Puudub Eestis kehtiv müügiluba või meil ei ole andmeid veel

Atosiban SUN

ATC Kood: G02CX01
Toimeaine: atosiban acetate
Tootja: Sun Pharmaceutical Industries Europe B.V.

Artikli sisukord

III LISA

PAKENDI MÄRGISTUS JA INFOLEHT

A. PAKENDI MÄRGISTUS

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

Karp

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Atosiban SUN 6,75 mg/0,9 ml süstelahus

atosibaan

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Üks 0,9 ml viaal sisaldab 6,75 mg atosibaani (atsetaadina)

3 ABIAINED

Abiained: mannitool, vesinikkloriidhape ja süstevesi

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

Süstelahus

1 viaal (6,75 mg/0,9 ml)

5. MANUSTAMISVIIS JA -TEE(D)

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte

Ainult intravenoosseks manustamiseks

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

 

8. KÕLBLIKKUSAEG

 

EXP

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida külmkapis

Hoida originaalpakendis, valguse eest kaitstult

Kui viaal on juba ükskord avatud, tuleb lahus kohe ära kasutada

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMIPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Sun Pharmaceutical Industries Europe B.V.

Polarisavenue

2132 JH Hoofddorp

Holland

12. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/13/852/001

13. PARTII NUMBER

Partii nr:

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim

15. KASUTUSJUHEND

16. TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Põhjendus Braille’ kirja mitte lisamiseks