Broncophen thymia - pastill (59,5mg) - Pakendi infoleht

ATC Kood: R05CA92
Toimeaine: aed-liivatee ürt
Tootja: Kwizda Pharma GmbH

Artikli sisukord

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Broncophen Thymia, pastillid

Aed-liivatee ürdi kuivekstrakt

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

Võtke Broncophen Thymia’t alati täpselt nii, nagu on kirjeldatud selles infolehes või nagu arst, apteeker või meditsiiniõde on teile selgitanud.

 • Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
 • Lisateabe saamiseks pidage nõu oma apteekriga.
 • Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.
 • Kui pärast 7 päeva möödumist te ei tunne end paremini või tunnete end halvemini, peate võtma ühendust arstiga.

Infolehe sisukord

 1. Mis ravim on Broncophen Thymia ja milleks seda kasutatakse
 2. Mida on vaja teada enne Broncophen Thymia võtmist
 3. Kuidas Broncophen Thymia’t võtta
 4. Võimalikud kõrvaltoimed
 5. Kuidas Broncophen Thymia’t säilitada
 6. Pakendi sisu ja muu teave
 7. Mis ravim on Broncophen Thymia ja milleks seda kasutatakse

Broncophen Thymia on traditsiooniline taimne ravimpreparaat, mille näidustus põhineb pikaajalisel kasutamiskogemusel.

Broncophen Thymia soodustab rögaeritust ülemiste hingamisteede infektsioonidega kaasneva köha puhul.

Mida on vaja teada enne Broncophen Thymia võtmist

Ärge võtke Broncophen Thymia’t

 • kui olete allergiline (ülitundlik) toimeaine aedliivatee või teiste LAMIACEAE sugukonda kuuluvate taimede või selle ravimi mistahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud Lapsed

Ärge andke seda ravimit alla 4-aastastele lastele.

Muud ravimid ja Broncophen Thymia

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada mis tahes muid ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid.

Puuduvad teadaolevad koostoimed teiste ravimitega.

Rasedus ja imetamine

Enne ravimi kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Ravimi toime kohta autojuhtimise ja masinatega töötamise võimele ei ole uuringuid läbi viidud. Broncophen Thymia ei sisalda toimeaineid, mis teadaolevalt põhjustavad uimasust.

Broncophen Thymia sisaldab fruktoosi ja sorbitooli.

Kui arst on teile öelnud, et te ei talu teatud suhkruid, peate te enne ravimi kasutamist konsulteerima arstiga.

Üks pastill vastab ligikaudu 0,1 leivaühikule. Sellega peavad arvestama suhkurtõvega patsiendid.

Kuidas Broncophen Thymia’t võtta

Võtke Broncophen Thymia’t alati täpselt nii, nagu arst või apteeker on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Annustamine

Kui arst ei ole teile öelnud teisiti, on tavaline annus järgmine:

12-aastased ja vanemad lapsed, noorukid, täiskasvanud ja eakad patsiendid: 1…2 pastilli iga 3 kuni 4 tunni järel (4 kuni 6 korda ööpäevas).

4…12-aastased lapsed:

1 pastill iga 3 kuni 4 tunni järel (4 kuni 6 korda ööpäevas).

Suukaudne (imemiseks; laske aeglaselt suus sulada)

Kui pärast 7 päeva möödumist te ei tunne end paremini või tunnete end halvemini, peate võtma ühendust arstiga.

Kui te võtate Broncophen Thymia’t rohkem kui ette nähtud

Sorbitoolil võib olla kerge lahtistav toime koguses 20 g ööpäevas, mis vastab enam kui 40 pastillile.

Kui te unustate Broncophen Thymia’t võtta

Ärge võtke kahekordset annust, kui annus jäi eelmisel korral võtmata.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka Broncophen Thymia põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

On täheldatud üksikuid ülitundlikkusreaktsioone (näiteks sügelus, lööve) või seedetrakti häireid (näiteks iiveldus, oksendamine).

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

Kuidas Broncophen Thymia’t säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage Broncophen Thymia’t pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud sildil ja karbil pärast „Kõlblik kuni:”. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Hoida temperatuuril kuni 25°C.

Hoida blistrid välispakendis, valguse eest kaitstult.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

Pakendi sisu ja muu teave

Mida Broncophen Thymia sisaldab

 • Toimeaine on aedliivatee. 1 pastill sisaldab aedliivatee ürdi kuivekstrakti 59,5 mg (DER = 7…13:1; vähemalt 0,4% tümoolina kalkuleeritud fenoole).
 • Teised koostisosad on: kummiaraabik (E414), fruktoos, sorbitool (E420), maltodekstriin, sidrunhape (E330), naatriumsahhariin (E954), lõhna ja maitseained, vedel parafiin, valge mesilasvaha (E901), puhastatud vesi.

Kuidas Broncophen Thymia välja näeb ja pakendi sisu

Broncophen Thymia on kuuekandilised pruunid pastillid.

Broncophen Thymia on saadaval blisterpakendites, milles on 20 pastilli.

Müügiloa hoidja ja tootja

Kwizda Pharma GmbH Effingergasse 21, 1160 Vienna

Austria

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.

KBM Pharma OÜ

Tähtvere 4

51007 Tartu

Tel: +372 733 8080

Infoleht on viimati uuendatud veebruaris 2014