Cestal cat flavour - tablett (20mg +80mg)

ATC Kood: QP52AA83
Toimeaine: prasikvanteel +püranteel
Tootja: Ceva Santé Animale

Artikli sisukord

Cestal Cat Flavour
tablett (20mg +80mg)


PAKENDI INFOLEHT

Cestal Cat Flavour, tabletid kassidele

  1. MÜÜGILOA HOIDJA NING, KUI NEED EI KATTU, RAVIMIPARTII VABASTAMISE EEST VASTUTAVA TOOTMISLOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Müügiloa hoidja: Ceva Sante Animale

10 Avenue de la Ballastiere

33500 Libourne Prantsusmaa

Partii vabastamise eest vastutav tootja: Lavet Pharmaceuticals Ltd. Batthyány u. 6

2143 Kistarcsa Ungari

VETERINAARRAVIMI NIMETUS

TOIMEAINETE JA ABIAINETE SISALDUS

Toimeained:

 

Üks tablett sisaldab:

 

prasikvanteeli

20,0 mg

püranteeli

80,0 mg (ekvivalentne 230 mg püranteelembonaadiga)

Cestal Cat Flavour, tabletid kassidele.

Abiained:

Laktoos, nisutärklis, povidoon K-90, talk, magneesiumstearaat, naatriumtärklisglükolaat, kuivatatud pärm, maksa lõhna- ja maitseaine.

NÄIDUSTUSED

Järgnevate paelusside ja ümarusside põhjustatud nakkuse raviks kassidel:

VASTUNÄIDUSTUSED

  • *askariidid: Toxocara cati, Toxascaris leonina (täiskasvanud ja noorvormid)
  • *kõõrpead: Ancylostoma tubaeforme,, Uncinaria stenocephala (täiskasvanud)
  • *paelussid: Taenia spp, Dipylidium caninum, Echinococcus multilocularis (täiskasvanud ja noorvormid).

Mitte kasutada koos piperasiini sisaldavate ravimitega.

KÕRVALTOIMED

Cestal Cat Flavour on ohutu ja madala toksilisusega. Ohutuskatsete käigus ei avastatud kolmekordsete soovitatud annuste manustamisel kliinilisi, hematoloogilisi või biokeemilisi kõrvalreaktsioone.

Kui täheldate tõsiseid kõrvaltoimeid või muid toimeid, mida pole käesolevas pakendi infolehes mainitud, palun teavitage sellest oma veterinaararsti.

LOOMALIIGID

Kass.

ANNUSTAMINE LOOMALIIGITI, MANUSTAMISVIIS(ID) JA –MEETOD

Suukaudne.

Üks tablett 4 kg kehamassi kohta, mis vastab toimeaine järgmistele annustele:

*prasikvanteel

5 mg/kg

*püranteel

20 mg/kg

SOOVITUSED ÕIGE MANUSTAMISE OSAS

Tabletid anda kas otse suhu või segatuna söödaga. Soovitatav on manustada ravimit vahetult enne söötmist.

Enne manustamist ei ole eelnev söögist eemal hoidmine ega eridieet vajalik.

KEELUAEG

Ei rakendata.

SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Hoida temperatuuril kuni 25°C.

Hoida originaalpakendis, valguse eest kaitstult.

Pärast pakendil märgitud kõlblikkusaja lõppu mitte kasutada.

ERIHOIATUSED

Ettevaatusabinõud veterinaarravimit loomale manustavale isikule

Juhuslikul ravimi allaneelamisel pöörduda viivitamatult arsti poole ja näidata pakendi infolehte või pakendi etiketti. Pärast preparaadi käsitsemist pesta käed.

Koostoimed

Mitte manustada samaaegselt koos piperasiini sisaldavate ravimitega. Piperasiin on püranteeli antagonist. Teisi koostoimeid ei ole teada.

Üleannustamine

Cestal Cat Flavour`i üleannustamisest tingitud kõrvalnähte esineb harva. Ohutuskatsetes ei täheldatud kolmekordsel üleannustamisel ühtegi toksilist efekti.

Üleannustamise kahtlusel tuleb rakendada vajadusel sümptomaatilist ravi.

ERINÕUDED ETTEVAATUSABINÕUDE OSAS KASUTAMATA JÄÄNUD PREPARAADI VÕI NENDE JÄÄTMETE, KUI NEID TEKIB, HÄVITAMISEL

Kasutamata jäänud ravimeid ega jäätmematerjali ei tohi ära visata kanalisatsiooni kaudu ega koos majapidamisprügiga.

PAKENDI INFOLEHE VIIMASE KOOSKÕLASTAMISE KUUPÄEV

Oktoober 2014

LISAINFO

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.

OÜ Zoovetvaru

Uusaru 5

Saue 76505

Tel: 800 9000

RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE

VETERINAARRAVIMI NIMETUS

Cestal Cat Flavour, tabletid kassidele.

KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS

Toimeained:

 

 

Üks tablett sisaldab:

 

 

prasikvanteeli

20,0 mg

 

püranteeli

80,0 mg

(ekvivalentne 230 mg püranteelembonaadiga)

Abiained:

maksa lõhna- ja maitseaine

Abiainete täielik loetelu on esitatud punktis 6.1.

RAVIMVORM

Tablett.

Kollakad, lamedad poolitusjoonega tabletid, mida saab jagada kaheks võrdseks pooleks.

KLIINILISED ANDMED

.Loomaliigid

Kass.

.Näidustused, määrates kindlaks vastavad loomaliigid

Järgnevate nematoodide ja tsestoodide põhjustatud nakkuse raviks kassidel: *askariidid: Toxocara cati, Toxascaris leonina (täiskasvanud ja noorvormid) *kõõrpead: Ancylostoma tubaeforme, Uncinaria stenocephala (täiskasvanud)

*paelussid: Taenia spp, Dipylidium caninum, Echinococcus multilocularis (täiskasvanud ja noorvormid).

.Vastunäidustused

Mitte kasutada koos piperasiini sisaldavate ravimitega.

.Erihoiatused

Ei ole.

. Ettevaatusabinõud

Ettevaatusabinõud kasutamisel loomadel

Ei ole.

Ettevaatusabinõud veterinaarravimit loomale manustavale isikule

Juhuslikul ravimi allaneelamisel pöörduda viivitamatult arsti poole ja näidata pakendi infolehte või pakendi etiketti. Pärast preparaadi käsitsemist pesta käed.

.Kõrvaltoimed (sagedus ja tõsidus)

Cestal Cat Flavour on ohutu ja madala toksilisusega. Ohutuskatsete käigus ei avastatud kolmekordsete soovitatud annuste manustamisel kliinilisi, hematoloogilisi või biokeemilisi kõrvalreaktsioone.

.Kasutamine tiinuse, laktatsiooni või munemise perioodil

Lubatud kasutada tiinuse ajal.

.Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Mitte manustada samaaegselt koos piperasiini sisaldavate ravimitega. Piperasiin on püranteeli antagonist. Teisi koostoimeid ei ole teada.

.Annustamine ja manustamisviis

Üks tablett 4 kg kehamassi kohta, mis vastab toimeaine järgmistele annustele:

*prasikvanteeli

5 mg/kg

*püranteeli

20 mg/kg

Tabletid anda kas otse suhu või segatuna söödaga.

Soovitatav on manustada ravimit vahetult enne söötmist. Enne manustamist ei ole eelnev söögist eemal hoidmine ega eridieet vajalik.

. Üleannustamine (sümptomid, esmaabi, antidoodid), vajadusel

Cestal Cat Flavour`i üleannustamisest tingitud kõrvalnähte esineb harva. Ohutuskatsetes ei täheldatud kolmekordsel üleannustamisel ühtegi toksilist efekti.

Üleannustamise kahtlusel tuleb rakendada vajadusel sümptomaatilist ravi.

. Keeluaeg (-ajad)

Ei rakendata.

FARMAKOLOOGILISED OMADUSED

Farmakoterapeutiline rühm: Kinoliini derivaadid ja sarnased ained.

ATC-vet kood: QP52AA83.

Farmakodünaamilised omadused

Cestal Cat Flavour on laia toimespektriga anthelmintikum, mis toimeainetena sisaldab prasikvanteeli ja püranteelembonaati. See kombinatsioon toimib kassidel levinud paelusside ja ümarusside ning ka nende noorvormide suhtes. Prasikvanteel toimib paelusside vastu, seda kasutatakse nii humaanmeditsiinis kui veterinaarias ning sellel on toime oluliste paelusside (Taenia taeniaformis, T. pisiformis, T. hydatigena, Dipylidium caninum, Echinococcus multilocularis) suhtes kassidel. Püranteel toimib kassidel levinud askariidide (Toxocara cati, Toxascaris leonina) ja kõõrpealiste (Ancylostoma tubaeformae, Uncinaria stenocephala) suhtes, manustatuna ühekordses annuses 20 mg kg KM kohta.

Vastavalt ohutuskatsetele on Cestal Cat Flavour madala toksilisusega.

Farmakokineetilised andmed

Kõigil testitud loomaliikidel imendub prasikvanteel suukaudse manustamise järel seedetraktist kiiresti ja peaaegu täielikult. Maksimaalne seerumisisaldus saavutati 0,3–2 tunni möödudes ja ravim jaotub kiiresti kõigisse elunditesse. Umbes 80% annusest eritub uriiniga metaboliitidena. 90% manustatud annusest eritub 24 tunni jooksul.

Püranteelembonaadi imendumine seedetraktist on väga piiratud. See eritub peamiselt roojaga. Alla 15% eritub uriiniga muutumatult ja metaboliitidena.

FARMATSEUTILISED ANDMED

.Abiainete loetelu

Laktoos, nisutärklis, povidoon K-90, talk, magneesiumstearaat, naatriumtärklisglükolaat, kuivatatud pärm, maksa lõhna- ja maitseaine.

.Sobimatus

Ei ole teada.

.Kõlblikkusaeg

Müügipakendis veterinaarravimi kõlblikkusaeg: 2 aastat.

.Säilitamise eritingimused

Hoida temperatuuril kuni 25°C.

Hoida originaalpakendis, valguse eest kaitstult.

.Vahetu pakendi iseloomustus ja koostis

Esmane pakend: blisterpakend.

Teisene pakend: pappkarp.

Pakend: 2 tabletti blisterpakendis. 5 või 25 blistrit pakendis.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

6.6.Erinõuded ettevaatusabinõude osas kasutamata jäänud veterinaarravimite või nende kasutamisest tekkinud jäätmete hävitamisel

Kasutamata veterinaarravim või selle jäätmed tuleb hävitada vastavalt kohalikule seadusandlusele.

MÜÜGILOA HOIDJA

Ceva Sante Animale

10 Avenue de la Ballastiere

33500 Libourne Prantsusmaa

MÜÜGILOA NUMBER

ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE / MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV

Esmase müügiloa väljastamise kuupäev: 06.02.2004

Müügiloa viimase uuendamise kuupäev: 17.10.2014

TEKSTI LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV

Oktoober 2014

MÜÜGI, TARNIMISE JA/VÕI KASUTAMISE KEELD

Ei rakendata.