Puudub Eestis kehtiv müügiluba või meil ei ole andmeid veel

Aptivus

ATC Kood: J05AE09
Toimeaine: tipranavir
Tootja: Boehringer Ingelheim International GmbH

Artikli sisukord

 

LISA III

PAKENDI MÄRGISTUS JA INFOLEHT

A. PAKENDI MÄRGISTUS

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

VOLDIKKARP/VÄLISPAKEND

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

APTIVUS 250 mg pehmekapslid

Tipranaviir

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Iga pehmekapsel sisaldab 250 mg tipranaviiri.

3. ABIAINED

Sisaldab makrogoolglütseroolritsinoleaati, sorbitooli ja etanooli (lisainformatsiooni vt pakendi

infolehte).

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

120 pehmekapslit (üks pudel)

5. MANUSTAMISVIIS JA –TEE

Suukaudne.

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni: {KK/AAAA}

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida külmkapis.

Avatud pakendi säilitamine: 60 päeva (kuni 25° C) pärast pudeli esmakordset avamist.

Pudeli esmakordse avamise kuupäev:

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMI VÕI JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS (VAJADUSEL), VASTAVALT RAVIMPREPARAADILE ESITATUD NÕUETELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Boehringer Ingelheim International GmbH

Binger Strasse 173

D-55216 Ingelheim am Rhein

Saksamaa

12. MÜÜGILOA NUMBER(NUMBRID)

EU/1/05/315/001

13. PARTII NUMBER

Partii nr:

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim.

15. KASUTUSJUHEND

16. INFORMATSIOON BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

APTIVUS 250 mg