Puudub Eestis kehtiv müügiluba või meil ei ole andmeid veel

Aerius - Aerius toote info LISA III

ATC Kood: R06AX27
Toimeaine: desloratadine
Tootja: Merck Sharp & Dohme Ltd.

Artikli sisukord

 

 

PAKENDI INFOLEHT: INFORMATSIOON KASUTAJALE

Aerius 5 mg õhukese polümeerkilega kaetud tabletid

desloratadiin

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte.

- Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.

- Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

- Ravim on välja kirjutatud teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile

kahjulik, isegi kui haigussümptomid on sarnased.

- Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet,

mida selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile.

Infolehes antakse ülevaade:

1. Mis ravim on Aerius ja milleks seda kasutatakse

2. Mida on vaja teada enne Aerius’e kasutamist

3. Kuidas Aerius’t kasutada

4. Võimalikud kõrvaltoimed

5. Kuidas Aerius’t säilitada

6. Lisainfo

1. MIS RAVIM ON AERIUS JA MILLEKS SEDA KASUTATAKSE

Aerius on allergiavastane ravim, mis ei tee teid uniseks. Ravim aitab allergilist reaktsiooni ja

haigustunnuseid kontrolli all hoida.

Aerius vähendab allergilise riniidi haigustunnuseid (allergiast põhjustatud ninakäikude põletik, nt.

heinanohu või allergia kodutolmulestale). Haigustunnuste hulka kuuluvad aevastamine, vesine nohu,

nina või suulae sügelemine, silmade sügelemine ja punetus või vesised silmad.

Aerius’t kasutatakse ka urtikaaria ehk nõgestõve (allergiast põhjustatud nahanähud) haigustunnuste

vähendamiseks. Haigustunnuste hulka kuuluvad sügelemine ja kublaline lööve.

Haigustunnuste vähenemine kestab kogu päeva ning võimaldab teile taas normaalse päevase tegevuse

ja rahuliku une.

2. MIDA ON VAJA TEADA ENNE AERIUS’E KASUTAMIST

Ärge kasutage Aerius’t

- kui te olete allergiline (ülitundlik) desloratadiini, Aerius’e mõne koostisosa või loratadiini

suhtes.

Aerius on näidustatud täiskasvanutele ja üle 12-aastastele noorukitele.

Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga Aerius

- kui teie neerutalitlus on nõrgenenud.

Kui see käib teie kohta või te ei ole selles kindel, pidage nõu oma arstiga enne Aerius’e kasutamist.

Kasutamine koos teiste ravimitega

Aerius’e võimalike koostoimete kohta teiste ravimitega andmed puuduvad.

Aerius’e võtmine koos toidu ja joogiga

Aerius’t võib võtta toidukordadest sõltumatult.

Rasedus ja imetamine

Enne ravimi kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Kui te olete rase või toidate last rinnaga, ei ole Aerius’e kasutamine soovitatav.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Soovitatud annuses ei põhjusta Aerius unisust või uimasust. Väga harva võivad mõned inimesed tunda

end unisena, mis võib mõjutada võimet sõita autoga või töötada masinatega.

Oluline teave mõningate Aerius’e koostisainete suhtes

Aerius tabletid sisaldavad laktoosi. Kui teie arst on teile öelnud, et teil esineb mõningate suhkrute

talumatus, pöörduge oma arsti poole enne selle ravimi kasutamist.

3. KUIDAS AERIUS’T KASUTADA

Täiskasvanud ja üle 12-aastased noorukid: üks tablett üks kord päevas.

Neelake tablett tervena koos veega. Võite võtta koos toiduga või ilma toiduta.

Ravi kestvuse selgitamiseks teeb teie arst esmalt kindlaks, mis tüüpi allergiline riniit teil esineb ning

seejärel määrab, kui kaua te peaksite Aerius’t kasutama.

Kui teil esinev allergiline riniit on vahelduva iseloomuga (sümptomid ilmnevad vähem kui 4 päeval

nädalas või vähem kui 4 nädalat), määrab arst teile raviskeemi hinnates teil esineva haiguse varasemat

kulgu.

Kui teil esinev allergiline riniit on püsiv (sümptomid ilmnevad enam kui 4 päeval nädalas või rohkem

kui 4 nädalat), võib teie arst soovitada teile pikema-ajalist ravi.

Urtikaaria ravi kestvus võib olla sõltuvalt patsiendist erinev, mistõttu peate järgima oma arstilt saadud

vastavaid juhiseid.

Kui te võtate Aerius’t rohkem kui ette nähtud

Kasutage Aerius’t vastavalt arsti korraldusele. Juhusliku üleannustamise korral tõenäoliselt tõsiseid

probleeme ei teki. Kui te siiski olete võtnud Aerius’t rohkem kui ette nähtud, konsulteerige koheselt

arsti või apteekriga.

Kui te unustate Aerius’t võtta

Kui te unustasite Aerius’e õigel ajal võtmata, tehke seda nii ruttu kui võimalik ja jätkake tavapärast

annustamist. Ärge võtke kahekordset annust, kui annus jäi eelmisel korral võtmata.

4. VÕIMALIKUD KÕRVALTOIMED

Nagu kõik ravimid, võib ka Aerius põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki. Täiskasvanutel

esineb kõrvaltoimeid samas sageduses toimeta tabletti võtnutega. Väsimust, suukuivust ja peavalu

esineb siiski toimeta tabletist sagedamini. Noorukitel oli peavalu kõige sagedamini esinenud

kõrvaltoime.

Aerius’e turustamise ajal on väga harva esinenud ägedaid allergilisi reaktsioone (hingamisraskused,

kähisev hingamine, sügelemine, kublad ja turse) ning löövet. Väga harva on teatatud ka järgmistest

kõrvaltoimetest: tunnetatud südametegevus, südame pulsisageduse tõus, kõhuvalu, iiveldus (halb

enesetunne), oksendamine, ärritustunne kõhus, kõhulahtisus, peapööritus, unisus, unetus, lihasvalu,

hallutsinatsioonid, krambid, rahutus kaasnevate kehaliste liigutustega, maksapõletik ja muutused

maksa funktsioonitestides.

Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet, mida

selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile.

5. KUIDAS AERIUS’T SÄILITADA

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Hoida temperatuuril kuni 30 ºC. Hoida originaalpakendis.

Ärge kasutage Aerius't pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud pakendil ja blisteril. Kõlblikkusaeg

viitab kuu viimasele päevale.

Informeerige apteekrit kui te märkate muutusi tableti välimuses.

Ravimeid ei tohi ära visata kanalisatsiooni kaudu ega koos majapidamisprügiga. Küsige oma

apteekrilt, kuidas hävitatakse ravimeid, mida enam ei vajata. Need meetmed aitavad kaitsta

keskkonda.

6. LISAINFO

Mida Aerius sisaldab

- Toimeaine on desloratadiin 5 mg

- Abiained on tabletis kaltsiumvesinikfosfaatdihüdraat, mikrokristalne tselluloos, maisitärklis,

talk. Tableti kate koosneb: õhuke polümeerkile (laktoosmonohüdraat, hüpromelloos,

titaandioksiid, makrogool 400, indigotiin (E132)), läbipaistev kate (hüpromelloos, makrogool

400), karnauba vaha, valge vaha.

Kuidas Aerius välja näeb ja pakendi sisu

Aerius 5 mg õhukese polümeerkilega kaetud tabletid on pakendatud blisterpakendisse, mis sisaldab 1,

2, 3, 5, 7, 10, 14, 15, 20, 21, 30, 50, 90 või 100 tabletti pakendis.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja ja tootja

Müügiloa hoidja: Merck Sharp & Dohme Ltd, Hertford Road, Hoddesdon, Hertfordshire EN11 9BU,

Ühendkuningriik.

Tootja: SP Labo N.V., Industriepark 30, B-2220 Heist-op-den-Berg, Belgia.

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.