Puudub Eestis kehtiv müügiluba või meil ei ole andmeid veel

Avandamet

ATC Kood: A10BD03
Toimeaine: rosiglitazone / metformin hydrochloride,
Tootja: SmithKline Beecham Plc

Artikli sisukord

LISA III

PAKENDI MÄRGISTUS JA INFOLEHT

A. PAKENDI MÄRGISTUS

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

VÄLISPAKEND (BLUE BOX’IGA)

(VÄLJA ARVATUD MULTIPAKENDID)

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

AVANDAMET 1 mg/500 mg õhukese polümeerikattega tabletid

rosiglitasoon/metformiin HCl

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Tablett sisaldab 1 mg rosiglitasooni (rosiglitasoonmaleaadina) ja 500 mg metformiinvesinikkloriidi.

3. ABIAINED

Sisaldab laktoosi, lisainformatsioon vt pakendi infoleht.

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

28 tabletti

56 tabletti

112 tabletti

360 tabletti

5. MANUSTAMISVIIS JA –TEE

Suukaudne.

Kasutada vastavalt arsti korraldustele.

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST KÄTTESAAMATUS

KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

10. VAJADUSEL ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMI VÕI JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT RAVIMPREPARAADILE ESITATUD NÕUETELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

SmithKline Beecham Ltd

980 Great West Road

Brentford, Middlesex TW8 9GS

Ühendkuningriik

12. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/03/258/001 28 tabletti

EU/1/03/258/002 56 tabletti

EU/1/03/258/003 112 tabletti

EU/1/03/258/019 360 tabletti

13. PARTII NUMBER

Partii nr:

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim.

15. KASUTUSJUHEND

16. INFORMATSIOON BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

avandamet 1 mg/500 mg