Puudub Eestis kehtiv müügiluba või meil ei ole andmeid veel

Aldurazyme

ATC Kood: A16AB05
Toimeaine: laronidase
Tootja: Genzyme Europe B.V.

Artikli sisukord

 

LISA III

PAKENDI MÄRGISTUS JA INFOLEHT

A. PAKENDI MÄRGISTUS

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

VÄLISPAKEND (1 VIAAL, 10 VIAALI, 25 VIAALI)

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Aldurazyme, 100 Ü/ml infusioonilahuse kontsentraat

laronidaas

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

1 ml sisaldab 100 Ü laronidaasi.

Üks 5 ml viaal sisaldab 500 Ü laronidaasi.

3. ABIAINED

Abiained:

Naatriumkloriid, Naatriummonofosfaat-monohüdraat, Naatriumdifosfaat-heptahüdraat,

Polüsorbaat 80, Süstevesi

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

1 viaal infusioonilahuse kontsentraati.

10 viaali infusioonilahuse kontsentraati.

25 viaali infusioonilahuse kontsentraati.

5. MANUSTAMISVIIS JA -TEE

Intravenoosseks kasutamiseks.

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

Ainult ühekordseks kasutamiseks.

8. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida külmkapis (2°C...8°C).

10. VAJADUSEL ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMI VÕI  JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT RAVIMPREPARAADILE ESITATUD NÕUETELE

Kasutamata lahus tuleb kõrvaldada.

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Müügiloa hoidja:

Genzyme Europe B.V.

Gooimeer 10

NL-1411 DD Naarden

Holland

12. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/03/253/001 1 VIAAL

EU/1/03/253/002 10 VIAALI

EU/1/03/253/003 25 VIAALI

13. PARTII NUMBER

Partii nr:

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim.

15. KASUTUSJUHEND

16. INFORMATSIOON BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

MINIMAALSED NÕUDED, MIS PEAVAD OLEMA VÄIKESEL VAHETUL SISEPAKENDIL

VIAAL

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS JA MANUSTAMISTEE

Aldurazyme, 100 Ü/ml infusioonilahuse kontsentraat

laronidaas

Intravenoosseks kasutamiseks.

2. MANUSTAMISVIIS

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

3. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

4. PARTII NUMBER

Partii nr:

5. PAKENDI SISU KAALU, MAHU VÕI ÜHIKUTE JÄRGI

5 ml

6. MUU

Hoida temperatuuril (2°C...8°C).

Genzyme Europe B.V. - NL