Puudub Eestis kehtiv müügiluba või meil ei ole andmeid veel

Comtan

ATC Kood: N04BX02
Toimeaine: entacapone
Tootja: Novartis Europharm Ltd.

Artikli sisukord

 

LISA I

RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 2

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Comtan 200 mg õhukese polümeerikattega tabletid

2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS

Iga õhukese polümeerikattega tablett sisaldab 200 mg entakapooni

Abiained:

Iga tablett sisaldab 1,82 mg sukroosi.

Abiainete täielik loetelu vt lõik 6.1.

3. RAVIMVORM

Õhukese polümeerikattega tablett

Pruunikasoranž, ovaalne, kaksikkumer kaetud tablett, ühele küljele sissepressitud “Comtan”.

4. KLIINILISED ANDMED

4.1 Näidustused

Entakapoon on näidustatud täiendava ravimina kombinatsioonis levodopa/benserasiidi või levodopa/karbidopaga Parkinsoni tõve korral täiskasvanutel, eriti toimelõpu fenomeniga fluktuatsioonidega patsientidel, kui haigus ei allu nendele kombinatsioonidele.

4.2 Annustamine ja manustamisviis

Entakapooni tohib kasutada ainult kombinatsioonis levodopa/benserasiidi või levodopa/karbidopaga. Nende levodopa kombinatsioonravimite kohta käivad juhised kehtivad ka kasutamisel kombinatsioonis entakapooniga.

Annustamine

Üks 200 mg tablett võetakse koos iga levodopa/dopa dekarboksülaasi inhibiitori annusega. Maksimaalne soovitatav annus on 200 mg kümme korda päevas, st 2000 mg entakapooni.

Entakapoon tõstab levodopa efektiivsust. Seega, et vähendada levodopa poolt põhjustatud dopamiinergiliste kõrvaltoimete reaktsioone nt düskineesiaid, iiveldust, oksendamist ja hallutsinatsioone, tuleb sageli reguleerida levodopa annust esimestel päevadel või nädalatel pärast entakapoonravi alustamist. Levodopa igapäevast annust võib vähendada umbes 10...30% suurendades annustevahelisi intervalle ja/või vähendades levodopa kogust igas annuses vastavalt patsiendi kliinilisele seisundile.

Entakapoonravi lõpetamisel on vajalik reguleerida teiste parkinsonismivastaste ravimite, eriti levodopa, annuseid, et tagada piisavat parkinsonismi sümptomite kontrolli all hoidmist.

Entakapoon suurendab levodopa biosaadavust standardsetest levodopa/benserasiidi preparaatidest veidi (5...10%) rohkem, kui standardsetest levodopa/karbidopa preparaatidest. Seetõttu võivad standardseid levodopa/benserasiidi preparaate kasutavad patsiendid vajada suuremat levodopa annuse vähendamist entakapoonravi alustamisel. 3

Neerupuudulikkus: Neerupuudulikkus ei mõjuta entakapooni farmakokineetikat ning puudub vajadus annuse muutmiseks. Siiski tuleb dialüüsi saavatel patsientidel kaaluda pikemaid manustamisintervalle (vt lõik 5.2).

Maksapuudulikkus: vaata lõik 4.3

Eakad: eakatel pole vaja entakapooni annust muuta.

Lapsed: Ohutus ja efektiivsus lastel vanuses kuni 18-aastat pole veel tõestatud. Andmed puuduvad.

Manustamisviis

Entakapooni manustatakse suu kaudu ja samaaegselt iga levodopa/karbidopa või levodopa/benserasiidi annusega.

Entakapooni võib manustada kas koos toiduga või ilma (vt lõik 5.2 Farmakokineetilised omadused).

4.3 Vastunäidustused

- Ülitundlikkus toimeaine või ravimi ükskõik millise abiaine suhtes.

- Maksapuudulikkus.

- Feokromotsütoom.

- Samaaegne entakapooni ja mitteselektiivsete monoamiini oksüdaasi (MAO-A ja MAO-B) inhibiitorite (nt fenelsiin, tranüültsüpromiin).

- Samaaegne selektiivse MAO-A inhibiitori ja selektiivse MAO-B inhibiitori ning entakapooni kasutamine (vt lõik 4.5).

- Eelnev maliigne neuroleptiline sündroom (MNS) ja/või traumaatiline rabdomüolüüs anamneesis.

 

4.4 Hoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Parkinsoni tõve patsientidel on harva täheldatud raskete düskineesiate või maliigse neuroleptilise sündroomi (MNS) järgset rabdomüolüüsi.

MNS-i, mis hõlmab ka rabdomüolüüsi ja hüpertermiat, iseloomustavad motoorsed sümptomid (rigiidsus, müokloonus, treemor), vaimse seisundi muutused (nt erutus, segasus, kooma), hüpertermia, autonoomse närvisüsteemi düsfunktsioon (tahhükardia, labiilne vererõhk) ja seerumi kreatiinfosfokinaasi aktiivsuse suurenemine. Individuaalsetel juhtudel võivad esineda vaid mõned neist sümptomitest ja/või leidudest.

MNS-i ega rabdomüolüüsi seost entakapoonraviga pole leitud kontrollitud uuringutes, kus entakapoonravi lõpetati järsku. Turustamisjärgselt on teatatud üksikutest MNS sümptomitega juhtudest, eriti seoses entakapooni ja teiste samaaegsete dopamiinergiliste ravimpreparaatidega ravi järsu vähendamise või lõpetamisega. Vajadusel tuleb entakapoon- ja teiste dopamiinergiliste ravimitega ravi lõpetada aeglaselt ning kui esinevad vastavad tunnused ja/või sümptomid hoolimata aeglasest ravi lõpetamisest entakapooniga, võib olla vajalik levodopa annuse suurendamine.

Südame isheemiatõvega patsientidele tuleb entakapooni ordineerida ettevaatusega.

Oma toimemehhanismi tõttu võib entakapoon sekkuda katehhoolrühma sisaldavate ravimite metabolismi ning tugevdada nende toimet. Seetõttu tuleb entakapooni manustada ettevaatlikult patsientidele, keda ravitakse ravimitega, mida metaboliseerib katehhool-O-metüültransferaas (COMT), 4

nt rimiterool, isoprenaliin, adrenaliin, noradrenaliin, dopamiin, dobutamiin, alfa-metüüldopa ja apomorfiin (vt ka lõik 4.5).

Entakapooni antakse alati täiendavalt levodopa ravile. Seetõttu tuleb entakapoonravi korral alati arvestada levodopa ravi korral kehtivaid ettevaatusabinõusid. Entakapoon tõstab levodopa biosaadavust standardsetest levodopa/benserasiidi preparaatidest 5...10% rohkem, kui standardsetest levodopa/karbidopa preparaatidest. Vastavalt võivad soovimatud dopamiinergilised reaktsioonid olla sagedasemad, kui entakapoon lisatakse levodopa/benserasiidravile (vt ka lõik 4.8). Levodopaga seotud dopamiinergiliste kõrvaltoimete reaktsioonide vähendamiseks on sageli vajalik levodopa annuse vähendamine esimeste päevade või nädalate jooksul pärast entakapoonravi alustamist vastavalt patsiendi kliinilisele seisundile (vt lõik 4.2 ning 4.8).

Entakapoon võib süvendada levodopa poolt põhjustatud ortostaatilist hüpotensiooni. Entakapooni tuleb manustada ettevaatlikult patsientidele, kes kasutavad teisi ravimeid, mis võivad põhjustada ortostaatilist hüpotensiooni.

Kliinilistes uuringutes täheldati soovimatuid dopamiinergilisi reaktsioone nt. düskineesiaid, sagedamini patsientidel, keda raviti entakapooni ja dopamiini agonisti (nagu bromokrüptiin), selegiliini või amantadiiniga, võrreldes patsientidega, kes koos taolise kombinatsiooniga said platseebot. Entakapoonravi alustamisel võib olla vajalik korrigeerida teiste parkinsonismivastaste ravimpreparaatide annuseid.

Parkinsoni tõvega patsientidel on entakapooni manustamisel koos levodopaga tekkinud somnolentsus ja äkilise uinumise episoodid. Seetõttu tuleb olla ettevaatlik ka autojuhtimisel ja masinate käsitlemisel (vt lõik 4.7).

Diarröaga haigetel on soovitatav jälgida kehakaalu, et ära hoida potentsiaalset suurt kaalukaotust. Entakapooni kasutamisel tekkiv pikaajaline või püsiv kõhulahtisus võib olla koliidi sümptom. Pikaajalise ja püsiva kõhulahtisuse ilmnemisel tuleb ravi selle ravimiga lõpetada ning kaalutleda uuringute ja sobiva ravi vajalikkust.

Dopamiiniagoniste ja teisi dopamiinergilist ravi nagu entakapooni koos levodopaga raviks saavatel Parkinsoni tõve haigetel on kirjeldatud patoloogilist hasartmängurlust, suurenenud libiidot ja hüperseksuaalsust.

Haigetel, kellel on kujunenud suhteliselt lühikese ajaga progressiivne anoreksia, asteenia ja kaalu langus, peaks tegema üldise meditsiinilise läbivaatuse kaasaarvatud maksa funktsiooni hindamise.

Comtan tabletid sisaldavad sukroosi. Seepärast päriliku fruktoositalumatuse, glükoos-galaktoos malabsorptsiooni või sukraasisomaltaas puudulikusega patsiendid ei tohi seda ravimit kasutada.

4.5 Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Soovitatud ravirežiimi kasutamisel pole leitud entakapooni koostoimet karbidopaga. Farmakokineetilist koostoimet benserasiidiga pole uuritud.

Üheannuselistes uuringutes tervetel vabatahtlikel ei leitud koostoimeid entakapooni ja imipramiini või entakapooni ja moklobemiidi vahel. Samuti ei leitud entakapooni ja selegeliini vahelisi koostoimeid korduvate annustega uuringutel parkinsonismipatsientidel. Siiski on siiani piiratud entakapooni kasutamise kliiniline kogemus koos paljude ravimpreparaatidega, kaasa arvatud MAO-A inhibiitorid, tritsüklilised antidepressandid, noradrenaliini tagasihaarde inhibiitorid nagu desipramiin, maprotiliin ja venlafaksiin ning ravimid, mida metaboliseeritakse COMT poolt (nt katehhoolamiinid: rimiterool, isoprenaliin, adrenaliin, noradrenaliin, dopamiin, dobutamiin, alfa-metüüldopa, apomorfiin ja paroksetiin) Nimetatud ravimite kombineeritud kasutamisel koos entakapooniga tuleks olla ettevaatlik (vt ka lõigud 4.3 ja 4.4). 5

Entakapooni võib kasutada koos selegiliiniga (selektiivne MAO-B inhibiitor), kuid selegiliini annus ei tohi ületada 10 mg ööpäevas.

Entakapoon võib moodustada rauaga seedetraktis kelaate. Entakapooni ja rauapreparaate tuleb manustada vähemalt 2...3-tunnise intervalliga (vt lõik 4.8).

Entakapoon seostub inimese albumiiniga II asendis, mis seob ka mitmeid teisi ravimeid nagu diasepaam ja ibuprofeen. Kliinilisi koostoime uuringuid diasepaami ja mittesteroidsete põletikuvastaste ravimpreparaatidega pole läbi viidud. In vitro uuringute põhjal ei ole ravimite terapeutiliste annuste kasutamisel põhjust eeldada olulist asendamist.

Kuna in vitro uuringutes esines entakapoonil afiinsus tsütokroom P450 2C9 suhtes (vt lõik 5.2), on võimalik, et entakapoon mõjutab nende ravimpreparaatide kontsentratsioone, mis metaboliseeruvad mainitud isoensüümi abil, nagu S- varfariin. Tervetel vabatahtlikel tehtud, koostoimet käsitlevas uuringus ei mõjutanud entakapoon sellest hoolimata S-varfariini kontsentratsiooni vereplasmas, samas R-varfariini AUC oli keskmiselt 18% kõrgem [CI90 11–26%]. INR-tase tõusis keskmiselt 13% [CI90 6–19%]. Seetõttu soovitatakse kontrollida varfariini saavate haigete INR-taset entakapoonravi alustades.

4.6 Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Loomkatsetes, kus kasutati entakapooni annustes, mis märkimisväärselt ületasid raviannuseid, ei leitud teratogeenset või primaarset fetotoksilist toimet. Kuna puudub kogemus rasedate naistega, ei tohi entakapooni raseduse ajal kasutada.

Loomkatsetes eritus entakapoon rinnapiima. Entakapooni ohutus imikutel on teadmata. Entakapoonravi ajal ei tohi naised imetada.

4.7 Toime reaktsioonikiirusele

Comtan koos levodopaga võib omada tugevat toimet autojuhtimise ja masinate käsitsemise võimele. Entakapoon võib koos levodopaga põhjustada pearinglust ja sümptomaatilist ortostatismi. Seepärast tuleb autojuhtimisel või masinatega töötamisel olla ettevaatlik.

Entakapoonravi koos levodopaga saavatel patsientidel, kellel tekib unisus ja/või äkilise uinumise episood, tuleb keelata autojuhtimine ja tegevused, kus nõrgenenud valvsus võib asetada neid või teisi raske vigastuse või surmaohu olukorda (nt masinate käsitlemine), kuni sellised korduvad episoodid on lahendatud (vt ka lõik 4.4).

4.8 Kõrvaltoimed

Entakapooni kõige sagedasemad kõrvaltoimed on seotud dopamiinergilise aktiivsuse tõusuga ja esinevad kõige sagedamini ravi alguses. Levodopa annuse vähendamine vähendab nende reaktsioonide raskust ja esinemissagedust. Teised põhilised kõrvaltoimed on gastrointestinaalsed sümptomid, nagu iiveldus, oksendus, kõhuvalud, kõhukinnisus ja diarröa. Uriin võib värvuda punakas-pruuniks entakapooni toimel, kuid see on ohutu nähtus.

Tavaliselt on entakapooni poolt põhjustatud kõrvaltoimed kerged või mõõdukad. Kliinilistes uuringutes kõige sagedasemateks reaktsioonideks, mis viisid entakapoon ravi katkestamisele olid seedetrakti sümptomid (nt diarröa, 2,5%) ja tõusnud dopamiinergilised levodopa kõrvaltoimed (nt düskineesiad, 1,7%).

Kliiniliste uuringute ühendandmeil, mis hõlmasid 406 entakapooni saanud patsienti ja 296 platseebot saanud patsienti esinesid tunduvalt sagedamini entakapooni kui platseebo korral düskineesiad (27%), iiveldus (11%), kõhulahtisus (8%), kõhuvalu (7%) ja suukuivus (4,2%). 6

Mõned kõrvaltoimed nagu düskineesiad, iiveldus ja kõhuvalu võivad sagedamini esineda entakapooni suurte annuste (1400 kuni 2000 mg päevas) korral kui väikeste annuste korral.

 

Tabelis 1 on toodud ravimi kõrvaltoimed, mis on kogutud nii entakapooni kliinilistest uuringutest kui ka turustamisjärgselt.

Tabel 1* Kõrvaltoimed Psühhiaatrilised häired

Sage:

Unetus, hallutsinatsioonid, segasustunne, paroniiria

Väga harv:

Agiteeritus

Närvisüsteemi häired

Väga sage:

Düskineesia

Sage:

Parkinsonismi süvenemine, pearinglus, düstoonia, hüperkineesia

Südame häired**

Sage:

Südame isheemiatõve ilmingud, sealjuures mitte müokardiinfarkt (nt rinnaangiin)

Aeg-ajalt:

Müokardiinfarkt

Seedetrakti häired

Väga sage:

Iiveldus

Sage:

Kõhulahtisus, kõhuvalu, suukuivus, kõhukinnisus, oksendamine

Väga harv:

Anoreksia

Teadmata:

Koliit

Maksa ja sapiteede häired

Harv:

Maksafunktsiooni testid anormaalsed

Teadmata:

Hepatiit koos peamiselt kolestaatiliste nähtudega (vt.lõik 4.4)

Naha ja nahaaluskoe kahjustused

Harv:

Erütematoosne või makulopapuloosne lööve

Väga harv:

Urtikaaria

Teadmata:

Naha, juuste, habeme ja küünte värvi muutused

Neerude ja kuseteede häired

Väga sage:

Uriini värvuse muutus

Üldised häired ja manustamiskoha reaktsioonid

Sage:

Väsimus, suurenenud higistamine, kukkumine

Väga harv:

Kehakaalu langus

 

 

 

* Kõrvaltoimed on klassifitseeritud sageduse alusel, kõige sagedasem esimesena kasutades järgmist klassifikatsiooni: Väga sage (1/10); sage (1/100 kuni <1/10); aeg-ajalt (1/1000 kuni <1/100); harv (1/10000 kuni <1/1000); väga harv (<1/10000), teadmata (ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel, kuni on olemas andmebaas kliinilistest uuringutest või epidemioloogilistest uuringutest).

** Müokardiinfarkti ja teiste südame isheemiatõve ilmingute esinemissageduse andmed (vastavalt 0.43% ja 1.54%) on saadud analüüsides 13 topeltpimedat uuringut, millest võttis osa 2082 patsienti, kellel entakapooni kasutamisel esines annuse lõpu motoorseid kõikumisi.

Entakapoon koos levodopaga on põhjustanud päevast unisust ja äkilisi uinumise episoode.

Dopamiiniagoniste ja teist dopamiinerigilist ravi nagu entakapooni koos levodopaga, ja seda eriti just suurtes annustes, raviks saavatel Parkinsoni tõve haigetel on kirjeldatud väljendunud patoloogilist hasartmängurlust, suurenenud libiidot ja hüperseksuaalsust, mis olid üldiselt taanduvad kas ravimi annuste vähendamise või ravi katkestamisega.

On teatatud üksikutest MNS-i juhtudest, mis on järgnenud järsule entakapooni ja muu dopamiinergiliste ravi vähendamisele või lõpetamisele.

On teatatud ka üksikutest rabdomüolüüsi juhtudest.

4.9 Üleannustamine

Turustamisjärgsed andmed sisaldavad üksikuid üleannustamise juhtumeid, kus teatatud suurim entakapooni annus oli 16000 mg. Nende üleannustamise juhtude puhul olid ägedateks sümptomiteks segasus, vähenenud aktiivsus, somnolentsus, hüpotoonia, naha kahvatus ja urtikaaria. Ägeda üleannustamise ravi on sümptomaatiline.

5. FARMAKOLOOGILISED OMADUSED

5.1 Farmakodünaamilised omadused

Farmakoterapeutiline grupp: teised dopamiinergilised ained, ATC-kood: N04BX02.

Entakapoon kuulub uude ravimite klassi, katehhool-O-metüültransferaasi (COMT) inhibiitorite hulka. Ta on pöörduva toimega spetsiifiline ja peamiselt perifeerselt toimiv COMT inhibiitor, mis on ette nähtud manustamiseks koos levodopa preparaatidega. Pärssides COMT ensüümi, langetab entakapoon levodopa metaboolset muundumist 3-O-metüüldopaks (3-OMD). See põhjustab kõrgema levodopa AUC. Suureneb ajukoele kättesaadava levodopa kogus. Entakapoon pikendab sel moel kliinilist vastust levodopale.

Entakapoon inhibeerib COMT ensüümi peamiselt perifeersetes kudedes. COMT inhibeerimine punastes verelibledes järgneb koheselt entakapooni plasmakontsentratsioonile, mis näitab selgelt COMT inhibeerimise pöörduvat iseloomu.

Kliinilised uuringud

Entakapooni või platseebot manustati koos levodopa/dopa dekarboksülaasi inhibiitori iga annusega kahes III faasi topeltpimedas uuringus kokku 376 patsiendile, kellel esinesid Parkinsoni tõbi ja toimelõpu fenomeniga fluktuatsioonid. Tulemused on toodud Tabelis 2. I uuringus mõõdeti ON-aega (tundides) patsientide päevikutest ja II uuringus mõõdeti igapäevase ON-aja suhet.

Tabel 2. Igapäevane ON-aeg (Keskmine ±SD) Uuring I: Ööpäevane On-aeg (tundides)

Entakapoon (n=85)

Platseebo (n=86)

Erinevus

Esialgne

9,3±2,2

9,2±2,5

Nädal 8…24

10,7±2,2

9,4±2,6

1 t 20 min (8,3%)

CI95% 45 min, 1t56 min

Uuring II: Igapäevane On-aeg proportsionaalselt (%)

Entakapoon (n=103)

Platseebo (n=102)

Erinevus

Esialgne

60,0±15,2

60,8±14,0

Nädal 8…24

66,8±14,5

62,8±16,80

4,5% (0 t 35 min)

CI95% 0,93%, 7,97%

           

Vastavalt esinesid vähenemised ka OFF-ajas.

Protsentuaalne muutus algsest OFF-ajast oli –24% entakapooni rühmas ja 0% platseebo rühmas I uuringus. Vastavad arvud II uuringus olid –18% ja –5%. 8

5.2 Farmakokineetilised omadused

Toimeaine üldine iseloomustus

Imendumine

Entakapooni imendumises esinevad suured intra- ja interindividuaalsed erinevused.

Maksimaalne plasmakontsentratsioon (Cmax) saavutatakse tavaliselt üks tund pärast entakapooni 200 mg tableti suukaudset manustamist. Ravimi toimeaine allub ulatuslikule esmase maksapassaaži metabolismile. Pärast suukaudset manustamist on entakapooni biosaadavus umbes 35%. Toit ei mõjuta märkimisväärselt entakapooni imendumist.

Jaotumine

Pärast seedetraktist imendumist jaotub entakapoon kiiresti perifeersetesse kudedesse jaotusruumalaga 20 liitrit püsiolekus (Vdss). Umbes 92% annusest elimineerub B-faasi ajal lühikese eliminatsiooni poolväärtusajaga 30 minutit. Entakapooni kogukliirens on umbes 800 ml/min.

Entakapoon seostub ulatuslikult plasmavalkudega. Inimese plasmas on terapeutiliste annuste piirides vaba fraktsioon umbes 2,0%. Terapeutilistes kontsentratsioonides ei tõrju entakapoon välja teisi ulatuslikult seostuvaid toimeaineid (nt varfariin, salitsüülhape, fenüülbutasoon või diasepaam), samuti ei tõrju teda välja ükski nimetatud toimeainetest terapeutilistes või suuremates kontsentratsioonides.

Metabolism

Väike kogus entakapoonist, (E)-isomeer, muutub (Z)-isomeeriks. (E)-isomeer moodustab 95% entakapooni AUC-st. (Z)-isomeer ja teiste metaboliitide jäljed moodustavad ülejäänud 5%.

Andmed in vitro uuringutest, milles kasutati inimese maksa mikrosomaalseid preparaate, näitavad, et entakapoon inhibeerib tsütokroom P450 2C9 (IC50 4 μM). Entakapoon näitas vähest või mitte mingit pärssivat toimet teistele P450 tüübi isoensüümidele (CYP1A2, CYP2A6, CYP2D6, CYP2E1, CYP3A and CYP2C19) (vt lõik 4.5).

Eliminatsioon

Entakapooni eliminatsioon toimub peamiselt mitterenaalsete metaboolsete teede kaudu. Arvatakse, et umbes 80…90% annusest eritub roojaga, kuigi see pole inimese puhul kinnitatud. Umbes 10...20% eritub uriiniga. Uriini eritub muutumatu entakapoon ainult jälgedena. Enamus (95%) uriiniga erituvast ravimist on konjugeeritud glükuroonhappega. Uriinis leiduvatest metaboliitidest on ainult umbes 1% moodustunud oksüdeerumise teel.

Omadused patsientidel

Entakapooni farmakokineetilised omadused on sarnased nii noortel kui eakatel täiskasvanutel. Ravimi metabolism on aeglustunud kerge kuni mõõduka maksapuudulikkusega patsientidel (Child-Pugh klass A ja B), mis viib entakapooni plasmakontsentratsiooni tõusule nii imendumis- kui eliminatsioonifaasis (vt lõik 4.3). Neerupuudulikkus ei mõjuta entakapooni farmakokineetikat. Siiski võib dialüüsi saavatel patsientidel kaaluda pikemat manustamisintervalli.

5.3 Prekliinilised ohutusandmed

Farmakoloogilise ohutuse, kroonilise toksilisuse, genotoksilisuse ja kartsinogeensuse mittekliinilised uuringud ei ole näidanud kahjulikku toimet inimesele. Korduva annuse toksilisuse uuringutel täheldati aneemiat, mis on arvatavasti põhjustatud entakapooni poolt kelaatide moodustumise tõttu rauaga. Mis puudutab reproduktsioonitoksilisust, siis küülikutel täheldati terapeutiliste annuste korral vähenenud loote kaalu ja veidi aeglustunud luude arengut. 9

6. FARMATSEUTILISED ANDMED

6.1 Abiainete loetelu

Tableti sisu

Mikrokristalne tselluloos

Mannitool

Kroskarmelloosnaatrium

Hüdrogeenitud taimeõli

Magnesium stearaat

Õhukene polümeerikate

Hüpromelloos

Polüsorbaat 80

Glütserool 85%

Sukroos

Kollane raudoksiid (E172)

Punane raudoksiid (E172)

Titaandioksiid (E171)

6.2 Sobimatus

Ei ole kohaldatav.

6.3 Kõlblikkusaeg

3 aastat.

6.4 Säilitamise eritingimused

See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel eritingimusi.

6.5 Pakendi iseloomustus ja sisu

Valged kõrge tihedusega polüetüleenist (HDPE) pudelid valgete polüpropüleenist korkidega, mis sisaldavad 30, 60, 100 või 500 tabletti.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

6.6 Erihoiatused ravimi hävitamiseks

Erinõuded puuduvad.

7. MÜÜGILOA HOIDJA

Novartis Europharm Limited

Wimblehurst Road

Horsham

West Sussex, RH12 5AB

Ühendkuningriik

8. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/98/081/001-004 10

9. ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE/MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV

Esmase müügiloa väljastamine: 22.09.1998

Müügiloa uuendamise kuupäev: 22.09.2008

10. TEKSTI LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV

Täpne informatsioon selle ravimi kohta on kättesaadav Euroopa Ravimiameti kodulehel