Puudub Eestis kehtiv müügiluba või meil ei ole andmeid veel

Ariclaim

ATC Kood: N06AX21
Toimeaine: duloxetine
Tootja: Eli Lilly Nederland B.V.

Artikli sisukord

PAKENDI INFOLEHT

ARICLAIM 30 mg gastroresistentsed kõvakapslid

ARICLAIM 60 mg gastroresistentsed kõvakapslid

Duloksetiin (vesinikkloriidina)

Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte.

- Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.

- Kui teil on lisaküsimusi, pidage palun nõu arsti või apteekriga.

- Ravim on välja kirjutatud isiklikult teile ja seda ei tohi anda kellelegi teisele. Ravim võib olla

neile kahjulik isegi kui haigussümptomid on sarnased.

- Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet,

mida selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile.

Infolehes antakse ülevaade:

1. Mis ravim on ARICLAIM ja milleks seda kasutatakse

2. Mida on vaja teada enne ARICLAIM võtmist

3. Kuidas ARICLAIM’i võtta

4. Võimalikud kõrvaltoimed

5. ARICLAIM säilitamine

6. Lisainfo

1. MIS RAVIM ON ARICLAIM JA MILLEKS SEDA KASUTATAKSE

ARICLAIM tõstab serotoniini ja noradrenaliini tasemeid närvissüsteemis.

ARICLAIM on suukaudne ravim, millega ravitakse diabeetilist neuropaatilist valu täiskasvanutel

(kirjeldatakse tihti põletavana, torkavana, nõelavana, valulikuna või elektrišoki sarnasena. Kahjustatud

piirkonnas võib esineda tundlikkuse häireid. Puude, kuum, külm või rõhk võivad põhjustada valu).

2. MIDA ON VAJA TEADA ENNE ARICLAIM`i VÕTMIST

Ärge võtke ARICLAIM’i:

- kui te olete allergiline (ülitundlik) duloksetiini või mõne ARICLAIM koostisosa suhtes (vt

Lisainfo)

- kui teil esineb maksahaigus

- kui teil on raske neerukahjustus

- kui te kasutate või olete eelnevalt vähem kui 14 päeva tagasi kasutanud teist ravimit, mida

teatakse kui monoamiini oksüdaasi inhibiitorit – MAOI (vt lõik“Kasutamine koos teiste

ravimitega“)

- kui kasutate fluvoksamiini, mida tavaliselt kasutatakse depressiooni raviks, tsiprofloksatsiini või

enoksatsiini, mida kasutatakse mõnede põletike raviks.

- kui te kasutate teisi duloksetiini sisaldavaid ravimeid (vt „Kasutamine koos teiste ravimitega“)

Kui teil on kõrge vererõhk või südamehaigus, rääkige sellest oma arstiga. Teie arst ütleb Teile, kas

tohite ARICLAIM`i võtta või mitte.

Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga ARICLAIM:

Järgnevalt on toodud põhjused, miks ARICLAIM teile ei sobi. Rääkige enne selle ravimi võtmist oma

arstiga, kui:

- te võtate ravimeid depressiooni raviks (vt lõik Kasutamine koos teiste ravimitega)

- te võtate taimset ravimit naistepuna ürti (Hypericum perforatum).

- teil on neeruhaigus

- teil on varem esinenud krambihooge

- teil on varem esinenud maania

- teil esineb bipolaarne häire

- teil esineb silmahaigusi nagu näiteks teatud tüüpi glaukoom (silmasisese rõhu tõus)

- teil on varem esinenud veritsushäireid (soodumus nahaaluste verevalumite tekkeks)

- on oht, et teie naatriumi tase on madal (nt kui te võtate diureetikume, eriti, kui te olete eakas).

- teid ravitakse hetkel mingi muu ravimiga, mis võib tekitada maksakahjustusi.

- te kasutate teisi duloksetiini sisaldavaid ravimeid (vt „Kasutamine koos teiste ravimitega“)

ARICLAIM võib põhjustada rahutust või võimatust istuda või paigal seista. Kui Teiega nii juhtub,

peaksite sellest arstile rääkima.

Suitsiidimõtted ja depressiooni süvenemine või ärevushäire

Kuigi ARICLAIM ei ole näidustatud depressiooni raviks, kasutatakse selle toimeainet (duloksetiini)

ka antidepressiivse ravimina. Kui Te olete depressioonis ja/või teil esineb ärevushäireid, võib teil

mõnikord esineda enesekahjustamise- ja enesetapumõtteid. See võib olla põhjustatud ravi alustamisest

antidepressantidega, kuna nende ravimite toime saabumine võtab aega, tavaliselt 2 nädalat, kuid

mõnikord ka kauem.

Tõenäoliselt võite Te mõelda järgmisi mõtteid:

- Teil on hiljuti olnud enesekahjustamise- või enesetapumõtteid

- Te olete noor täiskasvanu. Kliinilistest uuringutest on teada, et antidepressantidega ravitavatel alla

25-aastastel psühhiaatrilise seisundiga täiskasvanutel esineb suurenenud suitsidaalse käitumise oht.

Kui Teil esineb mingil ajahetkel enesekahjustamise- ja enesetapumõtteid, võtke ühendust oma

arstiga või minge kohe haiglasse.

Te võite saada ka abi sellest, kui räägite oma depressioonist või ärevushäirest lähedasele sugulasele

või sõbrale ning palute tal lugeda käesolevat infolehte. Te võite küsida temalt ka arvamust selle kohta,

kas tema arvates on Teie depressioon või ärevushäire halvenenud, või kas see isik tunneb muret Teie

käitumises toimunud muutuste üle.

Kasutamine lastel ja alla 18-aastastel noorukitel

ARICLAIM `i ei tohiks kasutada raviks lastel ja alla 18 aasta vanustel noorukitel. Samuti peaksite

olema teadlik, et kui alla 18 aasta vanune patsient kasutab sellisest klassist ravimeid, siis esineb

suurem risk kõrvaltoimete osas, nagu enesetapukatse, suitsidaalsed mõtted ja

vaenulikkus(domineerivalt agressioon, opositsionaalne käitumine ja viha). Hoolimata sellest võib arst

välja kirjutada ARICLAIM `i alla 18 aasta vanustele patsientidele, kui ta arvab seda olevat patsiendi

huvides. Juhul, kui Teie arst on välja kirjutanud ARICLAIM `i alla 18 aastasele patsiendile ning Te

sooviksite selle üle arutleda, siis minge uuesti enda arsti vastuvõtule. Te peaksite informeerima arsti

koheselt, kui ARICLAIM `i kasutaval alla 18 aastasel patsiendil peaks ilmnema või halvenema mõni

eelnimetatud kõrvaltoimetest. Lisaks ei ole veel esitatud andmeid selle kohta, mis puudutavad laste ja

noorukite kasvamist, täisikka jõudmist ning kognitiivset ja käitumuslikku arengut.

Kasutamine koos teiste ravimitega:

Palun informeerige oma arsti või apteekrit kui te kasutate või kasutasite hiljuti mõnd ravimit, ka ilma

retseptita ostetud ravimit. ARICLAIM`i põhilist toimeainet, duloksetiini, kasutatakse teistes

ravimpreparaatides mitmete seisundite raviks:

• depressiooni episoodid, ärevus ja stress - kusepidamatus

Rohkem kui ühe sellise ravimi samaaegset kasutamist tuleks vältida. Küsige oma arstilt, kas Te võtate

juba teisi ravimeid, mis sisaldavad duloksetiini.

Teie arst otsustab, kas te tohite ARICLAIM’i võtta koos teiste ravimitega. Enne arstiga

konsulteerimist ärge alustage ega lõpetage ühegi ravimi, ka ilma retseptita müüdavate ravimite

ning loodustoodete kasutamist.

Te peate informeerima oma arsti, kui kasutate mõnda järgnevalt loetletud ravimit:

Monoamiini oksüdaasi inhibiitorid ( MAOI ): te ei tohi ARICLAIM’i kasutada koos MAOI-ga ega

enne 14 päeva möödumist pärast MAOI ärajätmist. MAOI kooskasutamine paljude teiste

retseptiravimitega, kaasaarvatud ARICLAIM, võib põhjustada tõsiseid või isegi eluohtlikke

kõrvalnähte. Pärast MAOI ärajätmist ja enne ARICLAIM`i kasutamist peate te ootama vähemalt 14

päeva. Samuti peate pärast ARICLAIM`i ärajätmist ootama 5 päeva, enne kui võite võtta MAOI.

Unisust põhjustavad ravimid: Nende hulka kuuluvad sellised arsti poolt välja kirjutatud

retseptiravimid nagu bensodiasepiinid, tugevad valuvaigistid, psühhoosivastased ravimid,

fenobarbitaal ja antihistamiinsed ravimid.

Ravimid, mis tõstavad serotoniini taset: : Triptaanid, tramadool, trüptofaan, selektiivsed serotoniini

tagasihaarde inhibiitorid-SSRI-d (näiteks paroksetiin ja fluoksetiin), tritsüklilised antidepressandid

(näiteks klomipramiin, amitriptüliin), petidiin, naistepuna ürt ja venlafaksiin. Need ravimid

suurendavad kõrvaltoimete ohtu; kui teil tekib nende ravimite kooskasutamisel ARICLAIM`ga

ebatavalisi sümptomeid, pöörduge oma arsti poole.

Suukaudsed antikoagulandid või trombotsüütide kokkukleepumist takistavad ravimid: ravimid, mis

vedeldavad verd või hoiavad ära verehüübimise. Need ravimid võivad suurendada veritsemise ohtu.

ARICLAIM võtmine koos toidu ja joogiga:

ARICLAIM’i võib võtta koos toiduga või ilma. Teil tuleb ARICLAIM ravi ajal olla ettevaatlik

alkoholi tarbimisega.

Rasedus ja imetamine:

Enne igasuguse ravimi võtmist pidage nõu arsti või apteekriga.

• Öelge oma arstile, kui te olete ARICLAIM`i ravi ajal rasestunud või soovite rasestuda. Enne

ARICLAIM`i kasutamist rääkige oma arstiga võimalikust kasust ja riskidest lootele.

Veenduge, et teie ämmaemand ja/või arst teavad, et kasutate ARICLAIM’i. Raseduse ajal võttes

võivad sellised ravimid (SSRId) suurendada tõsise seisundi tekke võimalust beebil, mida

nimetatakse vastsündinu püsivaks pulmonaarseks hüpertensiooniks (PPHN), mistõttu teie beebi

hingab kiiresti ja muutub sinakaks. Need sümptomid tekivad tavaliselt esimese 24 tunni jooksul

pärast lapse sündi. Kui see peaks juhtuma, peate te otsekohe võtma oma ämmaemanda ja/või

arstiga ühendust.

Kui te võtate ARICLAIM`i üsna raseduse lõpus, võivad teie lapsel sündides olla mõned

sümptomid. Need algavad tavaliselt sündides või mõne päeva jooksul pärast lapse sündi. Nende

sümptomite hulka võib kuuluda lõdvad lihased, värisemine, närvilisus, võimetus korralikult toitu

imeda, hingamisraskused ja tõmblused. Kui teie lapsel on pärast sündimist mõni nendest

sümptomitest või kui te olete lapse tervisliku seisundi pärast mures, pöörduge oma ämmaemanda

ja/või arsti poole, kes oskavad teile nõu anda.

• Öelge oma arstile, kui te toidate last rinnapiimaga. Imetamise ajal ei ole ARICLAIM`i

kasutamine soovitatav. Te peaksite konsulteerima arsti või apteekriga.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine:

ARICLAIM võib tekitada unisust või uimasust. Ärge juhtige autot ega käsitsege masinaid või

mehhanisme enne, kui te ei tea, kuidas ARICLAIM teile mõjub.

Oluline informatsioon ARICLAIM abiainete kohta:

ARICLAIM sisaldab sahharoosi. Kui arst on teile öelnud, et teil esineb suhkrutalumatus, võtke enne

ravimi kasutamist ühendust arstiga.

3. KUIDAS VÕTTA ARICLAIM’i

Võtke ARICLAIM’i alati vastavalt arstilt saadud juhistele. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu

arsti või apteekriga.

ARICLAIM on mõeldud suukaudseks kasutamiseks. Kapsel tuleb tervelt alla neelata ja juua peale vett.

Enamikul diaeetilise neuropaatilise valuga patsientidest hakkab ARICLAIM mõjuma ühe nädala

jooksul peale ravi algust.

ARICLAIM’i tavaline annus on 60 mg üks kord ööpäevas, kuid arst määrab teile teie jaoks sobiva

annuse.

ARICLAIM`i manustamist on kergem meeles pidada siis, kui võtate seda iga päev samal ajal.

Arutage arstiga, kui kaua te peate ARICLAIM`i kasutama. Ärge lõpetage ARICLAIM`i kasutamist

ilma arsti loata.

Kui te võtate ARICLAIM’i rohkem kui ette nähtud:

Informeerige koheselt oma arsti või apteekrit, kui olete ARICLAIM’i võtnud rohkem kui arsti poolt

määratud. Üleannustamise sümptomid on unisus, kooma, serotoniini sündroom (harvaesinev seisund,

mis võib põhjustada suurt õnnetunnet, uimasust, kohmakust, rahutust, joobnud oleku tunnet,

palavikku, higistamist või lihasjäikust),tõmblused,oksendamine ja kiire pulss.

Kui te unustate ARICLAIM’i võtta:

Kui te unustate annuse võtmata, võtke see niipea, kui meenub. Siiski, kui on aeg võtta juba järgmine

annus, siis jätke unustatud annus vahele ning võtke ainult üks annus nagu tavaliselt. Ärge võtke

kahekordset annust, et unustatud annust tasa teha. Ärge võtke ARICLAIM’i korraga rohkem, kui on

ettekirjutatud.

Nähud, mis tekivad pärast ARICLAIM’i kasutamise lõpetamist:

ÄRGE LÕPETAGE kapslite võtmist ilma arsti soovituseta isegi siis, kui tunnete ennast paremini. Kui

teie arst arvab, et te ei vaja enam ARICLAIM’i, siis palub ta teil annust vähendada 2 nädala vältel.

Mõnedel patsientidel, kes on järsku lõpetanud ARICLAIM’i võtmise pärast rohkem kui 1-nädalast

ravi, on esinenud järgmisi sümptomeid:

• pearinglus, nõelatorgete taoline kihelus, magamishäired (ärevad unenäod, õudusunenäod,

võimatus magada) väsimus, unisus, rahutu või erutatud olek, ärevustunne, halb enesetunne

(iiveldus) või oksendamine, värinad (treemor) , peavalud, ärritunud olek, kõhulahtisus, liigne

higistamine ja peapööritus. Need sümptomid ei ole tavaliselt tõsised ning kaovad mõne päevaga,

kuid kui teil esinevad häirivad sümptomid, küsige nõu oma arstilt.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

4. VÕIMALIKUD KÕRVALTOIMED

Nagu kõik ravimid, võib ka ARICLAIM põhjustada kõrvaltoimeid. Need on tavaliselt kerged ning

kaovad lühikese aja möödudes.

Kõige sagedamad kõrvaltoimed (võivad esineda rohkem kui 1-l patsiendil 10-st)

• peavalu, unine olek

• halb enesetunne (iiveldus), suukuivus

Sagedased kõrvaltoimed (võivad esineda 1-10 patsiendil 100-st)

• isutus

• uinumisraskused, ärritatud olek, vähene seksuaalsoov, ärevus, raskendatudvõi ebaõnnestunud

orgasmi saavutamine, ebatavalised unenäod

• pearinglus, pikatoimeline tegutsemine, värinad, tuimus, sh naha tuimus või kipitus või

torkimistunne

• ähmane nägemine

• tinnitus (helinad kõrvades, kui tegelikult mingit heli ei ole ümbruses)

• südamepekslemise tunne

• vererõhu tõus, õhetus

• suurenenud haigutamine

• kõhukinnisus, kõhulahtisus, kõhuvalu, halb enesetunne (oksendamine), kõrvetised või

seedehäired, kõhugaasid

• suurenenud higistamine, (sügelev) nahalööve

• lihasvalu, lihaskrambid

• valulik urineerimine

• raskused erektsiooni saamisega, ejakulatsiooni muutused

• väsimus

• kehakaalu langus

Aeg-ajalt esinevad kõrvaltoimed (võivad esineda 1-10 patsiendil 1000-st)

• kõripõletik, mis põhjustab hääle kähedust

• enesetapumõtted, magamisraskused, hammaste kokkusurumine või krigistamine, peata oleku

tunne, tegutsemistahte puudus

• lihaste äkilised või tahtmatud tõmblused, rahutuse tunne või võimetus rahulikult paigal seista või

istuda, närviline olek, keskendumisraskused, maitsetundlikkuse muutused, võimetus kontrollida

oma liigutusi, nt lihaste koordineerimatud või tahtmatud liigutused, rahutute jalgade sündroom,

halb une kvaliteet

• suured pupillid (tume silmatera on laienenud), nägemishäired

• pearinglus või “keerlemisetunne” (vertiigo), kõrvavalu

• kiired ja/või ebaregulaarsed südamelöögid

• minestamine, pearinglus, pearinglus või minestamine püstitõusmisel, külmad sõrmed ja/või

varbad

• pingetunne kõris, nina verejooks

• veriokse või must tõrvataoline väljaheide, gastroenteriit, röhitsemine

• maksapõletik, mis põhjustab kõhuvalu ja naha või silmavalgete kollasust

• öine higistamine, kublaline lööve, külm higi, ülitundlikkus päikesevalgusele, suurenenud

kalduvus verevalumite tekkeks

• lihasjäikus, lihastõmblused

• raskused või võimetus urineerida, raskused urineerimise alustamisel, vajadus öösel urineerida,

vajadus urineerida sagedamini kui muidu, uriinijoa nõrkus

• ebatavalised tupekaudsed verejooksud, ebakorrapärased menstruatsioonid, sh vererohked,

valulikud, ebaregulaarsed või pikad menstruatsioonid, ebatavaliselt vähese vereeritusega või

puuduvad menstruatsioonid

• valu rinnus, kukkumised (peamiselt eakatel inimestel), külmatunne, janu, värisemine,

kuumatunne, ebatavaline kõnnak

• kehakaalu tõus

• Ariclaim võib tekitada ka selliseid toimed, millest te ise teadlik ei ole, nt maksaensüümide

aktiivsuse tõus või kaaliumi, kreatiinfosfokinaasi, suhkru või kolesteroolitaseme tõus veres.

Harva esinevad kõrvaltoimed (võivad esineda 1-10 patsiendil 10000-st)

• tõsised allergilised reaktsioonid, mis võivad põhjustada hingamisraskusi või pearinglust koos

turses keele või huultega, allergilised reaktsioonid

• kilpnäärme aktiivsuse langus, mis põhjustab väsimust või kehakaalu tõusu

• organismi vedeliku kaotus, madal naatriumitase veres (enamasti eakatel inimestel; selle

sümptomid võivad olla pearinglus, nõrkus, segasus, unine või väga väsinud olek, või tunne, et

väga halb on olla, tõsisemad sümptomid on minestamine, tõmblused või kukkumine),

antidiureetilise hormooni liignõristuse sündrom (SIADH)

• enesetapu käitumine, mania (üliaktiivsus, peas ringi kihutavad mõtted ja vähenenud

unevajadus), hallutsinatsioonid, agressiivsus ja viha

• “Serotoniini sündroom” (harvaesinev reaktsioon, mis võib põhjustada ülimat õnnetunnet,

uimasust, kohmakust, rahutust, joobnud olekut, palavikku, higistamist või lihasjäikust),

tõmblused

• silmasisese rõhu tõus (galukoom)

• suupõletik, helepunanse vere tekkimine väljaheitesse, halb hingeõhk

• maksapuudulikkus, naha ja silmavalgete kollasus (kollatõbi)

• Stevensi-Johnsoni sündroom (raske haigus, mis kulgeb villidega nahal, suus ja suguelunditel),

tõsised allergilised reaktsioonid, mis põhjustavad näo ja kõriturset (angioödeem)

• lõualuude kokkutõmbed

• uriini ebaharilik lõhn

• menopausi sümptomid, ebaharilik piima produktsioon rindadest nii meestel kui naistel

Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet,

mida selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile.

5. ARICLAIM`i SÄILITAMINE

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas!

Ärge kasutage ARICLAIM’i pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil.

Niiskuse eest kaitsmiseks tuleb ARICLAIM’i hoida originaalpakendis. Hoida temperatuuril kuni 30 °C.

Ravimeid ei tohi ära visata kanalisatsiooni kaudu ega koos majapidamisprügiga. Küsige oma

apteekrilt, kuidas hävitatakse ravimeid, mida enam ei vajata. Need meetmed aitavad kaitsta

keskkonda.

6. LISAINFO

Mida ARICLAIM sisaldab:

Toimeaine on duloksetiin.

Iga kapsel sisaldab 30 mg või 60 mg duloksetiini (vesinikkloriidina).

Abiained on:

Kapsli sisemus: Hüpromelloos, hüpromelloosi atsetaatsuktsinaat, sahharoos, suhkrugraanulid, talk,

titaandioksiid (E171), trietüültsitraat.

(Sahharoosi kohta vt lõik 2 lõpust)

Kapsli kate: želatiin, naatriumlaurüülsulfaat, titaandioksiid (E171), indigokarmiin (E132), kollane

raudoksiid (E172) (ainult 60 mg), farmatseutiline roheline toiduvärv (30 mg) või farmatseutiline valge

toiduvärv (60 mg)

Farmatseutiline roheline toiduvärv: sünteetiline must raudoksiid (E172), sünteetiline kollane

raudoksiid (E172), propüleenglükool, šellak.

Farmatseutiline valge toiduvärv: titaandioksiid (E171), propüleenglükool, šellak, povidoon.

Kuidas ARICLAIM välja näeb ja pakendi sisu

ARICLAIM on gastroresistentne kõvakapsel.

Iga ARICLAIM kapsel sisaldab toimeainet kuulikestena, mis kaitsevad maohappe toime eest.

ARICLAIM on saadaval 2 tugevusena: 30 mg ja 60 mg.

30 mg kapsel on sinine ja valge ning sellele on trükitud “30 mg” ja kood “9543”.

60 mg kapsel on sinine ja roheline ning sellele on trükitud “60 mg” ja kood “9542”.

ARICLAIM 30 mg on müügil 7, 28 ja 98 kapsliga pakenditena.

ARICLAIM 60 mg on müügil 28 ja 98 kapsliga pakenditena.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil

Müügiloa hoidja ja tootja

Müügiloa hoidja: Eli Lilly Nederland BV, Grootslag 1-5, NL-3991 RA Houten, Holland.

Tootja: Lilly S.A., Avda. De la Industria, 30, 28108 Alcobendas, Madriid, Hispaania.

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.