Puudub Eestis kehtiv müügiluba või meil ei ole andmeid veel

Atifan - Pakendi Infoleht

Artikli sisukord

PAKENDI INFOLEHT: INFORMATSIOON KASUTAJALE

Atifan, 10 mg/1 g kreem
Terbinafiin


Lugege infolehte hoolikalt, sest siin on teile vajalikku teavet.
Ehkki seda ravimit on võimalik osta ilma retseptita, peate parima ravitulemuse saamiseks kasutama
Atifan"i täpselt juhistele vastavalt.
-
Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
-
Lisainformatsiooni saamiseks pidage nõu oma apteekriga.
-
Kui pärast 14 päeva möödumist haigussümptomid süvenevad ega leevendu, peate oma arstiga
ühendust võtma.
-
Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks, või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet,
mida selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile.

Infolehes antakse ülevaade:
1.
Mis ravim on Atifan ja milleks seda kasutatakse
2.
Mida on vaja teada enne Atifan"i kasutamist
3.
Kuidas Atifan"i kasutada
4. Võimalikud
kõrvaltoimed
5.
Kuidas Atifan"i säilitada
6. Lisainfo


1.
MIS RAVIM ON ATIFAN JA MILLEKS SEDA KASUTATAKSE

Terbinafiin on seentevastane aine (antimükootikum), mis hävitab seeni või piirab nende paljunemist.
Ta hoiab ära ja ravib erinevate seente (dermatofüüdid ­ Trichophyton , Microsporum canis,
Epidermophyton
floccosum; pärmseened ­ Candida ja Pityrosporum) poolt põhjustatud haigusi. Ta on
efektiivne naha paiksete seeninfektsioonide korral.

Atifan"i kasutatakse:
- dermatofüütidest põhjustatud naha seennakkuste (üle keha, kubemepiirkonnas, jalgade
seenhaiguse),
- pärmseente poolt põhjustatud naha seennakkuste,
- Pityriasis versicolor"i raviks.


2.
MIDA ON VAJA TEADA ENNE ATIFAN"i KASUTAMIST

Informeerige oma arsti, kui teil on mõni krooniline haigus, ainevahetushäire, kui te olete ülitundlik või
kui te kasutate teisi ravimeid.

Ärge kasutage Atifan"i
-
kui te olete allergiline (ülitundlik) terbinafiini või Atifan"i mõne koostisosa suhtes.

Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga Atifan
Ärge võtke ravimit sisse.
Vältige kreemi sattumist silma.
Eakatel ei ole vaja annust kohandada.
Terbinafiini paiksel kasutamisel lastel on kogemusi väga vähe.

Kasutamine koos teiste ravimitega
Palun informeerige oma arsti või apteekrit, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mingeid muid
ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid.
Puuduvad teated koostoimetest teiste ravimitega terbinafiini paiksel kasutamisel.
1

Rasedus ja imetamine
Enne ravimi kasutamist pidage nõu arsti või apteekriga.
Kuna kreemi absoluutne ohutus raseduse ajal ei ole tõestatud, pidage kreemi kasutamise osas nõu oma
arsti või apteekriga.
Terbinafiin eritub väga väikestes kogustes rinnapiima, seetõttu pidage kreemi kasutamise osas nõu
oma arsti või apteekriga. Ärge määrige imetamise ajal ravimit rindadele.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine
Puuduvad teated terbinafiini toime kohta autojuhtimisele või masinate käsitsemise võimele.


3. KUIDAS
ATIFAN"i
KASUTADA


Kasutage Atifan"i alati täpselt nii, nagu arst on teile rääkinud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu
oma arsti või apteekriga.

Annustamine ja manustamisviis
Määrige õhuke kiht kreemi eelnevalt puhastatud ja kuivatatud kahjustatud piirkonnale üks või kaks
korda päevas, sõltuvalt haiguse tüübist. Masseerige kreem õrnalt naha sisse kahjustatud alal ja selle
ümbruses. Rindadealuse, sõrmedevahelise ja genitaalpiirkonna (tuharatevaheline ja kubemepiirkond)
nakkuste korral katke kolle pärast kreemi manustamist marliga, eriti ööseks.

Haigus Annustamine
Ravi kestus
Nahahaigused


Üle kogu keha ja
2 korda ööpäevas (hommikul ja
1...2 nädalat
kubemepiirkonnas (tinea
õhtul)
corporis ja tinea cruris)
Jalanaha seenhaigus (tinea pedis)
2...4 nädalat
·
varvaste vahel 2 korda
·
2 korda ööpäevas
ööpäevas (hommikul ja õhtul),
manustamisel piisab

sageli 1-nädalasest

ravist


·
jala ülaosas ja külgedel 1

kord ööpäevas
·
2 nädalat
Pärmseente poolt põhjustatud
1 kord ööpäevas
2 nädalat
naha seeninfektsioonid
(candidiasis cutanea)
Pityriasis versicolor
1 kord ööpäevas
2 nädalat

Kui teie haiguse sümptomid kahe nädala jooksul ei kao, pidage nõu arstiga.
Kui teil on tunne, et Atifan"i toime on liiga tugev või liiga nõrk, rääkige sellest arstile või apteekrile.

Kui te kasutate Atifan"i rohkem kui ette nähtud
Kui te olete ravimit üleannustanud, pidage otsekohe nõu oma arsti või apteekriga.

Kreemi suurte koguste pikaajalisel kasutamisel suurel nahapiirkonnal võib terbinafiin sattuda verre ja
põhjustada üleannustamisnähte nagu peavalu, iiveldus, kõhuvalu ja pearinglus.
Sissevõtmisel võib kreem (küll ebatõenäoliselt) põhjustada raskemaid kõrvaltoimeid. Nende ilmnedes
võtab arst kasutusele vastavad meetmed.

Kui te unustate Atifan"i kasutada
Ärge manustage kahekordset annust, kui ravim jäi eelmisel korral võtmata.
Kasutage kreemi iga päev umbes samal ajal. Kui te unustasite seda manustada, tehke seda niipea kui
võimalik, muutmata raviskeemi.

2
Kui te lõpetate Atifan"i kasutamise
Ehkki haiguse sümptomid võivad olla kadunud, võib nakkus olla alles ja taas tekkida, kui te lõpetate
ravi liiga vara. Järgige juhiseid ja kasutage Atifan"i nii kaua kui ette nähtud.


4. VÕIMALIKUD
KÕRVALTOIMED

Nagu kõik ravimid, võib ka Atifan põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.
Harva esinevateks kõrvaltoimeteks, mis ilmnevad terbinafiini paiksel kasutamisel on punetus,
sügelemine või kõrvetustunne nahal, kuid need nähud ei nõua ravi katkestamist.
Terbinafiin põhjustab ülitundlikkusreaktsioone väga harva. Nende ilmnedes lõpetage ravimi
manustamine ja informeerige otsekohe oma arsti.
Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet, mida
selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile.


5.
KUIDAS ATIFAN"i SÄILITADA

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Hoida temperatuuril kuni 25°C, hoida originaalpakendis.

Ärge kasutage Atifan"i pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud pakendil.

Ravimeid ei tohi ära visata kanalisatsiooni kaudu ega koos majapidamisprügiga. Küsige oma
apteekrilt, kuidas hävitatakse ravimeid, mida enam ei vajata. Need meetmed aitavad kaitsta
keskkonda.


6. LISAINFO

Mida Atifan sisaldab
-
Toimeaine on terbinafiin. 1 g kreemi sisaldab 10 mg terbinafiini.
-
Abiained on naatriumhüdroksiid, bensüülalkohol, sorbitaanmonostearaat, tsetüülpalmitaat,
tsetüülalkohol, stearüülalkohol, polüsorbaat 60, isopropüülmüristaat, puhastatud vesi.

Kuidas Atifan välja näeb ja pakendi sisu
Valge homogeenne kreem
15 g kreemi pakendis

Müügiloa hoidja ja tootja
KRKA, d.d., Novo mesto, Sloveenia


Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.

KRKA Eesti esindus
Pärnu mnt 139c
11317 Tallinn
Tel: +372 685 0100

Infoleht on viimati kooskõlastatud märtsis 2007


3