Puudub Eestis kehtiv müügiluba või meil ei ole andmeid veel

Anastrozole actavis - õhukese polümeerikattega tablett (1mg) - Pakendi infoleht

ATC Kood: L02BG03
Toimeaine: anastrosool
Tootja: Actavis Group PTC ehf

Artikli sisukord

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Anastrozole Actavis, 1 mg õhukese polümeerikattega tabletid

Anastrosool

Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet

-Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.

-Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

-See ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigusnähud on sarnased.

-Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

Infolehe sisukord

1.Mis ravim on Anastrozole Actavis ja milleks seda kasutatakse

2.Mida on vaja teada enne Anastrozole Actavis’e kasutamist

3.Kuidas Anastrozole Actavis’t kasutada

4.Võimalikud kõrvaltoimed

5.Kuidas Anastrozole Actavis’t säilitada

6.Pakendi sisu ja muu teave

1.Mis ravim on Anastrozole Actavis ja milleks seda kasutatakse

Anastrozole Actavis sisaldab toimeainet, mida nimetatakse anastrosooliks. See kuulub ravimite rühma, mida nimetatakse „aromataasi inhibiitoriteks“. Anastrozole Actavis’t kasutatakse rinnanäärmevähi raviks menopausi läbinud naistel.

Anastrozole Actavis lõhustab hormooni nimega östrogeen, mida teie organismis toodetakse. Selleks blokeerib ravim aromataasi nimelise aine (ensüüm) teie organismis.

2. Mida on vaja teada enne Anastrozole Actavis`e kasutamist

Ärge kasutage Anastrozole Actavis’t:

-kui olete anastrosooli või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline.

-kui te olete rase või toidate last rinnaga (vt lõik „Rasedus ja imetamine“).

Ärge kasutage Anastrozole Actavis’t kui midagi ülaltoodust kehtib teie kohta. Kui te ei ole kindel, rääkige oma arsti või apteekriga enne kui hakkate Anastrozole Actavis’t kasutama.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne Anastrozole Actavis`e võtmist pidage nõu oma arsti või apteekriga:

-kui teil veel esinevad menstruatsioonid ja te ei ole veel läbinud menopausi.

-kui te kasutate ravimit, mis sisaldab tamoksifeeni või ravimeid, mis sisaldavad östrogeeni (vt lõik „Muud ravimid ja Anastrozole Actavis“).

-kui teil on kunagi olnud seisund, mis mõjutab teie luude tugevust (osteoporoos ehk luuhõrenemine).

-kui teil on probleeme maksa või neerudega.

Kui te ei tea, kas mõni ülaltoodud punktidest puudutab teid, pidage nõu oma arsti või apteekriga enne Anastrozole Actavis’e kasutamist.

Kui te lähete haiglasse, teavitage meditsiinipersonali sellest, et te kasutate Anastrozole Actavis’t.

Muud ravimid ja Anastrozole Actavis

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada mis tahes muid ravimeid. See on oluline seetõttu, et Anastrozole Actavis võib mõjutada teiste ravimite toimet ja mõned ravimid võivad mõjutada Anastrozole Actavis toimet.

Ärge kasutage Anastrozole Actavis’t, kui te juba kasutate mõnda järgmistest ravimitest:

-teatud ravimid, mida kasutatakse rinnanäärmevähi ravis (selektiivsed östrogeeni retseptorite modulaatorid), nt ravimid, mis sisaldavad tamoksifeeni. See on oluline seetõttu, et nimetatud ravim võib peatada Anastrozole Actavis toime.

-ravimid, mis sisaldavad östrogeene, näiteks hormoonasendusravi (HAR). Kui see kehtib teie kohta, küsige enne oma arstilt või apteekrilt nõu.

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te kasutate mõnda järgmistest ravimitest:

-ravimid, mida nimetatakse “LHRH analoogideks”. Siia kuuluvad gonadoreliin, busereliin, gosereliin, leuproreliin ja triptoreliin. Neid ravimeid kasutatakse rinnanäärmevähi ravis, teatud naistehaiguste (günekoloogilised) ja viljatuse ravis.

Rasedus ja imetamine

Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arsti või apteekriga.

Ärge kasutage Anastrozole Actavis’t kui te olete rase või toidate last rinnaga. Lõpetage Anastrozole Actavis kasutamine kui te rasestute ja teatage sellest oma arstile.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Anastrozole Actavis ei tohiks mõjutada teie autojuhtimise või masinatega töötamise võimet. Siiski võib mõnel inimesel Anastrozole Actavis’e kasutamise ajal tekkida vahetevahel nõrkus või unisus. Kui see teiega juhtub, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Anastrozole Actavis sisaldab laktoosi

Kui arst on teile öelnud, et te ei talu teatud suhkruid, peate te enne selle ravimi kasutamist konsulteerima oma arstiga.

3.Kuidas Anastrozole Actavis`t kasutada

Kasutage seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

-Soovituslik annus on üks tablett (1 mg anastrosooli) üks kord ööpäevas.

-Püüdke võtta tablett iga päev samal ajal.

-Neelake tablett koos veega alla.

-Ei ole oluline, kas te võtate Anastrozole Actavis’t enne sööki, söögi ajal või pärast sööki.

Jätkake Anastrozole Actavis’e kasutamist nii kaua kui arst on seda teile öelnud. See ravi on pikaajaline ja võib kesta mitu aastat.

Kasutamine lastel ja noorukitel

Anastrozole Actavis’t ei tohi anda lastele ja noorukitele.

Kui te kasutate Anastrozole Actavis’t rohkem kui ette nähtud

Kui te olete võtnud ettenähtust rohkem Anastrozole Actavis’t, pidage kohe nõu arstiga.

Kui te unustate Anastrozole Actavis’t võtta

Kui te unustasite oma ravimit võtta, võtke see järgmisel ettenähtud ajal. Ärge võtke kahekordset annust (2 annust ühel ajal), kui annus jäi eelmisel korral võtmata.

Kui te lõpetate Anastrozole Actavis’e kasutamise

Ärge lõpetage tablettide võtmist enne, kui arst teile seda ütleb.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

4.Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Tõsised kõrvaltoimed

Kui teil tekib mõni järgnevatest tõsistest kõrvaltoimetest, võtke kohe ühendust oma arsti või kiirabiga – te võite vajada erakorralist meditsiinilist abi.

-haavandite või villidega kulgev äärmiselt raskekujuline nahareaktsioon, mida tuntakse kui Stevensi- Johnsoni sündroom. Väga harv kõrvaltoime (võib esineda vähem kui 1 inimesel 10 000-st);

-kõritursega kulgevad allergilised (ülitundlikkus-) reaktsioonid, mis võivad tekitada neelamis- või hingamisraskust. Seda nimetatakse angioödeemiks. Väga harv kõrvaltoime (võib esineda vähem kui 1 inimesel 10 000-st).

Teised kõrvaltoimed:

Väga sageli esinevad kõrvaltoimed (võivad esineda enam kui 1 inimesel 10-st)

-peavalu,

-kuumahood,

-iiveldus,

-nahalööve,

-liigeste valu või jäikus,

-liigeste põletik (artriit),

-nõrkustunne,

-luuhõrenemine (osteoporoos).

Sageli esinevad kõrvaltoimed (võivad esineda 1...10 inimesel 100-st)

-söögiisu kadumine,

-rasvühendite, mida teatakse kolesterooli nime all, sisalduse tõus või kõrge tase veres. Seda saab kontrollida vereanalüüsiga,

-unisus,

-karpaalkanali sündroom (käelaba teatud osade kipitus, valu, külmus, nõrkus),

-kõhulahtisus,

-oksendamine,

-muutused maksafunktsiooni näitavates vereanalüüsides,

-juuste hõrenemine (juuste väljalangemine),

-allergilised (ülitundlikkus-) reaktsioonid, sealhulgas näol, huultel või keelel,

-luuvalu,

-tupe kuivus,

-veritsus tupest (tavaliselt esimestel ravinädalatel - kui veritsus jätkub, rääkige sellest oma arstile).

Aeg-ajalt esinevad kõrvaltoimed (võivad esineda 1...10 inimesel 1000-st)

-muutused spetsiaalsetes maksafunktsiooni näitavates vereanalüüsides (gamma-GT ja bilirubiin),

-maksapõletik (hepatiit),

-kublad või nõgeslööve (urtikaaria),

-päästiksõrm (seisund, mille puhul üks sõrmedest või pöial lukustub kõverdunud asendisse).

Harva esinevad kõrvaltoimed (võivad esineda 1...10 inimesel 10000-st)

-harvaesinev nahapõletik, mis võib väljenduda punaste laikude või villidena,

-ülitundlikkusest põhjustatud nahalööve (see võib olla põhjustatud allergiast või anafülaktoidsest reaktsioonist),

-väikeste veresoonte põletik, mis põhjustab naha punakat või lillakat värvust. Väga harva võivad tekkida liigestega seotud nähud, kõhu- ja neeruvalu; seda teatakse Henoch-Schönlein’i purpurana.

Toime teie luudele

Anastrosool vähendab teie organismis oleva hormooni –östrogeeni - sisaldust. Seetõttu võib mineraalainete sisaldus teie luudes väheneda. Teie luud võivad olla vähem tugevad ja suurema tõenäosusega võivad teil tekkida luumurrud. Teie arst saab neid riske vähendada vastavalt ravijuhistele, kus on kirjas, kuidas menopausi läbinud naiste luude tervist hoida. Te peaksite oma arstiga nendest riskidest ja ravivõimalustest rääkima.

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

5.Kuidas Anastrozole Actavis`t säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas. Hoidke oma tablette turvalises kohas, kus lapsed neid ei näe ega ulatu nendeni. Teie tabletid võivad olla neile ohtlikud.

See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel eritingimusi.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbile ja blistrile. Kaks esimest numbrit tähistavad kuud ja neli viimast aastat. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6. Pakendi sisu ja muu teave

Mida Anastrozole Actavis sisaldab

-Toimeaine on anastrosool. Üks õhukese polümeerikattega tablett sisaldab 1 mg anastrosooli.

-Teised koostisosad tableti sisus on laktoosmonohüdraat, naatriumtärklisglükolaat, povidoon (E1201) ja magneesiumstearaat (E572).

Abiained tableti kattes on makrogool, hüpromelloos (E464) ja titaandioksiid (E171).

Kuidas Anastrozol Actavis välja näeb ja pakendi sisu

Anastrozole Actavis tabletid on valged polümeerikattega ümmargused tabletid, mille ühel poolel on tähised “ANA” ja “1”.

Anastrozole Actavis on saadaval blisterpakenditena, mis sisaldavad 10, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 84, 90, 98, 100, 120 või 300 tabletti ja haiglapakenditena, mis sisaldavad 28, 50, 84, 98, 300 või 500 tabletti.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja ja tootja

Müügiloa hoidja:

Actavis Group PTC ehf.,

Reykjavíkurvegi 76-78,

IS-220 Hafnarfjörður,

Island

Tootja:

Synthon BV,

Microweg 22,

6545 CM Nijmegen,

Holland

Synthon Hispania, S.L.,

Polígono Las Salinas,

08830 Sant Boi de Llobregat, Barcelona,

Hispaania

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole. UAB Actavis Baltics Eesti Filiaal,

Tiigi 28 / Kesk tee 23a, Rae vald, 75301 Harjumaa, Tel: (+372) 6100 565

Infoleht on viimati uuendatud juunis 2014