Puudub Eestis kehtiv müügiluba või meil ei ole andmeid veel

Artizia - Pakendi Infoleht

Artikli sisukord

PAKENDI INFOLEHT: INFORMATSIOON KASUTAJALE

Artizia 0,075 mg/0,02 mg kaetud tabletid
Gestodeen, etünüülöstradiool.

Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte.
- Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
- Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga.
- Ravim on välja kirjutatud teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik,
isegi kui haigussümptomid on sarnased.
- Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet, mida
selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile.

Infolehes antakse ülevaade:
1.
Mis ravim on Artizia ja milleks seda kasutatakse
2.
Mida on vaja teada enne Artizia kasutamist
3.
Kuidas Artizia"t kasutada
4. Võimalikud
kõrvaltoimed
5.
Kuidas Artizia"t säilitada
6. Lisainfo


1. MIS RAVIM ON ARTIZIA JA MILLEKS SEDA KASUTATAKSE

Artizia on kombineeritud suukaudne rasestumisvastane ravim ("kombineeritud pill"). Iga tablett
sisaldab väikeses koguses kahte erinevat naissuguhormooni. Need on gestodeen (progestageen) ja
etünüülöstradiool (östrogeen). Kõik kaetud tabletid sisaldavad samas koguses samu hormoone, st et
tegemist on monofaasilise kombineeritud suukaudse rasestumisvastase ravimiga. Väikese
hormoonisisalduse tõttu on Artizia arvatud madalaannuseliste suukaudsete rasestumisvastaste ravimite
hulka.

Artizia"t kasutatakse rasestumise ärahoidmiseks. Kui ravimit kasutatakse juhendi kohaselt, ei ole
tõenäoline, et te võiksite rasestuda.

Üldised soovitused:
Selles pakendi infolehes on kirjeldatud seisundeid, mille korral tuleks pillide võtmine peatada, või
millal nende toime pole piisavalt usaldusväärne. Neis olukordades tuleb teil rasedusest hoidumiseks
vältida vahekordi või kasutada mittehormonaalseid lisameetmeid, nt kondoom jm barjäärimeetodid.
Ärge kasutage rütmi ja temperatuuri meetodit. Need meetodid pole usaldusväärsed, kuna pillide
kasutamine moonutab menstruaaltsükliga kaasnevaid temperatuuri ja emakakaela lima muutusi.

Artizia, nagu ka kõik teised rasestumisvastased pillid, ei kaitse teid HIV-infektsiooni (AIDS) ega teiste
sugulisel teel levivate haiguste eest.


2. MIDA ON VAJA TEADA ENNE ARTIZIA KASUTAMIST

Ärge kasutage Artizia"t
- kui te olete allergiline (ülitundlik) etünüülöstradiooli või gestodeeni või Artizia mõne koostisosa
suhtes.
- kui teil on või on varem olnud vereringe häireid, eriti sellised häired, mis on seotud tromboosiga
(vereklompide moodustumine). See võib aset leida alajäsemete veresoontes (süvaveenide
tromboos), kopsudes (kopsuembol ­ vereklomp surutakse kopsude veresoontesse), südames
(südamelihase infarkt), või organismi teistes piirkondades (vt lõik "Pillid ja tromboos").
- kui teil on olnud insult (põhjustatud trombist e soonesisesest verehüübest või veresoone rebendist
ajus).
- kui teil on või on varem olnud seisundeid, mis võivad olla südamelihaseinfarkti (rinnaangiin või
valud rindkeres) esmased tunnused.
- kui teil esineb või on kunagi esinenud migreeni (tugev valu ühes peapooles), millega kaasnevad nt
nägemishäired, kõnehäired, nõrkus või tundlikkuse vähenemine mistahes kehapiirkonnas.
- kui teil on diabeet (Diabetes mellitus), koos veresoonte kahjustusega.
- kui teil on või on olnud pankreatiit (kõhunäärmepõletik), millega kaasneb kõrge rasvaühendite
sisaldus veres.
- kui teil on kollatõbi või mõni muu raske maksahaigus.
- kui teil on või on olnud hormoonsõltuv rinnanäärme või suguorganite kasvaja.
- kui teil on või on kunagi olnud hea- või pahaloomuline maksakasvaja.
- kui teil esineb ebaselge päritoluga vaginaalseid verejookse.
- kui te olete või arvate end olevat rase.

Kui mõni neist seisunditest esineb esmakordselt pillide võtmise ajal, siis tuleb nende võtmine koheselt
lõpetada ning konsulteerida arstiga. Sel ajal kasutage rasedusest hoidumiseks mittehormonaalseid
meetodeid.

Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga Artizia
Kui te kasutate Artizia`t ning teil esineb samaaegselt mõni allloetletud seisunditest, siis peaksite te
olema püsiva arstliku kontrolli all. Niisiis, kui teil esineb mõni neist seisunditest, siis öelge seda oma
arstile enne, kui alustate Artizia kasutamist:
-
kui te suitsetate
-
kui te olete diabeetik
-
kui te olete ülekaaluline
-
kui teil on kõrge vererõhk (hüpertensioon)
-
kui teil on südameklapi rike või teatud südame rütmihäire
-
kui teil on veenipõletik (pindmiste veenide põletik)
-
kui teil on veenilaiendid
-
kui kellelgi teie lähedastest sugulastest on olnud tromboos, südamelihaseinfarkt või rabandus
-
kui teil esineb migreeni
-
kui te põete epilepsiat
-
kui teil või kellelgi teie lähedastest sugulastest on kõrge kolesterooli või triglütseriidide
(lipiidide) tase veres
-
kui kellelgi teie lähedastest sugulastest on olnud rinnanäärmevähk
-
kui teil on maksa või sapipõie häireid
-
kui te põete Crohni tõbe või haavandilist koliiti (põletikuline jämesoolehaigus)
-
kui teil on süsteemne erütematoosluupus (SLE ­ krooniline haigus, mis kahjustab erinevaid
organeid, aga eriti nahka üle kogu keha)
-
kui teil on hemolüütilis-ureemiline sündroom (e HUS - vere hüübimishäire, mis põhjustab
neerukahjustusi)
-
kui teil on sirprakuline aneemia"
-
kui teil esineb seisund, mis esmakordselt tekkis või halvenes raseduse ajal või eelneva
suguhormoonide kasutamise ajal (nt kuulmise kadu; teatud ainevahetushaigus, mida
nimetatakse porfüüriaks; herpes gestationis e naha- või limaskesta rasedusaegne viirushaigus;
chorea Sydenham e streptokokknakkuse järgselt tekkiv närvi haigus)
-
kui teil on või on varem esinenud kloasmid (kollakas-pruunid pigmendilaigud nahal, eriti näol);
nende esinemisel hoiduge otsesest päikese- või ultraviolett-kiirgusest
-
kui teil esineb pärilik angioödeem, võivad manustatud östrogeenid angioödeemi sümptomeid
esile kutsuda või neid ägedamaks muuta. Kui teil esineb angioödeemi sümptomeid nagu näo,
keele ja/või neelu turse ja/või neelamisraskused või nõgestõbi koos hingamisraskustega,
pöörduge koheselt oma arsti poole.

Kui mõni ülalmainitud seisunditest ägeneb või ilmneb teil pillide kasutamise ajal esimest korda,
pöörduge oma arsti poole.

Pillid ja tromboos
Tromboosiks nimetatakse vere hüübimist veresoontes (trombide e verehüüvete teke), mis põhjustab
veresoonte sulgumist. Mõnikord tekib tromboos jalgade süvaveenides (süvaveenide tromboos). Kui
sellisest vereklombist rebeneb tükk lahti ja liigub mööda veene ülespoole, põhjustab see kopsu
veresoonte sulgust (kopsuembol). Süvaveenide tromboosi esineb harva. Venoosse tromboosi risk on
suurim pillide kasutamise esimesel aastal.

Venoosne trombemboolia võib tekkida sõltumata sellest, kas te kasutate pille või mitte. See võib
tekkida ka siis, kui rasestute. Risk haigestuda on suurem pillide kasutajatel kui mittekasutajatel, kuid
see risk on oluliselt väiksem kui raseduse puhul.

Väga harva võivad vereklombid esineda südame veresoontes või aju veresoontes ning põhjustada
südamelihaseinfarkti või ajurabandust e insulti. Veelgi harvem võivad trombid tekkida maksa, neeru,
soolestiku või silma veresoontes.

Väga harva võib tromboos põhjustada invaliidsust või olla surma põhjustajaks.

Südamelihaseinfarkti või ajurabanduse risk suureneb, kui te saate vanemaks. See on suurem ka
suitsetamise korral. Pillide kasutamise ajal peaksite te suitsetamisest loobuma, eriti kui teil on vanust
üle 35 aasta.

Kui pillide kasutamise ajal kõrgeneb teie vererõhk, siis võidakse teil soovitada nende kasutamine
lõpetada.

Süvaveenide tromboosi risk suureneb ajal, mil te olete sunnitud viibima operatsiooni või trauma tõttu
pikemat aega voodiravil (nt kui teil on jalg kipsis). Naistel, kes kasutavad pille, on see risk suurem.
Teavitage oma arsti enne operatsiooni või haiglasse minemist pillide kasutamisest. Arst võib soovitada
teil pillide võtmine peatada mõned nädalad enne operatsiooni või täieliku voodiravi ajaks. Arst annab
teile ka teada, millal võite pillide kasutamist jätkata, kui saate jälle liikuda.

Kui te märkate võimalikke tromboosi märke, siis lõpetage pillide võtmine ning pöörduge koheselt arsti
poole (vt samuti lõiku "Kuidas Artizia`t kasutada").

Pillid ja vähk
Naistel, kes kasutavad pille, on rinnavähki diagnoositud veidi sagedamini, kui samaealistel pille
mittekasutavatel naistel. See väike erinevus kaob umbes 10 aasta jooksul pärast pillide kasutamise
lõppu. Pole teada, kas see erinevus on põhjustatud pillide kasutamisest või mitte. Põhjuseks võib olla
asjaolu, et pille kasutavaid naisi kontrolliti tihedamini ning see põhjustas ka vähi varasema avastamise.

Harva on pillide kasutajatel esinenud healoomulisi ning veelgi harvem pahaloomulisi maksakasvajaid.
Sellised kasvajad võivad põhjustada kõhuõõnesisest verejooksu. Tugeva kõhuvalu esinemisel võtke
koheselt ühendust oma arstiga.

Emakakaelavähi olulisim riskifaktor on püsiv inimese papilloomi viirus. Mõnede uuringute kohaselt
võib pikaajaline pillide kasutamine emakakaelavähi riski veelgi suurendada, kuigi jätkuvalt ollakse
lahkarvamusel, kuivõrd võib seda riski kasvu seostada muude faktoritega, nt emakakaela uuringute
ning seksuaalkäitumisega (k.a. barjäärimeetodite kasutamine).

Kasutamine koos teiste ravimitega
Palun informeerige oma arsti või apteekrit, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mingeid muid
ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid.

Teatud ravimid ei lase pillidel toimida nii nagu ette nähtud. Need on mõned epilepsia (nt primidoon,
fenütoiin, barbituraadid, karbamasepiin, okskarbasepiin, topiramaat, felbamaat), tuberkuloosi (nt
rifampitsiin, rifabutiin) ja HI-viiruse (nt ritonaviir, nevirapiin) ravimid; antibiootikumid (nt penitsilliin,
tetratsükliinid, griseofulviin) ning ravimtaimedest naistepuna (Hypericum perforatum, mida
kasutatakse depressiivsete meeleolude leevendamiseks). Ka pillid võivad sekkuda teiste ravimite nt
tsüklosporiini sisaldavate ravimite või epilepsiaravimi lamotrigiini toime avaldumisse.

Artizia kasutamine koos toidu ja joogiga
Neelake iga pill tervena alla, koos vähese koguse veega.

Rasedus ja imetamine
Enne ravimi kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga.
Artizia"t ei tohi kasutada raseduse ajal või juhul, kui te arvate, et te olete rase. Kui te kasutate Artizia"t
ning arvate, et olete rase, pöörduge koheselt oma arsti poole.
Üldjuhul ei soovitata rinnaga toitmise ajal Artizia"t kasutada. Kui te siiski soovite imetamise ajal pille
kasutada, pidage nõu oma arstiga.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine
See ravim ei oma märkimisväärset toimet autojuhtimise ega masinate käsitsemise võimele.

Oluline teave mõningate Artizia koostisainete suhtes
Artizia sisaldab laktoosmonohüdraati ja sahharoosi. Kui arst on teile öelnud, et te ei talu teatud
suhkruid, peate te enne ravimi kasutamist konsulteerima arstiga.


3. KUIDAS ARTIZIA"t KASUTADA

Võtke Artizia"t alati täpselt nii nagu arst on teile rääkinud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu
oma arsti või apteekriga.

Kuidas ja millal Artizia"t võtta?
Kombineeritud suukaudsete rasestumisvastaste tablettide õigel kasutamisel on rasestumise võimalus
ligikaudu 1% aastas. Juhul kui unustatakse pille võtta või neid ei kasutata vastavalt juhendile, võib
rasestumise tõenäosus suureneda.

Artizia pakend sisaldab 21 tabletti. Iga tablett pakendis on märgistatud kindla nädalapäevaga, millal
tablett tuleb manustada. Püüdke võtta pill iga päev ühel ja samal ajal, nt pärast hommikusööki. 21
kaetud tabletti peate te võtma 21 päeva (üks kaetud tablett iga päev) ja seejärel 7 järgneva päeva
jooksul te Artizia"t ei kasuta. Nende seitsme päeva jooksul peaks algama menstruatsioonilaadne
vereeritus. Tavaliselt algab see 2...3. päeval pärast Artizia viimase tableti võtmist. Uue pakendiga
tehke algust vaheaja kaheksandal päeval, isegi juhul kui vereeritus pole veel lõppenud. Seega alustate
te uut pakendit iga kord ühel ja samal nädalapäeval ja samas on teil ka menstruatsioonilaadne
vereeritus igal kuul samal ajal.

Artizia esimese pakendiga alustamine
Kui te pole viimase kuu jooksul kasutanud ühtegi hormonaalset rasestumisvastast vahendit.
Alustage Artizia võtmist tsükli esimesel päeval, st menstruatsiooni esimesel päeval. Võtke tablett
käesoleva nädalapäeva märgistuse alt, st kui täna on kolmapäev, siis võtke tablett kirja alt kolmapäev.
Seejärel võtke üks pill iga päev, järgides nädalapäevi, kuni kõik 21 pilli pakendis on võetud. Artizia
toime avaldub esimese tableti sissevõtmise hetkest, seega puudub vajadus kasutada rasestumisvastast
lisameetodit.
Te võite alustada tablettide võtmist ka tsükli 2...5. päeval, kuid siis peate te esimese tsükli esimesel
seitsmel päeval kasutama lisaks mõnda muud rasestumisvastast vahendit (nt kondoomi).

Kui te lähete üle kombineeritud pillilt, tuperõngalt või transdermaalselt (rasestumisvastaselt)
plaastrilt.
Te võite alustada Artizia kasutamist järgmisel päeval pärast viimase pilli võtmist eelmisest pakendist
(ilma tabletivaba vaheajata). Kui teie eelmiste pillide pakend sisaldas ka mitteaktiivseid pille, siis tuleb
Artizia võtmist alustada kohe pärast viimase aktiivse (toimeainet sisaldava) pilli võtmist (kui te pole
kindel, siis küsige oma arsti või apteekri käest nõu). Te võite alustada ka hiljem, kuid mitte hiljem, kui
päeval pärast eelmiste pillide tabletivaba perioodi (või päeval pärast viimase mitteaktiivse pilli
võtmist). Juhul kui te kasutasite tuperõngast või transdermaalset plaastrit, alustage Artizia tablettide
võtmist eelistatult eelneva vahendi eemaldamise päeval, kuid mitte hiljem kui päeval, mil pidi
toimuma järgmine manustamine. Järgides neid juhiseid ei ole vaja kasutada lisa kaitsemeetodit.

Kui te lähete üle ainult progestageen pillilt (minipill).
Te võite lõpetada minipillide võtmise suvalisel päeval ning alustada järgmisel päeval samal ajal
Artizia kasutamist. Esimese seitsme päeva jooksul peaksite te siiski kasutama lisaks muid
rasestumisevastaseid vahendeid (kondoom).

Kui lähete üle süstitavatelt või implanteeritavatelt rasestumisvastastelt preparaatidelt või
progestageeni-vabastavalt emakasiseselt süsteemilt (ESS).
Alustage Artizia"ga ajal, kui teile peaks tehtama järgmine süst või päeval, mil teil eemaldatakse
implantaat või emakasisene süsteem. Esimese seitsme päeva jooksul peaksite te siiski kasutama lisaks
muid rasestumisvastaseid vahendeid (kondoom).

Pärast sünnitust.
Pärast sünnitust võib arst soovitada teil enne Artizia kasutamise alustamist oodata ära esimene
normaalne menstruaaltsükkel. Võib ka varem alustada, kuid ainult arsti soovitusel. Kui te toidate last
rinnaga, siis peaksite te Artizia kasutamise osas küsima nõu oma arstilt.

Pärast raseduse katkemist või aborti.
Küsige nõu oma arstilt.

Kui teil on tunne, et Artizia toime on liiga tugev või liiga nõrk, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Kui te kasutate Artizia"t rohkem kui ette nähtud
Puuduvad teated Artizia üleannustamisega seotud tõsistest kahjustustest. Kui te olete korraga sisse
võtnud liigse koguse tablette, võivad teil ilmneda järgnevad sümptomid: iiveldus, oksendamine või
tupekaudne vereeritus. Kui te avastate, et Artizia"t on sisse võtnud laps, pöörduge oma arsti poole.

Kui te unustate Artizia"t kasutada
Kui te hilinesite tableti võtmisega vähem kui 12 tundi, siis on tableti toime säilinud. Võtke järgmine
tablett niipea, kui see teile meenub ning jätkake tablettide võtmist tavalisel ajal.

Kui te hilinesite tableti võtmisega rohkem kui 12 tundi, siis võib pillide toime olla vähenenud. Mida
rohkem järjestikku asetsevaid tablette te vahele jätate, seda suurem on risk rasestuda. Suurim risk
rasestuda on siis, kui te jätate tableti võtmata pakendi alguses või lõpus. Seetõttu järgige alltoodud
eeskirju (vt ka diagrammi).

Te unustasite võtta rohkem kui ühe tableti
Küsige nõu oma arstilt.

1 tablett jäi vahele 1. nädalal
Võtke vahele jäänud tablett niipea, kui võimalik (isegi kui see tähendab kahe tableti samaaegset
võtmist) ning võtke järgmised tabletid tavalisel ajal. Kasutage lisaks muid rasestumisvastaseid
vahendeid (kondoom) järgmise 7 päeva jooksul.
Kui te olite vahekorras nädal enne tableti vahelejäämist, siis on võimalik, et te olete rase. Pöörduge
koheselt arsti poole.

1 tablett jäi vahele 2. nädalal
Võtke vahelejäänud tablett niipea kui võimalik (isegi kui see tähendab kahe tableti samaaegset
võtmist) ning võtke järgmised tabletid tavalisel ajal. Pillide toime säilib. Muid rasestumisvastaseid
meetodeid pole lisaks vaja kasutada.

1 tablett jäi vahele 3. nädalal
Võite valida ühe järgnevatest võimalustest. Muid rasestumisvastaseid meetodeid pole lisaks vaja
kasutada.

1. Võtke vahelejäänud tablett niipea kui võimalik (isegi kui see tähendab kahe tableti samaaegset
võtmist) ning võtke järgmised tabletid tavalisel ajal. Alustage järgmise pakendiga kohe, kui
käesolev on lõppenud, st ärge jätke tabletivaba perioodi kahe pakendi vahele. Teil ei pruugi
tekkida menstruatsioonilaadset vereeritust enne teise pakendi lõpetamist, kuid teil võib
tablettide võtmise ajal esineda määrimist ja läbimurde vereeritust.
2. Lõpetage tablettide võtmine käesolevast pakendist, tehke 7-päevane või lühem paus
(arvestades juurde ka vahelejäänud päeva) ning alustage uue pakendiga. Järgides seda skeemi
saate alati alustada uue pakendiga samal nädalapäeval, nagu te seda tavaliselt teinud olete.

Kui te unustasite tabletti võtta ning tabletivabal perioodil ei tekkinud teil menstruatsioonilaadset
vereeritust, siis võite olla rase. Konsulteerige arstiga enne, kui te alustate uue pakendiga.


Unustatud rohkem, kui 1

Pöörduge arsti poole
tablett tsükli ajalJah


1. nädal


Te olite nädal enne tableti
vahelejätmist vahekorras
Ei

Võtke vahele jäänud tablett
Kasutage 7 päeva
lisakaitsevahendit
Kasutage pakend lõpuniUnunes ainult 1 tablett


2. nädal


Võtke vahele jäänud tablett
(rohkem kui 12 tundi

Kasutage pakend lõpuni
hiljem)

Võtke vahele jäänud tablett
Kasutage pakend lõpuni


Ärge jätke tabletivaba intervalli
kahe pakendi vahele
Jätkake järgmise pakendiga

3.
nädal


või

Ärge enam käesolevast pakendist
tablette võtke
Tehke 7-päevane tabletivaba
intervall


Jätkake uue pakendiga


Kui te lõpetate Artizia kasutamise
Artizia võtmise võib lõpetada igal ajal, kui te seda soovite. Kui te lõpetate Artizia võtmise rasestumise
soovist ajendatuna, siis on üldiselt soovitatav ära oodata järgmine normaalne menstruatsioon ning alles
seejärel rasestuda. See aitab välja selgitada, millal on sünnitust oodata.

Kui te ei taha rasestuda, siis küsige oma arstilt muude rasestumisvastaste meetodite kohta.

MIDA TEHA, KUI...

... teil esinevad seedetrakti häired (nt oksendamine, äge kõhulahtisus)
Kui te oksendate või teil on äge kõhulahtisus, võivad Artizia"s sisalduvad toimeained jääda täielikult
imendumata. Kui te oksendate 3...4 tundi pärast tableti võtmist, on see võrdne tableti vahelejätmisega.
Seetõttu tuleb teil järgida nõuandeid, mis kehtivad vahelejäänud tablettide kohta. Raske kõhulahtisuse
korral konsulteerige palun oma arstiga.

... te tahate menstruatsioonilaadset vereeritust edasi lükata
Selleks tuleb teil järgmise Artizia pakendiga alustada kohe, kui te olete käesoleva pakendi lõpetanud.
Te võite selle pakendiga jätkata seni kuni soovite, st kuni pakend saab tühjaks. Kui te soovite, et
vereeritus algaks, lõpetage tablettide võtmine. Teise pakendi tablettide kasutamise ajal võib teil
esineda määrimist või läbimurde verejookse. Järgmise pakendiga alustage pärast 7-päevast tabletivaba
intervalli.

... te tahate muuta vereerituse alguspäeva
Kui te järgite tablettide võtmise juhiseid, siis algab teil menstruatsioonilaadne vereeritus iga nelja
nädala järel samal nädalapäeval. Kui soovite veritsuse algusaega muuta, siis lühendage (mitte kunagi
ärge pikendage) järgmist tabletivaba perioodi. Näiteks, kui teil algas siiani menstruatsioonilaadne
vereeritus reedel ja te tahate, et see edaspidi algaks teisipäeval (3 päeva varem), siis tuleb teil alustada
järgmise pakendiga 3 päeva varem kui tavaliselt. Kui te jätate oma tabletivaba intervalli väga
lühikeseks (nt 3 või vähem päeva), võib teil vereeritust mitte tekkida. Järgmise pakendi kasutamise
ajal võib teil esineda määrimist või läbimurde verejookse.

... teil tekib ootamatult verejooks
Esimestel kuudel, mil te võtate pille, võib teil esineda menstruatsioonilaadsete vereerituste vahel
ebaregulaarne tupekaudne veritsus (määrimine ja läbimurdeverejooks). Sel juhul tuleb kasutada
hügieenilisi abivahendeid, kuid jätkata Artizia võtmist. Ebaregulaarsed vereeritused lõpevad tavaliselt
pärast seda, kui teie organism on pillidega harjunud (tavaliselt umbes 3 tsükli jooksul). Kui veritsused
jätkuvad, muutuvad tugevamaks või algavad uuesti, siis peaksite te pöörduma arsti poole.

... teil jäi menstruatsioonilaadne veritsus vahele
Kui te olete õigel ajal ära võtnud kõik tabletid, te ei ole oksendanud, teil ei ole esinenud ägedat
kõhulahtisust ning te ei ole kasutanud muid ravimeid, siis on rasedus väga ebatõenäoline. Võtke
Artizia"t tavapäraselt edasi. Kui teil jäi vahele kaks menstruatsioonilaadset vereeritust järjest, siis te
võite olla rase. Teatage sellest koheselt oma arstile. Ärge alustage järgmise pakendiga enne, kui teie
arst on teid kontrollinud võimaliku raseduse välistamiseks.

Regulaarsed arsti külastused
Kui te võtate Artizia"t, siis peate te arsti külastama regulaarselt vastavalt teie arsti korraldustele.

Võtke oma arstiga koheselt ühendust, kui:
· te märkate mingit muutust oma tervislikus seisundis, eriti kui tegemist on muutusega, mida on
kirjeldatud lõikudes "Ärge kasutage Artizia"t" ning "Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga Artizia";
ärge unustage neid punkte, kus on juttu lähisugulastest;
· teil on "tüki" tunne rinnas;
· te hakkate kasutama mõnda teist ravimit (vt lõik "Kasutamine koos teiste ravimitega");
· teid ootab ees voodiravi või operatsioon (konsulteerige arstiga vähemalt neli nädalat enne
operatsiooni);
· teil esinevad ebaharilikud ning tugevad tupekaudsed verejooksud;
· te unustasite tabletti võtta esimesel pakendi nädalal ning teil oli suguühe üks nädal enne seda;
· teil on tugev kõhulahtisus;
· teil on kaks korda järjest ära jäänud menstruatsioonilaadne veritsus või kui te arvate, et olete rase
(ärge alustage järgmise pakendiga enne, kui arst on teil seda lubanud).

Lõpetage tablettide võtmine ning pöörduge koheselt arsti poole, kui teil ilmnevad tromboosi,
südamelihaseinfarkti või ajurabanduse võimalikud sümptomid:
· ootamatu köha;
· raskendatud hingamine;
· tugev valu või tursed jalgades.
· tugev rindkere valu, mis võib kiirguda vasakusse kätte;
· iga ootamatu, tugev või pikaleveninud peavalu või migreenihoog;
· osaline või täielik nägemise kaotus või kahekordne nägemine;
· kõnehäired või kõnevõimetus;
· äkiline muutus kuulmises, maitsmises või haistmises;
· peapööritus või minestushood;
· nõrkus või tuimus keha mistahes piirkonnas;
· tugev kõhuvalu.

Ülalmainitud sümptomeid on kirjeldatud täpsemalt ka teistes käesoleva infolehe lõikudes.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.


4 VÕIMALIKUD KÕRVALTOIMED

Nagu kõik ravimid, võib ka Artizia põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Kui te märkate mingeit kõrvaltoimet, eriti kui see on tõsine või pika-ajaline või kui te tunnete muutust
oma tervislikus seisundis ja te arvate, et see võib olla pilli põhjustatud, pöörduge oma arsti poole.

Tõsised kõrvaltoimed
Pillide kasutamisega seotud tõsiseid kõrvaltoimeid ja tekkivaid sümptomeid on lähemalt kirjeldatud
lõikudes "Pillid ja tromboos/Pillid ja vähk". Palun lugege need lõigud läbi ning pöörduge
lisainformatsiooni saamiseks oma arsti poole.

Teised võimalikud kõrvaltoimed
Etinüülöstradiooli ja gestodeeni kombinatsiooni kasutajatel on esinenud järgmisi kõrvaltoimeid, kuigi
need ei pruugi olla põhjustatud pillidest. Need kõrvaltoimed võivad ilmneda tavaliselt mõne esimese
kuu jooksul ja ravimi kasutamise vältel vähenevad.
Kõrvaltoimed on jagatud esinemissageduse järgi rühmadesse:

Väga sage: ilmneb rohkem kui 1 kasutajal 10"st
Sage: ilmneb 1...10 kasutajal 100"st
Aeg-ajalt: ilmneb 1...10 kasutajal 1000"st
Harv: ilmneb 1...10 kasutajal 10000"st
Väga harv: : ilmneb vähem kui 1 kasutajal 10000"st
Pole teada: sagedust ei saa olemasolevate andmete põhjal hinnata

Sage: kehakaalu suurenemine, peavalu, iiveldus, kõhuvalu, pigistustunne rinnus, rinnavalu,
depressioon, tujumuutused.

Aeg-ajalt: migreen, oksendamine, kõhulahtisus, lööve, nõgestõbi, vedelikupeetus organismis, rindade
suurenemine, libiido vähenemine, vere lipiidisisalduse suurenemine.

Harv: kehakaalu vähenemine, sõlmeline erüteem, multiformne erüteem, kontaktläätsetalumatus,
ülitundlikkusreaktsioonid, tupeeritis, eritis rindadest, libiido suurenemine, sapikivide teke sapipõide.

Väga harv: kõhunäärmepõletik.

Naistel, kellel esineb pärilik angioödeem, võib östrogeenide manustamine esile kutsuda angioödeemi
sümptomeid või neid ägedamaks muuta (vt lisaks lõik 2. "Mida on vaja teada enne Artizia
kasutamist").

Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet, mida
selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile.


5. KUIDAS ARTIZIA"t SÄILITADA

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage Artizia"t pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud pakendil. Kõlblikkusaeg viitab kuu
viimasele päevale.

Hoida temperatuuril kuni 30°C.

Ravimeid ei tohi ära visata kanalisatsiooni kaudu ega koos majapidamisprügiga. Küsige oma
apteekrilt, kuidas hävitatakse ravimeid, mida enam ei vajata. Need meetmed aitavad kaitsta
keskkonda.


6. LISAINFO

Mida Artizia sisaldab:

-
Toimeained on gestodeen ja etünüülöstradiool. Üks tablett sisaldab 0,075 mg gestodeeni ja 0,02
mg etünüülöstradiooli.
-
Abiained:
-
Tableti sisus on: naatriumkaltsiumedetaat, laktoosmonohüdraat, maisitärklis, povidoon 25,
magneesiumstearaat.
-
Tableti kattes on sahharoos, povidoon 90 F, makrogool 6000, kaltsiumkarbonaat, talk, vaha
(montanglükool).

Kuidas Artizia välja näeb ja pakendi sisu
Valged, kaksikkumerad, ümmargused ja läikiva kattega tabletid.
Pakendi suurus: 21 kaetud tabletti
või
3 x 21 kaetud tabletti.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja ja tootja
Zentiva, k.s.,
U kabelovny 130
102 37 Prague 10
Tsehhi Vabariik

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.

Zentiva International a.s. Eesti Filiaal
Pärnu mnt 139E/2
Tallinn 11317
Eesti
Tel. +372 7 303092
Faks. +372 7 303093

See ravimpreparaat on saanud müügiloa Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriikides järgmiste
nimetustega:

Tsehhi Vabariik: ARTIZIA 0,075 mg/0,020 mgObalene tablety

Slovakkia: ARTIZIA 0,075 mg/ 0,020 mg, obalené tablety

Poola: ARTIZIA

Ungari: ARTIZIA 20 g/75 g bevont tabletta

Bulgaaria: 0,075 mg/ 0.020 mg,

Rumeenia: ARTIZIA, 0,075 mg/0,020 mg, drajeuri

Läti: ARTIZIA 75 mikrogramu /20 mikrogramu apvalkots tabletes

Leedu: ARTIZIA 75 mikrogramai / 20 mikrogram dengtos tablets

Eesti: ARTIZIA 0,075 mg/0,02 mg kaetud tabletid

Infoleht on viimati kooskõlastatud:
veebruaris 2010.