Cestal cat flavour - tablett (20mg +80mg) - Pakendi infoleht

ATC Kood: QP52AA83
Toimeaine: prasikvanteel +püranteel
Tootja: Ceva Santé Animale

Artikli sisukord

PAKENDI INFOLEHT

Cestal Cat Flavour, tabletid kassidele

  1. MÜÜGILOA HOIDJA NING, KUI NEED EI KATTU, RAVIMIPARTII VABASTAMISE EEST VASTUTAVA TOOTMISLOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Müügiloa hoidja: Ceva Sante Animale

10 Avenue de la Ballastiere

33500 Libourne Prantsusmaa

Partii vabastamise eest vastutav tootja: Lavet Pharmaceuticals Ltd. Batthyány u. 6

2143 Kistarcsa Ungari

VETERINAARRAVIMI NIMETUS

TOIMEAINETE JA ABIAINETE SISALDUS

Toimeained:

 

Üks tablett sisaldab:

 

prasikvanteeli

20,0 mg

püranteeli

80,0 mg (ekvivalentne 230 mg püranteelembonaadiga)

Cestal Cat Flavour, tabletid kassidele.

Abiained:

Laktoos, nisutärklis, povidoon K-90, talk, magneesiumstearaat, naatriumtärklisglükolaat, kuivatatud pärm, maksa lõhna- ja maitseaine.

NÄIDUSTUSED

Järgnevate paelusside ja ümarusside põhjustatud nakkuse raviks kassidel:

VASTUNÄIDUSTUSED

  • *askariidid: Toxocara cati, Toxascaris leonina (täiskasvanud ja noorvormid)
  • *kõõrpead: Ancylostoma tubaeforme,, Uncinaria stenocephala (täiskasvanud)
  • *paelussid: Taenia spp, Dipylidium caninum, Echinococcus multilocularis (täiskasvanud ja noorvormid).

Mitte kasutada koos piperasiini sisaldavate ravimitega.

KÕRVALTOIMED

Cestal Cat Flavour on ohutu ja madala toksilisusega. Ohutuskatsete käigus ei avastatud kolmekordsete soovitatud annuste manustamisel kliinilisi, hematoloogilisi või biokeemilisi kõrvalreaktsioone.

Kui täheldate tõsiseid kõrvaltoimeid või muid toimeid, mida pole käesolevas pakendi infolehes mainitud, palun teavitage sellest oma veterinaararsti.

LOOMALIIGID

Kass.

ANNUSTAMINE LOOMALIIGITI, MANUSTAMISVIIS(ID) JA –MEETOD

Suukaudne.

Üks tablett 4 kg kehamassi kohta, mis vastab toimeaine järgmistele annustele:

*prasikvanteel

5 mg/kg

*püranteel

20 mg/kg

SOOVITUSED ÕIGE MANUSTAMISE OSAS

Tabletid anda kas otse suhu või segatuna söödaga. Soovitatav on manustada ravimit vahetult enne söötmist.

Enne manustamist ei ole eelnev söögist eemal hoidmine ega eridieet vajalik.

KEELUAEG

Ei rakendata.

SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Hoida temperatuuril kuni 25°C.

Hoida originaalpakendis, valguse eest kaitstult.

Pärast pakendil märgitud kõlblikkusaja lõppu mitte kasutada.

ERIHOIATUSED

Ettevaatusabinõud veterinaarravimit loomale manustavale isikule

Juhuslikul ravimi allaneelamisel pöörduda viivitamatult arsti poole ja näidata pakendi infolehte või pakendi etiketti. Pärast preparaadi käsitsemist pesta käed.

Koostoimed

Mitte manustada samaaegselt koos piperasiini sisaldavate ravimitega. Piperasiin on püranteeli antagonist. Teisi koostoimeid ei ole teada.

Üleannustamine

Cestal Cat Flavour`i üleannustamisest tingitud kõrvalnähte esineb harva. Ohutuskatsetes ei täheldatud kolmekordsel üleannustamisel ühtegi toksilist efekti.

Üleannustamise kahtlusel tuleb rakendada vajadusel sümptomaatilist ravi.

ERINÕUDED ETTEVAATUSABINÕUDE OSAS KASUTAMATA JÄÄNUD PREPARAADI VÕI NENDE JÄÄTMETE, KUI NEID TEKIB, HÄVITAMISEL

Kasutamata jäänud ravimeid ega jäätmematerjali ei tohi ära visata kanalisatsiooni kaudu ega koos majapidamisprügiga.

PAKENDI INFOLEHE VIIMASE KOOSKÕLASTAMISE KUUPÄEV

Oktoober 2014

LISAINFO

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.

OÜ Zoovetvaru

Uusaru 5

Saue 76505

Tel: 800 9000