei manusta teile ESMOCARD 10 mg/ml:

 • kui olete esmoloolvesinikkloriidi suhtes allergiline. Allergilise reaktsiooni tunnused on õhupuudus, vilistav hingamine, lööve, sügelus või näo ja huulte turse;
 • kui teie süda lööb väga aeglaselt (alla 50 löögi minutis);
 • kui teil on kiire või vahelduvalt kiire ja aeglane südamerütm;
 • kui teil on häire, mida nimetatakse „raske südameblokaad“. Südame blokaad tähendab elektrisignaalide südamesse ülekandumine häiret;
 • kui teil on madal vererõhk;
 • kui teil on südame verevarustuse häire;
 • kui teil on tõsised südamepuudulikkuse sümptomid;
 • kui teile manustatakse või on hiljuti manustatud verapamiili. ESMOCARD 10 mg/ml ei tohi manustada 48 tunni jooksul pärast verapamiili lõpetamist;
 • kui teil on näärmehaigus feokromotsütoom, mida ei ole veel ravitud. Feokromotsütoom on neerupealise säsi kasvaja, mis võib põhjustada järsku vererõhu tõusu, tugevat peavalu, higistamist ja südamerütmi kiirenemist;
 • kui teil on suurenenud vererõhk kopsudes (pulmonaalne hüpertensioon);
 • kui teil on kiiresti ägenevad astma sümptomid;
 • kui teie veres on happeliste ühendite osakaal suurenenud (nn metaboolne atsidoos).

Kui ülalnimetatust midagi kehtib teie kohta, siis ei manustata teile ESMOCARD 10 mg/ml. Kui teil on kahtlusi nimetatud haiguste osas, siis rääkige sellest oma arstile või meditsiiniõele enne ESMOCARD 10 mg/ml manustamist.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne ESMOCARD 10 mg/ml kasutamist pidage nõu oma arsti või meditsiiniõega. Teie arst rakendab erilisi ettevaatusabinõusid:

- kui teil on ravitud teatud südamerütmihäireid, mida nimetatakse supraventrikulaarseteks arütmiateks, ja teil on:

muud südameprobleemid või

võtate muid südameravimeid.

Sel juhul võib ESMOCARD 10 mg/ml kasutamine põhjustada tõsiseid reaktsioone, mis võivad lõppeda surmaga, nt:

Teadvuse kaotus

Šokk (kui süda ei pumpa piisavalt verd)

Südameinfarkt (südameseiskus).

 • kui teil on madal vererõhk (hüpotensioon). Sellele võivad viidada pearinglus või peapööritustunne, eriti püstitõusmisel. Annuse vähendamise või ravi katkestamisega mööduvad need sümptomid kiiresti. Tavaliselt jälgitakse ESMOCARD 10 mg/ml ravi ajal pidevalt teie vererõhku ja EKG’d. Harilikult paraneb madal vererõhk 30 minuti jooksul pärast ESMOCARD 10 mg/ml ravi lõpetamist.
 • kui teil on enne ravi madal südame löögisagedus.
 • kui teie südamelöökide arv väheneb alla 50…55 löögi minutis. Sel juhul võib teie arst anda väiksema annuse või lõpetada ESMOCARD 10 mg/ml ravi.
 • kui teil on südamepuudulikkus.
 • kui teil on probleeme südamelöökide arvu kontrollivate elektrisignaalidega (südameblokaad).
 • kui teil on näärmehaigus feokromotsütoom, mida on ravitud alfablokaatoritega.
 • kui teil on ravitud madalast kehatemperatuurist (hüpotermia) põhjustatud kõrget vererõhku (hüpertensioon).
 • kui teil esineb hingamisteede ahenemine või vilistav hingamine, nt astma.
 • kui teil on suhkruhaigus või madal veresuhkur (hüpoglükeemia). Te vajate tähelepanelikku jälgimist, sest esmolool võib maskeerida hüpoglükeemia sümptome. ESMOCARD 10 mg/ml võib võimendada diabeediravimite toimet.
 • kui teil tekivad nahareaktsioonid. Need võivad olla tingitud lahuse sattumisest süstekoha ümbrusse. Kui see juhtub, kasutab teie arst süstimiseks teist veeni.
 • kui teil on teatud tüüpi stenokardia (rinnavalu), nn Prinzmetali stenokardia.
 • kui teil on väike veremaht (koos madala vererõhuga). Teil võib kergemini tekkida vereringe kollaps.
 • kui teil on vereringehäired, nagu nt sõrmede kahvatus (Raynaud’ sündroom) või jalgade valulikkus, väsimus ja mõnikord põletav valutunne.
 • kui teil on probleeme neerudega. Kui teil on neeruhaigus või vajate neerude dialüüsi, võib tekkida suurenenud seerumi kaaliumisisaldus (hüperkaleemia), mis võib põhjustada tõsiseid südameprobleeme.
 • kui teil on allergiaid või anafülaktiliste reaktsioonide (tõsised allergilised reaktsioonid) risk. ESMOCARD 10 mg/ml võib muuta allergiad tõsisemaks ja raskemini ravitavaks.
 • kui teil või kellelgi teie perekonnast on psoriaasi anamnees (seisund, kus teie nahk irdub kestadena).
 • kui teil on hüpertüroidism (kilpnäärme ületalitus).

Annuse muutmine ei ole tavaliselt vajalik, kui teil on probleemid maksaga.

Kui ülalnimetatust midagi kehtib teie kohta (või te ei ole selles kindel), siis rääkige sellest oma arstile või meditsiiniõele enne ravimi manustamist. Teie arst jälgib teid hoolikalt ja vajadusel ravi muudetakse.

Muud ravimid ja ESMOCARD 10 mg/ml

Teatage oma arstile või meditsiiniõele, kui te kasutate, olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada mis tahes muid ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid, taimseid ravimeid või loodustooteid.

Teie arst kontrollib, et mõni teie võetavatest ravimitest ei muuda ESMOCARD 10 mg/ml toimet.

Eriti oluline on, et te räägiksite oma arstile või meditsiiniõele, kui te võtate mõnda järgnevatest:

 • Ravimid, mis võivad alandada vererõhku või aeglustada südamerütmi.
 • Ravimid, mida kasutatakse südame rütmihäirete või rinnavalu (stenokardia) raviks, nagu nt verapamiil ja diltiaseem. ESMOCARD 10 mg/ml ei tohi manustada 48 tunni jooksul pärast verapamiili lõpetamist.
 • Nifedipiin, mida kasutatakse rinnavalu (stenokardia), kõrge vererõhu ja Raynaud’ sündroomi raviks.
 • Ravimid, mida kasutatakse nii südame rütmihäirete (nt kinidiin, disopüramiid, amiodaroon) kui ka südamepuudulikkuse (nt digoksiin, digitoksiin, digitaalis) raviks.
 • Diabeediravimid, sh insuliin ja suukaudselt võetavad ravimid.
 • Ravimid, mida nimetatakse ganglionblokaatoriteks (nt trimetafaan).
 • Valuvaigistavad ravimid, nt mittesteroidsed põletikuvastased ained, nn MSPVAd.
 • Floktafeniin, mis on valuvaigisti.
 • Amisulpriid, mida kasutatakse vaimsete häirete korral.
 • Tritsüklilised antidepressandid (nt imipramiin ja amitriptüliin) või teised vaimsete häirete ravimid.
 • Barbituraadid (nt fenobarbitaal, kasutatakse epilepsia raviks) või fenotiasiinid (nt klorpromasiin, mida kasutatakse vaimsete häirete korral).
 • Klosapiin, mida kasutatakse vaimsete häirete korral.
 • Epinefriin, mida kasutatakse allergiliste reaktsioonide raviks.
 • Astmaravimid.
 • Ravimid, mida kasutatakse külmetuse või ninakinnisuse korral, nimetatakse nina „dekongestantideks“.
 • Reserpiin, mida kasutatakse kõrge vererõhu korral.
 • Klonidiin, mida kasutatakse kõrge vererõhu ja migreeni korral.
 • Moksonidiin, mida kasutatakse kõrge vererõhu korral.
 • Ergotamiini derivaadid, mida peamiselt kasutatakse Parkinsoni tõve korral.
 • Varfariin, mis on verevedeldaja.
 • Morfiin, mis on tugev valuvaigisti.
 • Suksametooniumkloriid (tuntud ka kui suktsinüülkoliin või skoliin) või mivakuurium, mida kasutatakse harilikult operatsiooniaegse lihaselõõgastina. Teie arst rakendab ka erilist ettevaatust, kui ESMOCARD 10 mg/ml kasutatakse operatsioonide ajal, kus teile antakse anesteetikume ja teisi ravimeid.

Kui te ei ole kindel, kas midagi ülalmainitust kehtib teie puhul, rääkige enne ESMOCARD 10 mg/ml saamist oma arsti või meditsiiniõega.

Võimalikud testid ESMOCARD 10 mg/ml kasutamise ajal

Ravimite, nagu ESMOCARD 10 mg/ml kasutamine pikema ajavahemiku jooksul võib põhjustada südamelöökide tugevuse langust.

Kuna ESMOCARD 10 mg/ml ravi kestab vaid piiratud ajavahemikul, siis ei ole see teie puhul tõenäoline. Ravi ajal jälgitakse teid hoolikalt ja kui teie südamelöökide arv väheneb, siis vähendatakse ESMOCARD 10 mg/ml annust või ravi katkestatakse.

Samuti kontrollib teie arst ESMOCARD 10 mg/ml ravi ajal teie vererõhku.

Rasedus ja imetamine

Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arstiga.

Võimaliku kahjuliku toime tuvastamiseks esmolooli kasutamise kohta rasedatel puuduvad piisavad andmed. Siiski ei ole praeguseks sünnidefektide suurenenud riski kohta inimesel mingeid viiteid. Piisava kogemuse puudumisel ei ole ESMOCARD 10 mg/ml kasutamine raseduse ajal soovitatav.

Teavitage arsti, kui te imetate. ESMOCARD 10 mg/ml võib erituda rinnapiima, seega ei tohi teile imetamise ajal ESMOCARD 10 mg/ml manustada.

Enne mis tahes ravimi kasutamist pidage nõu oma arsti või meditsiiniõega.

ESMOCARD 10 mg/ml süstelahus sisaldab naatriumi

ESMOCARD 10 mg/ml sisaldab viaali kohta ligikaudu 7,88 mg naatriumi. See võib olla oluline, kui te olete kontrollitud naatriumisisaldusega dieedil.

Kuidas ESMOCARD 10 mg/ml kasutada

Annus tuleb kohandada individuaalselt. Alustatakse algannusega, millele järgneb säilitusannus. Teie arst määrab annustamise skeemi ning vajadusel kohandab seda vastavalt tekkivatele kõrvaltoimetele.

ESMOCARD 10 mg/ml manustatakse infusioonina. Seda manustatakse arsti või meditsiiniõe poolt veeni.

Manustamise kestvus sõltub saavutatud toimest ja võimalikest tekkivatest kõrvaltoimetest. Teie arst määrab ravi kestvuse.

ESMOCARD 10 mg/ml annuse muutmine ei ole tavaliselt vajalik

 • kui teil on probleeme maksaga.

Kui teil on neeruprobleemid, võtab teie arst kasutusele sobivad ettevaatusabinõud.

Eakad

Arst alustab ravi väikesemate annustega.

Kasutamine lastel ja noorukitel

ESMOCARD 10 mg/ml ohutust ja efektiivsust ei ole lastel ja noorukitel selgitatud. ESMOCARD 10 mg/ml ei tohi kasutada alla 18-aasta vanustel lastel.

Kui te olete saanud ESMOCARD 10 mg/ml süstelahust rohkem, kui ette nähtud

ESMOCARD 10 mg/ml manustavad teile koolitatud ja kvalifitseeritud töötajad, seega on liigne kogus ebatõenäoline. Kui see siiski juhtub, lõpetab arst ESMOCARD 10 mg/ml ja annab teile vajadusel täiendavat ravi.

Kui te arvate, et ESMOCARD 10 mg/ml süstelahuse annus on unustatud

ESMOCARD 10 mg/ml manustavad teile koolitatud ja kvalifitseeritud töötajad, seega on annuse unustamine ebatõenäoline. Kui siiski arvate, et annus on vahele jäänud, teavitage sellest esimesel võimalusel oma arsti või meditsiiniõde.

Kui ESMOCARD 10 mg/ml süstelahuse kasutamine lõpetatakse

ESMOCARD 10 mg/ml järsk lõpetamine võib põhjustada kiire südame löögisageduse (tahhüardia) ja kõrge vererõhu (hüpertensioon) sümptomite taastumist. Selle vältimiseks lõpetab arst ravi järk-järgult. Kui teil on teadaolevalt pärgarterite haigus (võib olla tingitud stenokardia või südameinfarkti anamneesist), siis rakendab arst ESMOCARD 10 mg/ml ravi lõpetamisel erilist ettevaatust.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või meditsiiniõega.

Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki. Enamus kõrvaltoimetest kaovad 30 minuti jooksul pärast ESMOCARD 10 mg/ml manustamise lõpetamist.

ESMOCARD 10 mg/ml puhul on täheldatud järgmisi kõrvaltoimeid:

Öelge kohe oma arstile või meditsiiniõele, kui te täheldate endal mingeid järgnevaid kõrvaltoimeid, mis võivad olla tõsised. Vajadusel peatatakse ka infusioon.

Väga sage (võib esineda rohkem kui 1 inimesel 10-st):

 • Vererõhu langus. Seda saab kiiresti korrigeerida ESMOCARD 10 mg/ml annuse vähendamise või ravi peatamisega. Teie vererõhku mõõdetakse ravi ajal sageli
 • Liigne higistamine.

Sage (võib esineda kuni 1 inimesel 10-st):

 • Söögiisu kadumine
 • Rahutus või depressioon
 • Pearinglus
 • Unisus
 • Peavalu
 • Kipitus või nõeltega torkimise tunne
 • Keskendumisraskused
 • Segasus või ärevus
 • Iiveldus ja oksendamine
 • Nõrkustunne
 • Väsimustunne (kurnatus)
 • Naha ärritus ja nahapinna kõvastumine ESMOCARD 100mg/10ml manustamiskohal.

Aeg-ajalt (võib esineda kuni 1 inimesel 100-st):

 • Tavatud mõtted
 • Äkiline teadvusekaotus
 • Minestamistunne või minestamine
 • Krambid (krambihood või tõmblused)
 • Kõnehäired
 • Nägemishäired
 • Aeglane südame löögisagedus
 • Probleemid südamelöökide arvu kontrollivate elektrisignaalidega
 • Suurenenud surve kopsuarterites
 • Südame võimetus piisavalt verd pumbata (südamepuudulikkus)
 • Südame rütmihäired, tuntud kui palpitatsioonid (ventrikulaarsed ekstrasüstolid)
 • Südamelöögi häired (nodaalne rütm)
 • Südamelihase veresoonte vähesest verevarustusest tingitud ebamugavustunne rinnas (stenokardia)
 • Vereringehäired kätes või jalgades
 • Kahvatus või õhetamine
 • Vedelik kopsudes
 • Hingeldamine või hingamisraskused
 • Vilisev hingamine
 • Ninakinnisus
 • Tavatud helid (räginad/roginad) hingamisel
 • Maitsetundlikkuse muutused
 • Seedehäired
 • Kõhukinnisus
 • Suukuivus
 • Valu kõhupiirkonnas
 • Naha värvuse muutus
 • Nahapunetus
 • Valu lihastes või kõõlustes, sh abaluude ja roiete piirkonnas
 • Urineerimishäired (kusepeetus)
 • Rinnavalu
 • Külmatunne või palavik
 • Valu ja turse (ödeem) ESMOCARD 10 mg/ml veeni süstimise kohal
 • Põletustunne süstekohal.

Väga harv (võib esineda kuni 1 inimesel 10 000-st):

 • Südame löögisageduse liiga suur aeglustumine (siinussõlme blokaad)
 • Elektrilise aktiivsuse puudumine südames (asüstoolia)
 • Veresoonte valulikkus ja neid ümbritsev kuum punane nahapind (tromboflebiit)
 • Surnud nahk, mis on põhjustatud lahuse lekkimisest süstekohta ümbrusesse.

Teadmata (esinemiste arv inimestel ei ole teada):

 • Suurenenud vere kaaliumisisaldus (hüperkaleemia)
 • Happeliste ühendite osakaalu suurenemine kehas (metaboolne atsidoos)
 • Südamekontraktsioonide sageduse suurenemine (kiirendatud idioventrikulaarne rütm)
 • Südamearteri spasm
 • Vereringe häired (südameseiskus)
 • Psoriaas (naha irdumine kestadena)
 • Näonaha, jäsemete, keele või kurgu turse (angioödeem)
 • Nõgestõbi (urtikaaria)
 • Veenipõletik või villid süstekohas.

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või meditsiiniõega. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

Kuidas ESMOCARD 10 mg/ml säilitada

Hoida temperatuuril kuni 25 °C. Hoida viaal välispakendis, valguse eest kaitstult.

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil ja viaali etiketil pärast „Kõlblik kuni“. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Avatud ravim on stabiilne 24 tunni jooksul temperatuuril 2…8 °C. Siiski tuleb see kasutada vahetult pärast avamist. Kui ravimit ei kasutata kohe, vastutab selle säilitamisaja ja -tingimuste eest kasutaja Ravimit võib säilitada kuni24 tundi temperatuuril 2…8 °C, välja arvatud juhul, kui avamine on toimunud kontrollitud ja valideeritud aseptilistes tingimustes.

Ärge kasutage ESMOCARD 10 mg/ml, kui märkate selles osakesi või lahuse värvimuutust.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma arstilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

Pakendi sisu ja muu teave

Mida ESMOCARD 10 mg/ml sisaldab

 • Toimeaine on esmoloolvesinikkloriid.

Üks 10 ml süstelahuse viaal sisaldab 100 mg esmoloolvesinikkloriidi. 1 ml vesilahust sisaldab 10 mg esmoloolvesinikkloriidi.

 • Abiained on naatriumatsetaattrihüdraat, äädikhape 99%, vesinikkloriidhape 10% (pH korrigeerimiseks) ja süstevesi.

Kuidas ESMOCARD 10 mg/ml välja näeb ja pakendi sisu

ESMOCARD 10 mg/ml, süstelahus on selge ja värvitu, saadaval klaasviaalides. Üks viaal sisaldab 10 ml lahust.

Viaal on valmistatud värvusetust klaasist (tüüp I), klorobutüülkummist korgiga.

Müügiloa hoidja ja tootja

Müügiloa hoidja:

Orpha-Devel Handels und Vertriebs GmbHESMOCARD 100mg/10ml injekčni roztok ESMOCARD injektionsvæske, opløsning 10 mg/ml ESMOCARD 10 mg/ml, süstelahusESMOCARD 10 mg/ml injektioneste, liuos ESMOCARD 100 mg/10 ml, solution injectable ESMOCARD 100 mg/10 ml Injektionslösung ESMOCARD 100 mg/10 ml ενέσιµο διάλυµα ESMOCARD 10 mg/ml oldatos injekció ESMOCARD 100 mg/10 ml solution for injection ESMOCARD 100 mg/ 10 ml soluzione iniettabile ESMOCARD 100 mg/10 ml šķīdums injekcijām ESMOCARD 100 mg/10 ml injekcinis tirpalaEsmolol HCl Orpha 100 mg/10 ml oplossing voor injective Esmocard 100 mg/10 ml, roztwór do wstrzykiwań Esmocard 100mg/10ml injekčný roztokEsmocard 10 mg/ml raztopina za injiciranje Esmocard 10 mg/ml injektionsvätska, lösning Esmolol hydrochloride 10 mg/ml solution for injection

Wintergasse 85/1B

A-3002 Purkersdorf

Austria

Tootjad:

HIKMA ITALIA S.P.A.

Viale Certosa 10

Pavia (PV) 27100

Itaalia

G.L. Pharma GmbH

Arnethgasse 3

1160 Viin

Austria

Amomed Pharma GmbH

Storchengasse 1

1150 Viin

Austria

See ravimpreparaat on saanud müügiloa Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriikides järgmiste nimetustega:

Tšehhi Vabariik: Taani:

Eesti:

Soome:

Prantsusmaa:

Saksamaa:

Kreeka:

Ungari:

Iirimaa:

Itaalia:

Läti:

Leedu:

Holland:

Poola:

Slovakkia:

Sloveenia:

Rootsi:

Ühendkuningriik:

Infoleht on viimati uuendatud juulis 2018.

Järgmine teave on ainult tervishoiutöötajatele:

Selles lõigus on praktiline teave manustamise kohta. Täielik teave annustamise ja manustamisviisi, vastunäidustuste, hoiatuste jne kohta sisaldub lisatud ravimi omaduste kokkuvõttes.

ESMOCARD 10 mg/ml süstelahus on viaalis, mis sisaldab 10 ml läbipaistvat intravenoosseks manustamiseks valmis lahust. Selle ravimi kontsentratsioon on 10 mg/ml esmoloolvesinikkloriidi.

SUPRAVENTRIKULAARNE TAHHÜARÜTMIA

ESMOCARD 10 mg/ml annus tuleb individuaalselt kohaldada. Alustatakse algannusega, millele järgneb säilitusannus.

ESMOCARD 10 mg/ml efektiivne annus on 50…200 mikrogrammi/kg/min, kuigi on kasutatud ka annuseid kuni 300 mikrogrammi/kg/min. Mõnedel patsientidel on osutunud efektiivseks annuseks 25 mikrogrammi/kg/min.

Annustamise skeem ravi alustamiseks ja säilitusraviks

Löökannuse infusioon

500 mikrogrammi/kg/min 1 minuti jooksul, SEEJÄREL 50 mikrogrammi/kg/min 4 minuti jooksul

RAVIVASTUS Infusioon säilitusannusega 50 mikrogrammi/kg/min

Ebapiisav ravivastus 5 minuti jooksul

Korrata 500 mikrogrammi/kg/min 1 minuti jooksul.

Suurendada säilitusannuse infusiooni kuni 100 mikrogrammi/kg/min 4 minuti jooksul.

RAVIVASTUS Infusioon säilitusannusega 100 mikrogrammi/kg/min

Ebapiisav ravivastus 5 minuti jooksul

Korrata 500 mikrogrammi/kg/min 1 minuti jooksul

Suurendada säilitusannuse infusiooni kuni 150 mikrogrammi/kg/min 4 minuti jooksul

RAVIVASTUS Infusioon säilitusannusega 150 mikrogrammi/kg/min

Ebapiisav ravivastus

Korrata 500 mikrogrammi/kg/min 1 minuti jooksul

Suurendada säilitusannuse infusiooni kuni 200 mikrogrammi/kg/min ja hoida sellel tasemel

Kui soovitud südame löögisagedus või ohutuse tulemusnäitaja (nt vererõhu alanemine) on saavutatud, JÄTKE löökannusega infusioon VAHELE ja vähendage säilitusannust 50 mikrogrammi/kg/min järk- järgult kuni 25 mikrogrammi/kg/min või veel väiksemaks. Vajadusel võib tiitrimistevahelist intervalli pikendada 5 minutilt 10-le.

NB: Säilitusannuste puhul üle 200 mikrogrammi/kg/min ei ole täheldatud märkimisväärset kasu suurenemist, suuremate annuste kui 300 mikrogrammi/kg/min ohutust ei ole uuritud.

Kõrvaltoimete esinemisel tuleb ESMOCARD 10 mg/ml annust vähendada või manustamine katkestada. Farmakoloogilised kõrvaltoimed peaksid mööduma 30 minutiga.

Kui tekivad lokaalsed manustamiskoha reaktsioonid, tuleb kasutada teist manustamise kohta ja rakendada ettevaatusabinõusid ekstravasatsiooni vältimiseks.

ESMOCARD 10 mg/ml infusiooni manustamist kauem kui 24 tundi ei ole täielikult uuritud. Üle 24 tunni kestvaid infusioone tuleb läbi viia ülima ettevaatusega.

Ümberarvutuse tabel: mikrogramm/kg/min ml/min (esmolool on lahjendatud tugevuseni 10 mg/ml)

 

 

µg/kg/min

µg/kg/min

µg/kg/min

µg/kg/min

µg/kg/min

µg/kg/min

µg/kg/min

 

Ainult 1

 

 

 

 

 

 

 

minut

 

 

 

 

 

 

kg

ml/min

ml/min

ml/min

ml/min

ml/min

ml/min

ml/min

0,2

0,4

0,6

0,8

1,2

2,25

0,225

0,45

0,675

0,9

1,125

1,35

2,5

0,25

0,5

0,75

1,25

1,5

2,75

0,275

0,55

0,825

1,1

1,375

1,65

0,3

0,6

0,9

1,2

1,5

1,8

3,25

0,325

0,65

0,975

1,3

1,625

1,95

3,5

0,35

0,7

1,05

1,4

1,75

2,1

3,75

0,375

0,75

1,125

1,5

1,875

2,25

0,4

0,8

1,2

1,6

2,4

4,25

0,425

0,85

1,275

1,7

2,125

2,55

4,5

0,45

0,9

1,35

1,8

2,25

2,7

4,75

0,475

0,95

1,425

1,9

2,375

2,85

0,5

1,5

2,5

5,25

0,525

1,05

1,575

2,1

2,625

3,15

5,5

0,55

1,1

1,65

2,2

2,75

3,3

5,75

0,575

1,15

1,725

2,3

2,875

3,45

0,6

1,2

1,8

2,4

3,6

Ümberarvutuse tabel: mikrogramm/kg/min ml/h (esmolool on lahjendatud tugevuseni 10 mg/ml)

 

 

µg/kg/min

µg/kg/min

µg/kg/min

µg/kg/min

µg/kg/min

µg/kg/min

µg/kg/min

 

Ainult 1

 

 

 

 

 

 

 

minut

 

 

 

 

 

 

kg

ml/h

ml/h

ml/h

ml/h

ml/h

ml/h

ml/h

13,5

40,5

67,5

16,5

49,5

82,5

19,5

58,5

97,5

22,5

67,5

112,5

25,5

76,5

127,5

28,5

85,5

142,5

31,5

94,5

157,5

34,5

103,5

172,5

ESMOCARD 10 mg/ml järsk ärajätmine ei ole patsientidel põhjustanud selliste ärajätunähtude teket, nagu seda on täheldatud beetaadrenoblokaatorite järsul ärajätmisel pärast kroonilist manustamist koronaararterite haigustega patsientidel. Sellegipoolest tuleb koronaararterite haigustega patsientidel ESMOCARD 10 mg/ml infusiooni järsu katkestamise korral olla ettevaatlik.

PERIOPERATIIVNE TAHHÜKARDIA JA HÜPERTENSIOON

Perioperatiivse tahhükardia ja hüpertensiooni korral võib annustamisskeem varieeruda järgmiselt:

a)Operatsiooniaegseks raviks - narkoosi ajal, kus on vajalik vahetu jälgimine, tuleb manustada 15…30 sekundi jooksul boolussüste annusega 80 mg, millele järgneb infusioon annusega 150 mikrogrammi/kg/min. Infusiooni kiirus tiitritakse nõuete kohaselt annuseni

300 mikrogrammi/kg/min.

b)Kui patsient narkoosist ärkab, manustatakse 4 minuti jooksul infusioonina

500 mikrogrammi/kg/min, millele järgneb infusioon annusega 300 mikrogrammi/kg/min.

c)Kui postoperatiivses perioodis on vajalik tiitrida esmolooli, manustatakse kiire toime alguse saavutamiseks intravenoosne löökannus 500 mikrogrammi/kg/min 1 minuti jooksul iga kord enne järgmist tiitrimise astet. Kasutage tiitrimise astmeid 50, 100, 150, 200, 250 ja 300 mikrogrammi/kg/min manustatuna 4 minuti jooksul ja jääge annusele, kus ilmnes soovitud ravitoime.

ESMOCARD 10 mg/ml ravi asendamine alternatiivse ravimiga

Pärast patsiendi südamerütmi ja kliinilise stabiilsuse üle adekvaatse kontrolli saavutamist võib kaaluda üleminekut teistele ravimitele (nt antiarütmilised ravimid või kaltsiumikanalite antagonistid).

Annuse vähendamine

ESMOCARD 10 mg/ml asendamisel mõne teise sobiva ravimiga peab raviarst hoolikalt kaaluma valitud teise ravimi näidustust ja vähendama ESMOCARD 10 mg/ml annust järgmiselt:

1)Esimese tunni jooksul pärast alternatiivse ravimi esimest annust vähendada ESMOCARD 10 mg/ml infusioonikiirust poole võrra (50%).

2)Pärast alternatiivse ravimi teise annuse manustamist jälgida patsiendi ravivastust ja kui see on esimese tunni jooksul rahuldav, tuleb ESMOCARD 10 mg/ml infusioon katkestada.

Teave täiendava annustamise kohta: kui soovitud ravitoime või ohutuse tulemusnäitaja (nt langenud vererõhk) on saavutatud, jätke löökannus manustamata ja vähendage säilitusinfusiooni astmeliselt 12,5…25 mikrogrammi/kg/min kaupa. Vajadusel võib tiitrimiste vahelist intervalli pikendada 5 minutilt 10-le.

ESMOCARD 10 mg/ml tuleb katkestada, kui südamerütm või vererõhk kiiresti langeb või ületab ohutuspiirid, ja alustada uuesti väiksema annusega, ilma löökannuseta, kui südamerütm või vererõhk on saavutanud rahuldava taseme.

Eripopulatsioonid

Eakad

Eakaid tuleb ravida ettevaatusega, alustada väiksema annusega. Spetsiaalseid uuringuid eakatega ei ole läbi viidud. Siiski ei näidanud 252 üle 65-aastase patsiendi analüüsi tulemused farmakodünaamilistes toimetes erinevusi võrreldes alla 65-aastaste patsientide andmetega.

Neerupuudulikkusega patsiendid

Kui ESMOCARD 10 mg/ml manustatakse neerupuudulikkusega patsientidele infusioonina, on vajalik ettevaatus, sest ESMOCARD 10 mg/ml happelised metaboliidid erituvad neerude kaudu. Neeruhaigustega patsientidel on happeliste metaboliitide eritumine märkimisväärselt langenud, eliminatsiooni poolväärtusaeg ligikaudu 10 korda suurenenud võrreldes normaalse neerufunktsiooniga ning plasmasisaldus oluliselt tõusnud.

Maksapuudulikkusega patsiendid

Maksapuudulikkuse korral ei ole erilisi ettevaatusabinõusid vaja rakendada, sest punavererakkudes olevatel esteraasidel on ESMOCARD 10 mg/ml metabolismis peamine roll.

Lapsed (alla 18-aastased))

ESMOCARD 10 mg/ml ohutust ja efektiivsust kuni 18-aastatel lastel ei ole seni kindlaks määratud. Seetõttu ei ole ESMOCARD 10 mg/ml näidustatud kasutamiseks lastel.