Puudub Eestis kehtiv müügiluba või meil ei ole andmeid veel

Ambroxol Cyathus - Ambroxol Cyathus ravimi omaduste kokkuvõte

Artikli sisukord

RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE


1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Ambroxol Cyathus, 10 mg/pihustuses suukaudne lahus


2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS

1 ml suukaudset lahust sisaldab 50 mg ambroksoolvesinikkloriidi; 1 pihustus ehk 0,2 ml sisaldab 10 mg ambroksoolvesinikkloriidi (50 mg/ml). INN. Ambroxolum

Abiained: Üks pihustus sisaldab 1 mg etanooli (96 mahuprotsenti) ja 1 mg levomentooli. Abiainete täielik loetelu vt lõik 6.1.


3. RAVIMVORM

Suukaudne lahus.
Värvitu või kollakas veiklev lahus.


4. KLIINILISED ANDMED

4.1 Näidustused
Mukolüütiline ravi ägedate ja krooniliste bronhopulmonaalsete haiguste korral, millega kaasneb lima moodustumise ja liikumise häire.

4.2 Annustamine ja manustamisviis
Annustamine täiskasvanutele ja üle 12 aasta vanustele noorukitele:
Tavaline annus on 3 pihustust kolm korda päevas, mis vastab 90 mg ambroksoolvesinikkloriidile päevas. 1 pihustus vastab 0,2 ml lahusele ja sisaldab 10 mg ambroksoolvesinikkloriidi.
Alla 12 aasta vanused lapsed:
Ambroxol Cyathus’t ei soovitata kasutada lastel vanuses alla 12 aasta toimeaine suure kontsentratsiooni tõttu selles lahuses.
Neeru- ja maksafunktsiooni kahjustusega patsiendid:
Mõõduka raskusega või raske neeru- või maksafunktsiooni kahjustuse korral tuleb Ambroxol Cyathus’e annust korrigeerida (vt lõigud 4.4 ja 5.2).
Manustamisviis:
Ambroxol Cyathus on ainult suukaudseks kasutamiseks.
Enne kasutamist tuleb pöörata spreipumba külge kinnitatud kanüül horisontaalasendis vasakule või
paremale. Vältida kanüüli painutamist, et seda mitte vigastada. Kaitsekork tuleb enne iga kasutamist
eemaldada. Enne esmakordset kasutamist tuleb spreipumpa 3 korda eeltäita.
Soovitatav annus pihustatakse pudelist selle mõõte-spreipumba abil otse suhu ning tuleb alla neelata
koos 240 ml nõrgalt karboniseeritud veega.
Ambroxol Cyathus’t tuleb võtta söögikordade vahel.
Ambroxol Cyathus’e sekretolüütilist toimet toetab rohke vedeliku tarbimine.

Ravi kestus:
Ravi kestus ei tohi ületada 4...5 päeva ilma arstiga nõu pidamata.

4.3 Vastunäidustused
Ülitundlikkus toimeaine või ravimi ükskõik millise abiaine suhtes.

4.4 Hoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel
Väga harva on kirjeldatud raskeid nahareaktsioone, nt Stevensi-Johnsoni sündroomi ja Lyelli sündroomi esinemist ambroksooli kasutamisel. Naha või limaskesta muutuste tekkimisel tuleb ambroksooli kasutamine katkestada.
Suure sekreedihulga kogunemise ohu tõttu peavad bronhomotoorsete funktsioonide puudulikkusega patsiendid röga lahtistavate ravimite kasutamist vältima, välja arvatud, kui see toimub arsti järelevalve all.
Mõõduka raskusega kuni raske neeru- või maksafunktsiooni kahjustusega patsientidel võib aeglustunud eliminatsioon põhjustada ambroksooli ja/või maksas moodustunud ambroksooli metaboliitide kuhjumist (vt lõik 5.2). Sellisel juhul tuleb Ambroxol Cyathus’t manustada eriti ettevaatlikult, kas pikemate annustamisintervallidega või vähendatud annuses.
Ambroksool mõjutab histamiini metabolismi, mistõttu tuleb vältida Ambroxol Cyathus’e pikemaajalist kasutamist teadaoleva histamiini talumatusega patsientidele. Talumatuse nähud on peavalu, vesine riniit ja kihelus.
Röga lahtistavad ained võivad häirida mao limaskesta barjääri, mistõttu peab olema ettevaatlik ambroksooli kasutamisel patsientidel, kellel on esinenud peptilist haavandit.
Ambroxol Cyathus sisaldab vähesel hulgal etanooli (alkoholi), vähem kui 100 mg üksikannuse kohta.
Ambroxol Cyathus sisaldab levomentooli (vt lõik 4.8), mis võib tekitada allergilisi reaktsioone (ka hilisreaktsioonina).

4.5 Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed
Ambroxol Cyathus’e manustamisel koos köha pärssivate ravimitega võib köharefleksi vähenemise tõttu tekkida ohtlik bronhide sekreedi kuhjumine. Nende ravimite koos manustamisel peab olema ettevaatlik.

4.6 Fertiilsus, rasedus ja imetamine
Rasedus
Ambroksooli kasutamise kohta rasedatel ei ole piisavalt andmeid. See kehtib eriti esimese 28 rasedusnädala kohta. Loomkatsed ei näita otsest või kaudset kahjulikku toimet rasedusele, embrüo/loote arengule, sünnitusele või postnataalsele arengule (vt lõik 5.3). Ambroxol Cyathus’t võib kasutada raseduse ajal, eriti esimesel trimestril, ainult pärast kasu ja riski suhte hoolikat hindamist.
Imetamine
Loomadel eritub ambroksool rinnapiima. Selle võimalikke toimeid ei ole inimestel täielikult hinnatud, mistõttu imetavatel emadel on soovitatav kasutada Ambroxol Cyathus’t ainult pärast kasu ja riski suhte hoolikat hindamist.

4.7 Toime reaktsioonikiirusele
Ambroxol Cyathus ei oma või omab ebaolulist toimet autojuhtimise ja masinate käsitsemise võimele.

4.8 Kõrvaltoimed
Kõrvaltoimed on liigitatud sageduse järgi järgmiselt:
väga sage (≥ 1/10)
sage (≥ 1/100 kuni < 1/10)
aeg-ajalt (≥ 1/1000 kuni < 1/100)
harv (≥ 1/10 000 kuni < 1/1000)
väga harv (< 1/10 000)
teadmata (ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel)

Seedetrakti häired
Aeg-ajalt:     iiveldus, oksendamine, kõhuvalu.
Üldised häired
Aeg-ajalt: ülitundlikkusreaktsioonid (nahalööve, angioödeem, õhupuudus, kihelus), palavik. Väga harv: rasked ägedad anafülaktilised reaktsioonid, sealhulgas šokk.
Naha ja nahaaluskoe kahjustused
Väga harv:     rasked nahareaktsioonid, näiteks Stevensi-Johnsoni sündroom ja Lyelli sündroom (epidermise nekrolüüs) (vt lõik 4.4).
Ülitundlikel patsientidel võib levomentool põhjustada ülitundlikkusreaktsioone (sealhulgas hingeldust, õhupuudust).

4.9 Üleannustamine
Üleannustamise sümptomid
Ambroksooli üleannustamisele teadaolevalt raskeid mürgistusi ei järgne. Teatatud sümptomiteks on
olnud lühiajaline rahutus ja kõhulahtisus.
Parenteraalselt manustatud ambroksoolvesinikkloriidi annuseid 15 mg/kg päevas ja suukaudselt kuni
25 mg/kg päevas taluti üldiselt hästi.
Prekliiniliste uuringute tulemuste põhjal võib äärmuslike üleannuste korral täheldada süljeerituse
suurenemist, iiveldust, oksendamist ja vererõhu langust.

Üleannuse ravi
Radikaalsed meetmed nagu oksendamise esilekutsumine või maoloputus ei ole üldjuhul näidustatud ning neid võib kaaluda ainult äärmusliku üleannustamise korral. Seepärast tuleb üleannuse kahtluse korral alati anda sümptomaatilist ja toetavat ravi.


5. FARMAKOLOOGILISED OMADUSED

5.1 Farmakodünaamilised omadused
Farmakoterapeutiline grupp: mukolüütilised ained
ATC-kood: R05CB06

Ambroksool kui bensüülamiini derivaat on broomheksiini metaboliit.
Erinevus broomheksiinist seisneb metüülrühma puudumises ja tsükloheksüülrühma 4-(trans)asendisse
lisatud hüdroksüülrühmas. Kuigi toimemehhanism ei ole veel täielikult välja selgitatud, on erinevate
uuringute põhjal kindlaks tehtud selle sekretolüütiline ja sekretomotoorne toime.

Suukaudsel manustamisel algab toime keskmiselt 30 minuti pärast ja kestab olenevalt annuse suurusest
ligikaudu 6...12 tundi.

Prekliinilistes uuringutes suurendas ambroksool seroosset sekretsiooni bronhidest. On tõestatud, et
ambroksool suurendab mukotsiliaarset transporti, stimuleerides bronhide ripsepiteeli ja vähendades
röga viskoossust.

Ambroksool mõjutab surfaktandi süsteemi aktivatsiooni, kuna sellel on otsene toime alveoolide

2. tüüpi pneumotsüütidele ja alumistes hingamisteedes olevatele Clara rakkudele.
Loote ja täiskasvanu kopsudes suurendab ambroksool surfaktandi sünteesi ja sekretsiooni alveoolide ning bronhide piirkonnas. Neid toimeid on tõestatud rakukultuurides ja in vivo erinevatel liikidel.
Erinevates prekliinilistes uuringutes on tõestatud ambroksooli antioksüdatiivset toimet. Selle kliiniline tähtsus ei ole veel kinnitust leidnud.

5.2 Farmakokineetilised omadused
Ambroksool imendub suukaudsel manustamisel peaaegu täielikult, maksimaalne kontsentratsioon plasmas saavutatakse 1...3 tunni pärast. Seoses esmase maksapassaažiga väheneb ambroksooli täielik biosaadavus suukaudsel manustamisel ligikaudu 1/3 võrra. Neerude kaudu erituvad metaboliidid on näiteks dibromoantraniilhape ja glükuroniidid. Ambroksool seondub kergesti plasmavalkudega (80...90%). Lõplik poolväärtusaeg plasmas on 7 kuni 12 tundi. Ambroksooli ja selle metaboliitide plasma poolväärtusaeg on kokku ligikaudu 22 tundi.
Ambroksool eritub kesknärvisüsteemi liikvorisse, läbib platsentaarbarjääri ja võib sisalduda ka rinnapiimas.
Ligikaudu 90% ambroksooli manustatud annusest eritub neerude kaudu maksas moodustunud metaboliitidena. Vähem kui 10% ambroksoolist eritub muutumatul kujul.
Seoses suures osas plasmavalkudega seondumisega, suure jaotusruumalaga ja aeglase kudedest vereringesse tagasi imendumisega ei mõjuta dialüüs ega diureesi forsseerimine ambroksooli eliminatsiooni. 
Raske maksafunktsiooni kahjustus võib vähendada ambroksooli metabolismi 20..40%. Raske maksafunktsiooni kahjustuse korral võivad maksas tekkinud metaboliidid akumuleeruda.

5.3 Prekliinilised ohutusandmed
Eelkõige farmakoloogilise ohutuse, kroonilise toksilisuse, genotoksilisuse, kartsinogeensuse ja
reproduktsioonitoksilisuse mittekliinilised uuringud ei ole näidanud mingit kahjulikku toimet
inimesele.

a) äge toksilisus
Ägeda toksilisuse uuringutes loomadega spetsiifilisi toksilisi toimeid ei täheldatud (vt ka lõik 4.9).

b) krooniline toksilisus
Korduva annuse toksilisuse uuringud kahe loomaliigiga ei näidanud ainega seotud muutusi.

c) potentsiaalne mutageensus või kartsinogeensus
Pikaajalistes uuringutes loomadel ei leitud tõendeid ambroksooli potentsiaalse kartsinogeensuse kohta.
Põhjalikke mutageensuse uuringuid ei ole ambroksooliga tehtud, kuid kõik seni tehtud testid on olnud
negatiivsed.

d) reproduktsioonitoksilisus
Embrüotoksilisuse uuringud rottide ja küülikutega ei näidanud teratogeenset potentsiaali annustes
vastavalt kuni 3 g kehakaalu 1 kg kohta ja 200 mg kehakaalu 1 kg kohta. Rottide peri- ja postnataalset
arengut mõjutas ainult annus 500 mg/kg. Fertiilsuse häireid kuni annuseni 1,5 g/kg rottidel ei
täheldatud.
Ambroksool läbib platsentabarjääri ja seda võib leida ka (loomade) rinnapiimast.6. FARMATSEUTILISED ANDMED

6.1 Abiainete loetelu
trometamool (pH reguleerimiseks) makrogool-15-hüdroksüstearaat glütserool kaaliumatsesulfaam ksülitool
naatriumbensoaat (E211)
levomentool
ammooniumglütsürisaat
etanool (96 mahuprotsenti)
naatriumhüdroksiid (pH reguleerimiseks)
puhastatud vesi


6.2 Sobimatus
Ei ole kohaldatav.

6.3 Kõlblikkusaeg
3 aastat Pärast esmakordset avamist/kasutamist: 1 kuu

6.4 Säilitamise eritingimused
Mitte hoida külmkapis. Mitte lasta külmuda.

6.5 Pakendi iseloomustus ja sisu
Merevaikkollane klaaspudel (III tüüpi klaasist) nominaalmahuga vastavalt 15 ml ja 30 ml, varustatud
mehaanilise mõõtepumbaga.

13 ml ja 25 ml lahust.
Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.


6.6 Erihoiatused ravimi hävitamiseks ja käsitlemiseks
Kasutamata ravim või jäätmematerjal tuleb hävitada vastavalt kohalikele seadustele.


7. MÜÜGILOA HOIDJA

CYATHUS Exquirere PharmaforschungsGmbH Rudolfsplatz 2/1/8 1010 Vienna Austria


8. MÜÜGILOA NUMBER

720210


9. ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE KUUPÄEV

20.12.2010


10. TEKSTI LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV

Ravimiametis kinnitatud detsembris 2010.