Puudub Eestis kehtiv müügiluba või meil ei ole andmeid veel

Ammonaps - Ammonaps toote info PAKENDI INFOLEHT: INFORMATSIOON KASUTAJALE

ATC Kood: A16AX03
Toimeaine: sodium phenylbutyrate
Tootja: Swedish Orphan Biovitrum International AB

Artikli sisukord

 

 

PAKENDI INFOLEHT: INFORMATSIOON KASUTAJALE

AMMONAPS 500 mg tabletid

Naatriumfenüülbutüraat

Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte.

- Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.

- Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

- Ravim on välja kirjutatud teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile

kahjulik, isegi kui haigussümptomid on sarnased.

- Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet,

mida selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile.

Infolehes antakse ülevaade:

1. Mis ravim on AMMONAPS ja milleks seda kasutatakse

2. Mida on vaja teada enne AMMONAPS’i võtmist

3. Kuidas AMMONAPS’i võtta

4. Võimalikud kõrvaltoimed

5. Kuidas AMMONAPS’i säilitada

6. Lisainfo

1. MIS RAVIM ON AMMONAPS JA MILLEKS SEDA KASUTATAKSE

AMMONAPS määratakse uurea tsükli häiretega patsientidele. Selle harvaesineva häirega patsientidel

on teatud maksaensüümide puudus ning seetõttu on nad võimetud elimineerima lämmastiku jääke.

Lämmastik on valkude koostisosa ning seetõttu kuhjub see kehas pärast valkude söömist. Lämmastiku

jäägid, mis esinevad ammoniaagina, on eriti mürgised ajule ning seetõttu võivad rasketel juhtudel

tekkida teadvuse hägunemine ja kooma.

AMMONAPS aitab organismil lämmastikujääke kõrvaldada, vähendades kehas olevat

ammooniumkogust.

2. MIDA ON VAJA TEADA ENNE AMMONAPS’i VÕTMIST

Ärge võtke AMMONAPS’i, kui te:

- olete rase

- toidate rinnaga

- olete allergiline (ülitundlik) naatriumfenüülbutüraadi või AMMONAPS’i mõne koostisosa

suhtes.

Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga AMMONAPS:

- kui teil on neelamisega raskusi. AMMONAPS’i tabletid võivad jääda söögitorru kinni ning

põhjustada seal haavandeid. Neelamisraskuse korral on soovitatav kasutada tablettide asemel

AMMONAPS'i graanuleid.

- kui kannatate südamepuudulikkuse, neerufunktsiooni nõrgenemise või muude tervisehäirete all,

mille puhul antud ravimis sisalduvad naatriumisoolad võivad halvendada teie seisundit.

- kui teie neeru- või maksafunktsioon on häirunud, sest AMMONAPS väljutatakse organismist

maksa ja neerude kaudu.

- manustamisel väikelastele, sest nad ei pruugi olla võimelised tabletti alla neelama ja võivad

lämbuda. Nende puhul on soovitatav kasutada tablettide asemel AMMONAPS’i graanuleid.

AMMONAPS’i tuleb kombineerida valguvaese dieediga, mis koostatakse arsti ja dietoloogi poolt.

Järgige määratud dieeti hoolikalt.

AMMONAPS ei hoia täielikult ära ägeda episoodide kordumist, mille puhul teie veres on liiga palju

ammooniumi, ega sobi sellise seisundi ravimiseks, sest see nõuab erakorralist meditsiiniabi.

Kui teile määratakse laboratoorsed uuringud, on oluline informeerida arsti AMMONAPS’i

kasutamisest, sest naatriumfenüülbutüraat võib mõjutada teatud analüüside tulemusi.

Võtmine koos teiste ravimitega

Palun informeerige oma arsti või apteekrit,kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mingeid muid

ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid.

Eriti oluline on arsti informeerida, kui võtate ravimeid, mis sisaldavad:

- valproehapet (epilepsiavastane ravim),

- haloperidooli (kasutatakse teatavate psüühikahäirete puhul),

- kortikosteroide (kortisooni sarnased ravimid, mida kasutatakse kehal põletikuliste kohtade

leevendamiseks),

- probenetsiidi (kasutatakse luuvaluga seotud hüperurikeemia ravimiseks).

Need ravimid võivad muuta AMMONAPS’i toimet ja te vajate sagedasemaid vereanalüüse. Kui te ei

ole kindel, kas teie poolt võetavad ravimid sisaldavad mainitud toimeaineid, küsige nõu arsti või

apteekri käest.

Rasedus ja imetamine

Ärge kasutage AMMONAPS’i raseduse ajal, sest see võib kahjustada teie sündimata last. Kui olete

naine, kes võib rasestuda, peate AMMONAPS’i ravi ajal kasutama usaldusväärseid

rasestumisvastaseid vahendeid.

Ärge kasutage AMMONAPS’i kui toidate rinnaga, sest see võib erituda rinnapiima ja mõjutada teie

last.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Uuringuid AMMONAPS’i mõjust autojuhtimisele ja võimele masinatega töötada pole tehtud.

Oluline teave mõningate AMMONAPS’i koostisainete suhtes

Iga AMMONAPS’i tablett sisaldab 62 mg naatriumi. Sellega tuleb arvestada kontrollitud

naatriumisisaldusega dieedil olevate patsientide puhul.

3. KUIDAS AMMONAPS’i VÕTTA

Võtke AMMONAPS’i alati täpselt nii, nagu arst on teile rääkinud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage

nõu oma arsti või apteekriga.

Annustamine

AMMONAPS’i ööpäevane annus arvestatakse lähtuvalt teie valgutaluvusest, dieedist ja kehakaalust

või kehapinnast. Te vajate regulaarseid vereanalüüse, et määrata õige ööpäevane annus. Teie arst ütleb

teile, mitu tabletti te sisse võtma peate.

Manustamismeetod

AMMONAPS’i tuleb võtta suu kaudu võrdsetes annustes iga söögikorra ajal (näiteks kolm korda

ööpäevas). AMMONAPS'i tuleb võtta sisse rohke veega.

AMMONAPS’i peab kasutama koos vähendatud valgusisaldusega eridieediga.

AMMONAPS’i tablette ei tohi anda alla kuue aastastele lastele, kes ei ole võimelised tablette alla

neelama. Tablettide asemel on soovitatav kasutada AMMONAPS’i graanuleid.

Dieedi järgimine ja ravi on eluaegsed, kui teile pole just tehtud edukat maksasiirdamist.

Kui te võtate AMMONAPS’i rohkem kui ette nähtud

Väga suuri AMMONAPS’i annuseid manustanud patsientidel on täheldatud:

- uimasust, väsimust, peapööritust ja harvem segasust,

- peavalu,

- maitsemeele muutusi (maitsehäireid),

- kuulmislangust,

- desorientatsiooni,

- mälu halvenemist,

- olemasolevate neuroloogiliste probleemide süvenemist.

Ükskõik, millise nimetatud nähu avaldumisel pöörduge toetava ravi saamiseks viivitamatult arsti

poole või lähimasse erakorralise meditsiini osakonda.

Kui te unustate AMMONAPS’i võtta

Võtke annus niipea kui võimalik koos järgmise söögikorraga. Veenduge, et kahe annuse manustamise

vahele jääb 3 tundi. Ärge võtke kahekordset annust, kui annus jäi eelmisel korral võtmata.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

4. VÕIMALIKUD KÕRVALTOIMED

Nagu kõik ravimid, võib ka AMMONAPS põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Võimalike kõrvaltoimete sagedus on järgmine:

Väga sageli esinevad kõrvaltoimed: mõjutab rohkem kui 1 kasutajat 10-st

Sageli esinevad kõrvaltoimed: mõjutab 1–10 kasutajat 100-st

Aeg-ajalt esinevad kõrvaltoimed: mõjutab 1–10 kasutajat 1000-st

Harva esinevad kõrvaltoimed: mõjutab 1–10 kasutajat 10 000-st

Väga harva esinevad kõrvaltoimed: mõjutab vähem kui 1 kasutajat 10 000-st

Ei ole teada: olemasolevate andmete põhjal ei ole võimalik sagedust

määrata

Väga sageli esinevad kõrvaltoimed: ebaregulaarsed menstruatsioonid ja menstruatsioonide lakkamine.

Kui olete seksuaalselt aktiivne ning teil jääb menstruatsioon ära, ärge oletage, et see on tingitud

AMMONAPS’ist. Kui see juhtub, arutage oma arstiga, sest menstruatsioonide lakkamine või olla

tingitud rasedusest (vt ülalpool olevat lõiku Rasedus ja imetamine).

Sageli esinevad kõrvaltoimed: muutused vererakkude arvus (punalibled, valgelibled ja vereliistakud),

isu vähenemine, depressioon, ärrituvus, peavalu, minestamine, vedelikupeetus (tursed), maitsemeele

muutused (maitsehäired), kõhuvalu, oksendamine, iiveldamine, kõhukinnisus, nahalõhn, lööve,

ebanormaalne neerufunktsioon, kaalutõus, muutused laborianalüüsides.

Aeg-ajalt esinevad kõrvaltoimed: vere punaliblede arvu vähenemine luuüdi pärsituse tõttu,

verevalumid, südame rütmihäired, pärasoole verejooks, maoärritus, maohaavandid,

kõhunäärmepõletik.

Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet, mida

selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile.

Püsiva oksendamise ilmnemisel pöörduge viivitamatult arsti poole.

5. KUIDAS AMMONAPS’i SÄILITADA

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage AMMONAPS’i pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil ja pudelil pärast „EXP”.

Kõlblikkusaeg viitab kuu viimasele päevale.

Hoida temperatuuril kuni 30°C.

Ravimeid ei tohi ära visata kanalisatsiooni kaudu ega koos majapidamisprügiga. Küsige oma

apteekrilt, kuidas hävitatakse ravimeid, mida enam ei vajata. Need meetmed aitavad kaitsta

keskkonda.

6. LISAINFO

Mida AMMONAPS sisaldab

Toimeaine on:

- naatriumfenüülbutüraat.

Iga AMMONAPS tablett sisaldab 500 mg naatriumfenüülbutüraati.

Abiained on:

- mikrokristalliline tselluloos, magneesiumstearaat ja kolloidne veevaba räni.

Kuidas AMMONAPS välja näeb ja pakendi sisu

AMMONAPS-tabletid on tuhmvalged, ovaalsed ja reljeefse kirjaga “UCY 500”

AMMONAPS’i tabletid on lastekindla korgiga plastikust pudelites. Igas pudelis on 250 või 500 tableti

kaupa.

Müügiloa hoidja

Swedish Orphan Biovitrum International AB

SE-112 76 Stockholm

Rootsi

Tootja

Bioglan AB

PO Box 50310

SE-202 13 Malmö

Rootsi

Infoleht on viimati kooskõlastatud

Täpne informatsioon selle ravimi kohta on kättesaadav Euroopa Ravimiameti kodulehel