Arulatan - silmatilgad, lahus (50mcg 1ml)

ATC Kood: S01EE01
Toimeaine: latanoprost
Tootja: DR. GERHARD MANN CHEM.-PHARM. FABRIK GmbH

Artikli sisukord

ARULATAN
silmatilgad, lahus (50mcg 1ml)


Pakendi infoleht: teave kasutajale

Arulatan, 50 mikrogrammi/ml, silmatilgad, lahus

Latanoprost

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

 • Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
 • Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga.
 • Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigusnähud on sarnased.
 • Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

Infolehe sisukord

 1. Mis ravim on Arulatan ja milleks seda kasutatakse
 2. Mida on vaja teada enne Arulatani kasutamist
 3. Kuidas Arulatani kasutada
 4. Võimalikud kõrvaltoimed
 5. Kuidas Arulatani säilitada
 6. Pakendi sisu ja muu teave
 7. Mis ravim on Arulatan ja milleks seda kasutatakse

Arulatan kuulub prostaglandiini analoogidena tuntud ravimite rühma. See langetab silmasisest rõhku silma vesivedeliku loomuliku väljavoolu suurendamise teel vereringesse.

Arulatani kasutatakse selliste seisundite raviks, nagu avatudnurgaga glaukoom ja okulaarne hüpertensioon. Mõlemad seisundid on seotud rõhu tõusuga teie silmas ning need võivad mõjutada teie silmanägemist.

Arulatani kasutatakse samuti kõrgenenud silmasisese rõhu ja glaukoomi raviks kõigis vanuses lastel ja imikutel.

Mida on vaja teada enne Arulatani kasutamist

Arulatani võib kasutada täiskasvanud meestel ja naistel (sealhulgas eakatel) ning lastel alates sünnist kuni 18. eluaastani. Arulatani ei ole uuritud enneaegsetel lastel (vanuses alla 36 gestatsiooninädala).

Ärge kasutage Arulatani:

 • kui olete latanoprosti või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne Arulatani kasutamist või selle manustamist oma lapsele, pidage nõu enda või oma lapse arsti või apteekriga:

kui teil või teie lapsel on olnud või on tulemas silmaoperatsioon (kaasa arvatud kae eemaldamise operatsioon);

kui teil või teie lapsel on silmaprobleeme (näiteks silma valu, ärritus või põletik, hägune nägemine);

kui teil või teie lapsel on kuiv silm;

kui teie või teie laps põete raskekujulist astmat või astma ei allu hästi ravile;

kui teie või teie laps kannate kontaktläätsi. Te saate kasutada Arulatani, aga järgige juhiseid kontaktläätse kandjatele lõigus 3;

kui teil on esinenud või esineb praegu silma viirusinfektsioon, mida põhjustab herpes simplex’i viirus (HSV).

Muud ravimid ja Arulatan

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te kasutate, olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada mis tahes muid ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid.

Arulatan võib toimida koos teiste ravimitega.

Rasedus ja imetamine

Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, ärge kasutage seda ravimit.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Arulatani kasutamine võib põhjustada lühiajalist nägemise hägustumist. Kui see juhtub teiega, ärge juhtige autot ega töötage mingite masinate või mehhanismidega, kuni teie nägemine on jälle selge.

Arulatan sisaldab bensalkooniumkloriidi, mis võib põhjustada silmaärritust või lõhesid silma pinnal. Kontaktläätsed võivad bensalkooniumkloriidi endasse imada, mis võib kaasa tuua pehmete kontaktläätsede värvi muutuse. Seetõttu ei tohi antud ravim pehmete kontaktläätsedega kokku puutuda.

Kui teie või teie laps kannate kontaktläätsi, tuleb need eemaldada enne Arulatani kasutamist ja võib pärast Arulatani kasutamist tagasi panna 15 minuti pärast. Järgige juhiseid kontaktläätse kandjatele lõigus 3.

Kuidas Arulatani kasutada

Kasutage seda ravimit alati täpselt nii, nagu teie või teie lapse arst on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või teie lapse arsti või apteekriga.

Tavaline annus täiskasvanutele (sealhulgas eakad) ja lastele on üks tilk üks kord ööpäevas kahjustatud silma(desse). Parim aeg selleks on õhtul.

Ärge kasutage Arulatani rohkem kui üks kord ööpäevas, sest ravimi efektiivsus võib sagedasemal kasutamisel väheneda.

Kui teie või teie laps kasutate ka teisi silmatilkasid, peate ootama vähemalt 5 minutit, enne kui manustate teisi silmatilku.

Kontaktläätsede kandjad

Vältige kontakti pehmete kontaktläätsedega. Kui teie või teie laps kannate kontaktläätsi, tuleb need enne Arulatani silmatilkade kasutamist eemaldada. Pärast Arulatani kasutamist peate ootama 15 minutit, enne kui tohite kontaktläätsed silma tagasi panna.

Kasutusjuhend

 1. Peske käed ja istuge või seiske mugavalt.
 2. Keerake pudelilt kork ära.
 3. Tõmmake nimetissõrmega haige silma alalaugu kergelt allapoole.
 4. Lähendage pudeli otsik silmale, kuid ärge puudutage otsikuga silma.
 5. Pigistage kergelt pudelit, nii et üks tilk ravimit kukuks silma ning seejärel vabastage alumine silmalaug.
 6. Sulgege silm ja vajutage sõrmega ühe minuti jooksul silma ninapoolsele nurgale.
 7. Kui teie arst on käskinud manustada ravimit ka teise silma, siis korrake samu võtteid.
 8. Pange pudelile kork tagasi peale.

Kui te kasutate Arulatani rohkem kui ette nähtud

Olge ettevaatlik, kui te pigistate pudelit, nii et haigesse silma satuks ainult üks tilk.

Kui te tilgutate silma liiga palju tilku, võite tunda silmas kerget ärritust ning silmad võivad muutuda vesiseks ja punaseks. See peaks mööduma, aga kui te muretsete, siis pöörduge oma arsti või oma lapse raviarsti poole nõu saamiseks.

Kui teie või teie laps neelab kogemata Arulatani alla, pöörduge nii kiiresti kui võimalik oma arsti poole.

Kui te unustate Arulatani kasutada

Kui olete unustanud Arulatani tavalisel ajal silma tilgutada, oodake kuni järgmise manustamiskorrani. Ärge manustage kahekordset annust, kui annus jäi eelmisel korral manustamata.

Kui te lõpetate Arulatani kasutamise

Kui te soovite lõpetada ravi Arulataniga, pidage nõu oma arsti või oma lapse arstiga.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Arulatani kasutamisel on teada järgnevad kõrvaltoimed:

Väga sageli esinevad kõrvaltoimed (võivad ilmneda rohkem kui ühel inimesel 10-st)

 • Silmavärvi järkjärguline muutus pruuni pigmendi sisalduse suurenemise tõttu silma värvilises osas, mida kutsutakse vikerkestaks. Kui teie silmad on segavärvilised (sinakaspruunid, hallikaspruunid, kollakaspruunid või rohekaspruunid), täheldate te seda muutust suurema tõenäosusega kui juhul, kui teie silmad on ühte värvi (sinised, hallid, rohelised või pruunid silmad). Teie silmavärvi muutuse väljakujunemiseks võib minna aastaid, kuid tavaliselt ilmneb see 8 ravikuu jooksul. Värvuse muutus võib olla püsiv ja see võib olla rohkem märgatav, kui te manustate Arulatani ainult ühte silma. Silma värvuse muutusega ei kaasne mingeid muid probleeme. Silmade värvuse muutus peatub pärast ravi lõpetamist Arulataniga.
 • Silma punetus.
 • Silma ärritus (kõrvetuse, kõvade terakeste, kiheluse, nõelamise või võõrkeha tunne silmas). Ravitud silma ripsmete ja seda ümbritsevate peente karvade värvuse järkjärguline muutus, mida on täheldatud peamiselt Jaapani päritolu inimestel. Need muutused hõlmavad teie ripsmete värvuse intensiivistumist (tumenemist) ning nende pikkuse, tiheduse ja arvu muutusi.

Sageli esinevad kõrvaltoimed (võivad esineda kuni ühel inimesel 10-st)

 • Silmamuna välispinna ärritus või kahjustus, silmalau põletik (blefariit), silmavalu ja valgustundlikkus (fotofoobia).

Aeg-ajalt esinevad kõrvaltoimed (võivad esineda kuni ühel inimesel 100-st)

 • Silmalau turse, silma kuivus, silmamuna välispinna põletik või ärritus (keratiit), nägemise hägustumine, konjunktiviit.
 • Nahalööve.

Harva esinevad kõrvaltoimed (võivad esineda kuni ühel inimesel 1000-st)

 • Vikerkesta (silma värvilise osa) põletik (iriit/uveiit), reetina turse (makulaarne turse), silmamuna välispinna tursumise või kriimustuse/kahjustuse sümptomid, silmade ümbruse tursed (periorbitaalne turse), valesti suunatud ripsmed või täiendava ripsmerea ilmnemine.
 • Nahareaktsioonid silmalaugudel, silmalaugude naha tumenemine.
 • Astma, astma süvenemine ja hingeldus (düspnoe).

Väga harva esinevad kõrvaltoimed (võivad esineda kuni ühel inimesel 10 000-st)

 • Stenokardia ägenemine patsientidel, kellel esineb ka südamehaigus, valu rinnus, silma sissevajunud välimus (silmalau vao süvenemine).

Patsientidel on teatatud ka järgmiste kõrvaltoimete esinemisest: vedelikuga täidetud ala silma värvilises osas (vikerkesta tsüst), peavalu, pearinglus, südamelöökide tunnetamine (palpitatsioonid), lihasvalu, liigesevalu ning silma viirusinfektsiooni teke, mis on põhjustatud herpes simplex viiruse (HSV) poolt.

Kõrvaltoimetena esinevad sügelev vesine nohu ja palavik ilmnevad sagedamini lastel kui täiskasvanutel.

Väga harvadel juhtudel on mõnel patsiendil, kel esineb silma esiosa läbipaistva osa (sarvkesta) märkimisväärne kahjustus, tekkinud ravi käigus sarvkestale hägusad laigud kaltsiumi liigse kogunemise tõttu.

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil või teie lapsel tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu enda või oma lapse arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

Kuidas Arulatani säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Enne Arulatani esmakordset avamist: Hoida ja transportida jahedas (2°C...8°C). Hoida pudel välispakendis, valguse eest kaitstult.

Pärast esmast avamist: Hoida temperatuuril kuni 25°C.

Pudel tuleb 4 nädalat pärast esmakordset avamist ära visata.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

Pakendi sisu ja muu teave

Mida Arulatan sisaldab

 • Toimeaine on latanoprost. Üks ml sisaldab 50 mikrogrammi latanoprosti. 2,5 ml silmatilkade lahust (pudeli sisu) sisaldab 125 mikrogrammi latanoprosti.
 • Abiained on: bensalkooniumkloriid 0,2 mg/ml, naatriumkloriid, naatriumdivesinikfosfaatmonohüdraat, veevaba dinaatriumfosfaat, puhastatud vesi.

Kuidas Arulatan välja näeb ja pakendi sisu

Silmatilkade lahus on värvitu või helekollane ja selge. Üks pudel sisaldab 2,5 ml silmatilkade lahust.

Pakendi suurused: üks pudel suurusega 2,5 ml, 3 pudelit suurusega 2,5 ml või 6 pudelit suurusega 2,5 ml.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja ja tootja

Dr. Gerhard Mann Chem.-pharm. Fabrik GmbH Brunsbütteler Damm 165-173

13581 Berlin Saksamaa

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole: PharmaSwiss Eesti OÜ

Tammsaare tee 47 11316 Tallinn Tel: 6827 400

Infoleht on viimati uuendatud juunis 2018.

RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE

RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Arulatan, 50 mikrogrammi/ml, silmatilgad, lahus

KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS

1 ml silmatilkade lahust sisaldab 50 mikrogrammi latanoprosti. Üks tilk sisaldab ligikaudu 1,5 mikrogrammi latanoprosti.

INN. Latanoprostum

Teadaolevat toimet omav abiaine: bensalkooniumkloriid 0,2 mg/ml.

Abiainete täielik loetelu vt lõik 6.1.

RAVIMVORM

Silmatilgad, lahus

Värvitu või helekollane selge lahus.

Lahuse pH on 6,6...6,9.

Osmolaalsus on 250...330 mOsm/kg.

KLIINILISED ANDMED

Näidustused

Kõrgenenud silmasisese rõhu alandamine avatudnurga glaukoomi ja okulaarse hüpertensiooniga patsientidel.

Kõrgenenud silmasisese rõhu alandamine lastel, kellel esineb kõrgenenud silmasisene rõhk ja laste glaukoom.

Annustamine ja manustamisviis

Okulaarne

Annustamine:

Soovitatav annustamine täiskasvanutele (kaasa arvatud eakad):

Soovitatav annus on üks tilk kahjustunud silma(desse) üks kord ööpäevas. Optimaalne toime saavutatakse siis, kui Arulatan’i manustatakse õhtuti.

Arulatan’i ei tohi manustada rohkem, kui üks kord ööpäevas, kuna uuringud on näidanud, et sagedasem manustamine vähendab preparaadi silmasisest rõhku alandavat toimet.

Kui üks annus jääb vahele, tuleb ravikuuri jätkata tavalisel viisil järgmisest annustamise korrast.

Nagu kõikide silmatilkade puhul, on võimaliku süsteemse imendumise vähendamiseks soovitatav sulgeda pisarakott, vajutades ühe minuti jooksul silma ninapoolsele nurgale. Seda tuleb teha vahetult pärast iga tilga tilgutamist.

Enne silmatilkade tilgutamist tuleb kontaktläätsed eemaldada ja need võib tagasi panna 15 minuti pärast.

Kui kasutatakse rohkem kui ühte silma manustatavat ravimit, tuleb erinevaid ravimeid manustada vähemalt 5-minutilise intervalliga.

Lapsed:

Arulatan silmatilku võib manustada lastele samades annustes kui täiskasvanutele. Andmed enneaegsete laste kohta (alla 36 gestatsiooninädala) puuduvad. Andmed < 1-aastaste (4 patsienti) vanuserühmas on piiratud (vt lõik 5.1).

Vastunäidustused

Ülitundlikkus toimeaine, bensalkooniumkloriidi või lõigus 6.1 loetletud mis tahes abiainete suhtes.

Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Latanoprost võib suurendada pruuni pigmendi kogust silma vikerkestas ja seetõttu põhjustada järk- järgulist silmavärvi muutumist. Enne ravi alustamist tuleb patsiente teavitada võimalikust silmavärvi püsivast muutusest. Ühepoolse ravi tulemusel võib kujuneda püsiv heterokroomia.

Sellist silmavärvi muutust on sagedamini täheldatud nendel patsientidel, kellel on vikerkestad segavärvilised, nt sinakaspruunid, hallikaspruunid, kollakaspruunid või rohekaspruunid. Latanoprosti uuringutes on silmavärvi muutus enamasti ilmnenud esimese 8 ravikuu jooksul, harva teise või kolmanda aasta jooksul, kuid seda ei ole täheldatud pärast neljandat raviaastat. Aja jooksul vikerkesta pigmenteerumise tase aeglustub ja püsib viis aastat samal tasemel. Suurenenud pigmendikoguse mõju ei ole viiest aastast pikema perioodi jooksul hinnatud. Latanoprosti viieaastases avatud ohutusuuringus ilmnes vikerkesta pigmentatsioon 33% patsientidest (vt lõik 4.8). Vikerkesta värvuse muutumine on enamusel juhtudest kerge ja ei pruugi olla kliiniliselt täheldatav. Patsientide hulgas, kelle vikerkestad on segavärvilised, oli esinemissagedus 7…85% ja kõige sagedamini esines seda kollakaspruunide vikerkestadega patsientidel. Ühtlaselt sinise silmavärviga patsientidel ei ole sellist muutust täheldatud ja ühtlaselt halli, rohelise või pruuni silmavärviga patsientidel on sellist muutust esinenud ainult harva.

Silma värvuse muutumine on põhjustatud melaniini sisalduse suurenemisest vikerkesta strooma melanotsüütides, mitte melanotsüütide arvu suurenemisest. Tüüpiliselt hakkab pruun pigmentatsioon haaratud silmas laienema kontsentriliselt pupilli ümbrusest perifeeria suunas, ent pruunimaks võib muutuda kogu vikerkest või ka teatud osa sellest. Pärast ravi katkestamist ei ole täheldatud pruuni pigmendi koguse edaspidist suurenemist vikerkestas. Kliiniliste uuringute andmetel ei ole see nähtus millegi sümptom ega ka patoloogiline muutus.

Ravim ei mõjusta pigmentlaike ega ka tähne vikerkestal. Kliinilistes uuringutes ei ole täheldatud pigmendi kogunemist trabekulaarsesse võrgustikku ega ka silma eeskambrisse. Viieaastase kliinilise kogemuse kohaselt ei ole vikerkesta pigmentatsiooni suurenemine põhjustanud mingeid negatiivseid kliinilisi tagajärgi ja vikerkesta pigmenteerumise korral võib Arulatan’i kasutamist jätkata. Siiski tuleb patsiente regulaarselt jälgida ja kui kliiniline seisund seda nõuab, tuleb Arulatan’i kasutamine katkestada.

Latanoprosti kasutamise kohta kroonilise suletudnurga glaukoomi, avatudnurga pseudofaakiaga glaukoomi ja pigmentaarse glaukoomi korral on kogemused piiratud. Puuduvad kogemused latanoprosti kasutamise kohta põletikulise ja neovaskulaarse glaukoomi, silma põletikuliste seisundite või kaasasündinud glaukoomi korral. Latanoprosti toime pupillile kas puudub või on nõrk, kuid kogemused ägeda suletudnurga glaukoomi ravi kohta puuduvad. Seetõttu on soovitatav nende haigusseisundite puhul latanoprosti kasutada ettevaatusega, kuni saadakse rohkem teavet.

Latanoprosti kasutamise kohta katarakti operatsioonile eelneval perioperatiivsel perioodil on andmeid piiratult. Need patsiendid peavad Arulatan’i kasutama ettevaatlikult.

Arulatan’i tuleb kasutada ettevaatusega herpeetilise keratiidi anamneesiga patsientidel ning vältida aktiivse herpes simplex’i keratiidi korral ja nendel patsientidel, kelle anamneesis esineb spetsiifiliselt prostaglandiini analoogidega seotud retsidiveeruv herpeetiline keratiit.

Maakula turset on esinenud (vt lõik 4.8) peamiselt afaakiaga patsientidel, pseudofaakiaga patsientidel, kellel on tagumise läätsekihnu või eeskambri läätsede rebend, või patsientidel, kellel on teadaolevad riskifaktorid maakula tsüstoidse turse tekkeks (nagu näiteks diabeetiline retinopaatia ja võrkkesta veresoonte sulgus). Arulatan’i tuleb kasutada ettevaatlikult afaakiaga patsientidel, pseudofaakiaga patsientidel, kellel on tagumise läätsekihnu või eeskambri läätsede rebend, ja patsientidel, kellel on teadaolevad riskifaktorid maakula tsüstoidse turse tekkeks.

Patsientidel, kellel on soodumus iriidi/uveiidi tekkeks, tuleb Arulatan’i kasutada ettevaatlikult.

Astmaga patsientide ravi osas on kogemused piiratud, kuid turuletulekujärgsel perioodil registreeriti mõned astma ja/või hingelduse ägenemisjuhud. Seetõttu tuleb astmaatilisi patsiente kuni piisavate teadmiste saamiseni ravida ettevaatlikult, vt ka lõik 4.8.

Täheldatud on periorbitaalset nahavärvuse muutust, kusjuures enamus juhte on registreeritud jaapanlastest patsientidel. Praegused kogemused näitavad, et periorbitaalne nahavärvuse muutus ei ole püsiv ja on mõnel juhul taandunud, kui ravi Arulatan’iga on jätkatud.

Latanoprost võib kutsuda esile ravitava silma ripsmete ja ümbritseva piirkonna karvaudemete järk- järgulisi muutusi; nendeks muutusteks võib olla ripsmete või karvade pikenemine, tihenemine, pigmentatsiooni ja arvu suurenemine ning ripsmete ristisuunaline kasv. Ravi katkestamisel ripsmete muutused taanduvad.

Arulatan sisaldab bensalkooniumkloriidi, mida silmaravimites kasutatakse tavaliselt konservandina. On täheldatud, et bensalkooniumkloriid põhjustab punktjat keratopaatiat ja/või toksilist haavandilist keratopaatiat, võib tekitada silmaärritust ja muuta pehmed kontaktläätsed värvituks. Hoolikas jälgimine on vajalik Arulatan’i sagedasel või pikaajalisel kasutamisel kuivade silmadega patsientidel või tingimustes, kus sarvkest on kahjustatud. Kontaktläätsed võivad absorbeerida bensalkooniumkloriidi ja need tuleb enne Arulatan’i silma tilgutamist eemaldada, kuid 15 minuti pärast võib need tagasi panna (vt lõik 4.2).

Lapsed

Efektiivsus- ja ohutusandmed vanuserühmas < 1 aasta (4 patsienti) on väga piiratud (vt lõik 5.1). Andmed enneaegsete laste kohta (alla 36 gestatsiooninädala) puuduvad.

Lastel vanuses 0…<3 aastat, kellel peamiselt esineb PCG (Primary Congenital Glaucoma, esmane kaasasündinud glaukoom), jääb esimese rea raviks operatsioon (st trabekulotoomia/goniotoomia). Pikaajaline ohutus lastel ei ole senini veel kindlaks tehtud.

Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Kindlad andmed koostoimete kohta teiste ravimitega puuduvad.

Kahe prostaglandiini analoogi samaaegse silma manustamise järel on registreeritud silmasisese rõhu paradoksaalset kõrgenemist. Seetõttu ei ole kahe või enama prostaglandiini, prostaglandiini analoogi või prostaglandiini derivaadi kasutamine soovitatav.

Lapsed

Koostoimete uuringuid on läbi viidud ainult täiskasvanutel.

Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Rasedus

Ravimi ohutust kasutamisel raseduse ajal ei ole tõestatud. Ravim kujutab raseduse kulule, lootele või vastsündinule potentsiaalset farmakoloogilist ohtu. Seetõttu ei tohi Arulatan’i raseduse ajal kasutada.

Imetamine

Latanoprost ja selle metaboliidid võivad erituda rinnapiima, seetõttu ei tohi rinnapiimaga toitvad naised Arulatan’i kasutada või tuleb rinnaga toitmine lõpetada.

Fertiilsus

Latanoprost ei mõjutanud loomkatsetes isas- ega emasloomade fertiilsust (vt lõik 5.3).

Toime reaktsioonikiirusele

Nagu teiste silmaravimite puhul, võib silmatilkade silma tilgutamine põhjustada mööduvat nägemise hägustumist. Kuni selle möödumiseni ei tohi patsiendid juhtida autot ega töötada masinatega.

Kõrvaltoimed

Ohutusprofiili kokkuvõte

Enamik täheldatud kõrvaltoimetest on seotud silmadega. Latanoprosti viieaastases avatud ohutusuuringus ilmnes vikerkesta pigmentatsioon 33% patsientidest (vt lõik 4.4). Teised silmadega seotud kõrvaltoimed on üldiselt lühiajalised ja esinevad ravimi manustamisel.

Kõrvaltoimete koondandmed

Kõrvaltoimed liigitatakse esinemissageduse alusel järgnevalt: väga sage (≥1/10), sage (≥1/100 kuni <1/10), aeg-ajalt (≥1/1000 kuni <1/100), harv (≥1/10000 kuni <1/1000), väga harv (<1/10000), teadmata (ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel).

Infektsioonid ja infestatsioonid:

Teadmata: herpeetiline keratiit.

Närvisüsteemi häired:

Teadmata: peavalu, pearinglus.

Silma kahjustused:

Väga sage: vikerkesta pigmentatsiooni tugevnemine; kergekujuline kuni mõõdukas konjunktiivi hüpereemia; silma ärritus (põletav teralisus, sügelus, torkiv ja võõrkehatunne); ripsmete ja karvaudemete muutused (pikkuse, tiheduse, pigmentatsiooni ja arvu suurenemine) (suurem enamus esinemisjuhte jaapanlaste seas).

Sage: mööduvad epiteeli punkterosioonid, enamasti sümptomiteta; blefariit; silmavalu, fotofoobia. Aeg-ajalt: silmalau turse, silmade kuivus; keratiit; hägune nägemine; konjunktiviit.

Harv: iriit/uveiit (enamus esinemisjuhte patsientidel, kellel esinevad soodustavad tegurid); makulaarne turse; sümptomaatiline sarvkesta turse ja erosioonid; periorbitaalne turse; valesti suunatud ripsmed, mis võivad mõnikord põhjustada silma ärritust; ripsmete kaherealisus silmalaugudel (distikiaas). Väga harv: periorbitaalsed ja silmalau muutused, mis põhjustavad silmalau vao süvenemist. Teadmata: iirise tsüst.

Südame häired:

Väga harv: ebastabiilne stenokardia.

Teadmata: palpitatsioonid.

Respiratoorsed, rindkere ja mediastiinumi häired:

Harv: astma; astma ägenemine ja düspnoe.

Naha ja nahaaluskoe kahjustused: Aeg-ajalt: nahalööve.

Harv: lokaliseerunud nahareaktsioonid silmalaugudel; silmalaugude naha tumenemine.

Lihas-skeleti ja sidekoe kahjustused:

Teadmata: müalgia, artralgia.

Üldised häired ja manustamiskoha reaktsioonid: Väga harv: valu rinnus.

Fosfaate sisaldavate silmatilkadega koosmanustamisel on mõnedel sarvkesta tõsise kahjustusega patsientidel väga harva teatatud sarvkesta kaltsifikatsiooni juhtudest.

Lapsed

Kahes lühiajalises kliinilises uuringus (≤ 12 nädalat), mis hõlmas 93 (25 ja 68) last, oli ohutusprofiil sarnane täiskasvanute omaga ja uusi kõrvaltoimeid kindlaks ei tehtud. Lühiajalise kasutamise ohutusprofiilid laste erinevates alarühmades olid samuti sarnased (vt lõik 5.1). Võrreldes täiskasvanutega esineb lastel sagedamini järgmisi kõrvaltoimeid: nasofarüngiit ja palavik.

Võimalikest kõrvaltoimetest teavitamine

Ravimi võimalikest kõrvaltoimetest on oluline teavitada ka pärast ravimi müügiloa väljastamist. See võimaldab jätkuvalt hinnata ravimi kasu/riski suhet. Tervishoiutöötajatel palutakse teavitada kõigist võimalikest kõrvaltoimetest www.ravimiamet.ee kaudu.

Üleannustamine

Arulatan’i üleannustamise korral ei ole peale silmade ärrituse ja konjunktiivide hüpereemia tekkinud muid silmade kõrvaltoimeid.

Juhul, kui Arulatan’i on kogemata alla neelatud, võib olla järgnev informatsioon kasulik: Üks pudel sisaldab 125 mikrogrammi latanoprosti. Üle 90% preparaadist metaboliseerub esmase maksapassaaži käigus. Intravenoosne infusioon annuses 3 mikrogrammi/kg tervetele vabatahtlikele andis plasmakontsentratsiooni, mille mediaan on 200 korda kõrgem kui kasutamisel raviks ning ei põhjustanud mingeid sümptomeid, kuid annus 5,5...10 mikrogrammi/kg põhjustas iiveldust, kõhuvalu, pearinglust, väsimust, kuumahooge ja higistamist. Latanoprosti intravenoossel manustamisel ahvidele annuses kuni 500 mikrogrammi/kg ei ole täheldatud tõsiseid kõrvaltoimeid kardiovaskulaarsüsteemile.

Latanoprosti intravenoosset manustamist ahvidele on seostatud mööduva bronhokonstriktsiooniga. Keskmise raskusastme bronhiaalastmaga patsientidel ei põhjustanud latanoprost siiski bronhokonstriktsiooni paiksel manustamisel silma annuses, mis ületas seitse korda Arulatan’i terapeutilise annuse.

Arulatan’i üleannustamisel on ravi sümptomaatiline.

FARMAKOLOOGILISED OMADUSED

Farmakodünaamilised omadused

Farmakoterapeutiline rühm: glaukoomivastased preparaadid ja miootikumid, prostaglandiini analoogid, ATC-kood: S01EE01

Toimeaine latanoprost, prostaglandiin Fanaloog, on prostanoidi FP-retseptorite selektiivne agonist, mis vähendab silmasisest rõhku silmavedeliku väljavoolu suurendamise kaudu. Silmasisese rõhu langus inimesel algab ligikaudu 3…4 tunni jooksul pärast manustamist ning maksimaalne toimetugevus saabub 8…12 tunni järel. Rõhu langus jääb püsima vähemalt 24 tunniks.

Uuringud katseloomadel ja inimestel näitavad, et ravimi peamiseks toimemehhanismiks on uveoskleraalse väljavoolu suurendamine, kuigi inimestel on täheldatud teatud määral ka väljavoolu kerguse suurenemist (väljavoolutakistuse vähenemist).

Olulise tähtsusega uuringud on tõestanud latanoprosti efektiivsust monoteraapiana. Lisaks on teostatud kliinilisi uuringuid ravimeid kombineerides. Need uuringud on tõestanud, et latanoprost on toimiv kombinatsioonis beeta-adrenergiliste antagonistidega (timolool). Lühiajalised uuringud (1…2 nädalat) kinnitavad, et kombineeritult adrenergiliste agonistidega (dipivalüülepinefriiniga) ja suukaudselt manustatavate karboanhüdraasi inhibiitoritega (atsetasoolamiidiga) on latanoprosti toime aditiivne

ning kombineeritult kolinergiliste retseptorite agonistidega (pilokarpiiniga) vähemalt osaliselt aditiivne.

Kliinilised uuringud on näidanud, et latanoprostil ei ole silma vesivedeliku tootmisele märkimisväärset toimet. Samuti ei ole leitud, et latanoprost avaldaks toimet vere ja silma vesivedeliku vahelisele barjäärile.

Ahvidel teostatud katsetes on leitud, et kui latanoprosti kasutatakse kliinilistes annustes, ei ole tal toimet intraokulaarsele vereringele või on see toime tähtsusetu. Sellest hoolimata võib paikse manustamise korral tekkida kerge kuni mõõdukas konjunktivaalne ja episkleraalne hüpereemia.

Ekstrakapsulaarse läätse eemaldamise läbi teinud ahvide silmade pikaajaline ravimine latanoprostiga ei mõjustanud fluorestsiinangiograafilise meetodi andmetel võrkkesta veresooni.

Latanoprost ei indutseerinud lühiajalise ravi korral inimesel pseudofaakiliste silmade tagumises segmendis fluorestsiini lekkimist.

Latanoprostil ei ole terapeutilistes annustes leitud märkimisväärseid farmakoloogilisi toimeid südame- ja veresoonkonnale ega hingamiselunditele.

Lapsed

Arulatan’i efektiivsust lastel vanuses ≤ 18 aastat näidati 12-nädalases topeltpimedas latanoprosti kliinilises uuringus võrreldes timolooliga 107 patsiendil, kellel oli diagnoositud silma hüpertensioon ja laste glaukoom. Vastsündinute vanus pidi olema vähemalt 36 gestatsiooninädalat. Patsiendid said 0,005% latanoprosti üks kord ööpäevas või 0,5% (või alla 3-aastased valikuliselt 0,25%) timolooli kaks korda ööpäevas. Efektiivsuse esmane tulemusnäitaja oli silma siserõhu (intraocular pressure, IOP) keskmine langus uuringu 12. nädalal võrreldes esialgsega. Keskmine IOP langus latanoprosti- ja timoloolirühmades oli sarnane. Kõigis uuritud vanuserühmades (0…< 3 aastat, 3…< 12 aastat ja 12…18 aastat) oli keskmine IOP langus 12. nädalal latanoprostirühmas samasugune kui timoloolirühmas. Efektiivsuse andmed vanuserühmas 0…< 3 aastat põhinesid siiski ainult 13-l latanoprosti saanud patsiendil ja olulisi efektiivsuse andmeid ei leitud vanusegrupis 0…< 1 aastat 4 patsiendil läbi viidud kliinilistes uuringutes. Andmed enneaegsete laste kohta (alla 36 gestatsiooninädala) puuduvad.

IOP langus esmase kaasasündinud/infantiilse glaukoomiga (primary congenital/infantile glaucoma, PCG) patsientide alarühmas oli samasugune latanoprosti- ja timoloolirühmas. Mitte-PCG alarühmas (st juveniilne avatudnurga glaukoom, afaakiline glaukoom) esinesid samasugused tulemused nagu PCG alarühmas.

Mõju IOP-le täheldati pärast esimest ravinädalat (vt graafik) ja see püsis 12-nädalase uuringu jooksul nagu täiskasvanutel.

Tabel: IOP langus (mmHg) 12. nädalal ravirühma ja algdiagnoosi alusel

 

Latanoprost

 

Timolool

 

 

N=53

 

N=54

 

 

 

 

 

 

 

Algne keskmine (SH)

27,3 (0,75)

 

27,8 (0,84)

 

 

 

 

 

 

 

Muutus võrreldes algsega 12.

-7,18 (0,81)

 

-5,72 (0,81)

 

nädalal†(SH)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

p-väärtus vs timolool

0,2056

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PCG

Mitte-PCG

 

PCG

Mitte-PCG

 

N=28

N=25

 

N=26

N=28

 

 

 

 

 

 

Algne keskmine (SH)

26,5 (0,72)

28,2 (1,37)

 

26,3 (0,95)

29,1 (1,33)

 

 

 

 

 

 

Muutus võrreldes algsega 12.

-5,90 (0,98)

-8,66 (1,25)

 

-5,34 (1,02)

-6,02 (1,18)

nädalal†(SH)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

p-väärtus vs timolool

0,6957

0,1317

 

 

 

 

 

 

 

SH: standardhälve.

†Kohandatud hinnang kovariatsiooni (ANCOVA) mudeli analüüsi alusel.

Farmakokineetilised omadused

Latanoprost (molekulaarmassiga 432,58) on isopropüülester, ravimi inaktiivne eelvorm, mis pärast hüdrolüüsumist latanoprosti happeliseks vormiks muutub bioloogiliselt toimivaks.

Imendumine

Eelravim imendub hästi läbi sarvkesta ja kogu toimeaine, mis siseneb silma vesivedelikku, hüdrolüüsitakse sarvkesta läbimisel.

Jaotumine

Uuringud inimestel näitavad, et maksimaalne kontsentratsioon vesivedelikus saabub pärast paikset manustamist ligikaudu 2 tunni pärast. Latanoprosti paiksel manustamisel ahvidele jaotus see peamiselt silma eesmises segmendis, konjunktiividel ja silmalaugudel. Ainult tühine osa toimeainest jõuab silma tagumisse segmenti.

Biotransformatsioon

Latanoprosti happeline vorm silmas praktiliselt ei metaboliseeru. Ravimi peamine metabolism toimub maksas. Plasma poolväärtusaeg inimesel on 17 minutit.

Eritumine

Peamised metaboliidid, 1,2-dimeer ja 1,2,3,4-tetrameer, ei ole loomkatsetes bioloogilist aktiivsust näidanud või on avaldunud ainult nõrk bioloogiline aktiivsus ja need metaboliidid väljutatakse peamiselt uriini kaudu.

Lapsed

Latanoprosthappe plasmakontsentratsioonide avatud farmakokineetiline uuring viidi läbi 22 täiskasvanul ja 25 lapsel (sünnist kuni < 18 aasta vanuseni), kellel esines silma hüpertensioon ja glaukoom. Kõiki vanuserühmi raviti 0,005% latanoprostiga annuses üks tilk ööpäevas mõlemasse silma vähemalt 2 nädala jooksul. Latanoprosthappe süsteemne ekspositsioon oli ligikaudu 2 korda suurem 3…< 12-aastastel ja 6 korda suurem < 3-aastastel lastel võrreldes täiskasvanutega, kuid säilis süsteemsete kõrvaltoimete lai ohutusvahemik (vt lõik 4.9). Keskmine aeg plasma maksimaalse kontsentratsiooni saavutamiseks oli 5 minutit pärast manustamist kõigis vanuserühmades. Keskmine plasma eliminatsiooni poolväärtusaeg oli lühike (< 20 minuti), ühesugune nii lastel kui ka täiskasvanud patsientidel. See ei põhjustanud tasakaalukontsentratsiooni tingimustes latanoprosthappe kuhjumist süsteemses vereringes.

Prekliinilised ohutusandmed

Latanoprosti silma-, samuti süsteemset toksilisust on uuritud mitmel loomaliigil. Üldiselt on latanoprost hästi talutav ja ohutu, süsteemset toksilisust põhjustab annuses, mis on vähemalt 1000 korda suurem kui silma manustatav terapeutiline annus. On näidatud, et intravenoosselt ilma anesteesiata ahvidele manustatud latanoprosti suured annused, ligikaudu 100 korda suuremad kui terapeutiline annus kilogrammi kehamassi kohta, suurendavad hingamissagedust, mis viitab ilmselt lühikese kestusega bronhokonstriktsioonile. Loomkatsetes ei ole leitud, et latanoprostil oleks sensibiliseerivaid toimeid.

Küülikutel või ahvidel ei ole toksilisi toimeid täheldatud annuse kuni 100 mikrogrammi ööpäevas manustamisel silma (terapeutiline annus on ligikaudu 1,5 mikrogrammi ööpäevas silma). Samas on loomkatsetes näidatud, et latanoprost suurendab ahvidel vikerkesta pigmenteerumist.

Pigmenteerumise suurenemise mehhanismiks tundub olevat melaniini sünteesi suurenemine vikerkesta melanotsüütides, kuid proliferatiivseid muutusi seejuures ei täheldatud. Vikerkesta värvuse muutus võib olla püsiv.

Kroonilise silmatoksilisuse uuringutes on näidatud, et latanoprosti manustamine silma annuses 6 µg ööpäevas põhjustab ka silmalau suurenenud lõhenemist. See toime on pöörduv ja esineb annustes, mis ületavad terapeutilise annuse. Seda toimet ei ole inimestel täheldatud.

Latanoprostiga läbi viidud pöördmutatsiooni testid bakteritel, geenimutatsioonid hiire lümfoomis ja hiire mikrotuumade testid andsid negatiivseid tulemusi. In vitro inimese lümfotsüütides täheldati kromosoomide aberratsioone. Samasuguseid toimeid täheldati prostaglandiiniga F, mis on looduslikult esinev prostaglandiin, ja see näitab, et tegemist on rühma toimega.

Täiendavad mutageensuse uuringud in vitro/in vivo plaanivälise DNA sünteesi kohta rottidel olid negatiivsed ja näitavad, et latanoprostil ei ole mutageenset toimet. Kartsinogeensuse uuringud hiirtel ja rottidel olid negatiivsed.

Latanoprostil ei ole loomuuringutes leitud mingeid toimeid isas- või emasloomade fertiilsusele. Embrüotoksilisuse uuringus rottidel ei täheldatud latanoprostil embrüotoksilist toimet intravenoossel manustamisel (annustes 5 mikrogrammi/kg , 50 mikrogrammi/kg ja 250 mikrogrammi/kg ööpäevas). Siiski põhjustas latanoprost küülikutel loote surma annustes 5 mikrogrammi /kg ööpäevas ja rohkem.

Annus 5 mikrogrammi/kg/ööpäevas (ligikaudu 100 korda suurem kui terapeutiline annus) põhjustas märkimisväärset embrüofetaalset toksilisust, mida iseloomustas hilise resorptsiooni ja abortide esinemissageduse suurenemine ning loodete kaalu vähenemine.

Teratogeenset toimet ei ole täheldatud.

FARMATSEUTILISED ANDMED

Abiainete loetelu

Naatriumkloriid

Bensalkooniumkloriid

Naatriumdivesinikfosfaatmonohüdraat

Veevaba dinaatriumfosfaat

Puhastatud vesi

Sobimatus

In vitro uuringutes on tiomersaali sisaldavate silmatilkade segamisel Arulatan’iga ilmnenud sadestumine. Kui taolisi ravimeid kasutatakse, peab silmatilkade manustamise vahe olema vähemalt 5 minutit.

Kõlblikkusaeg

24 kuud

Pärast pudeli esmast avamist on ravim kasutamiskõlblik 4 nädalat.

Säilitamise eritingimused

Hoida ja transportida külmas (2°C...8°C).

Hoida pudel välispakendis, valguse eest kaitstult.

Pärast pudeli esmast avamist: Hoida temperatuuril kuni 25°C.

Pakendi iseloomustus ja sisu

Madala tihedusega polüetüleenist pudel ja tilguti koos kõrge tihedusega polüetüleenist korgiga.

Üks pudel sisaldab 2,5 ml silmatilkade lahust, mis vastab ligikaudu 80 tilgale.

Pakendi suurused:

1 pudel suurusega 2,5 ml,

3 pudelit suurusega 2,5 ml

6 pudelit suurusega 2,5 ml.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Erihoiatused ravimpreparaadi hävitamiseks ja käsitlemiseks

Erinõuded puuduvad.

Kasutamata ravimpreparaat või jäätmematerjal tuleb hävitada vastavalt kohalikele nõuetele.

MÜÜGILOA HOIDJA

Dr. Gerhard Mann Chem.-pharm. Fabrik GmbH

Brunsbütteler Damm 165-173

13581 Berlin

Saksamaa

MÜÜGILOA NUMBER

ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE/MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV

Müügiloa esmase väljastamise kuupäev: 27.09.2010

Müügiloa viimase uuendamise kuupäev: 04.06.2018

TEKSTI LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV

juuni 2018