Puudub Eestis kehtiv müügiluba või meil ei ole andmeid veel

Avandamet

ATC Kood: A10BD03
Toimeaine: rosiglitazone / metformin hydrochloride,
Tootja: SmithKline Beecham Plc

Artikli sisukord

PAKENDI INFOLEHT: INFORMATSIOON KASUTAJALE

AVANDAMET 1 mg/500 mg õhukese polümeerikattega tabletid

rosiglitasoon/metformiinvesinikkloriid

Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte.

- Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.

- Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

- Ravim on välja kirjutatud teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile

kahjulik, isegi kui haigussümptomid on sarnased.

- Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda

kõrvaltoimet, mida selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või

apteekrile.

Infolehes antakse ülevaade:

1. Mis ravim on Avandamet ja milleks seda kasutatakse

2. Mida on vaja teada enne Avandamet’i võtmist

3. Kuidas Avandamet’i võtta

4. Võimalikud kõrvaltoimed

5 Kuidas Avandamet’i säilitada

6. Lisainfo

1. MIS RAVIM ON AVANDAMET JA MILLEKS SEDA KASUTATAKSE

Avandamet’i tabletid sisaldavad kombineeritult kahte erinevat ravimit, mida nimetatakse

rosiglitasooniks ja metformiiniks. Neid kahte ravimit kasutatakse II tüüpi suhkurtõve raviks.

II tüüpi suhkurtõvega inimeste organismis kas ei toodeta piisavalt insuliini (hormoon, mis kontrollib

veresuhkru taset) või puudub nende organismis toodetaval insuliinil piisav toime. Rosiglitasoon ja

metformiin toimivad koos, aidates organismil toodetavat insuliini paremini ära kasutada. See aitab

langetada veresuhkru taset normiväärtusteni. Avandamet’i võib kasutada üksinda või koos

sulfonüüluurea derivaadiga, mis on samuti diabeediravim.

2. MIDA ON VAJA TEADA ENNE AVANDAMET’I KASUTAMIST

Et hoida veresuhkrut kontrolli all, on tähtis järgida arstilt saadud nõuandeid toitumise ja eluviiside

osas ning võtta Avandamet’i.

Ärge võtke Avandamet’i:

kui te olete allergiline (ülitundlik) rosiglitasooni või metformiini või Avandamet’i mõne

koostisosa suhtes (loetletud lõigus 6)

kui teil on olnud südamelihase infarkt või raskekujuline stenokardia, mis vajas haiglaravi

kui teil esineb südamepuudulikkus või see on esinenud kunagi varem

kui teil esinevad raskekujulised hingamisraskused

kui te põete maksahaigust

kui te tarvitate liigselt alkoholi – kui te tarvitate regulaarselt või aeg-ajalt liigselt alkoholi

kui teil on diagnoositud diabeetilist ketoatsidoosi (diabeedi tüsistus, millega kaasneb kiire

kaalulangus, iiveldus või oksendamine)

kui te põete neeruhaigust

kui teil esineb tugev vedelikuvaegus või tõsine infektsioon (vt „Avandamet’i võtmise ajal

peab arst teadma järgmist” allpool lõigus 2)

• kui teile plaanitakse teha röntgenuuring, millega kaasneb kontrastaine süstimine (vt

„Avandamet’i võtmise ajal peab arst teadma järgmist” allpool lõigus 2)

kui te toidate last rinnaga (vt „Rasedus ja imetamine” allpool lõigus 2).