Puudub Eestis kehtiv müügiluba või meil ei ole andmeid veel

Aerinaze

ATC Kood: R01BA52
Toimeaine: desloratadine / pseudophedrine sulphate
Tootja: Merck Sharp & Dohme Ltd.  

Artikli sisukord

 

LISA III

PAKENDI MÄRGISTUS JA INFOLEHT

A. PAKENDI MÄRGISTUS

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

2, 4, 7, 10, 14, 20 TOIMEAINET MODIFITSEERITULT VABASTAVAT TABLETTI KARBIS

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Aerinaze 2,5 mg/120 mg toimeainet modifitseeritult vabastavad tabletid

desloratadiin/pseudoefedriin (sulfaadina)

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Iga tablett sisaldab 2,5 mg desloratadiini ja 120 mg pseudoefedriini (sulfaadina).

3. ABIAINED

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

2 toimeainet modifitseeritult vabastavat tabletti

4 toimeainet modifitseeritult vabastavat tabletti

7 toimeainet modifitseeritult vabastavat tabletti

10 toimeainet modifitseeritult vabastavat tabletti

14 toimeainet modifitseeritult vabastavat tabletti

20 toimeainet modifitseeritult vabastavat tabletti

5. MANUSTAMISVIIS JA –TEE

Neelata tablett tervelt koos veega.

Mitte purustada, murda või närida.

Suukaudne.

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida temperatuuril kuni 30 °C.

Hoida blistreid originaalpakendis.

10. VAJADUSEL ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMI VÕI JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT RAVIMPREPARAADILE ESITATUD NÕUETELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Müügiloa hoidja:

Merck Sharp & Dohme Ltd

Hertford Road, Hoddesdon

Hertfordshire EN11 9BU

Ühendkuningriik

12. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/07/399/001 2 toimeainet modifitseeritult vabastavat tabletti

EU/1/07/399/002 4 toimeainet modifitseeritult vabastavat tabletti

EU/1/07/399/003 7 toimeainet modifitseeritult vabastavat tabletti

EU/1/07/399/004 10 toimeainet modifitseeritult vabastavat tabletti

EU/1/07/399/005 14 toimeainet modifitseeritult vabastavat tabletti

EU/1/07/399/006 20 toimeainet modifitseeritult vabastavat tabletti

13. PARTII NUMBER

Partii nr:

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim.

15. KASUTUSJUHEND

16. INFORMATSIOON BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Aerinaze

MINIMAALSED NÕUDED, MIS PEAVAD OLEMA KIRJAS BLISTER- VÕI RIBAPAKENDIL 2, 4, 7, 10, 14, 20 TOIMEAINET MODIFITSEERITULT VABASTAVAT TABLETTI KARBIS

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Aerinaze 2,5 mg/120 mg toimeainet modifitseeritult vabastavad tabletid

desloratadiin/pseudoefedriin (sulfaadina)

2. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI

MSD

3. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

4. PARTII NUMBER

Partii nr:

5. MUU