Addaven - infusioonilahuse kontsentraat - Pakendi infoleht

ATC Kood: B05XA80
Toimeaine: elektrolüüdid
Tootja: FRESENIUS KABI AB

Artikli sisukord

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Addaven infusioonilahuse kontsentraat

Mikroelemendid

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

 • Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
 • Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga.
 • Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

Infolehe sisukord

 1. Mis ravim on Addaven ja milleks seda kasutatakse
 2. Mida on vaja teada enne Addaven’i kasutamist
 3. Kuidas teile Addaven’i manustatakse
 4. Võimalikud kõrvaltoimed
 5. Kuidas Addaven’i säilitada
 6. Pakendi sisu ja muu teave
 7. Mis ravim on Addaven ja milleks seda kasutatakse

Addaven on ravim, mis sisaldab mikroelemente. Mikroelemendid on keemilised ained, mida organism vajab normaalseks toimimiseks väga väikestes kogustes. Addaven’i manustatakse intravenoosselt (veeni), kui te ei saa tavapärasel viisil süüa. Seda ravimit kasutatakse tavaliselt tasakaalustatud intravenoosse toitmise korral koos valkude, rasvade, süsivesikute, soolade ja vitamiinidega.

Mida on vaja teada enne Addaven’i kasutamist

Teile ei tohi manustada Addaven’i:

 • kui olete selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline. Kui teil tekib lööve või muu allergiline reaktsioon (nt sügelus, huulte või näo paistetus või hingeldus), teatage sellest kohe oma arstile.
 • kui teie sapiteedes on takistus;
 • kui teil on Wilson’i tõbi (geneetiline häire, mille korral vask kumuleerub organismi).

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Rääkige oma arstile, kui teil on probleeme maksa ja/või neerude tööga.

Arst võib määrata teile regulaarseid vereanalüüse teie seisundi hindamiseks.

Muud ravimid ja Addaven

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te võtate, olete hiljuti võtnud või kavatsete võtta mis tahes muid ravimeid.

Rasedus ja imetamine

Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arstiga.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Addaven ei mõjuta autojuhtimise ja masinate käsitsemise võimet.

Kuidas teile Addaven’i manustatakse

Seda ravimit manustab teile tervishoiutöötaja.

Ravimit manustatakse teile infusioonina otse veeni (intravenoosne infusioon).

Arst määrab teile õige annuse.

Täiskasvanutel on soovitatav annus 10 milliliitrit (ml) iga päev.

Addaven lisatakse teisele lahusele, enne kui see teile manustatakse. Teie arst või meditsiiniõde kontrollib, et ravim on õigesti ette valmistatud, enne kui manustab teile Addaven’i.

Kasutamine lastel

Lastel kehakaaluga üle 15 kg on soovitatav annus 0,1 ml/kg kehakaalu kohta iga päev.

Kui teile manustatakse Addaven’i rohkem kui ette nähtud

On äärmiselt vähetõenäoline, et teile võidakse manustada rohkem ravimit kui ette nähtud, sest teie arst või meditsiiniõde jälgib teid ravi ajal. Kui te siiski arvate, et teile on manustatud liiga palju Addaven’i, teatage sellest otsekohe oma arstile või meditsiiniõele.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Võimalikud kõrvaltoimed

Addaven’i kasutamisel ei ole kõrvaltoimetest teatatud, kuid kui teil tekib mõni kõrvaltoime, rääkige sellest oma arstile või meditsiiniõele.

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

Kuidas Addaven’i säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil ja viaali sildil. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel eritingimusi.

Addaven’i infusioonilahuse õige säilitamise, kasutamise ja hävitamise eest vastutavad teie arst ja haigla apteeker.

Pärast lahjendamist: Addaven’i lisamine peab toimuma vahetult enne infusiooni alustamist ja ravim tuleb ära kasutada 24 tunni jooksul. Kui seda ei kasutata otsekohe, on kasutuseelsed säilitusajad ja -tingimused kasutaja vastutusel ja ei tohi tavaliselt ületada 24 tundi temperatuuril 2°C kuni 8°C, välja arvatud juhul kui segamine toimus kontrollitud ja valideeritud aseptilistes tingimustes.

Pärast ravi tuleb kogu allesjäänud lahus ära visata vastavalt haigla eeskirjadele.

Pakendi sisu ja muu teave

Mida Addaven sisaldab

Kroomkloriidheksahüdraat

53,3 mikrogrammi

Vaskkloriiddihüdraat

1,02 mg

Raudkloriidheksahüdraat

5,40 mg

Mangaankloriidtetrahüdraat

198 mikrogrammi

Kaaliumjodiid

166 mikrogrammi

Naatriumfluoriid

2,10 mg

Naatriummolübdaatdihüdraat

48,5 mikrogrammi

Naatriumseleniit, veevaba

173 mikrogrammi

Tsinkkloriid

10,5 mg

 • Toimeained ühes ampullis (10 ml) on:
 • Teised koostisosad on: ksülitool, vesinikkloriidhape, süstevesi.

Kuidas Addaven välja näeb ja pakendi sisu

Addaven on selge, peaaegu värvitu mikroelementide lahus.

Addaven on saadaval polüpropüleenist ampullides, mis sisaldavad 10 ml kontsentraati. Pakendi suurus on 20 x 10 ml.

Müügiloa hoidja ja tootja

Müügiloa hoidja

Fresenius Kabi AB

S-751 74 Uppsala

Rootsi

Tootja

Fresenius Kabi Norge AS

NO-1753 Halden

Norra

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.

KBM Pharma OÜ

Tähtvere 4

51007 Tartu

Tel: +372 7338080

Infoleht on viimati uuendatud märtsis 2015