Broncophen thymia - pastill (59,5mg)

ATC Kood: R05CA92
Toimeaine: aed-liivatee ürt
Tootja: Kwizda Pharma GmbH

Artikli sisukord

BRONCOPHEN THYMIA
pastill (59,5mg)


Pakendi infoleht: teave kasutajale

Broncophen Thymia, pastillid

Aed-liivatee ürdi kuivekstrakt

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

Võtke Broncophen Thymia’t alati täpselt nii, nagu on kirjeldatud selles infolehes või nagu arst, apteeker või meditsiiniõde on teile selgitanud.

 • Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
 • Lisateabe saamiseks pidage nõu oma apteekriga.
 • Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.
 • Kui pärast 7 päeva möödumist te ei tunne end paremini või tunnete end halvemini, peate võtma ühendust arstiga.

Infolehe sisukord

 1. Mis ravim on Broncophen Thymia ja milleks seda kasutatakse
 2. Mida on vaja teada enne Broncophen Thymia võtmist
 3. Kuidas Broncophen Thymia’t võtta
 4. Võimalikud kõrvaltoimed
 5. Kuidas Broncophen Thymia’t säilitada
 6. Pakendi sisu ja muu teave
 7. Mis ravim on Broncophen Thymia ja milleks seda kasutatakse

Broncophen Thymia on traditsiooniline taimne ravimpreparaat, mille näidustus põhineb pikaajalisel kasutamiskogemusel.

Broncophen Thymia soodustab rögaeritust ülemiste hingamisteede infektsioonidega kaasneva köha puhul.

Mida on vaja teada enne Broncophen Thymia võtmist

Ärge võtke Broncophen Thymia’t

 • kui olete allergiline (ülitundlik) toimeaine aedliivatee või teiste LAMIACEAE sugukonda kuuluvate taimede või selle ravimi mistahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud Lapsed

Ärge andke seda ravimit alla 4-aastastele lastele.

Muud ravimid ja Broncophen Thymia

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada mis tahes muid ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid.

Puuduvad teadaolevad koostoimed teiste ravimitega.

Rasedus ja imetamine

Enne ravimi kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Ravimi toime kohta autojuhtimise ja masinatega töötamise võimele ei ole uuringuid läbi viidud. Broncophen Thymia ei sisalda toimeaineid, mis teadaolevalt põhjustavad uimasust.

Broncophen Thymia sisaldab fruktoosi ja sorbitooli.

Kui arst on teile öelnud, et te ei talu teatud suhkruid, peate te enne ravimi kasutamist konsulteerima arstiga.

Üks pastill vastab ligikaudu 0,1 leivaühikule. Sellega peavad arvestama suhkurtõvega patsiendid.

Kuidas Broncophen Thymia’t võtta

Võtke Broncophen Thymia’t alati täpselt nii, nagu arst või apteeker on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Annustamine

Kui arst ei ole teile öelnud teisiti, on tavaline annus järgmine:

12-aastased ja vanemad lapsed, noorukid, täiskasvanud ja eakad patsiendid: 1…2 pastilli iga 3 kuni 4 tunni järel (4 kuni 6 korda ööpäevas).

4…12-aastased lapsed:

1 pastill iga 3 kuni 4 tunni järel (4 kuni 6 korda ööpäevas).

Suukaudne (imemiseks; laske aeglaselt suus sulada)

Kui pärast 7 päeva möödumist te ei tunne end paremini või tunnete end halvemini, peate võtma ühendust arstiga.

Kui te võtate Broncophen Thymia’t rohkem kui ette nähtud

Sorbitoolil võib olla kerge lahtistav toime koguses 20 g ööpäevas, mis vastab enam kui 40 pastillile.

Kui te unustate Broncophen Thymia’t võtta

Ärge võtke kahekordset annust, kui annus jäi eelmisel korral võtmata.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka Broncophen Thymia põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

On täheldatud üksikuid ülitundlikkusreaktsioone (näiteks sügelus, lööve) või seedetrakti häireid (näiteks iiveldus, oksendamine).

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

Kuidas Broncophen Thymia’t säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage Broncophen Thymia’t pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud sildil ja karbil pärast „Kõlblik kuni:”. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Hoida temperatuuril kuni 25°C.

Hoida blistrid välispakendis, valguse eest kaitstult.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

Pakendi sisu ja muu teave

Mida Broncophen Thymia sisaldab

 • Toimeaine on aedliivatee. 1 pastill sisaldab aedliivatee ürdi kuivekstrakti 59,5 mg (DER = 7…13:1; vähemalt 0,4% tümoolina kalkuleeritud fenoole).
 • Teised koostisosad on: kummiaraabik (E414), fruktoos, sorbitool (E420), maltodekstriin, sidrunhape (E330), naatriumsahhariin (E954), lõhna ja maitseained, vedel parafiin, valge mesilasvaha (E901), puhastatud vesi.

Kuidas Broncophen Thymia välja näeb ja pakendi sisu

Broncophen Thymia on kuuekandilised pruunid pastillid.

Broncophen Thymia on saadaval blisterpakendites, milles on 20 pastilli.

Müügiloa hoidja ja tootja

Kwizda Pharma GmbH Effingergasse 21, 1160 Vienna

Austria

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.

KBM Pharma OÜ

Tähtvere 4

51007 Tartu

Tel: +372 733 8080

Infoleht on viimati uuendatud veebruaris 2014

RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE

RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Broncophen Thymia, pastillid

KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS

1 pastill sisaldab aed-liivatee kuivekstrakti 59,5 mg (7…13:1). Ekstrahent: vesi.

Teadaolevat toimet omavad abiained: fruktoos ja sorbitool. Üks pastill sisaldab 300 mg fruktoosi ja 523 mg sorbitooli.

Abiainete täielik loetelu vt lõik 6.1.

RAVIMVORM

Pastill.

Kuuekandilised pruunid pastillid

KLIINILISED ANDMED

Näidustused

Traditsiooniline taimne ravimpreparaat, mille näidustus põhineb pikaajalisel kasutamiskogemusel. Soodustab rögaeritust ülemiste hingamisteede infektsioonidega kaasneva köha puhul.

Annustamine ja manustamisviis

12-aastased ja vanemad lapsed, noorukid, täiskasvanud ning eakad patsiendid: 1…2 pastilli iga 3 kuni 4 tunni järel (4 kuni 6 korda ööpäevas).

4…12-aastased lapsed:

1 pastill iga 3 kuni 4 tunni järel (4 kuni 6 korda ööpäevas).

MANUSTAMISVIIS:

Suukaudne (imemiseks; lasta pastillil aeglaselt suus sulada).

Seda ravimit ei ole soovitatav kasutada alla 4-aastastel lastel (vt lõik 4.4 „Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel“).

RAVI KESTUS:

Kui sümptomid ei taandu või halvenevad pärast 7-päevast ravi, tuleb pidada nõu arsti või kvalifitseeritud tervishoiutöötajaga.

Vastunäidustused

Ülitundlikkus aed-liivatee toimeaine, teiste LAMIACEAE sugukonda kuuluvate taimede või lõigus 6.1 loetletud mis tahes abiainete suhtes.

Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Iga pastill sisaldab ka fruktoosi ja sorbitooli.

Harvaesineva päriliku fruktoositalumatusega patsiendid ei tohi seda ravimit kasutada.

1 pastill vastab ligikaudu 0,1 leivaühikule. Sellega peavad arvestama suhkurtõvega patsiendid.

Kuna esineb risk terve pastilli kogemata alla neelamiseks, ei tohi Broncophen Thymia’t anda alla 4- aastastele lastele.

Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Koostoimeid ei ole uuritud.

Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Ravimi ohutus raseduse ja imetamise ajal ei ole tõestatud. Seega, kuna puuduvad piisavad andmed, ei ole seda ravimit raseduse ja imetamise ajal soovitatav kasutada.

Ravimi mõju fertiilsusele ei ole uuritud.

Toime reaktsioonikiirusele

Ravimi toimet autojuhtimise ja masinate käsitsemise võimele ei ole uuritud.

Kõrvaltoimed

Aed-liivateed sisaldavate ravimpreparaatide korral on täheldatud ülitundlikkusreaktsioone (sh ühel juhul anafülaktiline šokk ja ühel juhul Quincke ödeem) ja ka seedetrakti häireid. Esinemissagedus on teadmata.

Kui patsiendil tekib düspnoe, palavik või purulentne röga, peab ta konsulteerima arstiga.

Kui esineb teisi kõrvaltoimeid peale eespool mainitute, tuleb pidada nõu arsti või kvalifitseeritud tervishoiutöötajaga.

Võimalikest kõrvaltoimetest teavitamine

Ravimi võimalikest kõrvaltoimetest on oluline teavitada ka pärast ravimi müügiloa väljastamist. See võimaldab jätkuvalt hinnata ravimi kasu/riski suhet. Tervishoiutöötajatel palutakse teavitada kõigist võimalikest kõrvaltoimetest www.ravimiamet.ee kaudu.

Üleannustamine

Sorbitoolil võib olla kerge lahtistav toime koguses 20 g ööpäevas, mis vastab enam kui 40 pastillile.

FARMAKOLOOGILISED OMADUSED

Farmakodünaamilised omadused

Farmakoterapeutiline rühm: ekspektorandid

ATC-kood: R05CA92

Aed-liivatee omab sekretolüütilist, sekretomotoorset ja bronhospasmolüütilist toimet, soodustades röga väljaköhimist.

Lisaks sellele sisaldab ravim ka aed-liivatee eeterlikku õli, millel on antiseptilised omadused.

Farmakokineetilised omadused

Ei kohaldata.

Prekliinilised ohutusandmed

Kui ravimpreparaati kasutatakse sihipäraselt, ei põhjusta see ilmselt olulist riski inimese tervisele.

FARMATSEUTILISED ANDMED

Abiainete loetelu

Kummiaraabik (E414)

Fruktoos

Sorbitool (E420)

Maltodekstriin

Sidrunhape (E330)

Naatriumsahhariini (E954)

Lõhna- ja maitseained

Vedel parafiin

Valge mesilasvaha (E901)

Puhastatud vesi.

Sobimatus

Ei kohaldata.

Kõlblikkusaeg

3 aastat

Säilitamise eritingimused

Hoida temperatuuril kuni 25°C.

Hoida blistrid välispakendis, valguse eest kaitstult.

Pakendi iseloomustus ja sisu

PVC/Al-blistrid, milles on 20 pastilli.

Erihoiatused ravimpreparaadi hävitamiseks ja käsitlemiseks

Erinõuded puuduvad.

MÜÜGILOA HOIDJA

Kwizda Pharma GmbH

Effingergasse 21,

1160 Vienna

Austria

MÜÜGILOA NUMBER

ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE/MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV

12.2013

TEKSTI LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV

Ravimiametis kinnitatud veebruaris 2014