Puudub Eestis kehtiv müügiluba või meil ei ole andmeid veel

Aerius - Aerius kokkuvõte üldsusele

ATC Kood: R06AX27
Toimeaine: desloratadine
Tootja: Merck Sharp & Dohme Ltd.

Artikli sisukord

 

EUROOPA AVALIK HINDAMISARUANNE

AERIUS

Kokkuvote uldsusele

Mis on Aerius?

Aerius on ravim, mis sisaldab toimeainena desloratadiini. Ravimit turustatakse 5 mg tabletina, 5 mg suukaudse luofilisaadina (lahustuv tablett), 2,5 mg ja 5 mg suus dispergeeruva tabletina (suus lahustuv tablett), 0,5 mg/ml siirupina ja 0,5 mg/ml suukaudse lahusena.

Milleks Aeriust kasutatakse?

Aeriust kasutatakse allergilise riniidi (allergiast, naiteks heinapalavikust voi tolmulestaallergiast pohjustatud ninaoonepoletik) voi nogestove (allergiast pohjustatud nahaseisund, mille sumptomite hulka kuuluvad sugelus ja nahakublad) sumptomite leevendamiseks.
Seda ravimit saab uksnes retsepti alusel.

Kuidas Aeriust kasutatakse?

Taiskasvanute ja vahemalt 12-aastaste noorukite soovituslik annus on 5 mg uks kord paevas. Laste annus soltub nende vanusest. 1–5-aastaste laste annus on 1,25 mg uks kord paevas, manustatuna 2,5 ml siirupina voi suukaudse lahusena. 6–11-aastaste laste annus on 2,5 mg uks kord paevas, manustatuna 5 ml siirupina voi suukaudse lahusena voi 2,5 mg suus lahustuva tabletina. Taiskasvanud ja noorukid voivad kasutada seda ravimit mis tahes vormis.
Aeriust voib votta koos toiduga voi ilma.

Kuidas Aerius toimib?

Aeriuse toimeaine desloratadiin on antihistamiin. See blokeerib neid retseptoreid, mille kulge histamiin – organismi allergiasumptomeid pohjustav aine – tavaliselt kinnitub. Kui retseptorid on blokeeritud, ei saa histamiin toimet avaldada ning selle tottu allergiasumptomid leevenduvad.

Kuidas Aeriust uuriti?

Aeriust uuriti kokku kaheksas uuringus, milles osales ligikaudu 4800 taiskasvanu- ja noorukieas patsienti, kellel oli allergiline riniit (sealhulgas neljas uuringus kasitleti hooajalist allergilist riniiti ja kahes uuringus uuriti patsiente, kellel oli lisaks astma). Aeriuse efektiivsust hinnati sumptomite (ninaeritised, sugelus, aevastamine ja ninakinnisus) muutuste uurimise kaudu enne ja parast kahe- voi neljanadalast ravi.  
Aeriust uuriti ka 416-l nogestovega patsiendil. Efektiivsust hinnati sumptomite (sugelus, nogestove kuplade arv ja ulatus, une- ja arkveloleku haired) muutuste uurimise kaudu enne ja parast kuuenadalast ravi.  
Koigis uuringuis vorreldi Aeriuse efektiivsust platseebo (naiva ravimi) efektiivsusega.
Esitati lisauuringud, milles toendati, et siirupina, suukaudse lahusena ja suus dispergeeruvate tablettidena manustatud ravimile reageeris organism samal viisil kui tablettidena manustatud ravimile, samuti toendati nende ravimvormide kasutamise ohutust lastel.

Milles seisneb uuringute pohjal Aeriuse kasulikkus?

Koigis allergilise riniidi uuringuis vahendas kahenadalane ravi 5 mg Aeriusega sumptomite keskmist punktisummat 25–32%, platseeboruhmas aga 12–26%. Nogestove kahes uuringus vahenes Aeriuse kuuenadalase ravi jarel sumptomite punktisumma 58–67%, platseeboruhmas oli aga muutus 40–33%.

Millised on Aeriusega kaasnevad riskid?

 

Taiskasvanute ja noorukite koige sagedamad korvalnahud on vasimus (1,2%), suukuivus (0,8%) ja peavalu (0,6%). Laste korvalnahud on samalaadsed. Alla kaheaastastel lastel on koige sagedamad korvalnahud kohulahtisus (3,7%), palavik (2,3%) ja unetus (2,3%). Aeriuse kohta teatatud korvalnahtude taieliku loetelu leiate pakendi infolehelt.

Aeriust ei tohi kasutada patsiendid, kes voivad olla desloratadiini, loratadiini voi selle ravimi mis tahes muu koostisaine suhtes ulitundlikud (allergilised).

Miks Aerius heaks kiideti?

Inimtervishoius kasutatavate ravimite komitee joudis otsusele, et Aeriuse kasulikkus allergilise riniidi voi nogestovega  kaasnevate sumptomite leevendamisel on suurem kui sellega kaasnevad riskid. Komitee soovitas anda Aeriusele muugiloa.

Muu teave Aeriuse kohta

Euroopa Komisjon valjastas Aeriuse muugiloa, mis kehtib kogu Euroopa Liidu territooriumil, ettevottele SP Europe 15. jaanuaril 2001. Muugiluba pikendati 15. jaanuaril 2006.

Kokkuvotte viimane uuendus: 04-2008.