Puudub Eestis kehtiv müügiluba või meil ei ole andmeid veel

Anastrozole actavis - õhukese polümeerikattega tablett (1mg)

ATC Kood: L02BG03
Toimeaine: anastrosool
Tootja: Actavis Group PTC ehf

Artikli sisukord

ANASTROZOLE ACTAVIS
õhukese polümeerikattega tablett (1mg)


Pakendi infoleht: teave kasutajale

Anastrozole Actavis, 1 mg õhukese polümeerikattega tabletid

Anastrosool

Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet

-Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.

-Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

-See ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigusnähud on sarnased.

-Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

Infolehe sisukord

1.Mis ravim on Anastrozole Actavis ja milleks seda kasutatakse

2.Mida on vaja teada enne Anastrozole Actavis’e kasutamist

3.Kuidas Anastrozole Actavis’t kasutada

4.Võimalikud kõrvaltoimed

5.Kuidas Anastrozole Actavis’t säilitada

6.Pakendi sisu ja muu teave

1.Mis ravim on Anastrozole Actavis ja milleks seda kasutatakse

Anastrozole Actavis sisaldab toimeainet, mida nimetatakse anastrosooliks. See kuulub ravimite rühma, mida nimetatakse „aromataasi inhibiitoriteks“. Anastrozole Actavis’t kasutatakse rinnanäärmevähi raviks menopausi läbinud naistel.

Anastrozole Actavis lõhustab hormooni nimega östrogeen, mida teie organismis toodetakse. Selleks blokeerib ravim aromataasi nimelise aine (ensüüm) teie organismis.

2. Mida on vaja teada enne Anastrozole Actavis`e kasutamist

Ärge kasutage Anastrozole Actavis’t:

-kui olete anastrosooli või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline.

-kui te olete rase või toidate last rinnaga (vt lõik „Rasedus ja imetamine“).

Ärge kasutage Anastrozole Actavis’t kui midagi ülaltoodust kehtib teie kohta. Kui te ei ole kindel, rääkige oma arsti või apteekriga enne kui hakkate Anastrozole Actavis’t kasutama.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne Anastrozole Actavis`e võtmist pidage nõu oma arsti või apteekriga:

-kui teil veel esinevad menstruatsioonid ja te ei ole veel läbinud menopausi.

-kui te kasutate ravimit, mis sisaldab tamoksifeeni või ravimeid, mis sisaldavad östrogeeni (vt lõik „Muud ravimid ja Anastrozole Actavis“).

-kui teil on kunagi olnud seisund, mis mõjutab teie luude tugevust (osteoporoos ehk luuhõrenemine).

-kui teil on probleeme maksa või neerudega.

Kui te ei tea, kas mõni ülaltoodud punktidest puudutab teid, pidage nõu oma arsti või apteekriga enne Anastrozole Actavis’e kasutamist.

Kui te lähete haiglasse, teavitage meditsiinipersonali sellest, et te kasutate Anastrozole Actavis’t.

Muud ravimid ja Anastrozole Actavis

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada mis tahes muid ravimeid. See on oluline seetõttu, et Anastrozole Actavis võib mõjutada teiste ravimite toimet ja mõned ravimid võivad mõjutada Anastrozole Actavis toimet.

Ärge kasutage Anastrozole Actavis’t, kui te juba kasutate mõnda järgmistest ravimitest:

-teatud ravimid, mida kasutatakse rinnanäärmevähi ravis (selektiivsed östrogeeni retseptorite modulaatorid), nt ravimid, mis sisaldavad tamoksifeeni. See on oluline seetõttu, et nimetatud ravim võib peatada Anastrozole Actavis toime.

-ravimid, mis sisaldavad östrogeene, näiteks hormoonasendusravi (HAR). Kui see kehtib teie kohta, küsige enne oma arstilt või apteekrilt nõu.

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te kasutate mõnda järgmistest ravimitest:

-ravimid, mida nimetatakse “LHRH analoogideks”. Siia kuuluvad gonadoreliin, busereliin, gosereliin, leuproreliin ja triptoreliin. Neid ravimeid kasutatakse rinnanäärmevähi ravis, teatud naistehaiguste (günekoloogilised) ja viljatuse ravis.

Rasedus ja imetamine

Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arsti või apteekriga.

Ärge kasutage Anastrozole Actavis’t kui te olete rase või toidate last rinnaga. Lõpetage Anastrozole Actavis kasutamine kui te rasestute ja teatage sellest oma arstile.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Anastrozole Actavis ei tohiks mõjutada teie autojuhtimise või masinatega töötamise võimet. Siiski võib mõnel inimesel Anastrozole Actavis’e kasutamise ajal tekkida vahetevahel nõrkus või unisus. Kui see teiega juhtub, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Anastrozole Actavis sisaldab laktoosi

Kui arst on teile öelnud, et te ei talu teatud suhkruid, peate te enne selle ravimi kasutamist konsulteerima oma arstiga.

3.Kuidas Anastrozole Actavis`t kasutada

Kasutage seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

-Soovituslik annus on üks tablett (1 mg anastrosooli) üks kord ööpäevas.

-Püüdke võtta tablett iga päev samal ajal.

-Neelake tablett koos veega alla.

-Ei ole oluline, kas te võtate Anastrozole Actavis’t enne sööki, söögi ajal või pärast sööki.

Jätkake Anastrozole Actavis’e kasutamist nii kaua kui arst on seda teile öelnud. See ravi on pikaajaline ja võib kesta mitu aastat.

Kasutamine lastel ja noorukitel

Anastrozole Actavis’t ei tohi anda lastele ja noorukitele.

Kui te kasutate Anastrozole Actavis’t rohkem kui ette nähtud

Kui te olete võtnud ettenähtust rohkem Anastrozole Actavis’t, pidage kohe nõu arstiga.

Kui te unustate Anastrozole Actavis’t võtta

Kui te unustasite oma ravimit võtta, võtke see järgmisel ettenähtud ajal. Ärge võtke kahekordset annust (2 annust ühel ajal), kui annus jäi eelmisel korral võtmata.

Kui te lõpetate Anastrozole Actavis’e kasutamise

Ärge lõpetage tablettide võtmist enne, kui arst teile seda ütleb.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

4.Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Tõsised kõrvaltoimed

Kui teil tekib mõni järgnevatest tõsistest kõrvaltoimetest, võtke kohe ühendust oma arsti või kiirabiga – te võite vajada erakorralist meditsiinilist abi.

-haavandite või villidega kulgev äärmiselt raskekujuline nahareaktsioon, mida tuntakse kui Stevensi- Johnsoni sündroom. Väga harv kõrvaltoime (võib esineda vähem kui 1 inimesel 10 000-st);

-kõritursega kulgevad allergilised (ülitundlikkus-) reaktsioonid, mis võivad tekitada neelamis- või hingamisraskust. Seda nimetatakse angioödeemiks. Väga harv kõrvaltoime (võib esineda vähem kui 1 inimesel 10 000-st).

Teised kõrvaltoimed:

Väga sageli esinevad kõrvaltoimed (võivad esineda enam kui 1 inimesel 10-st)

-peavalu,

-kuumahood,

-iiveldus,

-nahalööve,

-liigeste valu või jäikus,

-liigeste põletik (artriit),

-nõrkustunne,

-luuhõrenemine (osteoporoos).

Sageli esinevad kõrvaltoimed (võivad esineda 1...10 inimesel 100-st)

-söögiisu kadumine,

-rasvühendite, mida teatakse kolesterooli nime all, sisalduse tõus või kõrge tase veres. Seda saab kontrollida vereanalüüsiga,

-unisus,

-karpaalkanali sündroom (käelaba teatud osade kipitus, valu, külmus, nõrkus),

-kõhulahtisus,

-oksendamine,

-muutused maksafunktsiooni näitavates vereanalüüsides,

-juuste hõrenemine (juuste väljalangemine),

-allergilised (ülitundlikkus-) reaktsioonid, sealhulgas näol, huultel või keelel,

-luuvalu,

-tupe kuivus,

-veritsus tupest (tavaliselt esimestel ravinädalatel - kui veritsus jätkub, rääkige sellest oma arstile).

Aeg-ajalt esinevad kõrvaltoimed (võivad esineda 1...10 inimesel 1000-st)

-muutused spetsiaalsetes maksafunktsiooni näitavates vereanalüüsides (gamma-GT ja bilirubiin),

-maksapõletik (hepatiit),

-kublad või nõgeslööve (urtikaaria),

-päästiksõrm (seisund, mille puhul üks sõrmedest või pöial lukustub kõverdunud asendisse).

Harva esinevad kõrvaltoimed (võivad esineda 1...10 inimesel 10000-st)

-harvaesinev nahapõletik, mis võib väljenduda punaste laikude või villidena,

-ülitundlikkusest põhjustatud nahalööve (see võib olla põhjustatud allergiast või anafülaktoidsest reaktsioonist),

-väikeste veresoonte põletik, mis põhjustab naha punakat või lillakat värvust. Väga harva võivad tekkida liigestega seotud nähud, kõhu- ja neeruvalu; seda teatakse Henoch-Schönlein’i purpurana.

Toime teie luudele

Anastrosool vähendab teie organismis oleva hormooni –östrogeeni - sisaldust. Seetõttu võib mineraalainete sisaldus teie luudes väheneda. Teie luud võivad olla vähem tugevad ja suurema tõenäosusega võivad teil tekkida luumurrud. Teie arst saab neid riske vähendada vastavalt ravijuhistele, kus on kirjas, kuidas menopausi läbinud naiste luude tervist hoida. Te peaksite oma arstiga nendest riskidest ja ravivõimalustest rääkima.

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

5.Kuidas Anastrozole Actavis`t säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas. Hoidke oma tablette turvalises kohas, kus lapsed neid ei näe ega ulatu nendeni. Teie tabletid võivad olla neile ohtlikud.

See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel eritingimusi.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbile ja blistrile. Kaks esimest numbrit tähistavad kuud ja neli viimast aastat. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6. Pakendi sisu ja muu teave

Mida Anastrozole Actavis sisaldab

-Toimeaine on anastrosool. Üks õhukese polümeerikattega tablett sisaldab 1 mg anastrosooli.

-Teised koostisosad tableti sisus on laktoosmonohüdraat, naatriumtärklisglükolaat, povidoon (E1201) ja magneesiumstearaat (E572).

Abiained tableti kattes on makrogool, hüpromelloos (E464) ja titaandioksiid (E171).

Kuidas Anastrozol Actavis välja näeb ja pakendi sisu

Anastrozole Actavis tabletid on valged polümeerikattega ümmargused tabletid, mille ühel poolel on tähised “ANA” ja “1”.

Anastrozole Actavis on saadaval blisterpakenditena, mis sisaldavad 10, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 84, 90, 98, 100, 120 või 300 tabletti ja haiglapakenditena, mis sisaldavad 28, 50, 84, 98, 300 või 500 tabletti.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja ja tootja

Müügiloa hoidja:

Actavis Group PTC ehf.,

Reykjavíkurvegi 76-78,

IS-220 Hafnarfjörður,

Island

Tootja:

Synthon BV,

Microweg 22,

6545 CM Nijmegen,

Holland

Synthon Hispania, S.L.,

Polígono Las Salinas,

08830 Sant Boi de Llobregat, Barcelona,

Hispaania

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole. UAB Actavis Baltics Eesti Filiaal,

Tiigi 28 / Kesk tee 23a, Rae vald, 75301 Harjumaa, Tel: (+372) 6100 565

Infoleht on viimati uuendatud juunis 2014


RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE

1.RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Anastrozole Actavis, 1 mg õhukese polümeerikattega tabletid.

2.KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS

Üks õhukese polümeerikattega tablett sisaldab 1 mg anastrosooli. INN. Anastrozolum

Teadaolevat toimet omav abiaine: Üks tablett sisaldab 93 mg laktoosmonohüdraati (vt lõik 4.4).

Abiainete täielik loetelu vt lõik 6.1.

3.RAVIMVORM

Õhukese polümeerikattega tablett.

Valged õhukese polümeerikattega kaksikkumerad tabletid, mille ühele küljele on pressitud „ANA” ja „1”.

4.KLIINILISED ANDMED

4.1Näidustused

Kaugelearenenud hormoonretseptor-positiivse rinnanäärmevähi ravi postmenopausis naistel.

Varajase hormoonretseptor-positiivse invasiivse rinnanäärmevähi adjuvantravi postmenopausis naistel.

Varajase hormoonretseptor-positiivse rinnanäärmevähi adjuvantravi postmenopausis naistel, kes on 2 kuni 3 aastat saanud adjuvantravi tamoksifeeniga.

4.2Annustamine ja manustamisviis

Annustamine

Anastrosooli soovituslik annus täiskasvanutele, sh eakatele on üks 1 mg tablett üks kord ööpäevas.

Varajase hormoonretseptor-positiivse invasiivse rinnanäärmevähiga postmenopausis naistel on endokriinse adjuvantravi soovituslikult kestus 5 aastat.

Patsientide erigrupid

Lapsed

Anastrosooli ei soovitata lastel ja noorukitel kasutada ohutuse ja efektiivsuse ebapiisavate andmete tõttu (vt lõigud 4.4 ja 5.1).

Neerukahjustus

Kerge või mõõduka neerufunktsiooni häire korral ei ole vaja annust muuta. Raske neerufunktsiooni kahjustusega patsientidele tuleb anastrosooli manustada ettevaatusega (vt lõigud 4.4 ja 5.2).

Maksakahjustus

Kerge maksahaiguse korral ei ole vaja annust muuta. Mõõduka kuni raske maksakahjustusega patsientide ravimisel on vajalik ettevaatus (vt lõik 4.4)

Manustamisviis

Anastrozole Actavis’t võetakse suu kaudu.

4.3Vastunäidustused

Rasedad või imetavad naised.

Ülitundlikkus toimeaine või lõigus 6.1 loetletud mis tahes abiainete suhtes.

4.4Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Üldine

Anastrosooli ei tohi kasutada premenopausis naistel. Menopaus peab olema biokeemiliselt määratletud (luteiniseeriv hormoon [LH], folliikuleid stimuleeriv hormoon [FSH] ja/või östradiooli tase) igal naisel, kelle kohta tekib kahtlus menopausi staatuses. Puuduvad andmed, mis toetaksid anastrosooli ja LHRH analoogide samaaegset kasutamist.

Samaaegset ravi tamoksifeeni või östrogeeni sisaldavate ravimitega ja anastrosooliga tuleks vältida, sest see võib vähendada anastrosooli farmakoloogilist toimet (vt lõigud 4.5 ja 5.1)

Toime luu mineraalsele tihedusele

Kuna anastrosool vähendab tsirkuleeriva östrogeeni hulka, võib see põhjustada luu mineraalse tiheduse vähenemist ja seeläbi suurendada võimalust luumurdude tekkeks (vt lõik 4.8).

Osteoporoosi või osteoporoosi riskiga naised peavad ravi alguses ja seejärel regulaarsete intervallide järel laskma määrata oma luu mineraalset tihedust. Vajadusel tuleb alustada luuhõrenemise ravi või profülaktikat ning hoolikalt jälgida muutusi. Võiks kaaluda spetsiifilise ravi kasutamist, nt bisfosfonaate, mis võib postmenopausis naistel peatada edasise, anastrosoolist tingitud luu mineraalse tiheduse vähenemise (vt lõik 4.8).

Maksakahjustus

Anastrosooli ei ole uuritud mõõduka või raske maksafunktsioooni häirega rinnanäärmevähiga patsientidel. Maksafunktsioonihäirega patsientidel võib olla ekspositsioon anastrosoolile suurenenud (vt lõik 5.2); mõõduka ja raske maksakahjustusega patsientide ravimisel anastrosooliga on vajalik ettevaatus (vt lõik 4.2). Iga üksiku patsiendi ravi peab põhinema kasu-riski suhte hindamisel.

Neerukahjustus

Anastrosooli ei ole uuritud raske neerufunktsiooonihäirega rinnanäärmevähiga patsientidel. Raske neerufunktsioonihäirega (kreatiniini kliirens alla 30 ml/min, vt lõik 5.2) patsientidel ei ole ekspositsioon anastrosoolile suurenenud; raske neerukahjustusega patsientide ravimisel anastrosooliga on vajalik ettevaatus (vt lõik 4.2).

Lapsed

Anastrosooli ei soovitata kasutada lastel ja noorukitel ohutuse ja efektiivsuse andmete puudumise tõttu selles vanusegrupis (vt lõik 5.1).

Anastrosooli ei tohi kasutada kasvuhormooni puudulikkusega poisslastel lisaks ravile kasvuhormooniga. Läbiviidud pilootuuringus ei saadud efektiivsust toetavaid andmeid ning ohutusalast teavet (vt lõik 5.1).

Kuna anastrosool vähendab östradiooli taset, ei tohi anastrosooli kasutada kasvuhormooni puudulikkusega tütarlastel lisaks ravile kasvuhormooniga. Puuduvad pikaajalised ohutusalased andmed laste ja noorukite kohta.

Ülitundlikkus laktoosile

Ravim sisaldab laktoosi. Ravimit ei tohi kasutada patsientidel, kellel on harvaesinev pärilik galaktoositalumatus, laktaasidefitsiit või glükoosi-galaktoosi malabsorptsioon.

4.5Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Anastrosool inhibeerib in vitro CYP 1A2, 2C8/9 ja 3A4 ensüüme. Antipüriini ja varfariiniga teostatud kliinilised uuringud näitasid, et 1 mg anastrosooli annus ei inhibeerinud oluliselt antipüriini ja R- ning S- varfariini metabolismi, mis viitab asjaolule, et anastrosooli manustamine koos teiste ravimitega tõenäoliselt ei tekita CYP-ensüümide poolt vahendatavaid kliiniliselt olulisi koostoimeid.

Anastrosooli metabolismi vahendavaid ensüüme ei ole välja selgitatud. Tsimetidiin, mis on CYP ensüümide nõrk mittespetsiifiline inhibiitor, ei mõjuta anastrosooli plasmakontsentratsiooni. Tugevatoimeliste CYP inhibiitorite toime on teadmata.

Kliiniliste ohutusandmete ülevaates ei esinenud viiteid anastrosooli võimalikele koostoimetele teiste sageli väljakirjutatavate ravimitega. Anastrosooli ja bisfosfonaatide vahel ei ole täheldatud kliiniliselt olulisi koostoimeid (vt lõik 5.1).

Samaaegset ravi tamoksifeeni või östrogeeni sisaldavate ravimitega ja anastrosooliga tuleks vältida, sest see võib vähendada anastrosooli farmakoloogilist toimet (vt lõigud 4.4 ja 5.1).

4.6Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Rasedus

Anastrosooli kasutamise kohta rasedatel naistel andmed puuduvad. Loomkatsed on näidanud kahjulikku toimet reproduktiivsusele (vt lõik 5.3). Anastrosool on raseduse ajal vastunäidustatud (vt lõik 4.3).

Imetamine

Anastrosooli kasutamise kohta imetamise ajal andmed puuduvad. Anastrosool on imetamise ajal vastunäidustatud (vt lõik 4.3).

Fertiilsus

Anastrosooli toimeid inimese fertiilsusele ei ole uuritud. Loomkatsed on näidanud reproduktsioonitoksilisust (vt lõik 5.3).

4.7Toime reaktsioonikiirusele

Anastrosoolil ei ole või on ebaoluline toime autojuhtimise ja masinate käsitsemise võimele. Anastrosooli kasutamisel on siiski täheldatud jõuetust ja unisust ning selliste nähtude püsides tuleb autojuhtimisel või masinate käsitsemisel olla ettevaatlik.

4.8Kõrvaltoimed

Allolevas tabelis on toodud kõrvaltoimed kliinilistest uuringutest, turuletulekujärgsetest uuringutest või spontaansetest teatistest. Kui seda ei ole eraldi täpsustatud, siis on esinemissageduse kategooriad välja arvutatud laiaulatusliku (hõlmas 9366 opereeritava rinnanäärmevähiga postmenopausaalset naist, kes said 5 aasta jooksul adjuvantravi (the Arimidex, Tamoxifen, Alone or in Combination [ATAC] uuring)) kolmanda faasi uuringu käigus teatatud kõrvaltoime teatistest.

ANASTROZOLE ACTAVIS_1531640_SPC_15316404x1

Allpool loetletud kõrvaltoimed on klassifitseeritud esinemissageduse ja organsüsteemi klasside (SOC) kaupa. Esinemissagedused on defineeritud järgmiselt: väga sage (≥ 1/10), sage (≥ 1/100 kuni < 1/10), aeg- ajalt (≥ 1/1000 kuni < 1/100), harv (≥ 1/10000 kuni <1/1000) ja väga harv (<1/10000). Kõige sagedamini teatatud kõrvaltoimed olid peavalu, kuumahood, iiveldus, nahalööve, artralgia, liigeste jäikus, artriit ja asteenia.

Tabel 1. Kõrvaltoimed organsüsteemi klasside ja esinemissageduste järgi

Organsüsteemi klass ja esinemissagedus

Ainevahetus- ja

Sage

Anoreksia

toitumishäired

 

Hüperkolesteroleemia

Närvisüsteemi häired

Väga sage

Peavalu

 

Sage

Somnolentsus

 

 

Karpaalkanali sündroom*

Vaskulaarsed häired

Väga sage

Kuumahood

Seedetrakti häired

Väga sage

Iiveldus

 

Sage

Kõhulahtisus

 

 

Oksendamine

Maksa ja sapiteede häired

Sage

Alkaalse fosfataasi, alaniinaminotransferaasi ja

 

 

aspartaataminotransferaasi aktiivsuse tõus

 

Aeg-ajalt

Gamma-GT ja bilirubiini taseme tõus

 

 

Hepatiit

Naha ja nahaaluskoe

Väga sage

Nahalööve

kahjustused

Sage

Juuste väljalangemine (alopeetsia)

 

 

Allergilised reaktsioonid

 

Aeg-ajalt

Urtikaaria

 

Harv

Multiformne erüteem

 

 

Anafülaktoidne reaktsioon

 

 

Kutaanne vaskuliit (sh mõned teated Henoch-

 

 

Schönlein purpura’st)**

 

Väga harv

Stevensi-Johnsoni sündroom**

 

 

Angioödeem**

Lihas-skeleti ja sidekoe

Väga sage

Liigesvalu/liigesjäikus

kahjustused

 

Artriit

 

 

Osteoporoos

 

Sage

Luuvalu

 

Aeg-ajalt

Trigger finger (plõksuv sõrm)

Reproduktiivse süsteemi ja

Sage

Vaginaalne kuivus

rinnanäärme häired

 

Vaginaalne verejooks***

Üldised häired ja

Väga sage

Asteenia

manustamiskoha reaktsioonid

 

 

*Karpaalkanali sündroomist on teatatud kliiniliste uuringute ajal anastrosool-ravi saavatel patsientidel rohkem kui tamoksifeen-ravi saanud patsientide puhul. Kuigi enamus nendest juhtudest

on esinenud selle seisundi tekkeks kindlasktehtavaid riskifaktoreid omavatel patsientidel. ** Kuna kutaanset vaskuliiti ja Henoch-Schönlein purpurat ATAC uuringus ei täheldatud, võib

kõrvaltoime esinemissagedust hinnata kui „harv“ (≥ 0,01% ja < 0,1%), tuginedes hinnangu nõrgeimale väärtusele.

***Vaginaalset verejooksu on täheldatud sageli, peamiselt kaugelearenenud rinnanäärmevähiga patsientidel esimestel ravinädalatel pärast üleminekut hormoonravilt anastrosoolile. Kui verejooks püsib, tuleb kaaluda täiendavaid uuringuid.

Järgnevas tabelis on esitatud eelnevalt määratletud kõrvaltoimete esinemissagedused ATAC uuringus pärast keskmiselt 68 kuud kestnud jälgimisperioodi, sõltumata tekkepõhjustest, mis registreeriti patsientidel uuringuravimi võtmise ajal ja kuni 14 päeva jooksul pärast ravi katkestamist.

Tabel 2. ATAC-uuringu eelnevalt määratletud kõrvaltoimed

Kõrvaltoime

Anastrosool

Tamoksifeen

 

(N=3092)

(N=3094)

Kuumahood

1104 (35,7%)

1264 (40,9%)

Liigeste valu/jäikus

1100 (35,6%)

(29,4%)

Meeleoluhäired

(19,3%)

(17,9%)

Jõuetus/väsimus

(18,6%)

(17,6%)

Iiveldus ja oksendamine

(12,7%)

(12,4%)

Luumurrud

(10,2%)

(6,8%)

Lülisamba-, reieluu proksimaalse osa või randme-

(4,3%)

91 (2,9%)

/Colles’i murrud.

 

 

 

 

Randme-/Colles’i murrud

67 (2,2%)

50 (1,6%)

Lülimurrud

43 (1,4%)

22 (0,7%)

Reieluu proksimaalse osa murrud

28 (0,9%)

26 (0,8%)

Katarakt

(5,9%)

(6,9%)

Vaginaalne verejooks

(5,4%)

(10,2%)

Isheemiline südame-veresoonkonna haigus

(4,1%)

(3,4%)

Stenokardia

71 (2,3%)

51 (1,6%)

Südamelihase infarkt

37 (1,2%)

34 (1,1%)

Koronaarhaigus

25 (0,8%)

23 (0,7%)

Müokardi isheemia

22 (0,7%)

14 (0,5%)

Vaginaalne voolus

(3,5%)

(13,2%)

Igasugused veenide trombemboolilised nähud

87 (2,8%)

(4,5%)

Süvaveenide trombemboolilised nähud, sealhulgas

48 (1,6%)

74 (2,4%)

kopsuarteri trombemboolia (kopsuembol)

 

 

 

 

Isheemilised tserebrovaskulaarsed nähud

62 (2,0%)

88 (2,8%)

Endomeetriumi vähk

4 (0,2%)

13 (0,6%)

Anastrosooli ja tamoksifeeni rühmas olid luumurdude esinemissagedused keskmiselt 68 kuud kestnud jälgimisperioodi möödudes vastavalt 22 ja 15 luumurdu 1000 patsient-aasta kohta. Anastrosooli rühmas täheldatud luumurdude esinemissagedus sarnaneb vanusega kohandatult postmenopausis patsientide populatsioonidele. Osteoporoosi esinemissagedus oli anastrosooli saanutel 10,5% ja tamoksifeeni saanutel 7,3%.

Ei ole selge, kas ATAC uuringus täheldatud luumurdude ja osteoporoosi esinemissagedused anastrosooli saanud patsientide hulgas väljendavad tamoksifeeni kaitsvat toimet, anastrosooli spetsiifilist toimet või mõlemat.

Võimalikest kõrvaltoimetest teavitamine

Ravimi võimalikest kõrvaltoimetest on oluline teavitada ka pärast ravimi müügiloa väljastamist. See võimaldab jätkuvalt hinnata ravimi kasu/riski suhet. Tervishoiutöötajatel palutakse teavitada kõigist võimalikest kõrvaltoimetest www.ravimiamet.ee kaudu.

4.9Üleannustamine

Anastrosooli juhusliku üleannustamise kohta on vähe kliinilisi kogemusi. Loomkatsetes oli anastrosooli äge toksilisus madal.

Kliinilistes uuringutes on kasutatud erinevaid anastrosooli annuseid, tervetele meessoost vabatahtlikele on manustatud ühekordse annusena kuni 60 mg anastrosooli ja kaugelearenenud rinnanäärmevähiga postmenopausis naistele on manustatud kuni 10 mg anastrosooli, nimetatud annused olid hästi talutavad. Anastrosooli ühekordset annust, mis põhjustaks eluohtlikke sümptomeid, ei ole määratletud.

Üleannustamise puhuks puudub spetsiifiline antidoot ja ravi peab olema sümptomaatiline.

Üleannustamist ravides tuleb arvestada võimalusega, et korraga võib olla võetud mitmeid aineid. Kui patsient on teadvusel, võib esile kutsuda oksendamist. Dialüüsist võib abi olla, sest anastrosool ei seondu tugevasti valkudega. Näidustatud on üldtoetav ravi, sealhulgas elutähtsate näitajate ja patsiendi hoolikas jälgimine.

5.FARMAKOLOOGILISED OMADUSED

5.1Farmakodünaamilised omadused

Farmakoterapeutiline rühm: Ensüümide inhibiitorid

ATC-kood: L02BG03

Toimemehhanism ja farmakodünaamilised toimed

Anastrosool on tugevatoimeline ja kõrge selektiivsusega mittesteroidne aromataasi inhibiitor. Postmenopausis naistel sünteesitakse östrogeeni peamiselt perifeersetes kudedes, kus androstenedioon muundatakse aromataasi ensüümkompleksi abil östrooniks. Seejärel muundatakse östroon östradiooliks. Tsirkuleeriva östradiooli hulga vähendamine on andnud häid tulemusi rinnanäärmevähiga patsientide ravis.

Kõrgtundliku uuringumeetodi abil määratuna pärssis anastrosooli ööpäevane annus 1 mg postmenopausis naistel östradiooli tootmist enam kui 80%.

Anastrosoolil ei ole progestenogeenset, androgeenset ega östrogeenset aktiivsust.

Anastrosooli ööpäevased annused kuni 10 mg ei mõjuta kortisooli või aldosterooni sekretsiooni, mida tõestavad mõõtmised enne ja pärast standardset adrenokortikotroopse hormooni (AKTH) stimulatsioonitesti. Seetõttu ei ole asendusravi kortikoididega vajalik.

Kliiniline efektiivsus ja ohutus

Kaugelearenenud rinnanäärmevähk

Kaugelearenenud rinnanäärmevähi esmane ravi postmenopausaalses eas naistel

Kahes sarnases topeltpimedas kontrollrühmaga kliinilises uuringus (1033IL/0030 ja 1033IL/0027) hinnati anastrosooli efektiivsust võrreldes tamoksifeeniga hormoonretseptor-positiivse või teadmata hormoonretseptor-staatusega paikselt levinud või metastaatilise rinnanäärmevähi esmase ravina postmenopausaalses eas naistel. Kokku alustas ravi 1021 patsienti, kellest osa said 1 mg anastrosooli üks kord ööpäevas ning osa 20 mg tamoksifeeni üks kord ööpäevas. Mõlema uuringu esmasteks tulemusnäitajateks olid aeg kasvaja progresseerumiseni, objektiivne kasvaja ravivastuse tase ja ohutus.

Esmastest tulemusnäitajatest: uuring 1033IL/0030 näitas anastrosooli statistiliselt olulist paremust võrreldes tamoksifeeniga ajas kasvaja progresseerumiseni (riski suhe 1.42; 95% usaldusintervall (CI) [1.11, 1.82], keskmine aeg progresseerumiseni 11,1 ja 5,6 kuud vastavalt anastrosooli ja tamoksifeeni kasutamisel, p=0,006); objektiivne kasvaja ravivastuse tase oli anastrosoolil ja tamoksifeenil sarnane. Uuringus 1033IL/0027 ilmnes, et anastrosoolil ja tamoksifeenil oli sarnane objektiivse kasvaja ravivastuse tase ja aeg kasvaja progresseerumiseni. Teiseste tulemusnäitajate andmed toetasid esmaseid

efektiivsusnäitajaid. Mõlema uuringu mõlemates ravirühmades esines üldise elulemuse erinevuste analüüsiks liiga vähe surmaga lõppenud juhte.

Kaugelearenenud rinnanäärmevähi teisene ravi postmenopausaalses eas naistel

Anastrosooli uuriti kahes kontrollrühmaga kliinilises uuringus (uuring 0004 ja uuring 0005) kaugelearenenud rinnanäärmevähiga postmenopausaalses eas naistel, kelle haigus oli levinud varajase või kaugelearenenud rinnavähi tõttu saadud tamoksifeenravi järgselt. Kokku randomiseeriti 764 patsienti, kes alustasid ravi kas 1 mg või 10 mg anastrosooliga üks kord ööpäevas või megestroolatsetaadiga 40 mg neli korda ööpäevas. Esmasteks efektiivsuse näitajateks olid aeg progresseerumiseni ja objektiivse ravivastuse tase. Arvutati ka pikenenud (enam kui 24 nädalat) stabiilse haiguse tase, progresseerumise tase ja elulemus. Kummaski uuringus ei olnud olulisi erinevusi efektiivsuse parameetrites ravirühmade vahel.

Varajase invasiivse rinnanäärmevähi adjuvantravi hormoonretseptor-positiivsetel patsientidel

9366 postmenopausaalses eas operaabelse rinnanäärmevähiga naisel läbiviidud 5 aastane laiaulatuslik III faasi uuring (vt allpool) tõestas, et anastrosool omab statistiliselt olulisi eeliseid haigusevaba elulemuse osas võrreldes tamoksifeeniga. Tamoksifeeniga võrreldes täheldati anastrosooli suuremaid eeliseid haigusevaba elulemuse (disease free survival) osas hormoonretseptor positiivse kasvajaga patsientidel.

Tabel 3. ATAC uuringu tulemusnäitajate kokkuvõte: 5-aastase ravi lõppanalüüs

Efektiivsuse tulemusnäitajad

 

 

Juhtude arv (esinemissagedus)

 

Ravikavatsuslik (INTENTION

Hormoonretseptor-positiivne

 

TO TREAT) populatsioon

kasvaja

 

 

 

anastrosool

 

tamoksifeen

anastrosool

 

tamoksifeen

 

(n=3125)

 

(n=3116)

(n=2618)

 

(n=2598)

Haigusevaba elulemusA

575 (18.4)

 

651 (20.9)

424 (16.2)

 

497 (19.1)

Riski suhe

 

0.87

 

0.83

Kahepoolne 95% usaldusvahemik (CI)

0.78…0.97

0.73…0.94

p-väärtus

0.0127

 

0.0049

Kaugretsidiivivaba elulemusB

500 (16.0)

 

530 (17.0)

370 (14.1)

 

394 (15.2)

Riski suhe

 

0.94

 

0.93

Kahepoolne 95% usaldusvahemik (CI)

0.83…1.06

0.80…1.07

p-väärtus

0.2850

 

0.2838

Ajavahemik retsidiivi tekkeniC

402 (12.9)

 

498 (16.0)

282 (10.8)

 

370 (14.2)

Riski suhe

 

0.79

 

0.74

Kahepoolne 95% usaldusvahemik (CI)

0.70…0.90

0.64…0.87

p-väärtus

0.0005

 

0.0002

Ajavahemik kaugretsidiivi tekkeniD

324 (10.4)

 

375 (12.0)

226 (8.6)

 

265 (10.2)

Riski suhe

 

0.86

 

0.84

Kahepoolne 95% usaldusvahemik (CI)

0.74…0.99

0.70…1.00

p-väärtus

0.0427

 

0.0559

Primaarne kasvaja kontralateraalses

35 (1.1)

 

59 (1.9)

26 (1.0)

 

54 (2.1)

rinnas

 

 

 

 

 

 

Riski suhe

 

0.59

 

0.47

Kahepoolne 95% usaldusvahemik (CI)

0.39...0.89

0.30...0.76

p-väärtus

0.0131

 

0.0018

Üldine elulemusE

411 (13.2)

 

420 (13.5)

296 (11.3)

 

301 (11.6)

Riski suhe

 

0.97

 

0.97

Kahepoolne 95% usaldusvahemik (CI)

0.85...1.12

0.83...1.14

p-väärtus

0.7142

 

0.7339

A Haigusevaba elulemus hõlmab kõiki retsidiive ning on määratletud kui aeg paikse metastaasi, uue kontralateraalse rinnanäärmevähi või kaugmetastaasi esmasjuhu või surmani (kõikidel põhjustel).

ANASTROZOLE ACTAVIS_1531640_SPC_15316408x1

B Kaugretsidiivivaba elulemus on määratletud kui aeg kaugretsidiivi esmasjuhu või surmani (kõikidel põhjustel).

C Ajavahemik retsidiivi tekkeni on määratletud kui aeg paikse metastaasi, uue kontralateraalse rinnanäärmevähi, kaugmetastaasi esmasjuhu või surmani rinnanäärmevähi tõttu.

D Ajavahemik kaugretsidiivi tekkeni on määratletud kui aeg kaugmetastaasi esmasjuhu või surmani rinnanäärmevähi tõttu.

E Patsientide arv (%), kes sel ajavahemikul surid.

Kõikidel patsientidel, samuti ka hormoonretseptor-positiivsel populatsioonil, ei näidanud anastrosooli ja tamoksifeeni kombinatsioon, võrreldes tamoksifeeniga, mingeid eeliseid efektiivsuse osas. See ravigrupp jäeti uuringust välja.

Pärast keskmiselt 10 aastat kestnud jälgimisperioodi oli kaasajastatud andmetel anastrosool-ravi efektiivsus tamoksifeeni suhtes kooskõlas varasemate analüüside andmetega.

Varajase invasiivse rinnanäärmevähi adjuvantravi hormoonretseptor-positiivsetel patsientidel, kes saavad adjuvantravi tamoksifeeniga

III faasi uuringus (Austrian Breast and Colorectal Cancer Study Group [ABCSG] 8), milles osales 2579 postmenopausis naist hormoonretseptor-positiivse rinnanäärmevähiga, keda oli opereeritud koos või ilma kiiritusravita ning kes ei olnud saanud kemoteraapiat (vt allpool) ja kelle raviskeemi oli kaks aastat adjuvantravina lisatud tamoksifeen, leiti anastrosool-ravi saavas rühmas statistiliselt oluliselt pikem haigusevaba elulemus võrreldes tamoksifeenravi saava rühmaga keskmiselt 24-kuulise jälgimise järel.

Tabel 4. ABCSG 8 uuringu tulemusnäitajate ja tulemuste kokkuvõte

Efektiivsuse tulemusnäitajad

Juhtude arv (esinemissagedus)

 

 

 

 

 

 

anastrosool (n=1297)

 

tamoksifeen (n=1282)

 

 

 

 

 

Haigusevaba elulemus

65 (5.0)

 

 

93 (7.3)

 

 

 

 

 

Riski suhe

 

 

 

 

Kahepoolne 95% usaldusvahemik (CI)

0.49…0.92

 

 

 

 

p-väärtus

0.014

 

 

 

 

 

 

Ajavahemik mistahes retsidiivi tekkeni

36 (2.8)

 

 

66 (5.1)

 

 

 

 

Riski suhe

0.53

 

 

 

Kahepoolne 95% usaldusvahemik (CI)

0.35…0.79

 

 

 

p-väärtus

0.002

 

 

 

 

 

 

Ajavahemik kaugretsidiivi tekkeni

22 (1.7)

 

 

41 (3.2)

 

 

 

 

Riski suhe

0.52

 

 

 

Kahepoolne 95% usaldusvahemik (CI)

0.31…0.88

 

 

 

p-väärtus

0.015

 

 

 

 

 

 

Uus kontralateraalne rinnanäärme kartsinoom

7 (0.5)

 

 

15 (1.2)

 

 

 

 

Riski suhe

0.46

 

 

 

Kahepoolne 95% usaldusvahemik (CI)

0.19…1.13

 

 

 

p-väärtus

0.090

 

 

 

 

 

 

ANASTROZOLE ACTAVIS_1531640_SPC_15316409x1

Üldine elulemus

43(3.3)

 

45 (3.5)

 

 

 

 

Riski suhe

 

0.96

 

 

 

Kahepoolne 95% usaldusvahemik (CI)

 

0.63…1.46

 

 

 

p-väärtus

 

0.840

 

 

 

 

Neid tulemusi toetasid kaks sellele järgnenud sarnast uuringut (GABG/ARNO 95 ja ITA), millest ühes raviti patsiente kirurgiliselt ning kemoteraapiaga, samuti ABCSG 8 ja GABG/ARNO 95 kombineeritud analüüs.

Nendes kolmes uuringus dokumenteeritud anastrosooli ohutusprofiil vastas varajase hormoonretseptor- positiivse rinnanäärmevähi ravi teadaolevale ohutusprofiilile postmenopausis naistel.

Luu mineraalne tihedus (LMT) (ingl k Bone Mineral Density, (BMD)

III/IV faasi uuringus (Study of Anastrozole with the Bisphosphonate Risedronate [SABRE]) jaotati

234 postmenopausis hormoonretseptor-positiivse varajases staadiumis rinnanäärmevähiga naist, kellele oli määratud ravi anastrosooliga annuses 1 mg ööpäevas, madala, keskmise ja kõrge riskiga rühmadesse vastavalt nende riskile luuhõrenemisest tingitud murdude tekkeks. Esmaseks tulemusnäitajaks oli lülisamba nimmeosa luumassi tihedus, mõõdetuna DEXA skaneerimise abil. Kõik patsiendid said D- vitamiini ja kaltsiumipreparaati. Madala riskirühma patsiendid (n = 42) said anastrosooli monoteraapiana, keskmise riskirühma patsiendid randomiseeriti saama kas anastrosooli koos risedronaadiga annuses 35 mg üks kord nädalas või platseeboga (kummaski rühmas n = 77) ning kõrge riskirühma patsiendid (n = 38) said anastrosooli koos risedronaadiga annuses 35 mg üks kord nädalas. Esmane tulemusnäitaja oli lülisamba nimmeosa luumassi tiheduse muutus 12 kuu jooksul alates algväärtusest.

12-kuuline põhianalüüs näitas, et patsientidel, kes juba kuulusid luude seisundi tõttu (hinnatud lülisamba nimmeosa luu mineraalse tiheduse DEXA skaneerimisel) keskmise kuni kõrge riskiga rühmadesse ning kasutasid anastrosooli 1 mg ööpäevas koos risedronaadiga annuses 35 mg üks kord nädalas, luu tihedus ei langenud.

Lisaks leiti statistiliselt ebaolulist LMT vähenemist madala riskirühma patsientidel, kes said anastrosooli monoteraapiat annuses 1 mg ööpäevas. Need tulemused peegeldusid sekundaarses efektiivsusmuutujas, milleks oli reieluu proksimaalse osa totaalse LMT muutus 12. ravikuul.

Käesolev uuring tõendab, et varajases staadiumis rinnanäärmevähiga postmenopausis naistel, kellele on määratud ravi anastrosooliga, saab võimalikku osteoporoosi ravida bisfosfonaatidega.

Lapsed

Anastrosool ei ole näidustatud laste ja noorukite raviks. Anastrosooli efektiivsust ei ole pediaatrilises populatsioonis kindlaks tehtud (vt allpool). Ravi saanud laste hulk oli liiga väike, et saada usaldusväärset ohutusalast kokkuvõtet. Anastrosooli ravi võimalike pikaajaliste toimete kohta lastel ja noorukitel puuduvad andmed (vt ka lõik 5.3).

Euroopa Ravimiamet on peatanud kohustuse esitada anastrosooliga läbi viidud lühiajaliste uuringute tulemused laste ühe või mitme alarühma kohta, mida iseloomustab kasvuhormooni puudulikkusest (GHD), testotoksikoosist, günekomastiast või McCune’i-Albrighti sündroomist tingitud lühike kasv (vt lõik 4.2).

Kasvuhormooni puudusest tingitud lühike kasv

Randomiseeritud topeltpimedas mitmekeskuselises uuringus hinnati 52 puberteedieas poisslast (vanuses 11...16 aastat, viimane kaasa arvatud), kes said GHD tõttu 12...36 kuu jooksul ravi kas anastrosooliga

annuses 1 mg ööpäevas või platseebot, kumbagi kombineerituna kasvuhormooniga. Ainult 14 anastrosooliga ravitud isikut lõpetasid 36 kuud kestnud ravikuuri.

Statistiliselt olulisi erinevusi võrreldes platseeborühmaga ei täheldatud kasvuga seotud parameetrites, nagu eeldatav kehapikkus täiskasvanuna, kehapikkus, kehapikkuse standardhälve ja pikkuskasvu kiirus. Lõplikud andmed kehapikkuse kohta ei ole teada. Ravi saanud laste hulk oli liiga väike usaldusväärse ohutusalase kokkuvõtte jaoks, kuid anastrosooli ravirühmas ilmnes siiski luumurdude sageduse tõus ja luu mineraalse tiheduse langus võrreldes platseeborühmaga.

Testotoksikoos

Avatud mittevõrdlevas mitmekeskuselises uuringus hinnati 14 meessoost patsienti (vanuses 2...9 aastat) perekondliku meestel avalduva enneaegse puberteediga, mida nimetatakse ka testotoksikoosiks, keda raviti anastrosooli ja bikalutamiidiga. Peamiseks eesmärgiks oli hinnata selle ravikombinatsiooni ohutust ja efektiivsust 12 kuu jooksul. Kolmteist patsienti 14-st lõpetasid 12-kuulise kombineeritud ravikuuri (üks patsient ei ilmunud järelkontrolli). Pärast 12-kuulist ravi ei leitud olulist kasvukiiruse erinevust võrreldes kasvukiirusega kuue kuu jooksul enne uuringusse kaasamist.

Günekomastia uuringud

Uuring 0006 oli 82 teismelise poisslapse seas läbiviidud randomiseeritud topeltpime mitmekeskuseline uuring, kellel oli günekomastia tekkinud enam kui 12 kuud tagasi (vanuses 11-18 aastat, viimane kaasa arvatud) ning keda raviti anastrosooliga 1 mg ööpäevas või platseeboga kuni 6 kuu jooksul. Pärast kuuekuulist ravi ei leitud olulist erinevust ≥50% rinnanäärme mahu vähenemises anastrosooli ravi annuses 1 mg saanute ning platseebot saanute vahel.

Uuring 0001 oli avatud korduvannusega farmakokineetiline uuring anastrosooliga annuses 1 mg ööpäevas, milles osales 36 teismelist poisslast, kellel oli günekomastia tekkinud vähem kui 12 kuud tagasi. Teisesteks eesmärkideks oli hinnata patsientide osakaalu, kellel tekkis ≥50% mõlema rinnanäärme mahu vähenemine uuringuperioodi jooksul alates 1. päevast kuni uuringu ravi 6. kuuni ning patsientide ravimtaluvust ja ohutust. Pärast 6. kuud ilmnes, et kogu rinnanäärme maht vähenes ≥50% uuringuperioodi jooksul 56% (20/36) poistest.

McCune’i-Albrighti sündroomi uuring

Uuring 0046 oli rahvusvaheline mitmekeskuseline avatud rühmadega anastrosooli uuring, milles osales 28 McCune’i-Albrighti sündroomiga (MAS) tütarlast (vanuses 2... ≤10 aastat). Esmaseks eesmärgiks oli hinnata anastrosooli ohutust ja efektiivsust annuses 1 mg ööpäevas MAS-patsientidel. Uuritava ravi efektiivsus põhineb patsientide hulgal, kes vastavad kriteeriumidele, mis arvestavad veritsust tupest, luude vanust ja kasvukiirust. Tupeverejooksuga päevade sagedus rühmades ei olnud statistiliselt oluliselt erinev. Tanneri staadiumis ning keskmises munasarja ja emaka mahus ei tekkinud statistiliselt olulisi muutusi. Algtasemega võrreldes ei muutunud luude vanuse tase ravi ajal statistiliselt oluliselt. Võrreldes ravieelse ajaga aeglustus luude juurdekasv (cm/aastas) 0…12. kuul, samuti võrreldes II poolaastaga (7…12. kuu) oluliselt (p<0,05).

5.2Farmakokineetilised omadused

Anastrosool imendub kiiresti ja maksimaalne kontsentratsioon plasmas saavutatakse tavaliselt kahe tunni jooksul pärast manustamist (paastuseisundis). Toit vähendab veidi imendumise kiirust, mitte aga selle ulatust. Ei ole ootuspärane, et imendumiskiiruse vähene muutus põhjustab anastrosooli 1 mg ööpäevase annuse juures kliiniliselt olulisi muutusi tasakaalukontsentratsioonis. 7 ööpäevase annusega saavutatakse ligi 90% kuni 95% anastrosooli tasakaalukontsentratsioonist vereplasmas ning akumulatsioon on 3...4- kordne. Puuduvad tõendid anastrosooli farmakokineetiliste parameetrite sõltuvuse kohta ajast või annuse suurusest.

Anastrosooli farmakokineetika ei sõltu postmenopausis naise vanusest.

Anastrosool seondub plasmavalkudega vaid 40% ulatuses.

Anastrosool elimineerub aeglaselt, eliminatsiooni poolväärtusaeg plasmas on 40 kuni 50 tundi. Postmenopausis naiste organismis metaboliseeritakse anastrosool ulatuslikult, vähem kui 10 % manustatud annusest eritub 72 tunni jooksul muutumatult uriiniga. Anastrosool metaboliseerub N- dealküleerimise, hüdroksüleerimise ja glükuroniseerimise teel. Metaboliidid erituvad peamiselt uriiniga. Plasma ja uriini peamine metaboliit triasool ei inhibeeri aromataasi.

Neeru- või maksakahjustus

Anastrosooli kliirens (Cl/F) oli stabiilse maksatsirroosiga vabatahtlikel suukaudse manustamise järgselt ligikaudu 30% madalam kui kontrollgrupi isikutel (uuring 1033IL/0014). Siiski olid maksatsirroosiga vabatahtlikel plasma anastrosooli kontsentratsioonid samades vahemikes nagu teistes uuringutes osalenud normaalsetel isikutel. Anastrosooli plasmakontsentratsioonid, mida täheldati pikaajalises efektiivsuse uuringus maksakahjustusega patsientidel olid samas vahemikus, mida täheldati ilma maksakahjustuseta patsientidel.

Anastrosooli kliirens(Cl/F) ei olnud raske neerukahjustusega (GFR <30ml/min) vabatahtlikel suukaudse manustamise järgselt uuringus 1033IL/0018 muutunud, mis on kooskõlas faktiga, et anastrosool eritub peamiselt metaboliseerudes. Anastrosooli plasmakontsentratsioonid, mida täheldati pikaajalise efektiivsuse uuringus neerukahjustusega patsientidel olid samas vahemikus, mida täheldati ilma neerukahjustuseta patsientidel. Raske neerukahjustusega patsientidel tuleb anastrosooli manustada ettevaatusega (vt lõigud 4.2 ja 4.4).

Lapsed

Puberteediaegse günekomastiaga poistel (10...17-aastased) imendus anastrosool kiiresti, jaotus ulatuslikult ja elimineerus aeglaselt, poolväärtusajaga ligikaudu 2 päeva. Tüdrukutel (3...10-aastasted) oli anastrosooli kliirens madalam kui vanematel poistel ja ekspositsioon suurem. Tüdrukutel jaotus anastrosool ulatuslikult ja elimineerus aeglaselt.

5.3Prekliinilised ohutusandmed

Farmakoloogilise ohutuse, korduvtoksilisuse, genotoksilisuse, kartsinogeensuse ja reproduktsioonitoksilisuse mittekliinilised uuringud ei ole näidanud kahjulikku toimet inimesele.

Äge toksilisus

Loomkatsetes ilmnes toksilisus ainult suurte annuste korral. Ägeda toksilisuse uuringud närilistel näitasid, et anastrosooli keskmine surmav annus oli suurem kui 100 mg/kg/ööpäevas suu kaudu manustatuna ja suurem kui 50 mg/kg/ööpäevas intraperitoneaalselt manustatuna. Ägeda mürgistuse uuring koertel näitas, et keskmine letaalne annus ületas 45 mg/kg/ööpäevas.

Krooniline toksilisus

Loomkatsetes täheldati kõrvaltoimeid ainult suurte annuste manustamisel. Korduvtoksilisuse uuringud viidi läbi rottidel ja koertel. Toimeta annuseid anastrosooli toksilisuse uuringutes ei õnnestunud määrata, kuid toimed, mis saadi väikeste (1 mg/kg/ööpäevas) ja keskmiste annuste (koertel 3 mg/kg/ööpäevas; rottidel 5 mg/kg/ööpäevas) kasutamisel, olid seotud kas anastrosooli farmakoloogiliste või ensüüme aktiveerivate omadustega ja nendega ei kaasnenud olulisi toksilisi ega degeneratiivseid muutusi

Mutageensus

Anastrosooli geneetilise toksilisuse uuringu tulemused näitavad, et anastrosoolil mutageenne või klastogeenne toime puudub.

Reproduktsioonitoksilisus

Fertiilsusuuringus manustati isastele võõrutatud rottidele anastrosooli koos joogiveega annuses 50 või 400 mg/l 10 nädala jooksul. Mõõdetud keskmisteks plasmakontsentratsioonideks olid vastavalt

44,4 (± 14,7) ng/ml ja 165 (± 90) ng/ml. Paaritumisnäitajad vähenesid mõlema annuse rühmas, samal ajal kui fertiilsuse vähenemine ilmnes ainult 400 mg/l annuse juures. Vähenemine oli ajutine, kuna kõik paaritumisvõime ja fertiilsuse parameetrid sarnanesid vastavate kontrollrühma parameetritega pärast 9- nädalast ravivaba taastusperioodi.

Anastrosooli suukaudne manustamine emastele rottidele annuses 1 mg/kg/ööpäevas põhjustas viljatuse olulist sagenemist ning annuses 0,02 mg/kg/ööpäevas viljastatud munaraku implanteerumise häirete tõusu. Need toimed olid seotud ravimi farmakoloogiliste omadustega ning möödusid täielikult viie nädala jooksul pärast ravimi manustamise katkestamist.

Anastrosooli suukaudne manustamine tiinetele rottidele ja küülikutele ei olnud teratogeenne annustes vastavalt kuni 1,0 ja 0,2 mg/kg/ööpäevas. Katsetes ilmnenud toimed (platsenta suurenemine rottidel ja tiinuse katkemine küülikutel) olid seotud ravimi farmakoloogiliste omadustega.

Poegade ellujäämine oli ohustatud rottidel, kellele manustati anastrosooli 0,02 mg/kg/ööpäevas ja rohkem (alates 17. tiinuspäevast kuni 22. poegimisjärgse päevani). See toime oli seotud anastrosooli farmakoloogilise mõjuga sünnitegevusele. Anastrosooli saanud loomade esimese põlvkonna järglastel ei täheldatud negatiivseid kõrvaltoimeid nende käitumisele ega sigimisvõimele.

Kartsinogeensus

Kaks aastat väldanud onkogeneesi uuring rottidel näitas, et ainult suurte annuste (25 mg/kg/ööpäevas) kasutamisel suurenes maksatuumorite ja emakakeha polüüpide esinemissagedus emasloomadel ja kilpnäärme adenoomide esinemissagedus isasloomadel. Vaadeldud muutused ilmnesid inimeste soovituslikest raviannustest 100 korda suuremate annuste korral ning seetõttu ei peeta tulemust kliiniliselt oluliseks.

Kaheaastases onkogeensusuuringus hiirtega täheldati healoomuliste munasarjakasvajate teket ja muutusi lümforetikulaarsete tuumorite esinemissageduses (vähem histiotsütaarseid sarkoome emasloomadel ja rohkem lümfoomist põhjustatud surmajuhte). Neid muutusi peetakse hiirtele spetsiifiliseks aromataasi pärssimisest tingitud toimeks ja seda ei peeta patsientide ravi seisukohast kliiniliselt oluliseks.

FARMATSEUTILISED ANDMED

6.1Abiainete loetelu

Tableti sisu

Laktoosmonohüdraat

Naatriumtärklisglükolaat (tüüp A)

Povidoon (K31) (E1201)

Magneesiumstearaat (E572)

Tableti kate

Makrogool 400

Hüpromelloos (E464)

Titaandioksiid (E171)

6.2Sobimatus

Ei kohaldata.

6.3Kõlblikkusaeg

4 aastat.

6.4Säilitamise eritingimused

See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel eritingimusi.

6.5Pakendi iseloomustus ja sisu

Pappkarbid, mis sisaldavad PVC/PE/PVDC/alumiiniumblistreid, milles on 10, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 84, 90, 98, 100, 120 või 300 tabletti ja haiglapakendid (PVC/PE/PVDC/alumiiniumblistrid) milles on 28, 50, 84, 98, 300 või 500 tabletti.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

6.6Erihoiatused ravimpreparaadi hävitamiseks

Erinõuded puuduvad.

MÜÜGILOA HOIDJA

Actavis Group PTC ehf.

Reykjavíkurvegi 76-78

IS-220 Hafnarfjörður

Island

MÜÜGILOA NUMBER

ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE/MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV

Müügiloa esmase väljastamise kuupäev: 15.06.2007

Müügiloa viimase uuendamise kuupäev: 29.08.2012

10 TEKSTI LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV

Ravimiametis kinnitatud juunis 2014