Puudub Eestis kehtiv müügiluba või meil ei ole andmeid veel

Berocca kaltsium ja magneesium - Pakendi Infoleht

Artikli sisukord

PAKENDI INFOLEHT: INFORMATSIOON KASUTAJALE

Berocca kaltsium ja magneesium, kihisevad tabletid


Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte.
-
Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
-
Kui teil on lisaküsimusi, pidage palun nõu arsti või apteekriga.
-
Ravim on välja kirjutatud isiklikult teile ja seda ei tohi anda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile
kahjulik isegi kui haigussümptomid on sarnased.
-
Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet, mida
selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile.


Infolehes antakse ülevaade:
1.
Mis ravim on Berocca ja milleks seda kasutatakse
2.
Mida on vaja teada enne Berocca kasutamist
3.
Kuidas Berocca"t kasutada
4. Võimalikud
kõrvaltoimed
5
Kuidas Berocca"t säilitada
6. Lisainfo1.

MIS RAVIM ON BEROCCA JA MILLEKS SEDA KASUTATAKSE

Berocca"t kasutatakse B-grupi vitamiinide, C-vitamiini, magneesiumi ja kaltsiumi vaeguse lühiajaliseks
raviks noorukitel ja täiskasvanutel.

Berocca on vesilahustuvate vitamiinide (B-grupi vitamiinid ja C-vitamiin) kombineeritud preparaat, mis
sisaldab lisaks ka kaltsiumi ja magneesiumi. Kõik nimetatud ained on asendamatuteks toitaineteks, mida
saadakse igapäevase toiduga. Nende regulaarne ja õiges koguses manustamine on hädavajalik hea tervise ja
funktsioonivõime säilitamiseks. Käesolevas preparaadis sisalduvate toitainete puudus võib mõjutada
kasvuprotsesse ja närvirakkude talitlust, närviimpulsside ülekannet lihastele, meeleolu- ja vaimset seisundit,
vastupanuvõimet haigustele, infektsioonidele ja stressile ning samuti on nad luude ja hammaste olulisteks
komponentideks.

Berocca on saadaval kihisevate tablettidena. Kihiseva tableti ühes klaasis vees lahustamisel saab heamaitselise
joogi.

B-grupi vitamiinid ja C-vitamiin on vesilahustuvad ja seetõttu puuduvad organismis nende varud.
Ülejäägid eritatakse organismist kiiresti uriiniga, samuti nagu ka üleliigne kaltsium ja magneesium.


2.

MIDA ON VAJA TEADA ENNE BEROCCA KASUTAMIST

Ärge kasutage Berocca"t
-
kui te olete ülitundlik (allergiline) B-grupi vitamiinide, C-vitamiini, magneesiumi ja kaltsiumi või
Berocca mõne koostisosa suhtes;
-
kui teil on raske neerufunktsiooni häire või neerukivid.

Allergiliste reaktsioonide tekkimisel Berocca kasutamise ajal lõpetage koheselt selle preparaadi
kasutamine.

Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga Berocca
-
kui teil on suurenenud vere hüübimisvõime;
-
kui teil on tromboflebiit, kalduvus trombooside tekkele;
-
kui teil on suhkurtõbi.

Rasedus ja imetamine
Berocca kasutamine soovitatud annuste juures ei kahjusta loodet. Kui raseduse ajal kasutada vitamiin C
suuri annuseid võib vastsündinu vitamiin C vajadus olla oluliselt suurenenud.
Berocca"t võib kasutada ka rinnaga toitmise ajal.
Informeerige arsti kui te olete rase, planeerite rasestuda või toidate last rinnaga.


3.

KUIDAS BEROCCA"T KASUTADA

Üle 12-aastased noorukid ja täiskasvanud: 1...2 kihisevat tabletti ööpäevas piisava koguse vedelikuga. Pidage
kinni pakendi infolehel ära toodud või teile arsti poolt määratud annustest.

Kui teil on tunne, et Berocca toime on liiga tugev või liiga nõrk, rääkige sellest arstile või apteekrile.

Kui te kasutate Berocca"t rohkem kui ette nähtud
Ravimi koostisosade annused ei ületa lubatud annuseid või on suurimates võimalikes kogustes, mis ei ületa
normiväärtusi. Üleannustamine ei ole tervisele ohtlik.


4. VÕIMALIKUD
KÕRVALTOIMED

Nagu kõik ravimid, võib ka Berocca põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Tavalise annustamise juures kõrvaltoimeid täheldatud ei ole. Liigse manustamise kõrvaltoimeteks on
seedetraktihäired (kõhulahtisus, iiveldus, oksendamine), oksalaatidest koosnevate neerukivide teke,
kuumahood, väsimus.

Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet, mida selles
infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile.

Mida tuleb veel teada preparaadi Berocca kasutamisel?
Suhkruhaiged, kellel määratakse glükoosi sisaldust uriinist, peavad mõned päevad enne analüüsi andmist
katkestama Berocca kasutamise. C-vitamiin võib nimetatud analüüsi tulemusi muuta.

Berocca kasutamisel muutub uriini värvus kollaseks. See on tingitud kollast värvi B2-vitamiini eritumisest
uriiniga ja on täiesti ohutu.


5. KUIDAS
BEROCCA"T
SÄILITADA

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Hoida suletud originaalpakendis.
Hoida valguse eest kaitstult.

Ärge kasutage Berocca"t pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil. Kõlblikkusaeg viitab kuu
viimasele päevale.

Ravimeid ei tohi ära visata kanalisatsiooni kaudu ega koos majapidamisprügiga. Küsige oma apteekrilt,
kuidas hävitatakse ravimeid, mida enam ei vajata. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.


6. LISAINFO

Mida Berocca sisaldab
Toimeained
on vesilahustuvad B-kompleksi vitamiinid, C-vitamiin, kaltsium ja magneesium.
Üks kihisev tablett sisaldab:
B1 -vitamiini (tiamiinvesinikkloriid) tiamiinmonofosforhappe estri kloriidina 15 mg;
B2 -vitamiini (riboflaviin) riboflaviinnaatriumfosfaadina
15 mg;
B6 -vitamiini (püridoksiinhüdrokloriid)
10 mg;
B12 -vitamiini (tsüanokobalamiin)
10 µg;
C-vitamiini (askorbiinhape)
1000 mg;
biotiini 150
µg;
nikotiinamiidi
50 mg;
pantoteenhapet kaltsiumpantoteenhappena
23 mg;
kaltsiumi (kaltsiumkarbonaat ja kaltsiumpantotenaat)
100 mg;
magneesiumi (raske magneesiumkarbonaat ja magneesiumsulfaat)
100 mg.

Abiained on veevaba tsitraat, naatriumvesinikkarbonaat, naatriumkloriid, aspartaam, beeta-karoteen 1%
CWS, peedipunane, apelsini maitseaine, naatriumlaurüülsulfaat ja mannitool.
Üks kihisev tablett sisaldab 60 mg mannitooli (0,6 kJ (0,14 kcal)) ja 0,7 g naatriumkloriidile vastavas koguses
naatriumi.

Kuidas Berocca välja näeb ja pakendi sisu
Kuivatusainega torukujulised alumiiniumpakendid, kus on 10 tabletti.

Müügiloa hoidja
UAB Bayer
Zirmunu 68a
LT 09124 Vilnius
Leedu

Tootja
Bayer Santé Familiale
33 rue de l"Industrie
F-74240 Gaillard
Prantsusmaa

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.

Müügiloa hoidja esindaja Eestis
Bayer OÜ
Lõõtsa 2
11415 Tallinn
tel: 655 85 65


Infoleht on viimati kooskõlastatud veebruaris 2010