Aknefug-oxid mild 50 mgg - geel (50mg 1g) - Pakendi infoleht

ATC Kood: D10AE01
Toimeaine: bensoüülperoksiid
Tootja: Dr. August Wolff GmbH & Co. KG Arzneimittel

Artikli sisukord

PAKENDI INFOLEHT: INFORMATSIOON KASUTAJALE

Aknefug-Oxid Mild 50mg/g, geel

Bensoüülperoksiid

Lugege infolehte hoolikalt, sest siin on teile vajalikku teavet.

Ehkki seda ravimit on võimalik osta ilma retseptita, peate parima ravitulemuse saamiseks kasutama Aknefug-Oxid Mild 50mg/g täpselt juhistele vastavalt.

 • Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
 • Lisainformatsiooni saamiseks pidage nõu oma apteekriga.
 • Kui haigussümptomid süvenevad ega leevendu, peate oma arstiga ühendust

võtma.

 • Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda

kõrvaltoimet, mida selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile.

Infolehes antakse ülevaade:

MIS RAVIM ON AKNEFUG-OXID MILD 50MG/G JA MILLEKS SEDA KASUTATAKSE

 1. Mis ravim on Aknefug-Oxid Mild 50mg/g ja milleks seda kasutatakse
 2. Mida on vaja teada enne Aknefug-Oxid Mild 50mg/g kasutamist
 3. Kuidas Aknefug-Oxid Mild 50mg/g kasutada
 4. Võimalikud kõrvaltoimed
 5. Kuidas Aknefug-Oxid Mild 50mg/g säilitada
 6. Lisainfo

Aknefug-Oxid Mild 50mg/g on kooriv ja antibakteriaalne geel kasutamiseks nahal. Aknefug-Oxid Mild 50mg/g geeli kasutatakse endogeensete teguritega seotud akne (st puberteedieas hormonaalsetest muutustest tingituna tekkivad rasupunnid e komedoonid) paikseks raviks.

MIDA ON VAJA TEADA ENNE AKNEFUG-OXID MILD 50MG/G KASUTAMIST

Ärge kasutage Aknefug-Oxid Mild 50mg/g:

 • Kui te olete allergiline (ülitundlik) bensoüülperoksiidi või AknefugOxid Mild mõne koostisosa suhtes (vt lõik 6 „Lisainfo”).
 • Limaskestadel, silmas, silma ja suu ümbruses, nina all ja kriimustatud nahal.

Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga Aknefug-Oxid Mild 50mg/g

 • Kui teil on atoopia (kalduvus allergiliste reaktsioonide tekkeks) ja teil on kuiv, langenud rasutootmisega nahk. Enne kasutamist pidage alati nõu arstiga.
 • Kuna risk kõrvaltoimete tekkeks (intensiivne nahaärritus) UVkiirguse suhtes võib suureneda, tuleb AknefugOxid Mild 50mg/g geeli kasutamise ajal vältida ravitavate kehaosade kokkupuudet intensiivse UVkiirgusega (päikesekiirgus või solaarium).
 • Vältida tuleb AknefugOxid Mild 50mg/g geeli sattumist käte või töödeldud naha vahendusel juustele, kulmudele ja habemele või värvitud tekstiilmaterjalidele (nt voodipesu, riided, käterätid jne), sest vastasel juhul võib ravim põhjustada pleekimist (värvi kadumist).
 • Vältida tuleb AknefugOxid Mild 50mg/g geeli juhuslikku sattumist silma, sest see põhjustab silma punetust ja valu. Silma sattumisel loputada silma rohke voolava veega ligikaudu 15 minuti jooksul.
 • Kui teie või keegi teine võtab kogemata sisse või neelab alla AknefugOxid Mild 50mg/g geeli võib bensoüülperoksiid (toimeaine) põhjustada probleeme söögitorus ja maos. Sel juhul pöörduge arsti poole.

Kasutamine koos teiste ravimitega

Teiste nahka ärritavate ravimite kasutamine ja intensiivne UV-kiirgus ei ole samaaegselt soovitatavad.

Toimeaine (bensoüülperoksiid) tõttu esineb Aknefug-Oxid Mild 50mg/g geeli sobimatus redutseerivate ainetega.

Palun informeerige oma arsti või apteekrit, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mingeid muid ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid.

Rasedus ja imetamine.

Aknefug-oxid mild 50mg/g tohib raseduse ja imetamise ajal kasutada vaid pärast hoolikat nõupidamist arstiga. Raseduse viimasel kuul ei tohi preparaati kasutada.

Ei ole teada, kas ravim imetamisaegsel välispidisel kasutamisel eritub rinnapiima

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Spetsiaalsete ettevaatusabinõude rakendamine ei ole vajalikud.

Oluline teave mõningate Aknefug-Oxid Mild 50mg/g geeli koostisainete suhtes

Stearüülalkohol võib põhjustada paikset nahaärritust (nt kontaktdermatiiti).

KUIDAS AKNEFUG-OXID MILD 50MG/G KASUTADA

Kasutage Aknefug-Oxid Mild 50mg/g alati täpselt nii, nagu arst on teile rääkinud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Aknefug-Oxid Mild 50mg/g geel on ette nähtud kasutamiseks välispidiselt nahal.

Kui teie arst ei ole teisiti määranud, kantakse Aknefug-Oxid Mild 50mg/g geeli üks kuni kaks korda ööpäevas õhukese kihina kahjustatud nahale.

Aknefug-Oxid Mild 50mg/g geeli tuleb kasutada kuni naha põletikutunnused on möödunud – keskmiselt 4 nädalat.

Kui te kasutate Aknefug-Oxid Mild 50mg/g geeli rohkem kui ette nähtud

Liiga suure koguse Aknefug-Oxid Mild 50mg/g geeli kasutamine võib põhjustada naha liigset kuivamist ja intensiivsemat naha koorumist. Sellisel juhul katkestage Aknefug- Oxid Mild 50mg/g geeli kasutamine ja pidage vajadusel nõu arstiga.

Kui te unustate Aknefug-Oxid Mild 50mg/g geeli kasutada

Jätkake ravi vastavalt määratud annustamisjuhistele.

Kui te lõpetate Aknefug-Oxid Mild 50mg/g geeli kasutamise

Spetsiaalsete ettevaatusabinõude rakendamine ei ole vajalik.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

VÕIMALIKUD KÕRVALTOIMED

Nagu kõik ravimid võib ka Aknefug-Oxid Mild 50mg/g põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Olulised kõrvaltoimed, mille suhtes jälgida ja mida teha, kui need tekivad on järgmised

Kui teil tekib mõni allpool loetletud kõrvaltoime, katkestage Aknefug-Oxid Mild 50mg/g geeli kasutamine ja pidage esimesel võimalusel nõu arstiga.

Väga harva (ühel või vähem kui ühel ravitud patsiendil 10 000-st või esinemissagedus on teadmata): bensoüülperoksiid või teised Aknefug-Oxid Mild 50mg/g geeli koostisosad võivad põhjustada

ülitundlikkusreaktsiooni nahal (allergilist kontaktdermatiiti).

Teised võimalikud kõrvaltoimed

Aegajalt (vähem kui ühel inimesel 100-st, kuid rohkem kui ühel ravitud patsiendil 1000- st): ravi alguses Aknefug-Oxid Mild 50mg/g geeliga võib tekkida kerge nahaärritus, nagu punetus, sügelemine, valu ja naha ketendus.

Need on oodatava toime tunnused ja kaovad üldiselt mõne päeva jooksul. Naha kuivamine ja mõõdukas ketendus on ravi soovitud toime. Kui need tunnused püsivad või süvenevad 4...6 päeva järel, tuleb Aknefug-Oxid Mild 50mg/g geeli kasutamine lõpetada või annust vähendada.

Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet, mida selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile.

KUIDAS AKNEFUG-OXID MILD 50MG/G SÄILITADA

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Hoida külmkapis (2°C … 8ºC).

Ärge kasutage Aknefug-Oxid Mild 50mg/g pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud pakendile. Kõlblikkusaeg viitab kuu viimasele päevale.

Kõlblikkusaeg pärast esmast avamist: 12 kuud

LISAINFO

Mida Aknefug-Oxid Mild 50mg/g sisaldab

 • Toimeaine on bensoüülperoksiid.

1 g geeli sisaldab 0,0667 g vee baasil bensoüülperoksiidi (vastavalt 0,05 g bensoüülperoksiidi).

- Abiained on: karmelloosnaatrium (E466), mikrokristalne tselluloos (E460a), vesinikkloriidhape(E507), 96% etanool, makrogool 400, makrogoollaurüüleeter (4) (Ph. Eur.), makrogoolstearüüleeter (7) (Ph. Eur.), stearüülalkohol (Ph. Eur.), puhastatud vesi.

Kuidas Aknefug-Oxid Mild 50mg/g välja näeb ja pakendi sisu

Aknefug-Oxid Mild 50mg/g on ühtlase konsistentsiga valge geel. Pakendatud tuubi. Tuubis on 25 g või 50 g geeli.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja ja tootja

Dr. August Wolff GmbH & Co. KG Arzneimittel

Sudbrackstraße 56,

D-33611 Bielefeld,

Saksamaa

Tel: +49 (0)521 880805

Faks: +49 (0)521 8808334

E-post: See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole:

AS Sirowa Tallinn,

Salve 2c,

11612 Tallinn

Tel: 6830700,

Faks: 6701050

Infoleht on kooskõlastatud septembris 2010