Puudub Eestis kehtiv müügiluba või meil ei ole andmeid veel

Adempas - Adempas ravimi omaduste kokkuvõte LISA III

ATC Kood: C02KX05
Toimeaine: riociguat
Tootja: Bayer Pharma AG

Artikli sisukord

III LISA

PAKENDI MÄRGISTUS JA INFOLEHT

A. PAKENDI MÄRGISTUS

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

VÄLISKARP

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Adempas 0,5 mg õhukese polümeerikattega tabletid

Adempas 1 mg õhukese polümeerikattega tabletid

Adempas 1,5 mg õhukese polümeerikattega tabletid

Adempas 2 mg õhukese polümeerikattega tabletid

Adempas 2,5 mg õhukese polümeerikattega tabletid

Riociguatum

2. TOIMEAINE SISALDUS

Üks õhukese polümeerikattega tablet sisaldab 0,5 mg, 1 mg, 1,5 mg, 2 mg või 2,5 mg riotsiguaati.

3. ABIAINED

Sisaldab laktoosi. Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

42 õhukese polümeerikattega tabletti

84 õhukese polümeerikattega tabletti

90 õhukese polümeerikattega tabletti

5. MANUSTAMISVIIS JA -TEE

Suukaudne.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMIPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Bayer Pharma AG

13342 Berlin

Saksamaa

Bayer (logo)

12. MÜÜGILOA NUMBER

Adempas 0,5 mg – 42 õhukese polümeerikattega tabletti – EU/1/13/907/001

Adempas 0,5 mg – 84 õhukese polümeerikattega tabletti – EU/1/13/907/002

Adempas 0,5 mg – 90 õhukese polümeerikattega tabletti – EU/1/13/907/003

Adempas 1 mg – 42 õhukese polümeerikattega tabletti – EU/1/13/907/004

Adempas 1 mg – 84 õhukese polümeerikattega tabletti – EU/1/13/907/005

Adempas 1 mg – 90 õhukese polümeerikattega tabletti – EU/1/13/907/006

Adempas 1,5 mg – 42 õhukese polümeerikattega tabletti – EU/1/13/907/007

Adempas 1,5 mg – 84 õhukese polümeerikattega tabletti – EU/1/13/907/008

Adempas 1,5 mg – 90 õhukese polümeerikattega tabletti – EU/1/13/907/009

Adempas 2 mg – 42 õhukese polümeerikattega tabletti – EU/1/13/907/010

Adempas 2 mg – 84 õhukese polümeerikattega tabletti – EU/1/13/907/011

Adempas 2 mg – 90 õhukese polümeerikattega tabletti – EU/1/13/907/012

Adempas 2,5 mg – 42 õhukese polümeerikattega tabletti – EU/1/13/907/013

Adempas 2,5 mg – 84 õhukese polümeerikattega tabletti – EU/1/13/907/014

Adempas 2,5 mg – 90 õhukese polümeerikattega tabletti – EU/1/13/907/015

13. PARTII NUMBER

Partii nr

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim.

15. KASUTUSJUHEND

16. TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Adempas 0,5 mg, 1 mg, 1,5 mg, 2 mg või 2,5 mg