Puudub Eestis kehtiv müügiluba või meil ei ole andmeid veel

Ramipril HCT Actavis - Ramipril HCT Actavis pakendi infoleht

Artikli sisukord

PAKENDI INFOLEHT: INFORMATSIOON KASUTAJALE


Ramipril HCT Actavis 2,5 mg/12,5 mg, tabletid
Ramipril HCT Actavis 5 mg/25 mg, tabletid

Ramipriil/hüdroklorotiasiid
Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte.
-Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
-Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga.
-Ravim on välja kirjutatud teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigussümptomid on sarnased.
-Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet, mida selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile.

Infolehes antakse ülevaade:
1. Mis ravim on Ramipril HCT Actavis ja milleks seda kasutatakse

2. Mida on vaja teada enne Ramipril HCT Actavis’e võtmist

3. Kuidas Ramipril HCT Actavis’t võtta

4. Võimalikud kõrvaltoimed

5. Kuidas Ramipril HCT Actavis’t säilitada

6. Lisainfo


1. MIS RAVIM ON RAMIPRIL HCT ACTAVIS JA MILLEKS SEDA KASUTATAKSE

Ramipril HCT Actavis on kahe ravimi - ramipriili ja hüdroklorotiasiidi – kombinatsioon. 
Ramipriil kuulub AKE (angiotensiini konverteeriv ensüüm) inhibiitoriteks kutsutavate ravimite rühma. See mõjub: 
-vähendades teie organismis ainete tootmist, mis võivad tõsta teie vererõhku, 
-lõõgastades ja laiendades teie veresooni,
-hõlbustades teie südamel pumbata verd organismis. 
Hüdroklorotiasiid kuulub tiasiid-diureetikumiteks või vett väljutavateks tablettideks kutsutavate ravimite rühma. See mõjub organismis toodetava vee (uriini) teket suurendades. See alandab teie vererõhku.
Ramipril HCT Actavis’t kasutatakse kõrgenenud vererõhu raviks. Kaks toimeainet koos kasutatuna aitavad alandada teie vererõhku. Neid kasutatakse koos juhul kui nende kasutamine üksikult osutus ebapiisavaks.


2. MIDA ON VAJA TEADA ENNE RAMIPRIL HCT ACTAVIS’E VÕTMIST

Ärge kasutage Ramipril HCT Actavis’t
-kui olete ülitundlik (allergiline) ramipriili, hüdroklorotiasiidi või Ramipril HCT Actavis’e mõne koostisosa suhtes (vt lõik 6);
-kui olete ülitundlik (allergiline) Ramipril HCT Actavis’ele sarnaste ravimite suhtes (teised AKE inhibiitorid või sulfoonamiidi derivaadid);  Allergianähtude hulka võivad kuuluda lööve, neelamis- või hingamisprobleemid, huulte, näo, kõri või keele turse.
-kui teil on kunagi olnud tõsine allergiline reaktsioon, mille nimetus on „angioödeem“. Selle tunnusteks on sügelus, nõgestõbi (urtikaaria), punased plekid kätel, jalgadel ja kõris, kõri ja keele turse, turse silmade ja huulte ümber, hingamis- ja neelamisraskused;
-    kui te saate dialüüsravi või mõnda muud vere filtratsioonravi. Sõltuvalt kasutatavast masinast ei
pruugi Ramipril HCT Actavis teile sobida;  -kui teil on rasked maksaprobleemid;  -kui teie veres sisaldub ebatavaline kogus soolaineid (kaltsium, kaalium, naatrium);  -kui teil on neeruprobleemid, mille puhul neerude verevarustus on vähenenud (neeruarteri
stenoos); -kui te olete rohkem kui 3 kuud rase (samuti on parem Ramipril HCT Actavis’t vältida raseduse alguses- vt raseduse lõiku); -kui te toidate last rinnaga (vt allolev lõik „Rasedus ja imetamine“).
Kui midagi ülalloetletust kehtib teie puhul, siis ärge võtke Ramipril HCT Actavis’t. Kui te ei ole milleski kindel, pidage enne Ramipril HCT Actavis’e võtmist nõu oma arstiga.

Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga Ramipril HCT Actavis
Enne ravimi võtmist pidage nõu oma arsti või apteekriga:
-    kui teil on südame, maksa või neeruprobleemid;

-    kui te olete kaotanud rohkesti sooli või kehavedelikku (olles haige (oksendades), kõhulahtisusega, higistades tavalisest rohkem, olles madala soolasisaldusega dieedil, võttes diureetikume (vee väljutajaid) pikka aega või dialüüsraviga); 

-    kui teil on kavas ravida mesilase või herilase nõelamisest tingitud allergiat (desensitisatsioon); 

-    kui teile on plaanis manustada anesteetikumi. Seda võidakse manustada operatsiooni tegemiseks või hambaravi jaoks. Võib osutuda vajalikuks katkestada ravi Ramipril HCT Actavis’ega üks päev enne seda; küsige oma arstilt nõu;

-    kui teie veres on rohkesti kaaliumi (selgub vereanalüüsist); 

-    kui teil on veresoonte kollageenhaigus nagu skleroderma või süsteemne erütematoosne luupus;

-    te peate informeerima oma arsti, kui te arvate et olete rase (või arvate et võite jääda rasedaks). Ramipril HCT Actavis’t ei soovitata võtta varase raseduse vältel ning ei tohi võtta pärast esimest 3 raseduskuud, kuna sellel ajal kasutamine võib tõsiselt kahjustada teie beebit (vt lõik „Rasedus ja imetamine“). 
Lapsed
Ramipril HCT Actavis’t ei soovitata laste ja alla 18-aastaste noorukite raviks, sest selles vanusegrupis ei ole ravimit kunagi kasutatud. 
Kui midagi ülalloetletust kehtib teie kohta (või te ei ole selles kindel), pidage nõu oma arstiga enne Ramipril HCT Actavis’e võtmist. 

Võtmine koos teiste ravimitega
Palun informeerige oma arsti või apteekrit kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mingeid muid ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid (sh taimseid ravimeid), sest Ramipril HCT Actavis võib mõjutada mõnede teiste ravimite toimet. Mõned teised ravimid võivad samuti mõjutada Ramipril HCT Actavis’e toimet. 
Rääkige oma arstile, kui te võtate ükskõik millist alljärgnevat ravimit. Need võivad kasutamisel koos Ramipril HCT Actavis’ega suurendada kõrvaltoimete tekke võimalust: 
-    Ravimid, mida kasutatakse valu ja palaviku leevendamiseks (nt mittesteroidsed põletikuvastased ained (MSPVA-d) nagu ibuprofeen, indometatsiin ja aspiriin). 
-    Ravimid, mis võivad vähendada teie vere kaaliumisisaldust. Sinna hulka kuuluvad kõhukinnisuse vastased ravimid, diureetikumid (vett väljutavad tabletid), amfoteritsiin B (kasutatakse seeninfektsioonide vastu) ja AKTH (kasutatakse neerupealiste funktsiooni kontrolliks).
-    Vähivastased ravimid (keemiaravi). 
-    Ravimid, mida kasutatakse südameprobleemide ravis, sh südame rütmihäirete ravimid. 
-    Siirdatud elundi äratõukereaktsiooni vastu võetavad ravimid nagu tsüklosporiin.
-    Diureetikumid (vett väljutavad ravimid) nagu furosemiid. 
-    Ravimid, mis võivad suurendada teie vere kaaliumisisaldust, nt spironolaktoon, triamtereen, amiloriid, kaaliumisoolad ja hepariin (verevedeldaja). 
-    Steroidravimid põletiku vastu, nt prednisoloon. 
-    Kaltsiumilisandid.
-    Allopurinool (kasutatakse vere kusihappesisalduse vähendamiseks). 
-    Prokaiinamiid (südame rütmihäirete ravim). 
-    Kolestüramiin (kasutatakse vere rasvasisalduse vähendamiseks). 
-    Karbamasepiin (epilepsiavastane ravim).
Palun öelge oma arstile, kui te võtate ükskõik millist alljärgnevat ravimit. Ramipril HCT Actavis võib neid mõjutada: 
-    Suhkurtõve ravimid nagu suukaudsed veresuhkrut langetavad ravimid ja insuliin. Ramipril HCT Actavis võib langetada teie vere suhkrusisaldust. Ramipril HCT Actavis’t võttes peab hoolikalt kontrollima vere suhkrusisaldust. 
-    Liitium (vaimse tervise häirete raviks). Ramipril HCT Actavis võib suurendada teie vere liitiumisisaldust. Arst peab teie vere liitiumisisaldust hoolikalt kontrollima. 
-    Ravimid, mis lõõgastavad teie lihaseid. 
-    Kiniin (malaariavastane ravim).
-    Ravimid, mis sisaldavad joodi, mida võidakse haiglas kasutada skaneerimisel või röntgeniga läbivaatusel.
-    Penitsilliin (põletikuvastane ravim). 
-    Suukaudselt manustatavad verd vedeldavad ravimid (suukaudsed antikoagulandid), nt varfariin. 
Kui midagi ülaloetletust kehtib teie kohta (või te ei ole selles kindel), pidage nõu oma arstiga enne Ramipril HCT Actavis’e võtmist. 
Analüüsid
Enne ravimi kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga: 
-    Kui kontrollitakse teie kõrvalkilpnäärme funktsiooni. Ramipril HCT Actavis võib mõjutada selle analüüsi tulemust. 
-    Kui te olete sportlane ja teile teostatakse dopingu analüüsi. Ramipril HCT Actavis võib anda positiivse tulemuse. 

Ramipril HCT Actavis’e võtmine koos toidu ja joogiga
-    Alkoholi tarvitamine koos Ramipril HCT Actavis’ega võib põhjustada uimasust või pearinglust. Kui te tunnete muret selle üle, kui palju te võite juua ravi ajal Ramipril HCT Actavis’ega, arutage seda oma arstiga, sest vererõhku langetavate ravimite ja alkoholi toimed võivad liituda. 
-    Ramipril HCT Actavis’t võib võtta koos toiduga või ilma. 
Rasedus ja imetamine
Ramipriil
Rasedus
Te peate oma arstile rääkima, kui te arvate, et olete rase (või võite jääda rasedaks). Teie arst soovitab üldjuhul teil Ramipril HCT Actavis’e võtmine lõpetada enne kui te rasestute või kohe, kui rasedus on tuvastatud ning soovitab teil võtta mõnda teist ravimit Ramipril HCT Actavis’e asemel. Ramipril HCT Actavis ei ole soovitatav varase raseduse ajal ning seda ei tohi võtta pärast esimest kolme kuud rasedust, sest selle kasutamine pärast raseduse kolmandat kuud võib kahjustada beebit. 
Imetamine
Öelge oma arstile kui imetate last rinnaga või planeerite imetamist alustada. Ramipril HCT Actavis ei ole imetavatele emadele soovitatav, ja teie arst võib valida teile teise ravimi kui soovite last imetada, eriti kui laps on vastsündinu või enneaegne.
Hüdroklorotiasiid Te peate oma arstile ütlema, kui te olete rase või kui te arvate, et olete rase. Üldiselt soovitab arst teile Ramipril HCT Actavis’e asemel mõnda muud ravimit, kuna Ramipril HCT Actavis ei ole raseduse ajal soovitatav. Seda seetõttu, et Ramipril HCT Actavis läbib platsentaarbarjääri ning selle ravimi kasutamine pärast kolmandat raseduskuud võib põhjustada kahjulikke toimeid lootele ja vastsündinule.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine
Kui te võtate Ramipril HCT Actavis’t võib teil tekkida pearinglus. Selle teke on tõenäolisem, kui te alustate Ramipril HCT Actavis’e võtmist või pärast annuse suurendamist. Kui nii juhtub, siis ärge juhtige autot ega kasutage masinaid või mehhanisme.

Oluline teave mõningate Ramipril HCT Actavis’e koostisainete suhtes
Ramipril HCT Actavis’e tabletid sisaldavad laktoosi. Kui arst on teile öelnud, et te ei talu teatud tüüpi suhkruid, võtke enne ravimi kasutamist ühendust arstiga.


3. KUIDAS RAMIPRIL HCT ACTAVIS’T VÕTTA

Võtke Ramipril HCT Actavis’t alati täpselt nii nagu arst on teile rääkinud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga. 

Ravimi võtmine
Võtke seda ravimit suu kaudu iga päev samal ajal, tavaliselt hommikuti. 
Neelake tabletid alla koos vedelikuga. 
Ärge purustage ega närige tablette.


Kui palju võtta
Kõrgvererõhu ravi
Teie arst kohandab teile võtmiseks vajaliku annuse, kuni vererõhk on kontrolli all. 
Eakad
Teie arst vähendab algannust ja kohandab teie annust järk-järgult.

Kui te võtate Ramipril HCT Actavis’t rohkem kui ette nähtud
Öelge oma arstile või minge otsekohe lähima haigla esmaabi osakonda. Ärge juhtige ise autot, vaid paluge kellelgi teisel end viia või kutsuge kiirabi. Võtke ravimipakend endaga kaasa. Siis teab arst, mida te olete võtnud. 

Kui te unustate Ramipril HCT Actavis’t võtta
Kui teil jääb annus vahele, siis võtke järgmine annus selleks ette nähtud ajal.  Ärge võtke kahekordset annust, kui ravim jäi eelmisel korral võtmata. 
Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.


4. VÕIMALIKUD KÕRVALTOIMED

Nagu kõik ravimid, võib ka Ramipril HCT Actavis põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Lõpetage Ramipril HCT Actavis’e võtmine ja pöörduge otsekohe arsti poole, kui te märkate ükskõik millist alljärgnevat tõsist kõrvaltoimet – te võite vajada kiiresti ravi:
-    Näo, huulte või kõri turse, mis raskendab neelamist ja hingamist, samuti sügelus ja lööve. Need võivad olla märgid raskest allergilisest reaktsioonist Ramipril HCT Actavis’ele. 
-    Rasked nahareaktsioonid, sh lööve, haavandid teie suus, olemasoleva nahahaiguse ägenemine, punetus, villid või naha irdumine (nagu Stevens-Johnsoni sündroom, toksiline epidermise nekrolüüs või multiformne erüteem). 

Öelge otsekohe oma arstile, kui teil tekivad:
-    Südame löögisageduse kiirenemine, ebakorrapärased või jõulised südamelöögid (palpitatsioonid), valu rindkeres, pitsitustunne rindkeres või tõsisemad häired, kaasa arvatud südameatakk ja insult. 
-    Hingamisraskused, köha, palavik kestusega 2...3 päeva ja näljatunde vähenemine. Need võivad olla kopsukahjustuse ilmingud, sh põletik. 
-    Verevalumid tavalisest kergemini, kestvam veritsus, mistahes märk verejooksust (nt igemete veritsus), violetsed laigud nahal või infektsioonid tavalisest lihtsamini, kurgu valulikkus ja palavik, väsimustunne, minestamine, pearinglus või kahvatu nahk. Need võivad olla vere või luuüdi kahjustuse ilmingud. 
-    Tugev valu maos, mis võib kiirguda selga. See võib olla pankreatiidi (kõhunäärmepõletik) ilming. 
-    Palavik, külmavärinad, väsimus, söögiisu kaotus, maovalu, halb enesetunne, naha või silmade värvumine kollaseks (ikterus). Need võivad olla maksakahjustuse, nt hepatiidi (maksapõletik) ilmingud. 

Teised kõrvaltoimed Palun öelge oma arstile, kui ükskõik milline alljärgnevatest muutub tõsiseks või kestab mõnest päevast kauem.
Sageli esinevad kõrvaltoimed (esinevad vähem kui 1-l patsiendil 10-st)
-    Peavalu, nõrkus või väsimustunne
-    Pearinglus. See on tõenäolisem, kui te alustate Ramipril HCT Actavis’e võtmist või pärast annuse suurendamist 
-    Kuiv ärritusköha või bronhiit 
-    Kõrgenenud veresuhkrusisaldus teie vereanalüüsis. Kui teil on diabeet, võib diabeet süveneda 
-    Kõrgenenud kusihappesisaldus või tavalisest kõrgem rasvasisaldus teie vereanalüüsis 
-    Valulikud, punetavad ja tursunud liigesed. 
Aeg-ajalt esinevad kõrvaltoimed (esinevad vähem kui 1-l patsiendil 100-st)
-    Nahalööve koos tursega või ilma 
-    Kuumahood, minestamine, hüpotensioon (ebatavaliselt madal vererõhk), eriti püsti tõustes või järsult istudes
-    Tasakaaluhäired (vertigo)
-    Sügelus ja ebatavalised nahaaistingud nagu tuimus, kipitus, torkimine, põletus või judin nahal (paresteesia) 
-    Maitsetundlikkuse kadumine või muutus 
-    Unehäired
-    Depressioonitunne, ärevus, tavalisest närvilisem või rahutum olek 
-    Ninakinnisus, nina kõrvalurgete põletik (sinusiit), hingeldus 
-    Igemete põletik (gingiviit), suuturse 
-    Punetavad, sügelevad, tursunud või vesised silmad 
-    Helin kõrvades 
-    Hägune nägemine
-    Juuste väljalangemine 
-    Valu rindkeres
-    Lihasvalu
-    Kõhukinnisus, mao- või soolevalu 
-    Seedehäired või iiveldus 
-    Urineerimise sagenemine
-    Higistamine tavalisest rohkem või janutunne 
-    Söögiisu vähenemine või kaotus (anoreksia), näljatunde vähenemine 
-    Südame löögisageduse suurenemine või ebaregulaarseks muutumine 
-    Tursunud käed ja jalad. See võib viidata ülemäärasele vedelikupeetusele teie organismis. 
-    Palavik
-    Seksuaalne võimetus meestel 
-    Punaste vererakkude, valgete vererakkude või trombotsüütide arvu vähenemine või hemoglobiini hulga muutus vereanalüüsis 
-    Muutused vereanalüüsides, mis näitavad muutusi maksa, pankrease või neerude töös 
-    Kaaliumi tavalisest väiksem sisaldus teie vereanalüüsis. 
Väga harva esinevad kõrvaltoimed (esinevad vähem kui 1-l patsiendil 10000-st)
-    Halb enesetunne, kõhulahtisus või kõrvetised 
-    Punetav tursunud keel või suukuivus 
-    Kaaliumi tavalisest suurem sisaldus teie vereanalüüsis. 
Teised teatatud kõrvaltoimed
Öelge oma arstile, kui ükskõik milline alljärgnevatest muutub tõsiseks või kestab mõnest päevast kauem.
-    Kontsentreerumisraskused, rahutus või segasus 
-    Sõrmed ja varbad muudavad külma tundes värvi ja pärast ülessoojenemist torgivad või tunduvad valulikud. See võib olla Raynaud’ fenomen. 
-    Rindade suurenemine meestel 
-    Veretrombid
-    Kuulmishäire
-    Tavalisest kuivemad silmad 
-    Asjad paistavad kollastena 
-    Veetustumine
-    Põse turse, valulikkus ja punetus (süljenäärmete põletik) 
-    Sooleturse, mida kutsutakse soole angioödeemiks, mille korral ilmnevad sümptomid nagu kõhuvalu, oksendamine ja kõhulahtisus 
-    Tavalisest suurem tundlikkus päikesevalguse suhtes 
-    Naha raskekujuline ketendus või irdumine, sügelus, koldeline lööve või muud nahareaktsioonid nagu punetav lööve näol või otsaesisel 
-    Nahalööve või verevalumite teke 
-    Laigud nahal ja külmad jäsemed 
-    Küüne probleemid (nt küüne vabanemine või irdumine küünevallist)
-    Lihas-skeleti jäikus või võimetus liigutada lõuga (teetanus) 
-    Lihasnõrkus või lihaskrambid 
-    Seksuaalse iha vähenemine meestel või naistel 
-    Veri uriinis. See võib olla neeruprobleemi (interstitsiaalne nefriit) ilming. 
-    Tavalisest suurem suhkrusisaldus teie uriinis 
-    Teatavate valgete vererakkude arvu suurenemine (eosinofiilia) teie vereanalüüsis 
-    Vererakkude arvu vähenemine teie vereanalüüsis (pantsütopeenia) 
-    Soolade, nagu naatrium, kaltsium, magneesium ja kloriid, sisalduse muutus teie vereanalüüsis
-    Aeglustunud või puudulikud reaktsioonid 
-    Lõhnataju muutus 
-    Hingamisraskused või astma süvenemine. 
Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet, mida selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile.


5. KUIDAS RAMIPRIL HCT ACTAVIS’T SÄILITADA

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.
Hoida temperatuuril kuni 30°C.
Hoida originaalpakendis.

Ärge kasutage Ramipril HCT Actavis’t pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil. Kõlblikkusaeg viitab kuu viimasele päevale.
Ravimeid ei tohi ära visata kanalisatsiooni kaudu ega koos majapidamisprügiga. Küsige oma apteekrilt, kuidas hävitatakse ravimeid, mida enam ei vajata. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.


6. LISAINFO

Mida Ramipril HCT Actavis sisaldab 
-Toimeained on ramipriil ja hüdroklorotiasiid. 
- Abiained on naatriumvesinikkarbonaat, laktoosmonohüdraat, kroskarmelloosnaatrium, preželatiniseeritud tärklis, naatriumstearüülfumaraat.

Kuidas Ramipril HCT Actavis välja näeb ja pakendi sisu
Tabletid.
Ramipril HCT Actavis 2,5 mg/12,5 mg: valged kuni valkjad kapslikujulised lamedad katmata
tabletid, ühel küljel poolitusjoon. Tablettidele on pressitud “12,5”. Tabletti saab jagada.

Ramipril HCT Actavis 5 mg/25 mg: valged kuni valkjad kapslikujulised lamedad katmata tabletid,
kaldservadega, ühel küljel poolitusjoon. Tablettidele on pressitud “25”. Tabletti saab jagada.

Pakendi suurused:
10, 14, 20, 28, 30, 42, 50, 98 ja 100 tabletti.
Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.


Müügiloa hoidja ja tootjad
Müügiloa hoidja: Actavis Nordic A/S,  Ørnegårdsvej 16, DK-2820 Gentofte, Taani
Tootjad:
Actavis hf.,
Reykjavikurvegi 78, 

P.O. Box 420,
IS-222 Hafnarfjordur,
Island

Actavis Ldt.,
B16, Bulebel Industrial Estate, 
Zejtun ZTN 08,
Malta

Extractum Pharma Co. Ldt.,
6413 Kunfehértó IV, 
Körszet 6,
Ungari

See ravimpreparaat on saanud müügiloa Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriikides järgmiste nimetustega:
Taani     Ramipril/Hydrochlorothiazid Actavis Rootsi     Ramipril/Hydroklortiazid Actavis Tšehhi, Slovakkia Ramipril H 2,5 mg/12,5 mg Actavis
Ramipril H 5 mg/25 mg Actavis Ungari    Meramyl HCT Poola     Vivace Plus Läti     Ramipril HCT Actavis Leedu, Eesti Ramipril HCT Actavis 2,5 mg/12,5 mg
Ramipril HCT Actavis 5 mg/25 mg
Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole. UAB Actavis Baltics Eesti Filiaal Tiigi 28/Kesk tee 23a Rae vald,75301 Harjumaa Tel: (+372) 6100 565

Infoleht on viimati kooskõlastatud oktoobris 2009
See infoleht ei sisalda kogu informatsiooni teie ravimi kohta. Kui teil on küsimusi või te pole milleski kindel, küsige oma arstilt või apteekrilt.