Puudub Eestis kehtiv müügiluba või meil ei ole andmeid veel

Aerinaze

ATC Kood: R01BA52
Toimeaine: desloratadine / pseudophedrine sulphate
Tootja: Merck Sharp & Dohme Ltd.  

Artikli sisukord

 

PAKENDI INFOLEHT: INFORMATSIOON KASUTAJALE

Aerinaze 2,5 mg/120 mg toimeainet modifitseeritult vabastavad tabletid

desloratadiin/pseudoefedriin (sulfaadina)

Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte.

- Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.

- Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

- Ravim on välja kirjutatud teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile

kahjulik, isegi kui haigussümptomid on sarnased.

- Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui märkate mõnda kõrvaltoimet,

mida selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile.

Infolehes antakse ülevaade:

1. Mis ravim on Aerinaze ja milleks seda kasutatakse

2. Mida on vaja teada enne Aerinaze’i võtmist

3. Kuidas Aerinaze’i võtta

4. Võimalikud kõrvaltoimed

5. Kuidas Aerinaze’i säilitada

6. Lisainfo

1. MIS RAVIM ON AERINAZE JA MILLEKS SEDA KASUTATAKSE

Aerinaze’i tabletid sisaldavad kahe toimeaine – desloratadiini, mis on antihistamiinikum ja

pseudoefedriini, mis on dekongestiivne ravim – kombinatsiooni. Antihistamiinsed ained aitavad

leevendada allergilisi sümptomeid, pärssides organismi poolt toodetava aine – histamiini – toimet.

Dekongestiivsed ained aitavad leevendada ninakinnisust.

Aerinaze’i tabletid vähendavad allergilise riniidiga (heinanohuga) seotud sümptomeid, nagu

aevastamine, vesine nohu või nina ja silmade sügelemine, millega kaasneb ninakinnisus.

2. MIDA ON VAJA TEADA ENNE AERINAZE’I VÕTMIST

Ärge võtke Aerinaze’i kui

- te olete allergiline (ülitundlik) desloratadiini, loratadiini, pseudoefedriini või Aerinaze’i mõne

koostisosa suhtes

- teil on kõrge vererõhk, südame- või veresoonte haigus või on varem olnud insult

- teil on glaukoom, urineerimisraskused, kuseteede sulgus või kilpnäärme aktiivsuse

suurenemine

- te võtate mõnda monoaminooksüdaasi (MAO) inhibiitorite rühma kuuluvat antidepressanti või

olete lõpetanud selle ravimi võtmise viimase 14 päeva jooksul.

Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga Aerinaze

Teatud seisundite puhul võite te olla eriti tundlik ravimis sisalduva dekongestandi pseudoefedriini toimele.

Enne Aerinaze’i kasutamist öelge oma arstile või apteekrile kui:

- te olete 60-aastane või vanem. Vanemad inimesed võivad olla selle ravimi suhtes tundlikumad

- teil on silmahaigusi (nagu silmasisese rõhu tõus või glaukoom)

- teil on diabeet

- teil on seedetrakti haavandid, mis põhjustavad mao, peensoole või söögitoru ahenemist

(stenoseeriv maohaavand)

- teil on seedetrakti sulgus (mao pülooruse või kaksteistsõrmiku sulgus)

- teil on põiekaela sulgus (vesikaalne tservikaalne sulgus)

- teil on varem olnud kopsude silelihaste kokkutõmbumisest tingitud hingamisraskused

(bronhospasm)

- teil on eesnäärme suurenemine

- teil on maksa, neerude või kusepõie haigusi.

Lisaks, kui teil esineb või teil on diagnoositud mõni järgmistest seisunditest, peaksite te sellest rääkima

oma arstile, sest tema võib soovitada teil Aerinaze’i võtmise lõpetada:

kõrge vererõhk

kiire südame löögisagedus või südamepekslemine

südame rütmihäired

üldine halb enesetunne ja peavalu või peavalu süvenemine Aerinaze’i kasutamise ajal.

Kui teile planeeritakse teha kirurgilist operatsiooni, võib teie arst soovitada teil Aerinaze’i võtmise

lõpetada mõned päevad enne seda.

On oht, et ühte Aerinaze’i toimeainetest, nimelt pseudoefedriinsulfaati, võidakse kuritarvitada ja suurtes

kogustes võib see põhjustada mürgistusi.

Laboratoorsed uuringud

Lõpetage Aerinaze’i võtmine vähemalt 48 tundi enne nahatestide tegemist.

Sportlastel võib ravi Aerinaze’iga anda dopingutesti positiivse tulemuse.

Võtmine koos teiste ravimitega

Palun informeerige oma arsti või apteekrit kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mingeid muid

ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid. See on eriti oluline, kui te võtate:

- digitaalist, ravimit, mida kasutatakse teatud südamehaiguste raviks

- kõrgvererõhutõve ravimeid (nt α-metüüldopa, mekamüülamiin, reserpiin, veratrumi alkaloidid ja

guanetidiin)

- nina limaskesta turset alandavaid ravimeid e dekongestante (suukaudseid või ninasiseseid)

- dieeditablette (söögiisu pärssijaid)

- amfetamiine

- migreeni ravimeid, nt tungaltera alkaloide (nagu dihüdroergotamiin, ergotamiin või

metüülergometriin)

- antibiootikumi, mida nimetatakse linesoliidiks

- Parkinsoni tõve või viljatusevastaseid ravimeid, nt bromokriptiin, kabergoliin, lisuriid ja pergoliid

- antatsiide seedehäirete või maohaiguste vastu

- kõhulahtisuse vastast ravimit, mida nimetatakse kaoliiniks.

Aerinaze’i võtmine koos toidu ja joogiga

Aerinaze’i tablette võib võtta koos toiduga või ilma.

Rasedus ja imetamine

Enne ravimi võtmist pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Aerinaze’i võtmine raseduse ajal ei ole soovitatav.

Aerinaze’i komponendi pseudoefedriini kasutamise korral on imetavatel emadel täheldatud rinnapiima

hulga langust. Aerinaze’i võtmine imetamise ajal ei ole soovitatav.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Kui Aerinaze’i kasutatakse soovitatud annuses, ei tohiks see põhjustada unisust ega tähelepanu

vähenemist. Väga harva tunnevad mõned inimesed end siiski unisena ja see võib mõjutada nende

autojuhtimise või masinate käsitsemise võimet.

3. KUIDAS AERINAZE’I VÕTTA

Võtke Aerinaze’i alati täpselt nii, nagu arst on teile rääkinud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma

arsti või apteekriga.

Täiskasvanud ja 12-aastased ning vanemad noorukid: võtke üks Aerinaze’i tablett kaks korda

ööpäevas koos klaasitäie veega, koos toiduga või ilma. Tablett tuleb neelata tervelt; ärge purustage,

murdke ega närige tabletti enne neelamist.

Alla 12-aastased lapsed ei tohi Aerinaze’i kasutada.

Ärge võtke Aerinaze’i tablette rohkem kui on soovitatud. Ärge võtke Aerinaze’i tablette sagedamini kui

ette nähtud.

Ärge võtke seda ravimit üle 10 päeva järjest, kui arst ei ole teisiti määranud.

Kui te võtate Aerinaze’i rohkem kui ette nähtud

Kui olete võtnud Aerinaze’i rohkem kui ette nähtud, võtke otsekohe ühendust oma arsti või apteekriga.

Kui te unustate Aerinaze’i võtta

Kui unustasite ravimit võtta õigel ajal, tehke seda nii ruttu kui saate ja pöörduge pärast seda tagasi

tavapärase annustamisskeemi juurde. Ärge võtke kahekordset annust, kui annus jäi eelmisel korral

võtmata.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

4. VÕIMALIKUD KÕRVALTOIMED

Nagu kõik ravimid, võib ka Aerinaze põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki. Järgnevaid

kõrvaltoimeid on nähtud uuringutes:

Sageli esinevad (vähemalt 1-l patsiendil 100-st) kõrvaltoimed, mida seostatakse Aerinaze’i kasutamisega

on:

• kiire südame

löögisagedus

• rahutus koos liigutuste

suurenemisega

• suukuivus

• pearinglus

• kurguvalu

• söögiisu langus

• kõhukinnisus

• suhkur uriinis

• vere suhkrusisalduse

suurenemine

• janu

• väsimus

• peavalu

• unehäired

• närvilisus

• uimasus

Aeg-ajalt esinevad (vähemalt 1-l patsiendil 1000-st) kõrvaltoimed on:

• südamepekslemine või

südame rütmihäired

• liigutuste sagenemine

• õhetus

• kuumahood

• segasus

• nägemise hägustumine

• silmade kuivus

• ninaverejooksud

• ninaärritus

• ninapõletik

• vesine nohu

• nina kõrvalurgete

põletik

• kurgu kuivus

• kõhuvalu

• kõhugripp

• iiveldus

• ebanormaalne

väljaheide

• valulik urineerimine

või

urineerimisraskused

• probleemid urineerimisel

• muutused

urineerimissageduses

• sügelus

• külmavärinad

• lõhnataju nõrgenemine

• kõrvalekalded

maksafunktsiooni testide

tulemustes

• ärritatus

• ärevus

• ärrituvus

Desloratadiini turustamise ajal on väga harva teatatud järgmistest kõrvaltoimetest:

• rasked allergilised

reaktsioonid

(hingamisraskused,

vilisev hingamine,

sügelus, nõgestõbi ja

tursed)

• lööve

• südamepekslemine

• kiire südame

löögisagedus

• kõhuvalu

• iiveldus (süda on

paha)

• oksendamine

• maoärritus

• kõhulahtisus

• hallutsinatsioonid

• pearinglus

• uimasus

• võimetus magada

• lihasvalu

• krambid

• rahutus koos liigutuste

sagenemisega

• maksapõletik

• kõrvalekalded

maksafunktsiooni testide

tulemustes

Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui märkate mõnda kõrvaltoimet, mida selles

infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile.

5. KUIDAS AERINAZE’I SÄILITADA

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage Aerinaze’i pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud blistril.

Kõlblikkusaeg viitab kuu viimasele päevale.

Hoida temperatuuril kuni 30 °C. Hoida blistreid välispakendis.

Ravimeid ei tohi ära visata kanalisatsiooni kaudu ega koos majapidamisprügiga. Küsige oma apteekrilt,

kuidas hävitatakse ravimeid, mida enam ei vajata. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6. LISAINFO

Mida Aerinaze sisaldab

- Toimeained on desloratadiin ja pseudoefedriin (sulfaadina).

- Iga tablett sisaldab 2,5 mg desloratadiini ja 120 mg pseudoefedriini (sulfaadina).

- Abiained on:

- abiained sinises, ravimit kohe vabastavas kihis: maisitärklis, mikrokristalne tselluloos,

dinaatriumedetaat, sidrunhape, steariinhape ja värvaine (indigokarmiin E132, alumiiniumlakk).

- abiained valges, ravimit stabiilselt vabastavas kihis: hüpromelloos 2208, mikrokristalne

tselluloos, povidoon K30, silikoondioksiid ja magneesiumstearaat.

Kuidas Aerinaze välja näeb ja pakendi sisu

Aerinaze’i tabletid on sinivalged, kahekihilised ja ovaalsed ning nende sinisel kihil on märge „D12”.

Aerinaze’i tabletid on 2-, 4-, 7-, 10-, 14- või 20-kaupa pakendatud lamineeritud blistritesse, mis on kaetud

fooliumiga.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja ja tootja

Müügiloa hoidja:

Merck Sharp & Dohme Ltd

Hertford Road, Hoddesdon

Hertfordshire EN11 9BU

Ühendkuningriik

Tootja:

SP Labo N.V.

Industriepark 30

B-2220 Heist-op-den-Berg

Belgia.