Puudub Eestis kehtiv müügiluba või meil ei ole andmeid veel

Azilect

ATC Kood: N04BD02
Toimeaine: rasagiline
Tootja: Teva Pharma GmbH

Artikli sisukord

 

 

LISA III

PAKENDI MÄRGISTUS JA INFOLEHT

A. PAKENDI MÄRGISTUS

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED (BLISTERPAKENDITE KARP)

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

AZILECT 1 mg tabletid

rasagiliin

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Üks tablett sisaldab 1 mg rasagiliini (mesilaadina).

3. ABIAINED

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

7 tabletti

10 tabletti

28 tabletti

30 tabletti

100 tabletti

112 tabletti

5. MANUSTAMISVIIS JA -TEE

Suukaudne.

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni: {KK/AAAA}

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida temperatuuril kuni 25°C.

10. VAJADUSEL ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMI VÕI JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS , VASTAVALT RAVIMPREPARAADILE ESITATUD NÕUETELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Teva Pharma GmbH

89079 Ulm, Saksamaa

12. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/04/304/001

EU/1/04/304/002

EU/1/04/304/003

EU/1/04/304/004

EU/1/04/304/005

EU/1/04/304/006

13. PARTII NUMBER

Partii nr:{number}

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim.

15. KASUTUSJUHEND

16. INFORMATSIOON BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

AZILECT

MINIMAALSED NÕUDED, MIS PEAVAD OLEMA KIRJAS BLISTER- VÕI

RIBAPAKENDIL

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

AZILECT 1 mg tabletid

rasagiliin

2. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI

Teva Pharma GmbH

3. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni: {KK/AAAA}

4. PARTII NUMBER

Partii nr: {number}

5. MUU