Puudub Eestis kehtiv müügiluba või meil ei ole andmeid veel

Aceterin 1mg/ml - Aceterin 1mg/ml pakendi infoleht

Artikli sisukord

PAKENDI INFOLEHT : INFORMATSIOON KASUTAJALE

 

Aceterin 1mg/ml, peroraalne lahus (suukaudne lahus)


Tsetirisiindivesinikkloriid

Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte.
-Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
-Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga.
-Ravim on välja kirjutatud teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigussümptomid on sarnased. -Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet, mida selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile.

Infolehes antakse ülevaade:
1.     Mis ravim on Aceterin 1mg/ml ja milleks seda kasutatakse

2.     Mida on vaja teada enne Aceterin 1mg/ml võtmist

3.     Kuidas Aceterin 1mg/ml võtta

4.     Võimalikud kõrvaltoimed

5.     Kuidas Aceterin 1mg/ml säilitada

6.     Lisainfo1.     MIS RAVIM ON ACETERIN 1MG/ML JA MILLEKS SEDA KASUTATAKSE

Aceterin 1mg/ml on allergiavastane ravim, mis aitab kontrolli all hoida allergilisi reaktsioone ja sümptome.
Täiskasvanud ja üle 12-aastased
Aceterin 1mg/ml aitab järgmistel juhtudel:
-    paljude näiteks õhus lendlevatest õietolmudest, loomakarvadest või tolmuosakestest põhjustatud nina (vesine nohu ja ninakinnisus) ja silmadega (sügelemine, punetus ja pisaravool) seotud sümptomite ravi (allergilise konjunktiviidiga seotud allergilise nohu [hooajalise või aastaringse] sümptomite ravi);
-    teadmata põhjusega nõgeslööve.
2-12-aastased lapsed
Aceterin 1mg/ml aitab järgmistel juhtudel:
-    allergilise nohu sümptomid (vesine nohu ja ninakinnisus); 
-    teadmata põhjusega nõgeslööve.


2.     MIDA ON VAJA TEADA ENNE ACETERIN 1MG/ML VÕTMIST

Ärge võtke Aceterin 1mg/ml
-    kui te olete ülitundlik (allergiline) tsetirisiindivesinikkloriidi või Aceterin 1mg/ml mõne koostisosa suhtes.

-    kui teil on raske neerupuudulikkus.


Aceterin 1mg/ml ei ole mõeldud alla 2-aastastele lastele.

Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga Aceterin 1mg/ml
Kui võtate Aceterin 1mg/ml suukaudset lahust pikema aja vältel, võib suukuivuse tagajärjel suureneda hammaste lagunemise risk. Seetõttu on väga oluline õige suuhügieen.
Rääkige oma arstile, kui teil on neeru- või maksahaigus. Teie ravi võib vajada muutmist.
Olge Aceterin 1mg/ml võtmise ajal ettevaatlik alkoholi joomise või kesknärvisüsteemi (sh pea- ja seljaaju) pärssivate ravimitega, sest Aceterin 1mg/ml võib nende toimeid tugevdada.

Võtmine koos teiste ravimitega
Palun informeerige oma arsti või apteekrit kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mingeid muid ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid.
Palun olge Aceterin 1mg/ml võtmise ajal ettevaatlik kesknärvisüsteemi (sh pea- ja seljaaju) pärssivate ravimitega, sest Aceterin 1mg/ml võib nende toimeid tugevdada.
Aceterin 1mg/ml suukaudne lahus tuleb jätta ära 3 päeva enne allergiateste.

Aceterin 1mg/ml võtmine koos toidu ja joogiga
Palun olge Aceterin 1mg/ml võtmise ajal ettevaatlik alkoholi joomisega, sest Aceterin 1mg/ml võib alkoholi toimeid tugevdada.

Rasedus ja imetamine
Enne ravimi kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga.
Aceterin 1mg/ml suukaudse lahuse kasutamise kogemus rasedatel on piiratud. Aceterin 1mg/ml tuleb
raseduse ajal kasutada ettevaatusega.
Aceterin 1mg/ml ei tohi imetamise ajal kasutada, kuna tsetirisiinvesinikkloriid imendub rinnapiima.


Autojuhtimine ja masinatega töötamine
Aceterin 1mg/ml omab kerget või mõõdukat toimet reaktsioonikiirusele. 

Oluline teave mõningate Aceterin 1mg/ml koostisainete suhtes
See ravim sisaldab sorbitooli. Kui arst on teile öelnud, et te ei talu teatud suhkruid, pidage enne ravimi võtmist nõu oma arstiga.
Metüülparahüdroksübensoaat ja propüülparahüdroksübensoaat võivad põhjustada allergilisi reaktsioone (võimalikud hilistüüpi reaktsioonid).
Glütserool võib põhjustada peavalu, seedehäireid ja kõhulahtisust


3. KUIDAS ACETERIN 1MG/ML VÕTTA

Võtke Aceterin 1mg/ml alati täpselt nii, nagu arst on teile rääkinud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga. 
Tavaline annus on:
Täiskasvanud ja üle 12-aastased
Võtke 10 ml üks kord päevas. Kui ravim teeb teid uniseks, võtke seda õhtul.
Neeruhaigusega patsiendid
Kerge kuni keskmise neerupuudlikkuse korral võtke 5 ml päevas. Raske neerupuudulikkuse korral ei tohi Aceterin 1mg/ml võtta.
6-12-aastased lapsed
Võtke 10 ml üks kord päevas või 5 ml kaks korda päevas (hommikul ja õhtul).
2-5-aastased lapsed
Võtke 2,5 ml kaks korda päevas (hommikul ja õhtul).
Ravi kestus
Ravi kestus oleneb haigusnähtudest.

Kui te võtate Aceterin 1mg/ml rohkem kui ette nähtud
Kui olete kogemata võtnud ettenähtust rohkem Aceterin 1mg/ml suukaudset lahust ja märkate endal
ükskõik millist allpool nimetatud sümptomitest, palun pöörduge oma arsti või apteekri poole.

Tekkida võivad järgmised üleannustamise nähud:
Unisus, teadvushäired ja/või erutusseisund (peamiselt lastel), koordinatsioonihäired, tahtmatud
värinad, peavalu, hallutsinatsioonid, krambihood, suukuivus, õhetushood, kehatemperatuuri tõus,
pupillide laienemine, uriinipeetus, südametöö kiirenemine ning väga suure üleannuse korral võib
vererõhk langeda ning tekkida südamerütmi häired, iiveldus, oksendamine ja rahustus (sedatsioon). 


Kui te unustate Aceterin 1mg/ml võtta
Ärge võtke kahekordset annust, kui annus jäi eelmisel korral võtmata. Jätkake endise annusega. Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.


4. VÕIMALIKUD KÕRVALTOIMED

Nagu kõik ravimid, võib ka Aceterin 1mg/ml põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Mõned väga harvad kõrvaltoimed võivad olla tõsised:
Kui teil tekib mõni järgmistest kõrvaltoimetest, lõpetage ravimi kasutamine ja teavitage sellest viivitamatult oma arsti või pöörduge lähima haigla vastuvõtuosakonda:
-    tõsised allergilised reaktsioonid, nagu äkkitekkinud hingamis-, kõne- ja neelamisraskus, huulte, kaela ja näo paistetus, äärmiselt tugev pearinglus või minestamine, sügelemine, nahapinnast kõrgem lööve;
-    naha ja silmade kollasus, tavatu väsimus ja palavik, uriini tumenemine (maksapõletiku tunnused);
-    vereliistakute arvu langusest tingitud verevalumid või -jooks.

Muud kõrvaltoimed:
Teavitage oma arsti, kui teil tekib mõni alltoodud kõrvaltoimetest:
Sagedased kõrvaltoimed (rohkem kui 1-l patsiendil 100-st, kuid vähem kui 1-l 10-st): peavalu, unisus, uimasus, väsimus, suu kuivus.
Aeg-ajalt tekkivad kõrvaltoimed (rohkem kui 1-l patsiendil 1000-st, kuid vähem kui 1-l 100-st): ärevusseisund, pearinglus, käte ja jalgade torkimise- või tuimusetunne, kõhulahtisus, kõhuvalu, iiveldus, seedehäired, sügelemine, nahalööve, nõrkuse ja/või ebaterve tunne.
Harvad kõrvaltoimed (rohkem kui 1-l patsiendil 10 000-st, kuid vähem kui 1-l 1000-st): agressioon, segasus, depressioon, uinumisraskused, krambihood, kiire südametöö, maksaanalüüside muutused, tursed, nahalööve (nõgeslööve), kehakaalu tõus.
Väga harvad kõrvaltoimed (vähem kui 1-l patsiendil 10 000-st): piirdunud turse (Quincke’i ödeem), minestamine, maitsemuutused, keskendumisraskused, hägustunud nägemine, tahtele allumatu silmade ülespoole liikumine (okulogüüriline kriis), valu ja/või raskused urineerimisel.
Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet, mida selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile.


5. KUIDAS ACETERIN 1MG/ML SÄILITADA

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.
Ärge kasutage Aceterin 1mg/ml pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud pakendile ja etiketile. Kõlblikkusaeg viitab kuu viimasele päevale.
Säilivusaeg pärast avamist: 12 nädalat.
Ravimeid ei tohi ära visata kanalisatsiooni kaudu ega koos majapidamisprügiga. Küsige oma apteekrilt, kuidas hävitatakse ravimeid, mida enam ei vajata. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6. LISAINFO RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE

Mida Aceterin 1 mg/ml sisaldab
-Toimeaine on tsetirisiindivesinikkloriid. 1 ml suukaudset lahust sisaldab 1 mg tsetirisiindivesinikkloriidi.
-    Abiained on glütserool, propüleenglükool, sahhariinnaatrium (E 954), mittekristalne 70% sorbitooli lahus, metüülparahüdroksübensoaat (E 218), proüülparahüdroksübensoaat (E 216), naatriumatsetaat, äädikhape, banaani lõhnaaine ja puhastatud vesi.

Kuidas Aceterin 1 mg/ml välja näeb ja pakendi sisu
Aceterin 1 mg/ml on 75 ml merevaigukollases klaaspudelis (III tüüpi), mis on suletud lastekindla keeratava polüpropüleenkorgiga.

Müügiloa hoidja ja tootja
Müügiloa hoidja: Sandoz d.d. Verovskova 57 SI-1000 Ljubljana Sloveenia
Tootja: Salutas Pharma GmbH Otto-von-Guericke-Allee 1 39179 Barleben Saksamaa 
Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.
Sandoz d.d. Eesti filiaal Pärnu mnt 105 11312 Tallinn tel: 6652 400
Infoleht on viimati kooskõlastatud aprillis 2008