Puudub Eestis kehtiv müügiluba või meil ei ole andmeid veel

Agnucaston forte - Pakendi Infoleht

Artikli sisukord


PAKENDI INFOLEHT

Lugege infolehte hoolikalt, sest siin on teile vajalikku teavet.
Ehkki seda ravimit on võimalik osta ilma retseptita, peate parima ravitulemuse saamiseks kasutama
Agnucaston"i täpselt juhistele vastavalt.
-
Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
-
Lisainformatsiooni saamiseks pidage nõu apteekriga.

Infolehes antakse ülevaade
:
1. Mis ravim on Agnucaston forte tabletid ja milleks seda kasutatakse
2. Mida on vaja teada enne Agnucaston forte tablettide kasutamist
3. Kuidas Agnucaston forte tablette kasutada
4. Võimalikud
kõrvaltoimed
5. Agnucaston
forte
tablettide
säilitamine
6. Lisainfo

Agnucaston forte 20 mg, õhukese polümeerikilega kaetud tablett
hariliku mungapipra viljade kuivekstrakt

Üks Agnucaston forte kaetud tablett sisaldab toimeainena 20 mg hariliku mungapipra viljade
ekstrakti.

Abiained on mikrokristalne tselluloos, laktoosmonohüdraat, magneesiumstearaat, makrogool
400 ja 20 000, propüleenglükool, titaandioksiid (E 171), kõrgdispersne ränidioksiid,
metüülhüdroksüpropüültselluloos.

Müügiloa hoidja:
Bionorica AG
Kerschensteinerstrasse 11-15
D-92318 Neumarkt/Saksamaa


1. MIS RAVIM ON AGNUCASTON FORTE tabletid JA MILLEKS SEDA

KASUTATAKSE

Traditsiooniline taimne ravim, mille näidustus põhineb pikaajalisel kasutamiskogemusel.

Agnucaston forte on traditsiooniline taimne ravim, mida kasutatakse abistava vahendina
menstruatsioonieelsete vaevuste (rindade pingsus, valulikkus, peavalu, närvilisus) korral.


2. MIDA ON VAJA TEADA ENNE AGNUCASTON FORTE tablettide KASUTAMIST

Ärge kasutage Agnucaston forte tablette, kui:
-
te olete ülitundlik (allergiline) toimeaine või ravimi mõne koostisosa suhtes.

Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga Agnucaston forte tabletid:
-
kui teil on galaktoosi talumatus, Lapp laktaasi defitsiit või glükoos-galaktoosi talumatus, ei ole
soovitatav seda ravimit kasutada.
-
Agnucaston forte kasutamisel koos hormoonasendusravi või suukaudsete kontratseptiividega on
soovitatav eelnev raviarsti konsultatsioon.

Rasedus
Agnucaston forte tablette ei soovitata kasutada raseduse ajal.
Enne ravimi kasutamist pidage nõu arsti või apteekriga.

Imetamine
Agnucaston forte tablette ei tohi kasutada imetamisperioodil.
Enne ravimi kasutamist pidage nõu arsti või apteekriga.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine:
Ei ole täheldatud mõju reaktsioonikiirusele.

Oluline teave mõningate Agnucaston forte tablettide koostisainete suhtes:
Ravim sisaldab abiainena laktoosi. Kui arst on teile öelnud, et te ei talu teatud suhkruid, peate te enne
ravimi kasutamist konsulteerima arstiga.

Kasutamine koos teiste ravimitega:
Koostoimeid teiste ravimitega pole siiani teada.
Toime mõlemapoolne nõrgenemine on võimalik, kui kasutada samaaegselt dopamiini retseptori
antagoniste.

Palun informeerige oma arsti, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mingeid muid ravimeid, kaasa
arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid.


3. KUIDAS AGNUCASTON FORTE tablette KASUTADA

Kasutage Agnucaston forte tablette alati vastavalt arstilt saadud juhistele. Kui te ei ole milleski kindel,
pidage nõu arsti või apteekriga.

Tavaline annus on üks Agnucaston forte tablett üks kord päevas.
Agnucaston forte tablette peaks võtma vähemalt 3 kuud järjest, ka menstruatsiooni ajal. Neelake
tabletid piisava hulga vedelikuga (nt 1 klaasitäie veega). Ärge närige tablette.

Ravi peaks jätkama mõned nädalad pärast kaebuste vähenemist või taandumist.

Kui teil on tunne, et Agnucaston forte tablettide toime on liiga tugev või liiga nõrk, rääkige sellest
arstile või apteekrile.

Kui te kasutate Agnucaston forte tablette rohkem, kui ette nähtud:
Puuduvad andmed üleannustamise kohta inimestel.


4. VÕIMALIKUD

KÕRVALTOIMED

Nagu kõik ravimid, võivad ka Agnucaston forte tabletid põhjustada kõrvaltoimeid.
Aeg-ajalt võib tekkida sügelev urtikaariasarnane nahalööve.
Väga harvadel juhtudel on esinenud mööduvat psühhomotoorset rahutust, segasust ja
hallutsinatsioone.
Üksikjuhtudel võivad premenstruaalsed kaebused ravi alguses rohkem väljenduda.

Kui täheldate endal mistahes kõrvaltoimeid, mida ei ole loetletud selles infolehes, informeerige sellest
oma arsti või apteekrit.

5. AGNUCASTON FORTE tablettide SÄILITAMINE

Hoida temperatuuril kuni 25 °C
Mitte kasutada pärast pakendil märgitud kõlblikkusaja lõppu.
Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.


6. LISAINFO
Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge, palun, müügiloa hoidja kohaliku esindaja
poole.

Müügiloa hoidja esindaja Eestis:
Miecys-Pharm OÜ,
Vitamiini 4, Tartu 51014
Eesti
Tel.:+372 738 0676


Infoleht on viimati kooskõlastatud veebruaris 2007