Puudub Eestis kehtiv müügiluba või meil ei ole andmeid veel

Ammonaps - Ammonaps toote info LISA III

ATC Kood: A16AX03
Toimeaine: sodium phenylbutyrate
Tootja: Swedish Orphan Biovitrum International AB

Artikli sisukord

 

 

LISA III

PAKENDI MÄRGISTUS JA INFOLEHT

A. PAKENDI MÄRGISTUS

VÄLISPAKENDIL JA SISEPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED TABLETTIDE VÄLISPAKEND JA PUDEL

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

AMMONAPS 500 mg tabletid

naatriumfenüülbutüraat

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Iga tablett sisaldab 500 mg naatriumfenüülbutüraati.

3. ABIAINED

Sisaldab naatriumi, enne tarvitamist lugege pakendi infolehte.

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

250 tabletti

500 tabletti

5. MANUSTAMISVIIS JA -TEE

Suukaudne.

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST KÄTTESAAMATUS

KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8. KÕLBLIKKUSAEG

EXP:

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida temperatuuril kuni 30°C.

10. VAJADUSEL ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMI VÕI JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT RAVIMPREPARAADILE ESITATUD NÕUETELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Swedish Orphan Biovitrum International AB

SE-112 76 Stockholm

Sweden

12. MÜÜGILOA NUMBER(NUMBRID)

EU/1/99/120/001 250 tabletti

EU/1/99/120/002 500 tabletti

13. PARTII NUMBER

Lot:

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim.

15. KASUTUSJUHEND

16. INFORMATSIOON BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Ammonaps 500 mg

Ainult välispakend

VÄLISPAKENDIL JA SISEPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED GRAANULITE VÄLISPAKEND JA PUDEL

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

AMMONAPS 940 mg/g graanulid

naatriumfenüülbutüraat

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

1 g tablett sisaldab 940 mg naatriumfenüülbutüraati.

3. ABIAINED

Sisaldab naatriumi, enne tarvitamist lugege pakendi infolehte.

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

266 g graanuleid

532 g graanuleid

Lisatud on kolm erineva suurusega mõõtelusikat.

5. MANUSTAMISVIIS JA -TEE

Suukaudne.

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8. KÕLBLIKKUSAEG

EXP:

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida külmkapis.

[Allpool toodu kehtib vaid sisepakendi kohta]

Kõlblikkusaja vältel võib patsient AMMONAPS’i graanuleid kuni 3 kuud hoida temperatuuril kuni

25 °C, pärast seda tuleb toode hävitada.

Külmkapist eemaldamise kuupäev:

10. VAJADUSEL ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMI VÕI JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT RAVIMPREPARAADILE ESITATUD NÕUETELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Swedish Orphan Biovitrum International AB

SE-112 76 Stockholm

Sweden

12. MÜÜGILOA NUMBER(NUMBRID)

EU/1/99/120/003 266 g graanuleid

EU/1/99/120/004 532 g graanuleid

13. PARTII NUMBER

Lot:

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim.

15. KASUTUSJUHEND

16. INFORMATSIOON BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Põhjendus Braille mitte lisamiseks