Puudub Eestis kehtiv müügiluba või meil ei ole andmeid veel

Artizia - Ravimi Omaduste Kokkuvõte

Artikli sisukord


POPIS

RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE


1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

ARTIZIA 0,075 mg/0,02 mg kaetud tabletid


2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS

Iga kaetud tablett sisaldab 0,075 mg gestodeeni ja 0,020 mg etünüülöstradiooli
INN. Gestodenum, ethinylestradiolum

Abiained: iga tablett sisaldab 36,86 mg laktoosmonohüdraati ja 19,63 mg sahharoosi.
Abiainete täielik loetelu vt lõik 6.1.


3. RAVIMVORM

Kaetud tablett
Valged, kaksikkumerad, ümmargused ja läikivad tabletid.


4. KLIINILISED ANDMED

4.1 Näidustused


Raseduse vältimine.

4.2 Annustamine ja manustamisviis

4.2.1 Kuidas Artizia"t kasutada
Kombineeritud suukaudsete kontratseptiivide (KSK) õigel kasutamisel on rasestumise võimalus
ligikaudu 1% aastas. Juhul kui unustatakse pille võtta või neid ei kasutata vastavalt juhendile, võib
rasestumise tõenäosus suureneda.

Kaetud tablette võetakse ette näidatud skeemi järgi iga päev ühel ja samal ajal. Tabletid võetakse
vajadusel vähese koguse veega. 21 järjestikuse päeva vältel võetakse iga päev üks tablett päevas.
Enne iga järgneva pakendiga alustamist tuleb pidada 7-päevane tabletivaba intervall, mille jooksul
esineb tavaliselt menstruatsioonilaadne vereeritus. See algab tavaliselt 2...3. päeval pärast viimase
tableti võtmist ning ei pruugi lõppeda enne järgmise pakendi alustamist.

4.2.2. Kuidas alustada Artizia"ga
· Kui eelnevalt ei ole hormonaalseid rasestumisvastaseid preparaate viimase kuu vältel kasutatud
Tablettide võtmine peab algama normaalse menstruaaltsükli esimesel päeval (st menstruaalverejooksu
esimene päev). Alustada võib ka 2...5 päeval, kuid sellisel juhul soovitatakse esimese tsükli esimese 7
tabletivõtmise päeva jooksul kasutada lisaks barjäärimeetodit.

· Üleminek kombineeritud hormonaalselt kontratseptiivilt (KSK või transdermaalne plaaster)
Eelistatult tuleb naisel alustada Artizia"ga päeval, mis järgneb viimasele toimeainet sisaldavale
kombineeritud suukaudsele rasestumisvastasele tabletile (viimane toimeainet sisaldav tablett), kuid
hiljemalt eelneva KSK tabletivaba või platseebotableti intervalli järgsel päeval. Transdermaalselt
1/12

POPIS

plaastrilt üleminekul tuleb Artizia"ga alustada eelistatult selle eemaldamise päeval, kuid hiljemalt
päeval, mil pidi toimuma järgmine manustamine.

· Üleminek ainult progestageenmeetodilt (progesterooni pill, süst, implantaat) või progestageeni
vabastavalt intrauteriinselt ravivahendilt (IUR)
Naine võib progesterooni pillilt ümber lülituda suvalisel päeval (implantaadi või intrauteriinse
ravivahendi kasutamisel ­ selle eemaldamise päeval; süstitava vahendi kasutamisel ­ päeval, millal
peaks tehtama järgmine süst), kuid peab kõigil neil juhtudel kasutama lisaks barjäärimeetodit Artizia
esimese 7 tableti võtmise päeval.

· Esimese trimestri abordi järgselt
Naine võib võtmist alustada koheselt. Sel juhul ei ole vajadust abistavate rasestumisvastaste meetmete
rakendamiseks.

· Sünnituse või teise trimestri abordi järgselt
Rinnaga toitvate emade kohta vt lõiku 4.6.
Artizia"ga on soovitatav alustada 21...28 sünnitusejärgsel või teise trimestri abordijärgsel päeval. Kui
alustatakse hiljem, peab naisele soovitama lisaks barjäärimeetodit esimese 7 tableti võtmise päeval.
Kui vahekord on siiski eelnevalt toimunud, tuleb enne KSK´de kasutamise alustamist välistada
rasedus või oodata ära esimene menstruatsioon.

4.2.3 Mida teha, kui tablett jäi võtmata
Kui tableti võtmise ajast on möödunud vähem kui 12 tundi, siis on rasestumisvastane toime säilinud.
Võtmata jäänud tablett tuleb võtta niipea kui see meenub ning edasi tuleb tablette võtta tavalisel
kellaajal.

Kui tableti võtmise ajast on möödunud rohkem kui 12 tundi, võib tableti rasestumisvastane toime olla
nõrgenenud. Sellisel juhul on vaja järgida kahte põhireeglit:
1. Tableti võtmises ei tohi tekkida pikemat pausi kui 7 päeva
2. Hüpotaalamus-hüpofüüs-munasarja telje adekvaatseks pärssimiseks kulub 7 päeva tablettide
vahetpidamatut kasutamist.

Sellest lähtudes võib anda järgnevaid nõuandeid:

· Nädal 1
Naine peab võtma vahelejäänud tableti niipea, kui see talle meelde tuleb, isegi kui see tähendab kahe
tableti samaaegset võtmist. Seejärel tuleb tablettide võtmist jätkata tavalisel ajal. Kasutada tuleb ka
barjäärimeetodit (kondoom) järgneva 7 päeva jooksul. Kui vahekord leidis aset eelnenud 7 päeva
jooksul, siis tuleb arvestada võimaliku rasedusega. Mida rohkem tablette on vahele jäänud ning mida
lähemale jääb see tabletivabale intervallile, seda suurem on rasestumise risk.

· Nädal 2
Naine peab võtma tableti niipea kui see talle meelde tuleb, isegi kui see tähendab kahe tableti
samaaegset võtmist. Seejärel tuleb jätkata tablettide võtmist tavapärasel ajal. Kui naine on enne
võtmatajäänud tabletti 7 päeva jooksul korralikult tablette võtnud, siis puudub vajadus kasutada
lisaabinõusid raseduse vältimiseks. Kui see aga nii ei ole, või kui võtmata on jäänud rohkem kui 1
tablett, siis tuleks soovitada raseduse vältimiseks lisavahendeid järgneva 7 päeva jooksul.

Nädal 3
Kuna tabletivaba periood on väga lähedal, väheneb tablettide rasestumisvastane toime. Langenud
rasestumisvastast toimet saab tablettide võtmise korda muutes siiski ennetada. Järgides üht kahest
järgnevast võimalusest, ei ole vaja rakendada lisakontratseptsiooni, juhul, kui unustatud tabletile
2/12

POPIS

eelneva 7 päeva jooksul on tablette korralikult võetud. Kui juhtum ei ole päris selline, tuleks kahest
antud võimalusest soovitada esimese järgimist ning samal ajal barjäärimeetodi kasutamist järgneva 7
päeva jooksul.

1. Viimane unustatud tablett tuleks naisel võtta kohe, kui see meenub, isegi, kui see tähendab kahe
tableti võtmist ühel ajal. Seejärel tuleks tablettide võtmist jätkata harjumuspärasel viisil. Ta alustab
järgmise pakiga kohe, pärast viimase tableti võtmist praegusest pakist, mis tähendab, et tabletivaba
perioodi ei jäeta. Tõenäoliselt ei teki ravimi kasutajal menstruatsiooni enne teise pakendi lõppu, kuid
tal võib esineda tablettide võtmise ajal määrimist või läbimurde vereeritust.

2. Soovitada võib ka käesoleva pakendi poolelijätmist. Sellisel juhul, tuleks vahele jätta tabletivaba
periood, kuni 7 päeva, kaasa arvatud päevad, mil unustati tablett võtta, ning seejärel jätkata järgmise
pakiga.

Kui unustatud tablettidele järgneval esimesel normaalsel tabletivabal perioodil ei teki menstruatsiooni,
tuleb arvestada rasestumise võimalusega.

4.2.4 Mida teha seedehäirete korral
Tõsiste seedehäirete korral on toimeainete imendumine vähenenud, vajalikuks võib osutuda
lisakaitsevahendite kasutamine.

Kui naine oksendab 3...4 tundi pärast tableti võtmist, tuleks järgida unustatud tablettide kohta käivaid
nõuandeid (vt lõik 4.2.3).

Kui ei soovita muuta oma tavapärast tablettide manustamist, peaks järgmisest pakist võtma
lisatablette.

4.2.5 Kuidas menstruatsiooni alguspäeva varasemaks või hilisemaks muuta
Kui naine soovib tsüklit pikendada, peab ta ära jätma tabletivaba perioodi ning alustama uue Artizia
pakendiga kohe pärast eelmise lõpetamist. Tsüklit võib pikendada vastavalt soovile kuni teise pakendi
lõppemiseni. Tsükli pikendamisega seoses võib naisel esineda läbimurdeveritsust või määrimist.
Seejärel jätkatakse regulaarset Artizia võtmist pärast tavapärast 7-päevast tabletivaba intervalli.

Kui naine soovib menstruatsioonilaadse vereerituse algus nihutada mõnele teisele päevale, tuleb
tabletivaba intervalli lühendada nii mitu päeva kui soovitakse. Mida lühemaks jääb intervall, seda
väiksem on menstruatsiooni esinemise võimalus ning seda suurem on määriva vereerituse võimalus
teise pakendi kasutamise ajal (sarnaselt tsükli pikendamisele).

4.3 Vastunäidustused

Alltoodud seisundite esinemisel ei tohi kombineeritud suukaudseid kontratseptiive kasutada. Kui mõni
neist ilmneb esmakordselt suukaudsete rasestumisvastaste tablettide kasutamise ajal, tuleb kasutamine
koheselt lõpetada.

· Venoosne või arteriaalne tromboos/trombemboolsed seisundid (nt süvaveenide tromboos,
kopsuemboolia, müokardiinfarkt) või insult käesolevalt või anamneesis.
· Olemasolev või anamneesis olnud tromboosieelne seisund (nt mööduv isheemiline atakk,
stenokardia).
· Tõsine või mitmikrisk venoosse või arteriaalse tromboosi tekkeks (vt lõik 4.4).
· Neuroloogiliste fokaalsete sümptomitega migreen anamneesis.
· Vaskulaarse haaratusega suhkurtõbi.
· Pankreatiit käesolevalt või anamneesis, kui see on seotud raske hüpertriglütserideemiaga.
3/12

POPIS

· Tõsine maksahaigus käesolevalt või anamneesis, kuni maksafunktsiooni näitajad ei ole
normaliseerunud.
· Maksakasvaja (hea- või pahaloomuline) käesolevalt või anamneesis.
· Teadaolev või kahtlustatav hormoonsõltuv suguelundite või rinnanäärmete pahaloomuline
seisund.
· Ebaselge etioloogiaga vaginaalne verejooks.
· Teadaolev või kahtlustatav rasedus.
· Ülitundlikkus toimeainete või ravimi ükskõik millise abiaine suhtes.

4.4 Hoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

4.4.1 Hoiatused
Allpoolmainitud seisundite/riskifaktorite esinemise korral, tuleks KSK`de kasutamisest saadavat kasu
võrrelda võimaliku riskiga ning pidada nõu patsiendiga preparaadi kasutamise otstarbekuse osas.
Seisundi halvenemise, ägenemise või esmakordse ilmnemise korral peab patsient pöörduma koheselt
arsti poole. Kombineeritud suukaudsete kontratseptiivide kasutamise katkestamise või jätkamise kohta
teeb otsuse arst.

· Vaskulaarsed häired.
Epidemioloogilised uuringud on viidanud seosele KSK`de kasutamise ja arteriaalsete ja venoossete
trombootiliste ja trombembooliliste haiguste (müokardiinfarkt, insult, süvaveenide tromboos,
kopsuemboolia) kõrgenenud riski vahel. Need seisundid ilmnevad harva.

Venoosne trombembolism (VTE), mis manifesteerub süvaveenide tromboosina ja/või
kopsuembooliana võib ilmneda kõigi KSK"de kasutamise puhul. Venoosse trombembolismi risk on
suurim esimesel aastal, mil naine võtab kombineeritud suukaudset kontratseptiivi. VTE ligikaudne
esinemissagedus on madala östrogeenisisaldusega (<0,05 mg etünüülöstradiooli) suukaudsete
kontratseptiivide kasutajatel 4/10 000 naiseaasta kohta võrreldes 0,5...1/10 000 naiseaasta kohta
mittekasutajatel. VTE raseduseaegne esinemissagedus on 6/10 000 raseda naiseaasta kohta.

Väga harva esineb KSK`de kasutajatel tromboosi teistes veresoontes, nt maksa, mesenteeriumi, neeru,
aju või reetina veresoontes. Puudub ühtne seisukoht küsimuses, kas nende esinemise ja KSK`de
kasutamise vahel on seos või mitte.

Venoosse ja arteriaalse tromboosi/trombemboolsete seisundite või tserebrovaskulaarsete häirete
sümptomaatika võib olla järgmine: ühepoolne jala valu ja/või turse; äkiline valu rinnus, kiirgumisega
või ilma kiirgumiseta vasakusse kätte; äkiline õhupuudus; äkiline köhahoog; iga ootamatu, tõsine,
pikaajaline peavalu; ootamatu osaline või täielik nägemise kadu, kahelinägemine, vaevaline kõne või
afaasia; vertigo; kollaps fokaalsete krampidega või ilma; nõrkus või märkimisväärne tuimus, mis
ootamatult haarab ühte kehaosa või ühte kehapoolt; motoorika häired; "äge" kõht.

Venoosse või arteriaalse tromboosi/trombemboolsete seisundite või tserebrovaskulaarsete häirete riski
suurendavad:
- vanus;
- suitsetamine (sage suitsetamine ning vanuse tõus suurendab riski veelgi, eriti alates 35 eluaastast);
- positiivne pereanamnees (venoosse või arteriaalse trombemboolia esinemine õdedel-vendadel või
vanematel suhteliselt noores eas). Sel juhul tuleb enne KSK´de kasutamise alustamist konsulteerida
spetsialistiga;
- rasvumine (kehamassiindeks >30 kg/m²);
- düslipoproteineemia;
- hüpertensioon;
- migreen;
4/12

POPIS

- südameklapi haigused;
- kodade fibrillatsioon;
- pikaajaline immobilisatsioon, ulatuslik kirurgiline sekkumine, operatsioon jalgadel või suur trauma.
Neil juhtudel on soovitatav KSK´de võtmine peatada (plaanilise operatsiooni korral vähemalt 4
nädalat enne) ning kombineeritud suukaudseid kontratseptiive võib uuesti võtma hakata 2 nädalat
pärast täielikku liikumisvõime taastumist.

Puudub ühtne seisukoht varikoossete veenide ja pindmise tromboflebiidi võimaliku osa kohta
venoosse trombembolismi tekkes.

Arvestada tuleb trombembolismi kõrgenenud ohuga sünnitusperioodil (vt lõik 4.6).

Muud haigused ning seisundid, mida on seostatud tsirkulatsiooni häiretega on nt suhkurtõbi,
süsteemne erütematoosne luupus, hemolüütilis-ureemiline sündroom, kroonilised sooltepõletikud
(Crohni tõbi või haavandiline koliti), sirprakuline aneemia.

Migreenihoogude sageduse või raskusastme muutused, mis võivad olla tserebrovaskulaarsete haiguste
prodroomiks, võivad olla KSK´de võtmise kohese lõpetamise ajendiks.

Eelsoodumust päriliku või omandatud venoosse või arteriaalse tromboosi suhtes näitavad järgmised
biokeemilised faktorid: aktiveerunud proteiin C (APC) resistentsus, hüperhomotsüstineemia,
antitrombiin-III vaegus, proteiin C vaegus, proteiin S vaegus, antifosfolipiid antikehad
(antikardiolipiin, lupus antikoagulant).

Riski/kasu suhte vaagimisel peab arst arvestama, et adekvaatne ravi võib vähendada tromboosiga
seotud ohtu ning et rasedusega seotud risk on suurem madala-annuseliste KSK"dega (<0,05 mg
etünüülöstradiooli) seotud riskist.

Tuumorid
Emakakaelavähi olulisim riskifaktor on püsiv inimese papilloomi viirus (HPV). Mõnede
epidemioloogiliste uuringute kohaselt võib pikaajaline kombineeritud suukaudsete kontratseptiivide
kasutamine emakakaelavähi riski veelgi suurendada, kuigi jätkuvalt ollakse lahkarvamusel, kuivõrd
võib seda riski kasvu seostada muude faktoritega, nt emakakaela uuringute ning seksuaalkäitumisega,
k.a. barjäärimeetodite kasutamine.

54 epidemioloogilise uuringu meta-analüüs näitas, et KSK´de kasutajatel on veidi kõrgenenud
suhteline risk (RR=1,24) rinnavähi suhtes. Risk väheneb astmeliselt 10 aasta jooksul pärast KSK"de
kasutamise lõpetamist. Kuivõrd rinnavähk on alla 40-aastaste naiste seas haruldane, siis on KSK´de
kasutajate hulgas diagnoositud rinnavähi juhtumite arv väike võrreldes rinnavähi üldise
esinemissagedusega. Need uuringud ei tõesta seoseid rinnavähi ja KSK´de vahel. Suurenenud
riskiteguri põhjuseks võib olla varasem rinnavähi diagnoosimine KSK´de kasutajatel, KSK´de
bioloogiline toime või nende mõlema koostoime. KSK´de kasutajatel diagnoositud rinnavähi juhud
kalduvad olema kliiniliselt varasemas arengustaadiumis kui naistel, kes ei ole kunagi KSK"sid
kasutanud.

Harvadel juhtudel on KSK´de kasutajatel täheldatud maksa healoomuliste kasvajate teket, veel harvem
pahaloomuliste kasvajate teket, mis võivad üksikjuhtudel põhjustada eluohtlikku verejooksu
kõhuõõnde. Tugevate ülakõhuvalude, maksa suurenemise ja intraabdominaalse verejooksu
sümptomite korral tuleb diferentsiaaldiagnostiliselt arvestada ka maksa tuumoriga.

Muud seisundid
5/12

POPIS

Naised, kellel on hüpertriglütserideemia või kellel on see haigus olnud perekonna anamneesis, võivad
KSK´de kasutamise ajal olla rohkem ohustatud pankreatiidist.

Kuigi paljudel kombineeritud suukaudseid kontratseptiive kasutavatel naistel on täheldatud väikest
vererõhu tõusu, on kliiniliselt märkimisväärset vererõhu tõusu esinenud harva. Sellele vaatamata tuleb
silmas pidada, et KSK´de kasutajatel, kellel ilmneb kliiniliselt oluline vererõhu tõus, tuleb KSK´de
kasutamine lõpetada ning ravida hüpertensiooni. Vajadusel võib KSK´de kasutamist jätkata, kui
antihüpertensiivse raviga on saavutatud normaalsed vererõhu väärtused.

Järgmised seisundid võivad ilmneda või ägeneda nii raseduse kui ka KSK´de kasutamise ajal, kuid
tõendus seose kohta KSK´de kasutamisega ei ole lõplik: kolestaasiga seotud ikterus ja/või sügelemine;
sapikivide teke; porfüüria; süsteemne erütematoosne luupus; hemolüütilis-ureemiline sündroom;
Sydenham"i korea; herpes gestationis; otoskleroosiga seotud kuulmise halvenemine.

Päriliku angioödeemiga naistel võivad eksogeensed östrogeenid esile kutsuda või ägestada
angioödeemi sümptomeid.

Ägedate või krooniliste maksahaiguste puhul võib ilmneda vajadus KSK´de võtmise peatamiseks kuni
maksafunktsiooni näitajad on normaliseerunud. Kolestaatilise ikteruse, mis on esinenud raseduse või
varasema suguhormoonide kasutamise ajal, taastumisega seoses tuleb KSK´de kasutamine peatada.

Kuigi KSK´d võivad mõjutada perifeerset insuliini resistentsust ja glükoosi tolerantsust, puudub
vajadus insuliinravi reziimi muutmiseks madala-annuselisi KSK´sid (<0,05 mg etünüülöstradiooli)
kasutavatel diabeetikutel. Siiski on vajalik kombineeritud suukaudset kontratseptiivi kasutava
diabeetiku hoolikas jälgimine.

Crohni tõbe ja haavandilist koliiti on seostatud KSK"de kasutamisega.

Mõnikord on täheldatud kloasmide teket, iseäranis neil naistel, kellel on esinenud raseduseaegsed
kloasmid. Naised, kellel on kalduvus kloasmide tekkele, peaksid KSK´de võtmise ajal hoiduma otsese
päikesevalguse ning ultraviolettkiirguse eest.

Ravim sisaldab laktoosmonohüdraati ja sukroosi. Patsiendid, kellel on tegemist selliste harvaesinevate
pärilike haigustega nagu galaktoosi talumatus, laktaasi defitsiit või glükoosi-galaktoosi
malabsorptsioon, harvaesinev pärilik fruktoosi talumatus või suktoos-isomaltaas vaegus, ei tohi antud
ravimit kasutada.

4.4.2 Meditsiiniline kontroll/konsultatsioon
Enne KSK kasutamise alustamist või taasalustamist tuleb naiselt võtta täielik meditsiiniline anamnees
ning teostada meditsiiniline läbivaatus lähtudes vastunäidustustest (lõik 4.3) ja hoiatustest (lõik 4.4.1).
Samuti on oluline perioodiline meditsiiniline hinnang seoses vastunäidustuste (nt mööduv ajuisheemia
jne) või riskifaktoritega (nt venoosne või arteriaalne tromboos pereanamneesis), mis võivad ilmneda
esmakordselt KSK´de kasutamise ajal. Nende uuringute sagedust ja iseloomu tuleb planeerida
vastavalt väljatöötatud praktilistele juhenditele ning iga naise puhul individuaalselt, kuid nad peavad
üldjuhul sisaldama peamisi uuringuid vererõhu, rindade, kõhu ja vaagnaorganite kohta (k.a
emakakaela tsütoloogia).

Naisi tuleb teavitada, et suukaudsed kontratseptiivid ei kaitse nakatumise eest HI-viirusesse (AIDS)
ega teistesse sugulisel teel levivatesse haigustesse.

4.4.3 Vähenenud kontratseptiivne efektiivsus

6/12

POPIS

KSK´de efektiivsus võib väheneda nt seoses võtmata jäänud tablettidega (vt lõik 4.2.3), seedetrakti
häiretega (vt lõik 4.2.4) või koostoimivate ravimitega (vt lõik 4.5.1).

4.4.4 Vähenenud tsükli kontroll
Kõigi KSK´de kasutamise ajal võib eriti esimeste kasutamiskuude jooksul esineda ebaregulaarset
vereeritust (määrimine või läbimurdeveritsus). Seetõttu on veritsust võimalik hinnata alles pärast
ravimiga kohanemist, mille kestus on umbes kolm tsüklit.

Kui veritsused jäävad ebaregulaarseks või muutuvad ebaregulaarseteks pärast eelnevalt regulaarseid
tsükleid, tuleb arvestada mittehormonaalse põhjusega ning rakendada adekvaatsed diagnostilised
meetmed maliigsuse ja raseduse välistamiseks. Vajalik võib olla ka küretaaz.

Mõnel naisel ei pruugi tabletivaba intervalli ajal menstruatsioonilaadset vereeritust esineda. Juhul kui
naine on võtnud KSK"sid vastavalt juhendile, siis on vähetõenäoline, et naine oleks rase. Vastupidisel
juhul, kui tablette ei ole võetud korrapäraselt või vahele on jäänud kaks menstruatsioonilaadset
vereeritust, tuleb enne KSK võtmise jätkamist välistada raseduse võimalus.

4.5. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Koostoimed
Suukaudsete kontratseptiivide ning teiste ravimite vaheliste koostoimete tulemusena võib tekkida
läbimurdeveritsus ja/või ebaõnnestuda kontratseptsioon. Kirjanduse andmetel on esinenud järgnevaid
koostoimeid:

Maksa metabolism: Koostoimed võivad tekkida ravimitega, mis indutseerivad maksa mikrosomaalseid
ensüüme ning mille tulemusena kiireneb suguhormoonide kliirens (nt fenütoiin, barbituraadid,
primidoon, karbamasepiin, rifampitsiin ning võimalik, et ka okskarbasepiin, topiramaat, felbamaat,
griseofulviin ning ravimid, mis sisaldavad naistepuna (Hypericum perforatum)).

HIV-proteaasi inhibiitorid (nt ritonaviir) ja mittenukleosiidsed pöördtranskriptaasi inhibiitorid (nt
nevirapiin) ning nende kombinatsioonid võivad samuti mõjutada maksa metabolismi.

Sekkumine enterohepaatilisse tsirkulatsiooni: Mõnede kliiniliste uuringute tulemusena oletatakse, et
östrogeenide enterohepaatiline tsirkulatsioon võib väheneda teatud antibiootikumide samaaegsel
kasutamisel ning selle tulemusena võivad alaneda etünüülöstradiooli kontsentratsioonid (nt
penitsilliinid, tetratsükliinid).

Naised, keda ravitakse samaaegselt mõne eelpool mainitud ravimiga, peavad lisaks KSK´le kasutama
ajutiselt ka barjäärimeetodit või valima muu rasestumisvastase meetodi. Maksa mikrosomaalseid
ensüüme indutseerivate ravimite samaaegse kasutamise korral tuleb lisa kaitsemeetodit kasutada selle
ravimi kasutamise vältel ning 28 päeva pärast ravi lõpetamist. Naised, keda ravitakse
antibiootikumidega (va rifampitsiin ja griseofulviin), peavad barjäärimeetodit kasutama kuni 7 päeva
pärast antibiootikumiravi lõppu. Kui ajavahemik, mille jooksul lisa kaitsemeetodit kasutatakse, kestab
pärast tablettide lõppemist pakendist, tuleb uue pakendiga alustada ilma tavapärase tabletivaba
intervallita.

Suukaudsed kontratseptiivid võivad mõjutada teatud teiste ravimite metabolismi. Vastavalt võivad
kontsentratsioonid plasmas ning kudedes kas suureneda (nt tsüklosporiin) või väheneda (nt
lamotrigiin).

Märkus: Võimalike koostoimete kindlakstegemiseks tuleb lugeda koosmanustatavate ravimite
omaduste kokkuvõtteid.
7/12

POPIS


· Laboritestid
Rasestumisvastaste steroidhormoonide kasutamine võib mõjutada teatud laboritestide tulemusi, sh
maksa-, kilpnäärme-, neerupealise- ja neerufunktsiooni biokeemilised näitajad; kandjavalkude
plasmaväärtus, nt kortikosteroide siduv globuliin ja lipiid/lipoproteiinfraktsioonid; süsivesikute
metabolismi parameetrid; koagulatsiooni ja fibrinolüüsi parameetrid. Muutused jäävad üldiselt
normaalse laborileiu piiridesse.

4.6 Rasedus ja imetamine

Artizia"t ei tohi raseduse ajal kasutada. Kui naine rasestub Artizia kasutamise ajal, tuleb ravimi
manustamine lõpetada. Siiski ei ole ulatuslikud epidemioloogilised uuringud näidanud ei
sünnidefektide riski kasvu neil lastel, kelle emad kasutasid enne rasedust kombineeritud suukaudseid
kontratseptiive, ega teratogeenset toimet, kui ravimit on tahtmatult kasutatud raseduse varases
staadiumis.

KSK"d võivad mõjutada imetamist, see tähendab võib väheneda rinnapiima kogus ning muutuda selle
koostis. Seega ei ole KSK`de kasutamine üldiselt rinnaga toitvale emale soovitatav. Väike kogus
kontratseptiivseid steroidhormoone ja/või nende metaboliite võib jõuda rinnapiima, kuid puuduvad
andmed selle kohta, et see kahjustaks lapse tervist.

4.7 Toime reaktsioonikiirusele

Toimest autojuhtimise ja masinate käsitsemise võimele ei ole teatatud.

4.8 Kõrvaltoimed

Tõsised kõrvaltoimed, mida seostatakse KSK´de kasutamisega on loetletud lõigus 4.4.

Alljärgnevas tabelis on kokku võetud kõrvaltoimed, mis on esinenud etünüülöstradiooli ja gestodeeni
kombinatsiooni kasutajatel. Seoseid sellise kombinatsiooniga ei ole tõestatud ega ümber lükatud:

Kõrvaltoimed on jagatud gruppidesse vastavalt MedDRA terminoloogiale koos nende
esinemissagedustega: väga sage (1/10); sage (1/100 kuni <1/10); aeg-ajalt (1/1000 kuni <1/100);
harv (1/10000 kuni < 1/1000); väga harv (<1/10000), teadmata (ei saa hinnata olemasolevate
andmete põhjal):

MedDRA organsüsteem
Sagedus
Kõrvaltoime
Immuunsüsteemi häired
harv ülitundlikkus
Ainevahetus- ja
aeg-ajalt Vedelikupeetus,
hüperlipideemia
toitumishäired
Depressiivne meeleolu,
sage
meeleolu muutused
Psühhiaatrilised häired
aeg-ajalt libiido
vähenemine
harv libiido
suurenemine
sage Peavalu
Närvisüsteemi häired
aeg-ajalt Migreen
Silma kahjustused
harv Kontaktläätsede
talumatus
sage Iiveldus,
kõhuvalu
Seedetrakti häired
aeg-ajalt Oksendamine,
kõhulahtisus
väga harv
Pankreatiit
Maksa ja sapiteede häired
harv Kolelitiaas
8/12

POPIS

aeg-ajalt Nahalööve,
urtikaaria
Naha ja nahaaluskoe
kahjustused

Erythema nodosum, erythema
harv
multiforme
rindade valulikkus,
sage
rindade hellus
Reproduktiivse süsteemi ja
aeg-ajalt Rindade
suurenemine
rinnanäärme häired
eritis tupest, eritis
harv
rinnast
sage kehakaalu
tõus
Uuringud
harv kehakaalu
langus

Päriliku angioödeemiga naistel võivad eksogeensed östrogeenid esile kutsuda või ägestada
angioödeemi sümptomeid.

4.9 Üleannustamine

Puuduvad teated tõsistest üleannustamisega seotud kahjustustest. Üleannustamise korral võib esineda
iiveldust, oksendamist ning noortel tüdrukutel vähest tupekaudset vereeritust. Antidoodid puuduvad,
ravi on sümptomaatiline.


5. FARMAKOLOOGILISED OMADUSED

5.1 Farmakodünaamilised omadused

Farmakoterapeutiline grupp: progestogeenide ja östrogeenide fikseeritud kombinatsioonid.
ATC-kood: G03AA10

Kombineeritud suukaudsete kontratseptiivide kontratseptiivne toime baseerub mitmete faktorite
koostoimel, millest olulisimad on ovulatsiooni pärssiv ja emakakaela sekreeti muutev toime.

KSK´del on lisaks raseduse vältimisele ning ebasoodsatele toimetele (vt lõigud 4.8 ja 4.4.1), ka
mitmeid positiivseid toimeid, mille alusel on võimalik otsustada sobiva rasestumisvastase meetodi üle.
Need on regulaarsem mensturaaltsükkel, vähem valulikud ning vähem väljendunud verejooksuga
menstruatsioonid. Tänu sellele on ka väiksem oht rauapuudusaneemia tekkeks.

Lisaks sellele on tõendeid endomeetriumi ja ovaariumi vähiriski languse kohta. Veelgi enam,
suureannuselised KSK´d (0,05 mg etünüülöstradiooli) on vähendanud ovariaaltsüstide,
vaagnapiirkonna põletikuliste haiguste, healoomuliste rinnanäärme haiguste ja ektoopiliste raseduste
esinemissagedust. Käesoleval hetkel pole teada, kas see kehtib ka madala-annuseliste KSK"de kohta.

5.2 Farmakokineetilised omadused

· Gestodeen
Imendumine
Suukaudselt manustatud gestodeen imendub kiirelt ja täielikult. Maksimaalse kontsentratsioon
seerumis, mis on umbes 4 ng/ml, saavutatakse pärast preparaadi ühekordset manustamist ligikaudu 1
tunniga. Biosaadavus on ligikaudu 99 %.

Jaotumine
Gestodeen seotakse seerumi albumiiniga ja suguhormooni siduva globuliiniga (SHBG). Vaid 1,3%
kogu seerumi kontsentratsioonist esineb vaba steroidina, aga umbes 68% on spetsiifiliselt seotud
9/12

POPIS

SHBG"ga. Etünüülöstradiooli poolt indutseeritud SHBG kontsentratsiooni tõus mõjutab gestodeeni
sidumist seerumi proteiiniga, põhjustades SHBG`ga seotud fraktsiooni kontsentratsiooni tõusu ja
albumiiniga seotud fraktsiooni kontsentratsiooni langust. Gestodeeni jaotusruumala on 0,7 l/kg.

Metabolism
Gestodeen metaboliseerub täielikult tavalise steroidide metabolismi skeemi järgi. Metabolismi kliirens
seerumist on 0,8 ml/min/kg. Gestodeeni koosmanustamisel etünüülöstradiooliga otsest koostoimet ei
täheldatud.

Eliminatsioon
Gestodeeni sisaldus alaneb kahefaasiliselt. Terminaalset faasi iseloomustav poolväärtusaeg on umbes
12...15 tundi.
Gestodeen ei eritu muutumatul kujul. Selle metaboliidid erituvad uriini ja sapiga vahekorras 6:4.
Metaboliitide eritumise poolväärtusaeg on ligikaudu 1 päev.

Tasakaalukontsentratsioon
Gestodeeni farmakokineetikat mõjutavad SHBG tasemed, mis tõusevad koosmanustamisel
etünüülöstradiooliga ligikaudu kahekordseks. Igapäevase manustamise korral tõuseb gestodeeni
seerumitase ligikaudu neljakordseks, saavutades tasakaalukontsentratsiooni ravitsükli teiseks pooleks.

· Etünüülöstradiool
Imendumine
Suukaudsel manustamisel imendub etünüülöstradiool kiirelt ja täielikult. Maksimaalne
kontsentratsioon seerumis, mis on ligikaudu 65 pg/ml, saavutatakse 1,7 tunniga. Imendumise ning
esmase maksapassaazi käigus metaboliseerub etünüülöstradiool ulatuslikult, mille tulemusena on
biosaadavus suukaudsel manustamisel ligikaudu 45%, suure individuaalse varieeruvusega ligikaudu
20...65%.

Jaotumine
Etünüülöstradiool on suures ulatuses mittespetsiifiliselt seotud seerumi albumiiniga (ca 98%) ning
indutseerib SHBG kontsentratsiooni tõusu seerumis. Etünüülöstradiooli jaotusruumala on ligikaudu
2,8...8,6 l/kg.

Metabolism
Presüsteemne konjugatsioon toimub peensoole limaskestas ja maksas. Esmane metabolism toimub läbi
aromaatse hüdroksülatsiooni, kuid moodustub ka mitmeid hüdroksüleeritud ja metüleeritud
metaboliite, mis esinevad nii vabade metaboliitide kui ka glükuroniidide ja sulfaatide konjugaatidena.
Metaboolse kliirensi tase vereseerumist on ligikaudu 2,3...7 ml/min/kg.

Eliminatsioon
Etünüülöstradiooli seerumitase väheneb kahefaasiliselt, mida iseloomustavad poolväärtusajad on
vastavalt 1 tund ja 10...20 tundi. Etünüülöstradiool ei eritu muutumatul kujul, tema metaboliidid
erituvad uriini ja sapiga vahekorras 4:6, poolväärtusajaga ligikaudu 1 päev.

Tasakaalukontsentratsioon
Vastavalt lõpliku dispositsioonifaasi muutlikele poolväärtusaegadele ja igapäevasele manustamisele,
saavutatakse etünüülöstradiooli tasakaalukontsentratsioon seerumis ligikaudu ühe nädalaga.

5.3 Prekliinilised ohutusandmed

10/12

POPIS

Kroonilise toksilisuse, genotoksilisuse, kartsinogeensuse ja reproduktsioonitoksilisuse prekliinilised
uuringud ei ole näidanud kahjulikku toimet inimesele. Vaatamata sellele, tuleb meeles pidada, et
suguhormoonid võivad soodustada teatud hormoonsõltuvate kudede ning tuumorite kasvu.


6. FARMATSEUTLISED ANDMED

6.1 Abiainete

loetelu

Tableti sisu:
Naatriumkaltsiumedetaat
Laktoosmonohüdraat
Maisitärklis
Povidoon 25
Magneesiumstearaat

Tableti kate:
Sahharoos
Povidoon 90 F
Makrogool 6000
Kaltsiumkarbonaat
Talk
Vaha, montaanglükool

6.2 Sobimatus

Ei ole kohaldatav.

6.3 Kõlblikkusaeg

3 aastat.

6.4 Säilitamise
eritingimused

Hoida temperatuuril kuni 30°C.

6.5
Pakendi iseloomustus ja sisu

PVC/Al blister, pappkarp.
Pakendi suurus: 21 kaetud tabletti
3 x 21 kaetud tabletti

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

6.6
Erihoiatused ravimi hävitamiseks <käsitlemiseks>

Kasutamata ravim või jäätmematerjal tuleb hävitada vastavalt kohalikele seadustele.


7. MÜÜGILOA HOIDJA

Zentiva, k.s.,
11/12

POPIS

U kabelovny 130
102 37 Prague 10
Tsehhi Vabariik


8. MÜÜGILOA NUMBER

673110


9. ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE KUUPÄEV

03.02.2010


10. TEKSTI LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV

Ravimiametis kinnitatud veebruaris 2010.
12/12