Arulatan - silmatilgad, lahus (50mcg 1ml) - Pakendi infoleht

ATC Kood: S01EE01
Toimeaine: latanoprost
Tootja: DR. GERHARD MANN CHEM.-PHARM. FABRIK GmbH

Artikli sisukord

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Arulatan, 50 mikrogrammi/ml, silmatilgad, lahus

Latanoprost

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

 • Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
 • Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga.
 • Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigusnähud on sarnased.
 • Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

Infolehe sisukord

 1. Mis ravim on Arulatan ja milleks seda kasutatakse
 2. Mida on vaja teada enne Arulatani kasutamist
 3. Kuidas Arulatani kasutada
 4. Võimalikud kõrvaltoimed
 5. Kuidas Arulatani säilitada
 6. Pakendi sisu ja muu teave
 7. Mis ravim on Arulatan ja milleks seda kasutatakse

Arulatan kuulub prostaglandiini analoogidena tuntud ravimite rühma. See langetab silmasisest rõhku silma vesivedeliku loomuliku väljavoolu suurendamise teel vereringesse.

Arulatani kasutatakse selliste seisundite raviks, nagu avatudnurgaga glaukoom ja okulaarne hüpertensioon. Mõlemad seisundid on seotud rõhu tõusuga teie silmas ning need võivad mõjutada teie silmanägemist.

Arulatani kasutatakse samuti kõrgenenud silmasisese rõhu ja glaukoomi raviks kõigis vanuses lastel ja imikutel.

Mida on vaja teada enne Arulatani kasutamist

Arulatani võib kasutada täiskasvanud meestel ja naistel (sealhulgas eakatel) ning lastel alates sünnist kuni 18. eluaastani. Arulatani ei ole uuritud enneaegsetel lastel (vanuses alla 36 gestatsiooninädala).

Ärge kasutage Arulatani:

 • kui olete latanoprosti või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne Arulatani kasutamist või selle manustamist oma lapsele, pidage nõu enda või oma lapse arsti või apteekriga:

kui teil või teie lapsel on olnud või on tulemas silmaoperatsioon (kaasa arvatud kae eemaldamise operatsioon);

kui teil või teie lapsel on silmaprobleeme (näiteks silma valu, ärritus või põletik, hägune nägemine);

kui teil või teie lapsel on kuiv silm;

kui teie või teie laps põete raskekujulist astmat või astma ei allu hästi ravile;

kui teie või teie laps kannate kontaktläätsi. Te saate kasutada Arulatani, aga järgige juhiseid kontaktläätse kandjatele lõigus 3;

kui teil on esinenud või esineb praegu silma viirusinfektsioon, mida põhjustab herpes simplex’i viirus (HSV).

Muud ravimid ja Arulatan

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te kasutate, olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada mis tahes muid ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid.

Arulatan võib toimida koos teiste ravimitega.

Rasedus ja imetamine

Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, ärge kasutage seda ravimit.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Arulatani kasutamine võib põhjustada lühiajalist nägemise hägustumist. Kui see juhtub teiega, ärge juhtige autot ega töötage mingite masinate või mehhanismidega, kuni teie nägemine on jälle selge.

Arulatan sisaldab bensalkooniumkloriidi, mis võib põhjustada silmaärritust või lõhesid silma pinnal. Kontaktläätsed võivad bensalkooniumkloriidi endasse imada, mis võib kaasa tuua pehmete kontaktläätsede värvi muutuse. Seetõttu ei tohi antud ravim pehmete kontaktläätsedega kokku puutuda.

Kui teie või teie laps kannate kontaktläätsi, tuleb need eemaldada enne Arulatani kasutamist ja võib pärast Arulatani kasutamist tagasi panna 15 minuti pärast. Järgige juhiseid kontaktläätse kandjatele lõigus 3.

Kuidas Arulatani kasutada

Kasutage seda ravimit alati täpselt nii, nagu teie või teie lapse arst on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või teie lapse arsti või apteekriga.

Tavaline annus täiskasvanutele (sealhulgas eakad) ja lastele on üks tilk üks kord ööpäevas kahjustatud silma(desse). Parim aeg selleks on õhtul.

Ärge kasutage Arulatani rohkem kui üks kord ööpäevas, sest ravimi efektiivsus võib sagedasemal kasutamisel väheneda.

Kui teie või teie laps kasutate ka teisi silmatilkasid, peate ootama vähemalt 5 minutit, enne kui manustate teisi silmatilku.

Kontaktläätsede kandjad

Vältige kontakti pehmete kontaktläätsedega. Kui teie või teie laps kannate kontaktläätsi, tuleb need enne Arulatani silmatilkade kasutamist eemaldada. Pärast Arulatani kasutamist peate ootama 15 minutit, enne kui tohite kontaktläätsed silma tagasi panna.

Kasutusjuhend

 1. Peske käed ja istuge või seiske mugavalt.
 2. Keerake pudelilt kork ära.
 3. Tõmmake nimetissõrmega haige silma alalaugu kergelt allapoole.
 4. Lähendage pudeli otsik silmale, kuid ärge puudutage otsikuga silma.
 5. Pigistage kergelt pudelit, nii et üks tilk ravimit kukuks silma ning seejärel vabastage alumine silmalaug.
 6. Sulgege silm ja vajutage sõrmega ühe minuti jooksul silma ninapoolsele nurgale.
 7. Kui teie arst on käskinud manustada ravimit ka teise silma, siis korrake samu võtteid.
 8. Pange pudelile kork tagasi peale.

Kui te kasutate Arulatani rohkem kui ette nähtud

Olge ettevaatlik, kui te pigistate pudelit, nii et haigesse silma satuks ainult üks tilk.

Kui te tilgutate silma liiga palju tilku, võite tunda silmas kerget ärritust ning silmad võivad muutuda vesiseks ja punaseks. See peaks mööduma, aga kui te muretsete, siis pöörduge oma arsti või oma lapse raviarsti poole nõu saamiseks.

Kui teie või teie laps neelab kogemata Arulatani alla, pöörduge nii kiiresti kui võimalik oma arsti poole.

Kui te unustate Arulatani kasutada

Kui olete unustanud Arulatani tavalisel ajal silma tilgutada, oodake kuni järgmise manustamiskorrani. Ärge manustage kahekordset annust, kui annus jäi eelmisel korral manustamata.

Kui te lõpetate Arulatani kasutamise

Kui te soovite lõpetada ravi Arulataniga, pidage nõu oma arsti või oma lapse arstiga.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Arulatani kasutamisel on teada järgnevad kõrvaltoimed:

Väga sageli esinevad kõrvaltoimed (võivad ilmneda rohkem kui ühel inimesel 10-st)

 • Silmavärvi järkjärguline muutus pruuni pigmendi sisalduse suurenemise tõttu silma värvilises osas, mida kutsutakse vikerkestaks. Kui teie silmad on segavärvilised (sinakaspruunid, hallikaspruunid, kollakaspruunid või rohekaspruunid), täheldate te seda muutust suurema tõenäosusega kui juhul, kui teie silmad on ühte värvi (sinised, hallid, rohelised või pruunid silmad). Teie silmavärvi muutuse väljakujunemiseks võib minna aastaid, kuid tavaliselt ilmneb see 8 ravikuu jooksul. Värvuse muutus võib olla püsiv ja see võib olla rohkem märgatav, kui te manustate Arulatani ainult ühte silma. Silma värvuse muutusega ei kaasne mingeid muid probleeme. Silmade värvuse muutus peatub pärast ravi lõpetamist Arulataniga.
 • Silma punetus.
 • Silma ärritus (kõrvetuse, kõvade terakeste, kiheluse, nõelamise või võõrkeha tunne silmas). Ravitud silma ripsmete ja seda ümbritsevate peente karvade värvuse järkjärguline muutus, mida on täheldatud peamiselt Jaapani päritolu inimestel. Need muutused hõlmavad teie ripsmete värvuse intensiivistumist (tumenemist) ning nende pikkuse, tiheduse ja arvu muutusi.

Sageli esinevad kõrvaltoimed (võivad esineda kuni ühel inimesel 10-st)

 • Silmamuna välispinna ärritus või kahjustus, silmalau põletik (blefariit), silmavalu ja valgustundlikkus (fotofoobia).

Aeg-ajalt esinevad kõrvaltoimed (võivad esineda kuni ühel inimesel 100-st)

 • Silmalau turse, silma kuivus, silmamuna välispinna põletik või ärritus (keratiit), nägemise hägustumine, konjunktiviit.
 • Nahalööve.

Harva esinevad kõrvaltoimed (võivad esineda kuni ühel inimesel 1000-st)

 • Vikerkesta (silma värvilise osa) põletik (iriit/uveiit), reetina turse (makulaarne turse), silmamuna välispinna tursumise või kriimustuse/kahjustuse sümptomid, silmade ümbruse tursed (periorbitaalne turse), valesti suunatud ripsmed või täiendava ripsmerea ilmnemine.
 • Nahareaktsioonid silmalaugudel, silmalaugude naha tumenemine.
 • Astma, astma süvenemine ja hingeldus (düspnoe).

Väga harva esinevad kõrvaltoimed (võivad esineda kuni ühel inimesel 10 000-st)

 • Stenokardia ägenemine patsientidel, kellel esineb ka südamehaigus, valu rinnus, silma sissevajunud välimus (silmalau vao süvenemine).

Patsientidel on teatatud ka järgmiste kõrvaltoimete esinemisest: vedelikuga täidetud ala silma värvilises osas (vikerkesta tsüst), peavalu, pearinglus, südamelöökide tunnetamine (palpitatsioonid), lihasvalu, liigesevalu ning silma viirusinfektsiooni teke, mis on põhjustatud herpes simplex viiruse (HSV) poolt.

Kõrvaltoimetena esinevad sügelev vesine nohu ja palavik ilmnevad sagedamini lastel kui täiskasvanutel.

Väga harvadel juhtudel on mõnel patsiendil, kel esineb silma esiosa läbipaistva osa (sarvkesta) märkimisväärne kahjustus, tekkinud ravi käigus sarvkestale hägusad laigud kaltsiumi liigse kogunemise tõttu.

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil või teie lapsel tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu enda või oma lapse arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

Kuidas Arulatani säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Enne Arulatani esmakordset avamist: Hoida ja transportida jahedas (2°C...8°C). Hoida pudel välispakendis, valguse eest kaitstult.

Pärast esmast avamist: Hoida temperatuuril kuni 25°C.

Pudel tuleb 4 nädalat pärast esmakordset avamist ära visata.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

Pakendi sisu ja muu teave

Mida Arulatan sisaldab

 • Toimeaine on latanoprost. Üks ml sisaldab 50 mikrogrammi latanoprosti. 2,5 ml silmatilkade lahust (pudeli sisu) sisaldab 125 mikrogrammi latanoprosti.
 • Abiained on: bensalkooniumkloriid 0,2 mg/ml, naatriumkloriid, naatriumdivesinikfosfaatmonohüdraat, veevaba dinaatriumfosfaat, puhastatud vesi.

Kuidas Arulatan välja näeb ja pakendi sisu

Silmatilkade lahus on värvitu või helekollane ja selge. Üks pudel sisaldab 2,5 ml silmatilkade lahust.

Pakendi suurused: üks pudel suurusega 2,5 ml, 3 pudelit suurusega 2,5 ml või 6 pudelit suurusega 2,5 ml.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja ja tootja

Dr. Gerhard Mann Chem.-pharm. Fabrik GmbH Brunsbütteler Damm 165-173

13581 Berlin Saksamaa

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole: PharmaSwiss Eesti OÜ

Tammsaare tee 47 11316 Tallinn Tel: 6827 400

Infoleht on viimati uuendatud juunis 2018.