Carsil - kõvakapsel (110mg) - Pakendi infoleht

ATC Kood: A05BA03
Toimeaine: silümariin
Tootja: Sopharma AD

Artikli sisukord

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Carsil, 110 mg kõvakapslid

Silümariin (Silymarinum)

Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu on kirjeldatud selles infolehes või nagu arst või apteeker on teile selgitanud.

 • Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
 • Lisateabe saamiseks pidage nõu oma apteekriga.
 • Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.
 • Kui te ei tunne end paremini või tunnete end halvemini, peate võtma ühendust arstiga.

Infolehe sisukord

 1. Mis ravim on Carsil ja milleks seda kasutatakse
 2. Mida on vaja teada enne Carsil´i võtmist
 3. Kuidas Carsil’i võtta
 4. Võimalikud kõrvaltoimed
 5. Kuidas Carsil’i säilitada
 6. Pakendi sisu ja muu teave
 7. Mis ravim on Carsil ja milleks seda kasutatakse

Carsil on ravim, mis sisaldab toimeainena silümariini, mis on eraldatud hariliku maarjaohaka seemnetest. Silümariin aktiveerib kahjustatud maksarakkudes valkude ja fosfolipiidide sünteesi, stabiliseerib rakkude membraane, seondub vabade radikaalidega (antioksüdatiivne toime), kaitstes seeläbi maksarakke kahjulike mõjude eest.

Silümariini kasutatakse toetavaks raviks maksakahjustuse korral.

Mida on vaja teada enne Carsil´i võtmist

Ärge võtke Carsil’i

 • kui olete toimeaine või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline;
 • kui olete allergiline maarjaohaka või teiste korvõieliste (Asteraceae) sugukonda kuuluvate taimede suhtes;
 • kui tegemist on alla 12aastase lapse või noorukiga, kuna ohutus ja efektiivsusandmeid ei ole piisavalt kasutamise kohta selles vanuserühmas.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Rääkige enne Carsil´i võtmist oma arsti või apteekriga.

Kui teil esineb hormonaalsete häiretega seonduvaid haigusi (näiteks emaka-, munasarja-, rinnanäärme- või eesnäärmekasvaja), peate enne Carsil’i võtmise alustamist pidama nõu oma arstiga.

Carsil kapsleid kasutatakse maksakahjustuse toetusravis, mistõttu ravi ajal peab jätkama õiget toitumist ja hoiduma alkoholi tarvitamisest.

Muud ravimid ja Carsil

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te võtate, olete hiljuti võtnud või kavatsete võtta mis tahes muid ravimeid.

Silümariini kohta ei ole teadaolevaid kliiniliselt olulisi koostoimeid teiste ravimitega.

Rasedus ja imetamine

Kui te olete rase või imetate, arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arsti või apteekriga. Teie arst otsustab, kas te võite sellel ajal Carsil’i võtta. Kui te imetate, ei ole Carsil kasutamine soovitatav.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Carsil ei mõjuta autojuhtimisel ja masinate käsitsemise võimet.

Kuidas Carsil’i võtta

Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu on kirjeldatud selles infolehes või nagu teie arst või apteeker on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Kapslid neelatakse alla tervelt koos piisava koguse vedelikuga. Ärge närige kapsleid.

Soovitatav annus on 1 kapsel 2...3 korda ööpäevas. Ravikuuri kestus peab olema vähemalt 3 kuud.

Kui te võtate Carsil’i rohkem kui ette nähtud

Kui te olete võtnud soovituslikust annusest suurema koguse, pöörduge oma arsti poole. Üleannustamise juhtudest ei ole seoses selle ravimi kasutamisega teatatud.

Kui te unustate Carsil’i võtta

Kui teil on annus vahele jäänud, võtke see ära niipea kui võimalik. Kui järgmise annuse aeg on juba peaaegu käes, jätkake nagu tavaliselt. Ärge võtke kahekordset annust, kui annus jäi eelmisel korral võtmata.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Harv (võib mõjutada kuni 1 inimest 1000st):

 • olemasolevate vestibulaarsete häirete tugevnemine,
 • kõhulahtisus

Väga harv (võib mõjutada kuni 1 inimest 10 000st):

 • allergilised nahareaktsioonid – sügelus, lööve, nõgestõbi

Teadmata (esinemissagedust ei saa olemasolevate andmete alusel hinnata):

 • anafülaktiline šokk (raske allergiline reaktsioon, millega kaasnevad hingamishäired ja pearinglus),
 • iiveldus, oksendamine, söögiisu kadumine, seedehäired koos soolegaasidega, kõhuvalu.

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või meditsiiniõega. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada www.ravimiamet.ee kaudu.Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

Kuidas Carsil’i säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel eritingimusi.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

Pakendi sisu ja muu teave

Mida Carsil sisaldab

 • Toimeaine on maarjaohaka viljadest eraldatud silümariin. Üks kõvakapsel sisaldab 200...244,4 mg maarjaohaka viljade rafineeritud ja standardiseeritud kuivekstrakti (35...50:1), mis vastab 110 mg silümariinile silibiniinina.
 • Teised abiained on: mannitool (E421), povidoon K 25, polüsorbaat 80, naatriumlaurüülsulfaat, naatriumtärklisglükolaat (Tüüp A), magneesiumstearaat, veevaba kolloidne ränidioksiid, naatriumvesinikkarbonaat, must raudoksiid (E 172), punane raudoksiid (E 172), kollane raudoksiid (E 172), titaandioksiid (E 171), želatiin.

Kuidas Carsil välja näeb ja pakendi sisu

Kõvad, silindrikujulised, roosakaspruuni (karamelli) värvusega želatiinkapslid, millel on läbipaistmatu kapsli keha ja šokolaadipruun läbipaistmatu kapsli kate.

Kapsli sisu: pulbristatud mass, milles võib olla tükke, kahvatukollane kuni kollakaspruun värvus ja kergelt spetsiifiline lõhn.

6 kõvakapslit värvitus läbipaistvas PVC/alumiinium blistris, 5 blistrit pappkarbis koos pakendi infolehega.

Müügiloa hoidja ja tootja

SOPHARMA AD

16 Iliensko Shosse Sofia 1220 Bulgaaria

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole: VIP Pharma Eesti OÜ

Uusaru 5 Saue 76505 Eesti

Infoleht on viimati uuendatud oktoobris 2018.