Puudub Eestis kehtiv müügiluba või meil ei ole andmeid veel

Enurev Breezhaler

ATC Kood: R03BB06
Toimeaine: glycopyrronium bromide
Tootja: Novartis Europharm Ltd

Artikli sisukord

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Enurev Breezhaler 44 mikrogrammi inhalatsioonipulber kõvakapslis

Glükopürroonium

(Glükopürrooniumbromiid)

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

- Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.

- Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega.

- Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile

kahjulik, isegi kui haigusnähud on sarnased.

- Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega.

Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud.

Infolehe sisukord

1. Mis ravim on Enurev Breezhaler ja milleks seda kasutatakse

2. Mida on vaja teada enne Enurev Breezhaler-i kasutamist

3. Kuidas Enurev Breezhaler-it kasutada

4. Võimalikud kõrvaltoimed

5. Kuidas Enurev Breezhaler-it säilitada

6. Pakendi sisu ja muu teave

1. Mis ravim on Enurev Breezhaler ja milleks seda kasutatakse

Mis ravim on Enurev Breezhaler

See ravim sisaldab toimeainet, mida nimetatakse glükopürrooniumbromiidiks. See kuulub ravimite

rühma, mida nimetatakse bronhilõõgastiteks.

Milleks Enurev Breezhaler-it kasutatakse

See ravim muudab hingamise kergemaks täiskasvanud patsientidel, kellel esinevad krooniliseks

obstruktiivseks kopsuhaiguseks (KOK) nimetatud kopsuhaigusest tingitud hingamisraskused. Ravimi

sissehingamine aitab muuta hingamise kergemaks.

Kui kasutate seda ravimit üks kord päevas, aitab see vähendada KOKi mõju igapäevaelule.

KOKi korral pingulduvad lihased hingamisteede seintes ning see muudab hingamise raskeks. See

ravim lõõgastab neid lihaseid ning muudab sisse- ja väljahingamise kergemaks.

2. Mida on vaja teada enne Enurev Breezhaler-i kasutamist

Ärge kasutage Enurev Breezhaler-it

- kui olete glükopürrooniumbromiidi või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6)

suhtes allergiline.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne Enurev Breezhaler-i kasutamist pidage nõu oma arstiga, kui midagi järgnevalt loetletust kehtib

teie kohta:

- kui teil on probleeme neerudega.

- kui teil on silmahaigus, mida nimetatakse kitsa nurga glaukoomiks.

- kui teil on urineerimine raskendatud.

Ravi ajal Enurev Breezhaler-iga:

- teavitage oma arsti otsekohe sellest, kui teil tekib vahetult pärast selle ravimi kasutamist

pingetunne rindkeres, köha, vilistav hingamine või hingeldus (bronhospasmi nähud).

- lõpetage otsekohe selle ravimi kasutamine ja teavitage oma arsti sellest, kui teil tekib silmavalu

või ebamugavustunne silmas, mööduv ähmane nägemine, halode või värviliste kujutiste

nägemine koos silmade punetusega. Need võivad olla ägeda kitsa nurga glaukoomi nähud.

Enurev Breezhaler-it kasutatakse KOKi säilitusraviks. Ärge kasutage seda ravimit järsku tekkinud

hingelduse või vilistava hingamise raviks.

Lapsed ja noorukid

Ärge andke seda ravimit lastele või noorukitele vanuses alla 18 aastat.

Muud ravimid ja Enurev Breezhaler

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te võtate või olete hiljuti võtnud või kavatsete võtta mis tahes

muid ravimeid. See kehtib ka Enurev Breezhaler-iga sarnaste ravimite kohta, mida kasutatakse teie

kopsuhaiguse raviks, nagu ipratroopium, oksitroopium või tiotroopium (niinimetatud

antikoliinergilised ravimid).

Rasedus, imetamine ja viljakus

Puuduvad andmed selle ravimi kasutamise kohta rasedatel ning ei ole teada, kas selles ravimis sisalduv

toimeaine eritub rinnapiima.

Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi

kasutamist nõu oma arsti või apteekriga.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Selle ravimi toime autojuhtimise ja masinatega töötamise võimele on ebatõenäoline.

Enurev Breezhaler sisaldab laktoosi

See ravim sisaldab laktoosi. Kui arst on teile öelnud, et te ei talu teatud suhkruid, peate te enne selle

ravimi kasutamist konsulteerima arstiga.

Enne mis tahes ravimi kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga.

3. Kuidas Enurev Breezhaler-it kasutada

Kasutage seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst või apteeker on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski

kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Kui palju Enurev Breezhaler-it kasutada

Tavaline annus on ühe kapsli sisu sissehingamine iga päev.

Ravimit on vaja sisse hingata ainult üks kord päevas, sest selle ravimi toime kestab 24 tundi.

Ärge kasutage ravimit rohkem kui arst on määranud.

Vanemad inimesed

Kui te olete 75-aastane või vanem, võite kasutada seda ravimit samas annuses nagu teised

täiskasvanud.

Millal Enurev Breezhaler-it sisse hingata

Kasutage seda ravimit iga päev samal kellaajal. See aitab ka ravimi kasutamist meeles pidada.

Enurev Breezhaler koos toidu ja joogiga

Seda ravimit võib sisse hingata igal ajal enne või pärast söömist või joomist.

Kuidas Enurev Breezhaler-it sisse hingata

- Sellest pakendist leiate inhalaatori ja kapslid (blistrites), mis sisaldavad ravimit inhaleeritava

pulbrina. Kasutage kapsleid ainult koos selles pakendis oleva inhalaatoriga (Enurev Breezhaler

inhalaator). Kapslid peavad kuni kasutamiseni olema blistris.

- Ärge suruge kapslit läbi fooliumi.

- Kui alustate uue pakendi kasutamist, kasutage pakendis olevat uut Enurev Breezhaler

inhalaatorit.

- Pärast 30 päevast kasutamisaega tuleb inhalaator hävitada.

- Ärge neelake kapsleid alla.

- Palun lugege käesoleva infolehe lõpus toodud juhiseid, et saada rohkem teavet inhalaatori

kasutamise kohta.

Kui te kasutate Enurev Breezhaler-it rohkem kui ette nähtud

Kui te olete sisse hinganud liiga palju seda ravimit või keegi teine kasutab kogemata teie kapsleid,

peate otsekohe ühendust võtma oma arstiga või pöörduma lähima haigla erakorralise meditsiini

osakonda. Näidake neile Enurev Breezhaler-i pakendit. Võite vajada arstiabi.

Kui te unustate Enurev Breezhaler-it kasutada

Kui te unustate annuse sisse hingamata, tehke seda niipea kui võimalik. Siiski ärge manustage samal

päeval kahte annust. Seejärel manustage järgmine annus nagu tavaliselt.

Kui kaua peab jätkama ravi Enurev Breezhaler-iga

- Jätkake selle ravimi kasutamist senikaua, kui arst soovitab.

- KOK on pikaajaline haigus ja te peate seda ravimit kasutama iga päev ning mitte ainult

hingamisraskuse või muude KOKi sümptomite esinemise korral.

Kui teil on küsimusi selle kohta, kui kaua jätkata ravi selle ravimiga, pidage nõu oma arsti või

apteekriga.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti, apteekri või

meditsiiniõega.

4. Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Mõned kõrvaltoimed võivad olla tõsised ja esineda aeg-ajalt

 Ebakorrapärane südametegevus

 Kõrge veresuhkru tase (hüperglükeemia: iseloomulikeks sümptomiteks on ülemäärane janu või

nälg ja sage urineerimine)

Kui teil tekib mõni nendest kõrvaltoimetest, rääkige sellest kohe oma arstile.

Mõningaid kõrvaltoimeid esineb sageli

(võivad tekkida kuni ühel inimesel kümnest)

 Suukuivus

 Unehäired

 Ninavoolus või ninakinnisus, aevastamine, kurguvalu

 Kõhulahtisus või kõhuvalu

Mõningaid kõrvaltoimeid esineb aeg-ajalt

(võivad tekkida kuni ühel inimesel sajast)

 Raskendatud või valulik urineerimine

 Valulik ja sagenenud urineerimine

 Südamepekslemine

 Lööve

 Tuimus

 Köha koos rögaeritusega

 Hambakaaries

 Survetunne või valu põskede ja otsmiku piirkonnas

 Ninaverejooksud

 Valu kätes või jalgades

 Valu rindkere lihastes, luudes või liigestes

 Ebamugavustunne kõhus pärast sööki

 Kurguärritus

 Väsimus

 Nõrkus

Mõnedel üle 75-aastastel eakatel patsientidel on tekkinud peavalu (sage) ja kuseteede infektsioon

(sage).

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla

ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud.

5. Kuidas Enurev Breezhaler-it säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil ja blisterpakendil pärast

“Kõlblik kuni” / “EXP”. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Hoida temperatuuril kuni 25C.

Hoida kapsleid originaalpakendis niiskuse eest kaitstult ning eemaldada pakendist alles vahetult enne

kasutamist.

Iga inhalaator tuleks pärast 30 päevast kasutusaega hävitada.

Ärge kasutage seda ravimit, kui täheldate, et pakend on rikutud või avatud.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära

ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6. Pakendi sisu ja muu teave

Mida Enurev Breezhaler sisaldab

- Toimeaine on glükopürrooniumbromiid. Iga kapsel sisaldab 63 mikrogrammi

glükopürrooniumbromiidi (vastab 50 mikrogrammile glükopürrooniumile). Inhaleeritav annus

(annus, mis väljub inhalaatori huulikust) vastab 44 mikrogrammile glükopürrooniumile.

- Inhaleeritava pulbri teised koostisosad on laktoosmonohüdraat ja magneesiumstearaat.

Kuidas Enurev Breezhaler välja näeb ja pakendi sisu

Sellest pakendist leiate inhalaatoriks nimetatud seadme koos blistritesse pakendatud kapslitega.

Kapslid on oranžid ja läbipaistvad ning sisaldavad valget pulbrit. Kapslitele on mustas kirjas trükitud

toote kood „GPL50” musta joone kohale ja firma logo ( ) musta joone alla.

Saadaval on järgmised pakendi suurused:

Üksikpakend, mis sisaldab 6x1, 12x1 või 30x1 kõvakapslit koos ühe inhalaatoriga.

Multipakend, mis sisaldab 90 (3 karpi, igas 30x1) kõvakapslit ja 3 inhalaatorit.

Multipakend, mis sisaldab 96 (4 karpi, igas 24x1) kõvakapslit ja 4 inhalaatorit.

Multipakend, mis sisaldab 150 (25 karpi, igas 6x1) kõvakapslit ja 25 inhalaatorit.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja

Novartis Europharm Limited

Wimblehurst Road

Horsham

West Sussex, RH12 5AB

Ühendkuningriik

Tootja

Novartis Pharma GmbH

Roonstraße 25

D-90429 Nürnberg

Saksamaa