Puudub Eestis kehtiv müügiluba või meil ei ole andmeid veel

Alogcalm - Alogcalm pakendi infoleht

Artikli sisukord

PAKENDI INFOLEHT: INFORMATSIOON KASUTAJALE

Alogcalm 500 mg/30 mg, tabletid

Paratsetamool, kodeiinfosfaathemihüdraat

Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte.
-Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
-Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga.
-Ravim on välja kirjutatud teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigussümptomid on sarnased.
-Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet, mida selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile.


Infolehes antakse ülevaade:
1. Mis ravim on Algocalm ja milleks seda kasutatakse

2. Mida on vaja teada enne Algocalm’i võtmist

3. Kuidas Algocalm’i võtta

4. Võimalikud kõrvaltoimed

5. Kuidas Algocalm’i säilitada

6. Lisainfo


1. MIS RAVIM ON ALGOCALM JA MILLEKS SEDA KASUTATAKSE

Algocalm on fikseeritud annusega kombineeritud preparaat, mis sisaldab kahte toimeainet – paratsetamooli ja kodeiinfosfaathemihüdraati (= kodeiini), mis kuuluvad analgeetikumideks (valuvaigistiteks) nimetatavate ravimite gruppi.
Algocalm on näidustatud mõõduka kuni tugeva valu raviks ning seda võib kasutada täiskasvanutel ja üle 12-aastastel noorukitel erineva päritoluga valude korral, nt peavalud, hambavalu, liigutuslik (motoorne) valu või valulik menstruatsioon.


2. MIDA ON VAJA TEADA ENNE ALGOCALM’I VÕTMIST

Ärge võtke Algocalm’i
-kui te olete allergiline (ülitundlik) paratsetamooli, kodeiini või Algocalm’i mõne koostisosa suhtes (vt lõik 6);
-kui teil on ägedad astmahood või rasked hingamisprobleemid;

-peatraumade ja suurenenud koljusisese rõhu korral (nt ajuverevalanduse või kasvaja tagajärjel);

-äge maksapuudulikkus ja tõsised maksakahjustused

-kui teil on hiljuti olnud maksa, sapipõie või sapiteede operatsioon

-kui te võtate depressiooniravimeid, mida nimetatakse MAOI-deks (monoamiinooksüdaasi
inhibiitorid – depressiooniravimid) või olete neid viimase 2 nädala jooksul kasutanud.

-kui teil on paralüütiline iileus (see on seisund, kus soolte lihased ei lase toidul läbi soolte liikuda,
mille tagajärjel sooled ummistuvad)

-kui teil on teadaolevalt ensüüm glükoos-6-fosfaatdehüdrogenaasi vaegus
Ravimit ei tohi anda alla 12-aastastele lastele. 
Algocalm ei sobi pikaajaliseks kasutamiseks.

Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga Algocalm
Seda kombinatsiooni ei tohiks kasutada:
-kui teil on äge maksakahjustus

-kui teil on äge neerukahjustus

-kui te kuritarvitate alkoholi ja psühhotroopseid ravimeid või olete opioid-sõltlane (morfiin, kodeiin). Alkoholiga liialdavatel patsientidel võib koos Algocalm’iga manustamisel tekkida maksakahjustus

-kui teil esineb teadvuse häireid

Ettevaatus on vajalik:

-kui teil on krooniline kõhukinnisus, põletikuline või sulguslik sooltepõletik, raskekujuline kõhulahtisus, liighigistamine või tõsised veritsused, ebaregulaarne südamerütm, myasthenia gravis (autoimmuunhaigus, mis põhjustab lihasnõrkust), kui teil on sapikivid, kui teil on eesnäärme healoomuline suurenemine või „äge kõht“.


Maksa või neerufunktsiooni häire korral ja dialüüsipatsientidel on vaja annust vähendada või
manustamisintervalli pikendada.
Algoclam’i ei tohi manustada koos ravimitega, mis sisaldavad paratsetamooli ja kodeiini.
Pikaajalise ravi vajadusel Algocalm’iga tuleb jälgida maksaensüümide aktiivsust. 

Kui arsti nõuandeid on eiratud ja kasutatud Algocalm’i soovitatust suuremaid annuseid pika aja vältel, on
teatatud peavalu tekkest. Sellisel juhul ei tohi annust suurendada. Ravimi kasutamine tuleb katkestada ja
arstiga nõu pidada. 

Soovitatust suuremate annuste kasutamine võib tekitada ka suuremat tõsise maksakahjustuse riski.
Pikaajaline suurte annuste kasutamine võib tekitada ka ravimsõltuvust.


Võtmine koos teiste ravimitega
Palun informeerige oma arsti või apteekrit, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mingeid muid ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid.
-Ravim Algocalm võib tugevdada teiste, kesknärvisüsteemi tegevust pärssivate ravimite toimet nt unerohud, rahustid, allergiaravimid, antidepressandid, teised valuvaigistid. Algocalm’i ja mõnede unerohtude, epilepsiaravimite või rifampitsiini (antibiootikum) kooskasutamine võib põhjustada maksakahjustust.
-Algocalm’i ja lamotrigiini (epilepsiavastane ravim) koosmanustamisel võib lamotrigiini efektiivsus väheneda.

-Algocalm’i kasutamisel koos klooramfenikooliga (antibiootikum) võib tekkida antibiootikumi kuhjumine organismi ja selle kahjuliku toime tugevnemine.

-Algocalm’i toimeaeg võib viibida, kui seda võtta koos mao tühjenemist aeglustavate ravimitega (nt propanteliin) või kolesteroolitaset langetavate ravimitega (kolestüramiin). Toime võib kiireneda Algocalm’i võtmisel koos mao tühjenemist kiirendavate ravimitega (nt metoklopramiid või domperidoon). 


-Suukaudsed kontratseptiivid võivad vähendada paratsetamooli toimet.
-Kodeiini kasutamist koos rögalahtistitega (nt ambroksool) tuleb vältida, sest kodeiin võib köharefleksi pärssida.
-Paratsetamooli (see on Algocalm’i üks toimeaine) ja zidovudiini (viirustevastane aine) võib tekitada valgevereliblede arvu vähenemise ja maksakahjustuse.
-Algocalm’i kasutamisel pikka aega ja suurtes annustes (üle 4 tableti päevas) koos verehüübimist vähendavate ravimitega (varfariin või kumariini derivaadid) tekitab veritsust. Seetõttu tuleb taolise kaasuva ravi korral vere hüübimise aega sageli kontrollida.

Algocalm’i võtmine koos toidu ja joogiga
Ravim tuleb võtta enne sööki või söögi ajal. Algocalm’i kasutamise ajal tuleb vältida alkohoolsete jookide tarbimist. Alkoholi kuritarvitamine koos Algocalm’iga võib tekitada maksakahjustuse. Suurim risk maksakahjustuse tekkeks on kroonilistel alkohoolikutel, kui nad võtavad Almocalm’i lühiajalise abstinentsi järel (12 tundi).

Rasedus ja imetamine
Enne ravimi kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga.
Algocalm’i tohib raseduse ajal kasutada ainult väga kindlal vajadusel ja ainult pärast arsti-poolset hoolikat
kasu ja riski suhte hindamist.

Pidage oma arstiga nõu enne kui hakkate seda ravimit imetamise ajal võtma. Ravim eritub rinnapiima ja
mõnikord võivad rinnapiimatoidul olevad imikud saada kahjustada. Seetõttu tuleb kasutada Algocalm’i
väikseimat annust lühima võimaliku aja jooksul (maksimaalselt 1 nädal). Katkestage ravi ja võtke kohe
arstiga ühendust, kui lapsel tekivad sellised sümptomid nagu uimasus, pupillide ahenemine,
imemisraskused, lihaste lõtvus või hingamisraskused või kui teil endal tekivad need sümptomid või
iiveldus, oksendamine ja kõhukinnisus.


Autojuhtimine ja masinatega töötamine
Algocalm võib negatiivselt mõjutada autojuhtimise ja masinate käsitsemise võimet, vähendades kiiret reaktsiooni nõudvate tegevuste sooritamist. See kehtib eriti Algocalm’i koostoimes kesknärvisüsteemi pärssivate ravimitega (nt unerohud).


3. KUIDAS ALGOCALM’I VÕTTA

Võtke Algocalm’i alati täpselt nii, nagu arst on teile rääkinud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu
oma arsti või apteekriga.

Täiskasvanud ja üle 12-aastased noorukid:
1…2 tabletti kuni 4 korda päevas (kui vaja), üksikannuste vaheline intervall peab olema vähemalt 4…8
tundi. Maksimaalne annus 8 tabletti ööpäevas. 

Tabletid neelatakse alla tervelt koos piisava koguse vedelikuga.

Eakad:
Samad annused nagu täiskasvanutel, kuid arst teeb kindlaks, kui teil peaks olema vaja annust vähendada.

Maksa- ja/või neerufunktsioonihäirega patsiendid:
Annuse määrab arst. Nendel patsientidel tuleb tavaliselt ravimi annust vähendada või manustamisintervalli
pikendada. Neerufunktsioonihäire korral tohib manustada ühe tableti korraga vähemalt 6…8 tunnise
intervalliga.

Kui teil on tunne, et Algocalm’i toime on liiga tugev või liiga nõrk, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Kui te võtateAlgocalm’i rohkem kui ette nähtud
Üleannustamise korral või juhul kui ravimit on ekslikult võtnud laps, kutsuge kohe kiirabi. Üleannustamine võib väljenduda hingamise pärssumises, unisuses, pupillide ahenemises, iivelduses, oksendamises, peavalus, kuse- ja roojapeetuses, naha ja limaskestade sinakas värvuses, külmas nahas, higistamises, nahakollasuses.

Kui te unustate Algocalm’i võtta
Võtke vahelejäänud annus niipea kui see teile meelde tuleb. Kui järgmise annuse võtmise aeg on juba
lähedal, jätke see annus vahele ja oodake järgmise annuse õige võtmise ajani. Jätke alati vähemalt 4tunnine vahe kahe annuse võtmise vahele.
Ärge võtke kahekordset annust, kui tablett jäi eelmisel korral võtmata.

Kui te lõpetate Algocalm’i võtmise
Ravi järsul lõpetamisel pärast Algocalm’i soovitatust suuremate annuste korduvat kasutamist on teatatud peavalu ja väsimuse, lihasvalude, närvilisuse ja seedehäirete tekkest. Need probleemid kaovad mõned päevad pärast ravi lõpetamist. Pärast seda tohib Algocalm’i võtta ainult juhul, kui arst seda määrab. 
Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

4. VÕIMALIKUD KÕRVALTOIMED

Nagu kõik ravimid, võib ka Algocalm põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.
Katkestage koheselt ravimi võtmine ja pöörduge viivitamatult arsti poole, kui teil tekib näo, naha või
limaskestade turse või hingeldus.

Paratsetamooli ja kodeiini (need on Algoclam’i toimeained) kasutamisel on teatatud järgmiste
kõrvaltoimete tekkimisest (nende esinemissageduse järgi):
Sage (võimalik esinemissagedus 1…10 patsiendil 100st):
väsimus, minestamine, pearinglus, kerge peavalu, vererõhu langus, kõhukinnisus ja ravi alguses sageli ka
iiveldus ja oksendamine.
Aeg-ajalt (võimalik esinemissagedus 1…10 patsiendil 1000st):
unehäired, sügelus, nahapunetus, nõgeslööve.
Harv (võimalik esinemissagedus 1…10 patsiendil 10000):
helinad ja kuminad kõrvus, hingeldus, suukuivus, allergiline lööve.
Väga harv (võimalik esinemissagedus vähem kui 1 patsiendil 10000st):
valgete ja punaste vereliblede arvu vähesus, vereliistakute arvu langus, ülitundlikkus (koos kõriturse,
hingelduse, liighigistamise, iivelduse ja vererõhu langusega), bronhide ahenemine (astma).

Kui kasutatakse soovitatust suuremaid Algocalm’i annuseid, on teatatud lühiajalisest teadvusekaost,
nägemishäiretest, pupilli ahenemisest, liigutuste sooritamise häiretest, meeleolu häiretest. 
Suurte annuste kasutamisel või ravimi kasutamisel suurenenud koljusisese rõhuga  või ajutraumaga
patsientidel, on täheldatud hingamise pärssumist.
Veel on suurte annuste kasutamisel täheldatud kopsuturse teket, eriti kopsufunktsiooni häirega
patsientidel.

Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet, mida selles
infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile.


5. KUIDAS ALGOCALM’I SÄILITADA

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.
Ärge kasutage Algocalm’i pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil. Kõlblikkusaeg viitab kuu
viimasele päevale.
See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel eritingimusi.
Ravimeid ei tohi ära visata kanalisatsiooni kaudu ega koos majapidamisprügiga. Küsige oma apteekrilt,
kuidas hävitatakse ravimeid, mida enam ei vajata. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.


6. LISAINFO

Mida Algocalm sisaldab
-Toimeained ühes tabletid on 500 mg paratsetamooli ja 30 mg kodeiinfosfaathemihüdraati.
-Abiained on mikrokristalne tselluloos, eelželatiniseeritud (maisi)tärklis, kroskarmelloosnaatrium, povidoon 30, steariinhape, kolloidne veevaba ränidioksiid

Kuidas Algocalm välja näeb ja pakendi sisu
Valkjad piklikud kaksikkumerad tabletid PVC/PVDC/Alumiinium blistris.
Pakend sisaldab 10, 20, 30, 60 või 100 tabletti.
Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.


Müügiloa hoidja ja tootja
Müügiloa hoidja:
ZENTIVA, k.s.,
U kabelovny 130,
102 37 Prague 10 Dolní Měcholupy
Tšehhi Vabariik

Tootjad:
ZENTIVA, k.s.,
U kabelovny 130,
102 37 Prague 10 Dolní Měcholupy
Tšehhi Vabariik

Zentiva, a.s.,  Nitrianska 100 920 27 Hlohovec Slovaki Vabariik
Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.
Zentiva International a.s. Eesti Filiaal Pärnu mnt 139E/2 Tallinn 11317 Eesti Tel. +372 7 303091 Faks. +372 7 303093

See ravimpreparaat on saanud müügiloa Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriikides järgmiste nimetustega:
Tšehhi vabariik: Ultracod Poola: Ultracod Läti: Ultracod 500 mg/30 mg tabletes Leedu: Ultracod 500 mg/30 mg tabletes Rumeenia Ultracod Slovakkia: Ultracod Eesti:  Algocalm
Infoleht on viimati kooskõlastatud: detsembris 2010.