Puudub Eestis kehtiv müügiluba või meil ei ole andmeid veel

Azithromycin teva - dispergeeruv tablett (500mg) - Pakendi infoleht

ATC Kood: J01FA10
Toimeaine: asitromütsiin
Tootja: Teva Pharma B.V.

Artikli sisukord

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Azithromycin Teva, 250 mg dispergeeruvad tabletid

Azithromycin Teva, 500 mg dispergeeruvad tabletid

Asitromütsiin

Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

-Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.

-Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

-Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigusnähud on sarnased.

-Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

Infolehe sisukord

1.Mis ravim on Azithromycin Teva ja milleks seda kasutatakse

2.Mida on vaja teada enne Azithromycin Teva võtmist

3.Kuidas Azithromycin Teva’t võtta

4.Võimalikud kõrvaltoimed

5.Kuidas Azithromycin Teva’t säilitada

6.Pakendi sisu ja muu teave

1.Mis ravim on Azithromycin Teva ja milleks seda kasutatakse

Azithromycin Teva sisaldab asitromütsiini, mis on üks makroliidide rühma antibiootikumidest. Seda kasutatakse mikroorganismide, näiteks bakterite poolt põhjustatud infektsioonide raviks. Nende hulka kuuluvad järgmised infektsioonid:

-rindkerepiirkonna infektsioonid, nt krooniline bronhiit ja kopsupõletik;

-ninakõrvalkoobaste, kurgu, mandlite ja kõrvade infektsioonid;

-kerged kuni mõõduka raskusega naha ja pehmete kudede infektsioonid, nt follikuliit (nahas olevate karvanääpsude põletik), tselluliit (naha sügavamate kihtide ja selle all olevate kudede infektsioon) ja roos (naha pealmise kihi infektsioon);

-migreeruv erüteem (Lyme’i tõve esimene staadium), kui teisi antibiootikume, nt doksütsükliin, amoksitsilliin ja tsefuroksiimaksetiil ei saa kasutada (vt ka lõik 2 „Hoiatused ja ettevaatusabinõud“);

-bakteri Chlamydia trachomatis poolt põhjustatud infektsioonid, mis võivad põhjustada uriini põiest väljaviiva juha (ureetra) või emakat tupega ühendava juha (emakakaela) põletikku.

2. Mida on vaja teada enne Azithromycin Teva võtmist

ÄRGE võtke Azithromycin Teva’t:

-kui olete asitromütsiini või selle ravimi mis tahes koostisosa(de) (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline;

-kui olete allergiline erütromütsiini või teiste makroliid- või ketoliidantibiootikumide suhtes.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Pidage nõu oma arsti või apteekriga:

-kui teil on allergiline reaktsioon, näiteks punased või valged laigud nahal, sügelus ja nahaärritus, naha, kõri (kurgu) või keele turse, ja hingamisraskus, mille puhul te peate lõpetama ravi Azithromycin Teva’ga;

-kui teil on maksahaigus, sest teie arst võib pidada vajalikuks teie maksafunktsiooni jälgida või ravi peatada;

-kui teil on neeruhaigus, sest teie arst võib pidada vajalikuks annust muuta;

-kui te võtate ravimeid, mida tuntakse tungaltera alkaloidide nime all, nt ergotamiin või dihüdroergotamiin (kasutatakse migreeni raviks), sest asitromütsiini ei soovitata kasutada nendega kombinatsioonis (vt ka lõik „Muud ravimid ja Azithromycin Teva“);

-kui teil tekivad teise infektsiooni nähud;

-kui teil tekib kõhulahtisus või vedel väljaheide ravi ajal või pärast seda. Mõnedel juhtudel esineb võimalus tõsise soolepõletiku tekkeks, mida tuntakse Clostridium difficile’ga seotud kõhulahtisuse nime all. Ärge võtke mis tahes ravimeid kõhulahtisuse vastu enne esmalt arstiga nõu pidamata;

-kui teil on QT-intervalli pikenemine (südamehaigus);

-kui te võtate ravimeid, mis teadaolevalt pikendavad QT-intervalli (vt lõik „Muud ravimid ja Azithromycin Teva“);

-kui teie vere kaaliumi- või magneesiumisisaldus on liiga madal;

-kui teil on südamehaigused, nt aeglane või ebaregulaarne südamelöögisagedus või vähenenud südamefunktsioon;

-kui teil teatud tüüpi lihasnõrkus, mida nimetatakse myasthenia gravis’eks, sest asitromütsiin võib seda haigust süvendada;

-kui teil on närvisüsteemi haigused või vaimsed (psühhiaatrilised) probleemid.

Migreeruva erüteemi ravi asitromütsiiniga peab arst hoolikalt jälgima, sest võib esineda ravi ebaõnnestumisi.

Kui teie sümptomid püsivad pärast ravi lõppu asitromütsiiniga või kui te märkate mis tahes uusi või püsivaid sümptomeid, pöörduge oma arsti poole.

Muud ravimid ja Azithromycin Teva

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te võtate, olete hiljuti võtnud või kavatsete võtta mis tahes muid ravimeid.

Rääkige oma arstile, kui te võtate või olete hiljuti võtnud mõnda järgmistest ravimitest:

-ravimid, mis teadaolevalt pikendavad QT-intervalli, nt antiarütmikumid (kasutatakse ebanormaalse südamelöögisageduse raviks, nt kinidiin, prokaiinamiid, dofetiliid, amiodaroon ja sotalool), tsisapriid (kasutatakse maoprobleemide raviks), terfenadiin (kasutatakse allergiate raviks), pimosiid, fenotiasiinid (kasutatakse teatud vaimsete häirete/meeleoluhäirete raviks), tsitalopraam (kasutatakse depressiooni raviks) ja antibakteriaalsed ravimid nagu moksifloksatsiin ja levofloksatsiin (vt ka lõik „Hoiatused ja ettevaatusabinõud“);

-antatsiidid (kasutatakse kõrvetiste ja seedehäirete puhul, nt alumiiniumhüdroksiid). Azithromycin Teva’t tuleb võtta vähemalt 1 tund enne või 2 tundi pärast antatsiidi;

-digoksiin (kasutatakse südamepuudulikkuse raviks), kuna digoksiinitase teie veres võib suureneda;

-zidovudiin (kasutatakse HIV ravis), sest zidovudiinitase võib suureneda;

-nelfinaviir (kasutatakse HIV ravis), sest asitromütsiinitase võib suureneda;

-tungaltera alkaloidid, nt ergotamiin (kasutatakse migreeni raviks). Asitromütsiini ei tohi võtta nendega samaaegselt, sest tekkida võib ergotism (potentsiaalselt tõsine kõrvaltoime koos jäsemete tuimuse- või kipitustundega, lihaskrampidega, peavaludega, krambihoogudega, valudega kõhus või rinnus);

-astemisool (antihistamiinikum) või alfentanüül (valuvaigisti), sest nende toime võib tugevneda;

-atorvastatiin (kolesteroolisisaldust vähendav ravim), sest seda ravimit ja asitromütsiini võtvatel patsientidel on teatatud mõnedest rabdomüolüüsi (suurenenud risk lihaskoe lagunemiseks) juhtudest;

-tsisapriid (kasutatakse maoprobleemide raviks), sest see võib suurendada südamehaiguste tekkevõimalust;

-kumariini derivaadid, nt varfariin (kasutatakse verehüübimise peatamiseks), sest veritsuse risk võib suureneda;

-tsüklosporiin (kasutatakse elundisiirdamise korral selleks, et peatada teie organismi hülgamast siirdatud elundit), sest tsüklosporiini tase võib suureneda ja teie arstil võib olla vajalik regulaarselt kontrollida teie vere tsüklosporiini taset;

-teofülliin (kasutatakse hingamisprobleemide korral), sest asitromütsiin võib suurendada selle taset.

Rasedus ja imetamine

Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arsti või apteekriga.

Azithromycin Teva’t ei tohi kasutada raseduse ajal, välja arvatud absoluutse vajaduse korral. Te võite seda ravimit raseduse ajal võtta vaid juhul, kui teie arst arvab, et te seda vajate.

Sel ajal kui te võtate asitromütsiini, ei tohi te last imetada, sest see võib põhjustada kõrvaltoimeid teie lapsele, sealhulgas kõhulahtisust ja infektsiooni. Te võite imetamist taas alustada kaks päeva pärast asitromütsiinravi lõppu.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Azithromycin Teva ei mõjuta eeldatavasti teie võimet juhtida autot ja käsitseda masinaid.

Azithromycin Teva sisaldab aspartaami

Aspartaam sisaldab fenüülalaniini allikat. Võib olla kahjulik fenüülketonuuriaga patsientidele.

3.Kuidas Azithromycin Teva’t võtta

Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst või apteeker on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Soovitatav annus on:

Täiskasvanud, sh eakad, ning lapsed ja noorukid kehakaaluga 45 kg ja rohkem:

-Koguannus on 1500 mg, mis manustatakse 500 mg annusena üks kord ööpäevas 3 päeva jooksul. Alternatiivselt võib sama koguannuse (1500 mg) manustada 5-päevase perioodi jooksul, 500 mg üksikannusena esimesel päeval ja 250 mg üks kord ööpäevas 2. kuni 5. päevani.

-Chlamydia trachomatis’e poolt põhjustatud tüsistumata sugulisel teel levivate haiguste raviks on tavaline annus ühekordne 1 g annus.

-Migreeruva erüteemi raviks on asitromütsiini koguannus 3 g ja see manustatakse järgmiselt: 1 g 1. päeval ja 500 mg üks kord ööpäevas iga päev 2. kuni 5. päevani.

Neerukahjustusega või maksakahjustusega patsiendid:

Kui teil on neeru- või maksahaigus, peate sellest rääkima oma arstile, sest arstil võib olla vajalik tavalist annust muuta.

Lapsed ja noorukid kehakaaluga alla 45 kg:

-Teie arst arvutab välja kõige parema annuse teie lapse jaoks, tuginedes lapse kehakaalule.

-Soovitatav annus on 10 mg iga kg kehakaalu kohta ööpäevas, manustatuna ühekordse annusena 3 järjestikusel päeval. Alternatiivselt võib sama annuse manustada 5 päeva jooksul, alustades 10 mg/kg esimesel päeval, millele järgneb annus 5 mg/kg ööpäevas järelejäänud neljal päeval.

-Maksimaalne koguannus nendel patsientidel on 1500 mg.

-Võib olla võimalik, et tuginedes lapse kehakaalule, ei sobi see ravim teie lapsele. Sel juhul määrab arst teie lapsele teise asitromütsiini ravimvormi, näiteks suspensiooni.

Manustamisviis

Tablett tuleb dispergeerida, segades selle piisava koguse vedeliku hulka, näiteks vette, õuna- või apelsinimahla (vähemalt 30 ml), kuni saavutatakse selge suspensioon. Pärast suspensiooni allaneelamist tuleb anumasse allesjäänud kogus uuesti suspendeerida väikeses koguses vees ja samuti alla neelata. Dispergeeruva tableti võib võtta koos toiduga või ilma.

Poolitusjoon ei ole ette nähtud tableti poolitamiseks.

Kui te võtate Azithromycin Teva’t rohkem kui ette nähtud

Kui te olete võtnud liiga palju Azithromycin Teva’t, võtke kohe ühendust oma arsti või apteekriga või pöörduge lähima haigla erakorralise meditsiini osakonda. Üleannustamise sümptomid on sarnased kõrvaltoimetele, mida on täheldatud tavaliste annuste juures (vt lõik 4).

Kui te unustate Azithromycin Teva’t võtta

-Kui te unustate annuse võtmata, võtke see niipea, kui see teile meenub.

-Siiski, kui on juba peaaegu järgmise annuse võtmise aeg, jätke unustatud annus vahele.

-Ärge võtke kahekordset annust, kui annus jäi eelmisel korral võtmata. Selle asemel võtke järgmine annus siis, kui on käes selle õige võtmise aeg. Kahtluste korral võtke ühendust oma arsti või apteekriga.

-Kui te peate annuse vahele jätma, võtke siiski ära kõik teile määratud tabletid. See tähendab, et te lõpetate ravikuuri üks päev hiljem.

Kui te lõpetate Azithromycin Teva võtmise

Ärge lõpetage Azithromycin Teva võtmist ilma sellest eelnevalt arstiga rääkimata, isegi kui te tunnete ennast paremini. Kui määratud ravi ei ole täielikult lõpetatud, võib infektsioon tagasi tulla.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

4.Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Kui juhtub midagi järgnevast, lõpetage Azithromycin Teva võtmine ja rääkige sellest otsekohe oma arstile või pöörduge lähima haigla erakorralise meditsiini osakonda:

-raske allergiline reaktsioon (järsk hingamis- või neelamisraskus, huulte, keele, näo ja kaela paistetus, sügelev lööve, eriti selline, mis ilmneb kogu kehal);

-tugev nahalööve, mis põhjustab punetust ja ketendust. Samuti võivad esineda raskekujulised villid ja veritsus huultel, silmadel, suul, ninal ja suguelunditel. See võib olla seotud kõrge palavikuga ja liigesevaluga. See võib olla „multiformne erüteem“, „Stevensi-Johnsoni sündroom“ või „toksiline epidermise nekrolüüs“, mis on tõsised nahareaktsioonid.

Te peate lõpetama Azithromycin Teva võtmise ja rääkima otsekohe oma arstile ka siis, kui te märkate midagi järgnevatest:

-raskekujuline või pikaajaline kõhulahtisus, milles võib esineda verd või lima. See võib esineda ravi ajal või pärast seda ja võib olla tõsise soolepõletiku nähuks;

-nõrkus, naha või silmavalgete muutumine kollaseks ja tume uriin;

-ebatavaline kalduvus verevalumite või verejooksude tekkeks;

-kiire (ventrikulaarne tahhükardia) või ebaregulaarne südamelöögisagedus või muutused südamerütmis, mida saab tuvastada elektrokardiogrammil (QT-intervalli pikenemine ja torsade de pointes).

Teatatud on järgmistest kõrvaltoimetest:

Väga sage (võib esineda rohkem kui 1 inimesel 10st)

-kõhulahtisus.

Sage (võib esineda kuni 1 inimesel 10st):

-peavalu;

-oksendamine;

-kõhuvalu;

-iiveldus;

-valgete vereliblede arvu ja vere bikarbonaatide sisalduse muutused.

Aeg-ajalt (võib esineda kuni 1 inimesel 100st)

-kandidiaas (soor);

-tupeinfektsioon (vaginiit);

-kopsupõletik;

-seeninfektsioon;

-bakteriaalne infektsioon;

-kurgu infektsioon (farüngiit);

-seedehäire (gastroenteriit);

-hingeldus, valu rinnus, vilisev hingamine ja köha (respiratoorne häire);

-tilkuv nina või ninakinnisus (nohu);

-vere valgeliblede arvu langus;

-turse, sh käte/jalgade paistetus;

-allergilised reaktsioonid;

-isupuudus (anoreksia);

-närvilisus;

-uinumisraskused (unetus);

-pearinglus;

-unisus (somnolentsus);

-maitsetundlikkuse muutused (düsgeusia);

-torkimistunne või tuimuse tunne (paresteesia);

-nägemishäired;

-kõrvade kahjustus;

-peapöörituse tunne (vertiigo);

-südamepekslemine;

-kuumahood;

-hingeldus (düspnoe);

-ninaverejooks;

-kõhukinnisus;

-kõhupuhitus;

-seedehäire;

-mao limaskesta põletik (gastriit);

-neelamisraskus (düsfaagia);

-kõhu paistetus;

-suukuivus;

-röhitsused;

-haavandid suus;

-suurenenud süljevool;

-allergilised nahareaktsioonid nagu lööve, kihelus ja nõgestõbi;

-nahapõletik (dermatiit);

-nahakuivus;

-suurenenud higistamine;

-valu, turse ja vähenenud liigeste liikuvus (osteoartriit);

-lihasvalu (müalgia);

-selja-/kaelavalu;

-valulik või raskendatud urineerimine (düsuuria);

-valu ülaseljas (neeruvalu);

-menstruaaltsükliväline veritsus tupest (metrorraagia);

-munandite häired;

-nõrkus (asteenia);

-üldine halb enesetunne;

-väsimus;

-näo turse;

-valu rinnus;

-palavik (püreksia);

-valu;

-muutused maksaensüümide aktiivsuses ja laborianalüüside tulemustes;

-vere suurenenud uureasisaldus;

-protseduurijärgsed tüsistused.

Harv (võib esineda kuni 1 inimesel 1000st):

-ärritatuse tunne;

-maksafunktsiooni häire;

-naha või silmavalgete kollasus (kollatõbi);

-tundlikkus päikesevalguse suhtes.

Teadmata (esinemissagedust ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel)

-(käär)soole nakkus (pseudomembranoosne koliit);

-vereliistakute arvu vähenemine (trombotsütopeenia);

-punaste vereliblede arvu vähenemine (hemolüütiline aneemia);

-anafülaktiline reaktsioon;

-agressiivsus;

-ärevus;

-segasusseisund (deliirium);

-hallutsinatsioonid;

-minestamine (sünkoop);

-krambid (konvulsioonid);

-vähenenud puutetundlikkus (hüpesteesia);

-hüperaktiivsuse tunne;

-lõhnatundlikkuse muutused (anosmia, parosmia);

-maitsetundlikkuse kaotus (ageusia);

-lihasnõrkuse (myasthenia gravis) ägenemine või süvenemine;

-kuulmise kaotus või helin kõrvus (tinnitus);

-kiire (ventrikulaarne tahhükardia) või ebaregulaarne südamelöögisagedus, mõnikord eluohtlik;

-muutused südamerütmis, mida on näha elektrokardiogrammil (QT-intervalli pikenemine ja torsade de pointes);

-madal vererõhk (hüpotensioon);

-kõhunäärmepõletik (pankreatiit);

-keele värvimuutus;

-maksapuudulikkus, maksapõletik (hepatiit), maksakahjustus;

-allergilised nahareaktsioonid (Stevensi-Johnsoni sündroom, toksiline epidermise nekrolüüs, multiformne erüteem);

-liigesevalu (artralgia);

-neeruhaigused (neerupuudulikkus, neerupõletik);

-allergiline reaktsioon, mis võib hõlmata palavikku, nahalöövet, näärmete turset, teatud tüüpi valgete vereliblede arvu suurenemist (eosinofiilia) ja siseelundite põletikku.

Järgmistest kõrvaltoimetest on teatatud seoses Mycobacterium Avium kompleksi (MAC) profülaktikaga:

Väga sage (võib mõjutada enam kui 1 inimest 10-st)

-kõhulahtisus;

-kõhuvalu;

-halb enesetunne (iiveldus);

-kõhugaasid;

-vedel väljaheide.

Sage (võib mõjutada kuni 1 inimest 10-st)

-söögiisu vähenemine (anoreksia);

-pearinglus;

-peavalu;

-torkimistunne või tuimus (paresteesia);

-maitsetundlikkuse häired (düsgeusia);

-nägemishäired;

-kurtus;

-nahalööbed ja sügelus;

-liigesevalu (artralgia);

-väsimus.

Aeg-ajalt (võib mõjutada kuni 1 inimest 100-st)

-puutetundlikkuse vähenemine (hüpesteesia);

-kuulmishäired või helin kõrvus (tinnitus);

-südamepekslemine;

-maksapõletik (hepatiit);

-nahareaktsiooni tõsine vorm (Stevensi-Johnsoni sündroom);

-tundlikkus päikesevalguse suhtes;

-üldine halb enesetunne;

-nõrkus (asteenia).

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

5.Kuidas Azithromycin Teva’t säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil ja blistril pärast „Kõlblik kuni“/EXP. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel eritingimusi.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6. Pakendi sisu ja muu teave

Mida Azithromycin Teva sisaldab

-Toimeaine on asitromütsiin (dihüdraadina).

250 mg: Üks dispergeeruv tablett sisaldab 250 mg asitromütsiini (dihüdraadina). 500 mg: Üks dispergeeruv tablett sisaldab 500 mg asitromütsiini (dihüdraadina).

-Teised koostisosad on naatriumsahhariindihüdraat, mikrokristalliline tselluloos, krospovidoon tüüp A, povidoon, naatriumlaurüülsulfaat, kolloidne veevaba ränidioksiid, magneesiumstearaat, aspartaam (E951) ja apelsini lõhna- ja maitseaine (sisaldab lõhna- ja maitseaineid, maisi maltodekstriini ja alfatokoferooli).

Kuidas Azithromycin Teva välja näeb ja pakendi sisu

Azithromycin Teva 250 mg dispergeeruvad tabletid on valged kuni peaaegu valged ümmargused lamedad kaldservadega tabletid, mille ühel küljel on poolitusjoon ja teisel küljel on pimetrükk „TEVA 250“. Tableti diameeter on ligikaudu 12,5 mm.

Azithromycin Teva 500 mg dispergeeruvad tabletid on valged kuni peaaegu valged ümmargused lamedad Kaldservadega tabletid, mille ühel küljel on poolitusjoon ja teisel küljel on pimetrükk „TEVA 500“. Tableti diameeter on ligikaudu 17 mm.

Azithromycin Teva on saadaval PVC/PE/PVDC/PE/PVC//alumiinium blistrites, mis sisaldavad 3, 6, 12 või 24 dispergeeruvat tabletti.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja ja tootja

Müügiloa hoidja

Teva Pharma B.V.

Swensweg 5

Haarlem 2031GA

Holland

Tootjad

Teva Operations Poland Sp. z.o.o ul. Mogilska 80

Kraków 31-546 Poola

PLIVA Hrvatska d.o.o. (PLIVA Croatia Ltd.) Prilaz baruna Filipovića 25

10000 Zagreb Horvaatia

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.

Teva Eesti esindus UAB Sicor Biotech Eesti filiaal Hallivanamehe 4

11317 Tallinn Tel: +372 6610801

Infoleht on viimati uuendatud detsembris 2017.