Puudub Eestis kehtiv müügiluba või meil ei ole andmeid veel

Desloratadine Actavis

ATC Kood: R06AX27
Toimeaine: desloratadine
Tootja: Actavis Group PTC ehf

Artikli sisukord

LISA III

PAKENDI MÄRGISTUS JA INFOLEHT

A. PAKENDI MÄRGISTUS

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

BLISTRITE KARP

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Desloratadine Actavis 5 mg õhukese polümeerikattega tabletid.

Desloratadinum

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Iga tablett sisaldab 5 mg desloratadiini.

3. ABIAINED

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

7 õhukese polümeerikattega tabletti

10 õhukese polümeerikattega tabletti

14 õhukese polümeerikattega tabletti

20 õhukese polümeerikattega tabletti

21 õhukese polümeerikattega tabletti

30 õhukese polümeerikattega tabletti

50 õhukese polümeerikattega tabletti

90 õhukese polümeerikattega tabletti

100 õhukese polümeerikattega tabletti

5. MANUSTAMISVIIS JA -TEE

Neelake tablett koos veega tervelt alla.

Suukaudne

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

10. VAJADUSEL ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMI VÕI JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT RAVIMPREPARAADILE ESITATUD NÕUETELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Actavis Group PTC ehf.

220 Hafnarfjörður

Island

12. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

13. PARTII NUMBER

Partii nr:

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim.

15. KASUTUSJUHEND

16. INFORMATSIOON BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Desloratadine Actavis 5 mg

MINIMAALSED NÕUDED, MIS PEAVAD OLEMA KIRJAS BLISTER- VÕI RIBAPAKENDIL BLISTER

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Desloratadine Actavis 5 mg tabletid

Desloratadinum

2. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI

[Actavis Group PTC ehf. Logo]

3. KÕLBLIKKUSAEG

EXP

4. PARTII NUMBER

LOT

5. MUU